Aktuellt

Filtrerar på:

Finansutskottet föreslår att regeringen får besluta om försvarsmateriel till Ukraina

Förslag till beslut Regeringen ska få rätt att besluta om att skänka försvarsmateriel till Ukraina, och om att sälja artilleripjäser till Storbritannien. Det är innebörden i ett förslag från regeringen, som finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. 

Finansutskottet håller en öppen utfrågning av Riksbankens direktion

Utfrågning Den 14 mars håller finansutskottet en öppen utfrågning av Riksbankens direktion. Den rör dels Riksbankens årsredovisning 2022, dels den aktuella penningpolitiken.

Deltagare sitter bakom sina bänkar. En kvinna talar. Foto: Emelie Gomez/Europaparlamentet

Riksdagen och Europaparlamentet värdar för konferens om ekonomisk samordning och styrning inom EU

Eu Den 27–28 februari bjöd riksdagen i samarbete med Europaparlamentet in till konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning (SESS) i Bryssel. Bland annat diskuterades ekonomiska utmaningar för EU och medlemsstaterna i en situation med stora geopolitiska osäkerheter, hög inflation och låg tillväxt. 

Finansutskottet säger ja till tillfällig skatt på överintäkter från viss elproduktion

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny lag, som möjliggör en tillfällig skatt på överintäkter från viss elproduktion. Förslaget innebär att intäkter på över 1 957 kronor per megawattimme beskattas med 90 procent, under perioden mars-juni 2023. 

Extra ändringsbudget: Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

Förslag till beslut Finansutskottet ställer sig bakom regeringens förslag till extra ändringsbudget till följd av de höga energipriserna och det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde.

Finansutskottet har undersökt hur centralbanker granskas i andra länder

Uppföljning Finansutskottet har publicerat en översikt med exempel på hur man i några olika länder utformat granskningen av ländernas centralbanker. Översikten är en del i utskottets arbete med att utveckla uppföljningen och utvärderingen av Riksbankens verksamhet.

Finansutskottet håller öppen utfrågning om finansiell stabilitet

Utfrågning Finansutskottet håller en öppen utfrågning med Finansiella stabilitetsrådet om finansiell stabilitet i svensk ekonomi i ljuset av hög inflation och högre räntor.

Finansutskottet säger ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen för 2023

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning i regeringens budgetproposition för år 2023. Förslagen bygger på en politisk överenskommelse mellan SD, M, KD och L. Övriga riksdagspartier har invändningar i sammanlagt åtta reservationer.

Ändringar i statens budget: Regeringen ska få skänka försvarsmateriel till Ukraina

Beslut Riksdagen beslutade att ge regeringen befogenhet att under 2022 skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av högst 3 007 800 000 kronor. Det handlar bland annat om luftförsvarssystem, personterrängbilar, personlig utrustning, riktmedel, tält och maskeringsnät.

Ändringar i statens budget för 2022: Utskott vill att regeringen ska få skänka försvarsmateriel till Ukraina

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen ska ge regeringen möjlighet att under 2022 skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av drygt 3 miljarder kronor. Förslaget är ett initiativ från utskottet.

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Utfrågning Torsdagen den 20 oktober håller finansutskottet en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken.

Öppen utfrågning om riksrevisorns årliga rapport 2022

Utfrågning Tisdagen den 11 oktober höll finansutskottet en öppen utfrågning med anledning av riksrevisorns årliga rapport 2022 och Riksrevisionens uppföljningsrapport 2022. Utfrågningen var öppen för allmänhet och media. Den går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Ändringar i statens budget för 2022 – Utskott föreslår statliga kreditgarantier för lån till elproducenter

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen rätt att ställa ut kreditgarantier för lån till elproducenter och andra elföretag på som mest 250 miljarder kronor under åren 2022 och 2023.

Extra ändringsbudget: Utskott föreslår förstärkningar av pensionärernas ekonomi i samband med vårändringsbudgeten

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om vårändringsbudgeten och stöd till Ukraina, med undantag för regeringens förslag på pensionsområdet som utskottet säger nej till. Utskottet lägger samtidigt fram ytterligare förslag om ändringar av statens budget för 2022. S, C, V och MP har invändningar mot utskottets förslag i en reservation.

Utskott säger ja till förslag om rekapitalisering av SAS och stöd till bland annat jordbruket

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till att regeringen ska få rätt att besluta om att konvertera statens befintliga hybridinstrument och utestående lånefordringar i flygbolaget SAS till aktier. Utskottet ställer sig också bakom regeringens förslag som bland annat innebär stöd till jordbruket och fiskerinäringen, men utskottet säger nej till förslaget om kompensation för höga drivmedelskostnader.

Nej till finansutskottets förslag med anledning av vårändringsbudgeten och en extra ändringsbudget

Beslut Riksdagen sa nej till finansutskottets förslag med anledning av vårändringsbudgeten och en extra ändringsbudget om stöd till Ukraina. Riksdagen riktade också två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om sänkt skatt för pensionärer och en så kallad gas i pensionssystemet.

Ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken för år 2022.

Utskott föreslår förstärkningar av pensionärernas ekonomi i samband med vårändringsbudgeten

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till utskottets förslag om att förstärka pensionärernas ekonomi. Utskottet säger nej till regeringens förslag om garantitillägg i bostadstillägget men säger i övrigt ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten för 2022 och ja till en extra ändringsbudget om stöd till Ukraina. Utskottet lägger samtidigt fram ytterligare förslag om ändringar av statens budget för 2022.

Öppet seminarium om rapporten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2015‒2020 - INSTÄLLT

Seminarium Den 7 juni håller finansutskottet ett öppet seminarium om rapporten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2015‒2020. Seminariet är inställt. 

Utskott säger delvis ja till att öka idéburna organisationers möjlighet att delta i välfärden

Förslag till beslut För att öka idéburna organisationers möjlighet att delta i välfärden har regeringen föreslagit lagändringar om register, upphandling och valfrihet. Finansutskottet föreslår att riksdagen, med vissa undantag, säger ja till regeringens förslag.