Aktuellt

Filtrerar på:

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 27 januari klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskefrågor. Från regeringen deltar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Ministern återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Förslag från EU-kommissionen kritiseras

Beslut Riksdagen har prövat två förslag från EU-kommissionen. Det ena gäller en förordning om restaurering av naturområden och det andra handlar om användningen av bekämpningsmedel. Båda förslagen kritiseras av riksdagen för att inte vara förenliga med subsidiaritetsprincipen, som säger att EU bara ska lagstifta i en fråga om målen för den planerade åtgärden inte kan uppnås lika bra av medlemsländerna själva.

Utskott föreslår nej till att tidigarelägga det kommunala ställningstagandet till vindkraft

Förslag till beslut Miljö- och jordbruksutskottet vill att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att kommuner ska ta ställning för eller emot vindkraftsanläggningar i ett tidigare skede och utifrån ett annat underlag än vad som sker i dag. S, V och MP reserverar sig mot utskottets förslag.

Utskott säger ja till nya program för ersättningsmark för skog

Förslag till beslut För att värna möjligheten för skogsägare att fortsätta bedriva skogsbruk har regeringen föreslagit nya ersättningsmarker och ett utökat markförsäljningsprogram från Sveaskog som ska bidra till skydd av värdefull skog. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet vill samtidigt att riksdagen riktar fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen i olika skogspolitiska frågor.

Flera uppmaningar till regeringen om jakt och viltvård

Beslut Riksdagen beslutade att rikta tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om jakt och viltvård. Uppmaningarna handlar om en översyn av jaktlagen, Svenska Jägareförbundets ansvar för jakt- och viltvårdsuppdraget och förbättrade möjligheter att jaga för personer med funktionsnedsättning.

En katt sitter på ett biltak Foto: Fredrik Sandberg / TT

Krav på märkning och registrering av katter ska införas

Beslut Kattägare ska bli tvungna att märka och registrera sina katter på samma sätt som i det nuvarande systemet med märkning och registrering av hundar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskott säger ja till krav på märkning och registrering av katter

Förslag till beslut Kattägare ska vara tvungna att märka och registrera sina katter på samma sätt som det nuvarande systemet med märkning och registrering av hundar. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna invänder mot förslaget i en reservation.

Skärpta straff för djurplågeri

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om förändringar i brottsbalken och djurskyddslagen. Förändringarna innebär bland annat att det införs ett grovt djurplågeribrott och att straffskalan för det brottet blir fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Utskott säger ja till hårdare straff för djurplågeri

Förslag till beslut Straffen för de allvarligaste formerna av djurplågeri ska skärpas, och vissa mindre allvarliga överträdelser av djurskyddslagstiftningen ska leda till sanktionsavgifter istället för böter. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna lämnar synpunkter på förslaget i reservationer.

Miljö- och jordbruksutskottet lägger fram nio förslag för att rädda Östersjöfisken

Förslag till beslut Miljö- och jordbruksutskottet föreslår en rad åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön. Utskottet föreslår att riksdagen ska rikta nio tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen som rör förslagen. V, MP och KD har reserverat sig mot delar av förslaget.

Ja till lagändringar som kan förlänga kalkbrytningstillstånd

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om tillfälliga ändringar i miljöbalken. Lagändringarna ska göra det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om förlängt tillstånd för kalkstensbrytning.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår ja till lagändringar som kan förlänga kalkbrytningstillstånd

Förslag till beslut Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om tillfälliga ändringar i miljöbalken. Lagändringarna ska göra det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om förlängt tillstånd för kalkstensbrytning.

Regeringen bör pröva vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Förslag till beslut Regeringen bör pröva vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2021-2027 och bland annat se till att möjligheter till undantag vid klassificering av vatten utnyttjas och att platsspecifika bedömningar utförs. Det anser miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om detta. Flera partier har synpunkter på förslaget i reservationer.

Renskötselutredning bör ta hänsyn till lokalbefolkningens och övriga svenskars jakt- och fiskebehov

Förslag till beslut Utredningen om en ny renskötsellag ska utöver samers rätt ta hänsyn till lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov att jaga och fiska. Det tycker miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om kompletterande direktiv för utredningen.

Miljö- och jordbruksutskottet har studerat lantbrukets sårbarhet

Sveriges livsmedelsproduktion och dess sårbarhet har blivit en alltmer aktuell fråga efter bränderna och torkan sommaren 2018 och den pågående coronapandemin. Miljö- och jordbruksutskottet har därför genomfört en uppföljning om lantbrukets sårbarhet. Bland annat är brist på drivmedel en risk som blivit framträdande i uppföljningen.

Miljö- och jordbruksutskottet har studerat lantbrukets sårbarhet

Sveriges livsmedelsproduktion och dess sårbarhet har blivit en alltmer aktuell fråga efter bränderna och torkan sommaren 2018 och den pågående coronapandemin. Miljö- och jordbruksutskottet har därför genomfört en uppföljning om lantbrukets sårbarhet. Bland annat är brist på drivmedel en risk som blivit framträdande i uppföljningen.

Utskott vill se nya regler för skyddsjakt på varg

Förslag till beslut Riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill att regeringen ska se över och föreslå nya bestämmelser för skyddsjakt på varg och föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. S, V, L och MP reserverar sig mot förslaget.

Utskott studerar sårbarheten i svensk livsmedelsproduktion

Sveriges livsmedelsproduktion och dess sårbarhet har blivit en aktuell fråga, bland annat efter den torra sommaren 2018 och nu under den pågående coronapandemin. Miljö- och jordbruksutskottet genomför just nu en fördjupad studie om lantbrukets sårbarhet som beräknas vara klar vid årsskiftet.

Regeringen bör undersöka om licensjakten på varg kan utökas

Förslag till beslut Regeringen bör se över förutsättningarna för att utöka licensjakten på varg i områden där vargstammen behöver minskas. Det anser miljö- och jordbruksutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. S, MP, V och L säger nej till förslaget om tillkännagivande.

Förslag om ja till att tillfälligt tillåta vinterbensin fram till 31 maj

Förslag till beslut Regeringen vill senarelägga årets övergång till sommarbensin. Spridningen av det nya coronaviruset har lett till minskad försäljning av vinterbensin, med platsbrist i bensindepåerna som resultat. Ett enigt miljö- och jordbrukskott föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.