Aktuellt

Filtrerar på:

KU vill att uppgifter om personliga förhållanden sekretessbeläggs när elstödet betalas ut

Förslag till beslut Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att sekretessbelägga personliga förhållanden när elstödet ska betalas ut.

Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet

Torsdagen den 24 november håller konstitutionsutskottet, KU, ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen, JO, presenterar sin ämbetsberättelse för riksdagen och redogör för sin verksamhet under verksamhetsåret 1 juli 2021–30 juni 2022. Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

KU säger ja till ändringar i grundlag och till en ny riksbankslag

Förslag till beslut Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen som rör Riksbanken och till en ny riksbankslag.

KU säger ja till grundlagsändringar på tryck- och yttrandefrihetsområdet

Förslag till beslut Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag till ändringar i två av Sveriges grundlagar: tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Förändringarna gäller bland annat regler om tv- och webbsändningar. Förslaget är ett så kallat vilande grundlagsförslag, vilket innebär att riksdagen har tagit ett beslut i frågan vid ett tidigare tillfälle.

KU säger ja till lagändringar som innebär att utlandsspioneri kriminaliseras och införs som tryck- och yttrandefrihetsbrott

Förslag till beslut Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till lagändringar och grundlagsändringar. Ändringarna innebär bland annat att utlandsspioneri ska kriminaliseras och införas som tryck- och yttrandefrihetsbrott. Förslagen om grundlagsändringar är ett så kallat vilande förslag, vilket innebär att riksdagen har tagit ett beslut i den delen vid ett tidigare tillfälle.

Utskott säger ja till grundlagsändring som ger större möjlighet att begränsa föreningsfriheten för grupper som ägnar sig åt terrorism

Förslag till beslut Konstitutionsutskottet har behandlat ett förslag till en grundlagsändring som handlar om att göra det möjligt att begränsa föreningsfriheten för grupper som ägnar sig åt terrorism. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Vilande grundlagsändringar

Riksdagen har röstat igenom flera förslag till grundlagsändringar under valperioden 2018–2022. För att ändringarna ska börja gälla krävs att riksdagen fattar ett beslut till med likadant innehåll under nästa valperiod.

Pressinbjudan: Pressträff med KU efter justering av granskningsbetänkandet

Press Torsdagen den 2 juni justerar konstitutionsutskottet, KU, betänkandet om granskningen av regeringen. Efter det bjuder KU in till en pressträff för att presentera betänkandet. Pressträffen kan ses direkt och i efterhand via webb-tv.

Möjligt för kommuner att fatta automatiserade beslut

Beslut Kommunallagen ändras så att kommuner och regioner ska kunna delegera rätten att fatta beslut till en automatiserad beslutsfunktion. Det beslutade riksdagen efter förslag från regeringen.

KU säger nej till att begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster

Förslag till beslut Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om att begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som visar personuppgifter om brott. KU föreslår samtidigt att riksdagen antar som vilande flera andra förslag som rör grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I en reservation vill S, V, L och MP att riksdagen som vilande antar även förslaget om att begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster.

Veckans KU-utfrågningar om granskningsärenden

Granskning Konstitutionsutskottet, KU, håller den 26, 28 och 29 april utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Statsminister Magdalena Andersson (S) hör till de som frågas ut den här veckan. Utfrågningarna kan ses direkt och i efterhand via webb-tv.

KU-utfrågning om granskningsärende den 21 april

Granskning Konstitutionsutskottet, KU, höll den 21 april en utfrågning med försvarsminister Peter Hultqvist (S). Utfrågningen skedde inom ramen för KU:s granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Utfrågningen kan ses i efterhand via webb-tv.

KU-utfrågning 8 april 2022. Utbildningsminister Anna Ekström (S) frågas ut av konstitutionsutskottets ordförande som sitter till höger. Foto: Melker Dahlstrand

KU:s utfrågningar om granskningsärenden den 7 och 8 april

Granskning Konstitutionsutskottet, KU, höll den 7–8 april utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Socialminister Lena Hallengren (S) och utbildningsminister Anna Ekström (S) hör till de som frågades ut den här veckan. Utfrågningarna kan ses i efterhand via webb-tv.

Ja till utlandsspioneri som tryck- och yttrandefrihetsbrott

Beslut Riksdagen antog som vilande regeringens förslag till ändring av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Förslaget innebär bland annat att utlandsspioneri ska kriminaliseras som tryck- och yttrandefrihetsbrott.

Större möjlighet begränsa föreningsfriheten för grupper som ägnar sig åt terrorism

Beslut Regeringen har föreslagit en ändring i regeringsformen om föreningsfrihet. Den innebär ökade möjligheter att genom vanlig lag begränsa föreningsfriheten för sammanslutningar som ägnar sig åt eller stödjer terrorism. Riksdagen sa ja till regeringens förslag som vilande.

KU föreslår ja till utlandsspioneri som tryck- och yttrandefrihetsbrott

Förslag till beslut Regeringen föreslår bland annat att utlandsspioneri samt de former av obehörig befattning med hemlig uppgift och vårdslöshet med hemlig uppgift som har sin grund i utlandsspioneri ska kriminaliseras som tryck- och yttrandefrihetsbrott. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen som vilande antar förslaget till grundlagsändring. Slutligt beslut kan tidigast fattas efter höstens riksdagsval.

KU:s utfrågningar om granskningsärenden

Granskning Konstitutionsutskottet, KU, håller utfrågningar i mars och april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Flera ministrar frågas ut, bland andra statsminister Magdalena Andersson (S).

Foto: Martina Huber / Regeringskansliet, Thomas Adolfsén / TT och Johan Nilsson / TT

Pengar har fördelats inom tre utgiftsområden i statens budget

Beslut Riksdagen har fattat beslut om tre av de 27 utgiftsområdena i statens budget för 2022. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till rikets styrelse, internationell samverkan samt samhällsplanering och bostadsförsörjning.

Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet

Den 18 november höll konstitutionsutskottet, KU, ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen presenterade sin ämbetsberättelse för riksdagen och redogjorde för sin verksamhet under verksamhetsåret 1 juli 2020–30 juni 2021. Sammanträdet går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

KU anser att ledamöter som inte deltar i riksdagsarbetet ska bli återbetalningsskyldiga

Förslag till beslut Konstitutionsutskottet (KU) ställer sig bakom de flesta av riksdagsstyrelsens förslag om vissa ändringar i reglerna för arbetet i riksdagen. Ett av förslagen innebär att ledamöter som inte deltar i riksdagsarbetet kan bli skyldiga att betala tillbaka sitt arvode.