Aktuellt

Filtrerar på:

Lagföring av brott ska gå fortare

Beslut Riksdagen sa ja till ett förslag från regeringen med lagändringar som ska göra processen för lagföring snabbare och mer effektiv.

Justitieutskottet vill se en oberoende utredning av påskupploppen

Förslag till beslut Justitieutskottet föreslår i ett utskottsinitiativ att en oberoende granskningskommission ska få i uppdrag att utreda Polismyndighetens och regeringens agerande under de så kallade påskupploppen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har synpunkter på förslaget.

Möjlighet till lindrigare straff för så kallade kronvittnen

Beslut Riksdagen sa ja till förslag från regeringen som syftar till att stärka rättsprocessen för brottmål och göra att fler personer blir dömda för brott. Bland annat innebär beslutet att den som medverkar i utredningen av någon annans brott, ett så kallat kronvittne, ska kunna få ett lindrigare straff.

Möjlighet till lindrigare straff för så kallade kronvittnen

Förslag till beslut Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från regeringen som syftar till att stärka rättsprocessen för brottmål och göra att fler personer blir dömda för brott. Bland annat innebär förslagen att den som medverkar i utredningen av någon annans brott ska kunna få ett lindrigare straff. Samtidigt skärps straffet för olika former av falska anklagelser.

Justitieutskottet säger ja till att fler mål i domstolar ska kunna avgöras på handlingarna

Förslag till beslut Fler mål i domstolar ska kunna avgöras utifrån skriftliga handlingar och därmed utan huvudförhandling. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som ska öka domstolarnas flexibilitet och effektivitet. Vänsterpartiet har i en reservation synpunkter på förslaget.

Utskott säger ja till slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Förslag till beslut Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att slopa straffrabatten för unga lagöverträdare som är 18–20 år och som har begått allvarliga brott. Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att straffrabatten för unga myndiga bör slopas för alla brott. S, V och MP anser i en reservation att det inte ska göras något sådant tillkännagivande och L anser att riksdagen ska göra ett annat tillkännagivande.

Utskott säger ja till nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål

Förslag till beslut Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen som innebär att polisen får befogenhet att söka efter vapen och andra farliga föremål i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus. Utskottet vill också att riksdagen uppmanar regeringen att utreda om polisen bör få leta efter vapen och andra farliga föremål även i privata lägenhetsförråd.

Förslag om ja till att Tullverket får utökad möjlighet att ingripa mot brott

Förslag till beslut Tulltjänstemän ska få utökade möjligheter att agera vid misstänkt brottslighet i samband med en tullkontroll. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt vill utskottet att riksdagen i tre tillkännagivanden uppmanar regeringen att ge Tullverket större befogenheter, ett utökat uppdrag att utföra kontroller samt att överväga om utförsel av smuggelgods ska utgöra ett brott. S, V och MP reserverar sig mot tillkännagivandena.

Utskott vill se skärpta straff och kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer

Förslag till beslut Justitieutskottet vill att riksdagen riktar fem uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen som rör terrorism. Bland annat vill utskottet att straffen för terroristbrott skärps och att det blir kriminellt att vara med i en terroristorganisation. S, C, V och MP har invändningar och reserverar sig mot olika delar av utskottets förslag till tillkännagivanden.

Justitieutskottet säger ja till utökad möjlighet att utreda m/s Estonias förlisning

Förslag till beslut Dykning och annan undervattensverksamhet ska kunna tillåtas i syfte att undersöka orsaken till förlisningen av passagerarfartyget m/s Estonia. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som ska möjliggöra fortsatta utredningar i gravfridsområdet.

Öppen utfrågning om våld i nära relationer

Utfrågning Tisdagen den 18 maj höll justitieutskottet en öppen utfrågning om våld i nära relationer. Bland annat deltog representanter från Brottsförebyggande rådet, Polisregion Stockholm och Jämställdhetsmyndigheten.

Tillträdesförbud ska ge butiker förstärkt skydd mot brott

Förslag till beslut För att förstärka skyddet mot brott och allvarliga trakasserier i butiker har regeringen föreslagit en ny lag om tillträdesförbud till butiker. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget men anser samtidigt att även simhallar och bibliotek bör få möjlighet att införa tillträdesförbud. Utskottet föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med ett sådant förslag under 2021.

Utskott föreslår ja till nya kontrollåtgärder vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Förslag till beslut För att stärka skyddet av Sveriges säkerhet har regeringen föreslagit åtgärder för en bättre kontroll av överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag men vill också se vissa kompletteringar till förslaget för att underlätta kontrollprocessen. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om det.

Enklare regler vid viss hemlig avlyssning

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag till förenklad beslutsprocess för vissa beslut om tillstånd till hemlig avlyssning. Det innebär att första gången åklagaren begär ett tillstånd om hemlig avlyssning måste domstolen sammanträda, men vid ytterligare tillstånd ska beslut kunna fattas utan att rätten måste ha ett fysiskt möte.

Förbud mot att sprida bilder från rättegångar

Beslut I dag är det förbjudet att fotografera under rättegångar men det finns inget förbud mot att sprida bilder som ändå kan ha tagits. Nu blir det förbjudet även att sprida bilder från rättegångar.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till tillståndskrav för vapenmagasin

Förslag till beslut Justitieutskottet vill att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om tillståndskrav för vapenmagasin. Utskottet menar att nackdelarna för jägare och sportskyttar väger tyngre än de positiva effekter som nya regler kan få i kampen mot skjutvapenvåldet. S, V och MP invänder mot utskottets förslag.

Förslag att tillåta hemlig dataavläsning vid allvarliga brott

Förslag till beslut Hemlig dataavläsning ska vara tillåten när det finns misstankar om allvarliga brott, det föreslår regeringen. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. M, SD, V och KD reserverar sig mot hela eller delar av förslaget.

Förslag om ja till straffansvar för samröre med terroristorganisationer

Förslag till beslut Regeringen har föreslagit att ett särskilt straffansvar införs för den som har samröre med en terroristorganisation. Det ska även bli straffbart att uppmana till samröre och att finansiera terroristorganisationer. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen. Utskottet vill också att regeringen tillsätter en utredning som ska ta fram förslag om att det blir brottsligt att delta i terroristorganisationer.

Polisbilar med blåljus. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Starkare skydd för blåljuspersonal som utsätts för våld eller sabotage

Beslut Regeringen har föreslagit ändringar i brottsbalken som innebär att ett nytt brott införs: sabotage mot blåljusverksamhet. Straffskalan för grovt våld mot tjänsteman skärps. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och riktade samtidigt några uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om straffrättsligt skydd för viktiga samhällsfunktioner och yrkesfunktioner.

Straffet för brott mot förtroendevalda förstärks

Beslut Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda är ett hot mot den representativa demokratin. Därför har regeringen lagt fram ett förslag om att förstärka straffen för brott som begås mot förtroendevalda, på grund av personens förtroendeuppdrag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.