Aktuellt

Filtrerar på:

Riksdagen vill att regeringen vidtar åtgärder som rör Sveriges energiförsörjning och rysk energi

Beslut Riksdagen beslutade att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att vidta olika åtgärder i fråga om Sveriges energiförsörjning och rysk energi.

Näringsutskottet vill att regeringen vidtar åtgärder i fråga om Sveriges energiförsörjning och rysk energi

Förslag till beslut Näringsutskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om Sveriges energiförsörjning och rysk energi. Bland annat anser utskottet att det behöver vidtas åtgärder så att Sverige upphör med import av rysk energi när det är möjligt. Utskottet står enigt bakom förslaget.

Ny forskningsöversikt om innovationskritiska metaller och mineral

Näringsutskottets grupp för uppföljning och utvärdering har gjort en forskningsöversikt som kan ge en bild av kunskapsläget när det gäller Sveriges tillgång till innovationskritiska metaller och mineral från brytning, sekundäravfall och återvinning. Onsdagen den 4 maj debatterar ledamöterna frågor om mineralpolitik i kammaren.

Regeringen bör utreda stöd till drivmedelsstationer på landsbygderna

Förslag till beslut Regeringen bör initiera åtgärder för att drivmedelsstationer på landsbygderna ska få möjlighet att uppfylla skärpta miljö- och säkerhetskrav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det tycker näringsutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att göra en översyn av ersättningssystem till mackägarna, ge tillfällig dispens till mackar i glesbefolkade områden och även kartlägga hur många mackar som ännu inte har gjort de nödvändiga uppdateringarna.

Näringsutskottet har följt upp Sveaskogs samhällsuppdrag om markförsäljning

Det statligt helägda Sveaskog AB har genom två riksdagsbeslut fått samhällsuppdraget att sälja delar av sitt markinnehav. I en ny rapport har näringsutskottet följt upp dessa beslut som ligger till grund för bolagets så kallade markförsäljningsprogram. Av rapporten framgår bland annat att samhällsuppdraget är svårt att utvärdera.

Näringsutskottet vill att regeringen följer upp kapacitetsbrist i elnäten

Förslag till beslut Regeringen bör följa upp och analysera de åtgärder som gjordes för att motverka den akuta kapacitetsbrist i elnäten som drabbade Skåne och Stockholm år 2019. Det anser näringsutskottet, som vill att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Handel med sälprodukter bör tillåtas

Beslut Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör agera för att Sverige ska kunna handla med sälprodukter, som kött och skinn.

Uppföljning av beslutet att bilda Business Sweden

Näringsutskottets grupp för uppföljning och utvärdering har följt upp sammanslagningen av Exportrådet och Invest Sweden till den nya organisationen Business Sweden. Sammanslagningen gjordes 2013 och i uppföljningsrapporten konstateras att vissa förväntningar och farhågor som fanns inför beslutet kan ha realiserats sedan dess.  

Ett bildmontage med en kraftledning, en person vid en skogsbrand och en hög med pengar. Foto: Adam Wrafter / TT, Håkan Pettersson / Matton. Fotomontage: Riksdagsförvaltningen.

Pengar har fördelats inom tre utgiftsområden

Beslut Riksdagen har fattat beslut om tre av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till samhällets krisberedskap, energiforskning och kommunikationer.

EU-direktiv bör inte försämra företagens konkurrenskraft

Förslag till beslut Näringsutskottet vill att regeringen arbetar för att EU-direktiv genomförs i svensk rätt på ett sätt som inte försämrar företagens konkurrenskraft. Därför vill utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Utskott och EU-nämnd har valt ordförande

Press Den 2 oktober valde riksdagens utskott och EU-nämnden ordförande och vice ordförande. De utgör utskottens presidier och leder arbetet i utskotten. 

Ledamöter valda till utskott, EU-nämnd, riksdagsstyrelse och Utrikesnämnd

Press Riksdagen har valt vilka ledamöter som 2018–2022 ska ingå i riksdagens 15 utskott. Riksdagen har även valt ledamöter till EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden.

Dagbrott med höga gruskanter och vatten i Ranstad i Västergötland där det bröts uran på 1970-talet. Foto: Göran Gustafson / TT

Förbud mot utvinning av uran

Det blir inte längre möjligt att ge tillstånd enligt miljöbalken till gruvdrift för att utvinna uran. Det blir inte heller möjligt att ge tillstånd till brytning, provbrytning, bearbetning och fysikalisk eller kemisk anrikning av uran för att använda uranets egenskaper som kärnbränsle. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen har behandlat skrivelser om statligt företagsägande

Riksdagen har behandlat två skrivelser från regeringen. I den ena skrivelsen redogör regeringen för utvecklingen i bolagen. Regeringen konstaterar bland annat att det är viktigt att kontinuerligt se över vilka bolag staten äger och varför staten äger dem. Riksdagen lade skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Ledamöterna i utskotten, EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden valda

Den 7 oktober valde riksdagen ledamöter till de 15 utskotten, EU-nämnden samt riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden för valperioden 2014–2018. Efter det valde varje utskott ordförande och vice ordförande.