Aktuellt

Filtrerar på:

Vilande grundlagsändringar

Riksdagen har röstat igenom flera förslag till grundlagsändringar under valperioden 2018–2022. För att ändringarna ska börja gälla krävs att riksdagen fattar ett beslut till med likadant innehåll under nästa valperiod.

Pressinbjudan: Pressträff med KU efter justering av granskningsbetänkandet

Press Torsdagen den 2 juni justerar konstitutionsutskottet, KU, betänkandet om granskningen av regeringen. Efter det bjuder KU in till en pressträff för att presentera betänkandet. Pressträffen kan ses direkt och i efterhand via webb-tv.

Möjligt för kommuner att fatta automatiserade beslut

Beslut Kommunallagen ändras så att kommuner och regioner ska kunna delegera rätten att fatta beslut till en automatiserad beslutsfunktion. Det beslutade riksdagen efter förslag från regeringen.

KU säger nej till att begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster

Förslag till beslut Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om att begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som visar personuppgifter om brott. KU föreslår samtidigt att riksdagen antar som vilande flera andra förslag som rör grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I en reservation vill S, V, L och MP att riksdagen som vilande antar även förslaget om att begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster.

Veckans KU-utfrågningar om granskningsärenden

Granskning Konstitutionsutskottet, KU, håller den 26, 28 och 29 april utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Statsminister Magdalena Andersson (S) hör till de som frågas ut den här veckan. Utfrågningarna kan ses direkt och i efterhand via webb-tv.

KU-utfrågning om granskningsärende den 21 april

Granskning Konstitutionsutskottet, KU, höll den 21 april en utfrågning med försvarsminister Peter Hultqvist (S). Utfrågningen skedde inom ramen för KU:s granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Utfrågningen kan ses i efterhand via webb-tv.

KU-utfrågning 8 papril 2022. Utbildningsminister Anna Ekström (S) frågas ut av konstitutionsutskottets ordförande som sitter till höger. Foto: Melker Dahlstrand

KU:s utfrågningar om granskningsärenden den 7 och 8 april

Granskning Konstitutionsutskottet, KU, höll den 7–8 april utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Socialminister Lena Hallengren (S) och utbildningsminister Anna Ekström (S) hör till de som frågades ut den här veckan. Utfrågningarna kan ses i efterhand via webb-tv.

Ja till utlandsspioneri som tryck- och yttrandefrihetsbrott

Beslut Riksdagen antog som vilande regeringens förslag till ändring av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Förslaget innebär bland annat att utlandsspioneri ska kriminaliseras som tryck- och yttrandefrihetsbrott.

Större möjlighet begränsa föreningsfriheten för grupper som ägnar sig åt terrorism

Beslut Regeringen har föreslagit en ändring i regeringsformen om föreningsfrihet. Den innebär ökade möjligheter att genom vanlig lag begränsa föreningsfriheten för sammanslutningar som ägnar sig åt eller stödjer terrorism. Riksdagen sa ja till regeringens förslag som vilande.

KU föreslår ja till utlandsspioneri som tryck- och yttrandefrihetsbrott

Förslag till beslut Regeringen föreslår bland annat att utlandsspioneri samt de former av obehörig befattning med hemlig uppgift och vårdslöshet med hemlig uppgift som har sin grund i utlandsspioneri ska kriminaliseras som tryck- och yttrandefrihetsbrott. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen som vilande antar förslaget till grundlagsändring. Slutligt beslut kan tidigast fattas efter höstens riksdagsval.

KU:s utfrågningar om granskningsärenden

Granskning Konstitutionsutskottet, KU, håller utfrågningar i mars och april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Flera ministrar frågas ut, bland andra statsminister Magdalena Andersson (S).

Foto: Martina Huber / Regeringskansliet, Thomas Adolfsén / TT och Johan Nilsson / TT

Pengar har fördelats inom tre utgiftsområden i statens budget

Beslut Riksdagen har fattat beslut om tre av de 27 utgiftsområdena i statens budget för 2022. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till rikets styrelse, internationell samverkan samt samhällsplanering och bostadsförsörjning.

Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet

Den 18 november höll konstitutionsutskottet, KU, ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen presenterade sin ämbetsberättelse för riksdagen och redogjorde för sin verksamhet under verksamhetsåret 1 juli 2020–30 juni 2021. Sammanträdet går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

KU anser att ledamöter som inte deltar i riksdagsarbetet ska bli återbetalningsskyldiga

Förslag till beslut Konstitutionsutskottet (KU) ställer sig bakom de flesta av riksdagsstyrelsens förslag om vissa ändringar i reglerna för arbetet i riksdagen. Ett av förslagen innebär att ledamöter som inte deltar i riksdagsarbetet kan bli skyldiga att betala tillbaka sitt arvode.

KU föreslår Erik Nymansson som ny chefsjustitieombudsman

Press Ett enigt konstitutionsutskott (KU) beslutade vid torsdagens sammanträde att föreslå att riksdagen väljer justitierådet Erik Nymansson till ny chefsjustitieombudsman.

Konstitutionsutskottet säger ja till insyn i ärenden om stöd vid korttidsarbete

Förslag till beslut Sekretess ska inte gälla beslut om ekonomiskt stöd till företag vid korttidsarbete. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som ska ge allmänhet och medier bättre möjlighet till insyn i ärenden om korttidsarbete.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till institut om mänskliga rättigheter

Förslag till beslut Regeringen har lagt fram ett förslag om att inrätta en ny myndighet – Institutet för mänskliga rättigheter. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till merparten av förslaget. Flera partier invänder mot utskottets förslag och framför sina synpunkter i fyra reservationer.

KU har pressträff 3 juni. Vid podiet  vice ordförande Hans Ekström (S) och ordförande Karin Enström (M) Foto: Anders Löwdin

KU:s granskning av regeringen är klar

Granskning Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 28 ärenden som innehåller anmälningar från riksdagsledamöter eller initiativ som KU har tagit. I 16 ärenden pekar KU på att det har förekommit brister. Flera ärenden i betänkandet handlar om regeringens hantering av coronapandemin.

Pressinbjudan: Pressträff med KU efter justering av granskningsbetänkandet

Press Torsdagen den 3 juni justerar konstitutionsutskottet, KU, betänkandet om granskningen av regeringen. Efter det bjuder KU in till en pressträff för att presentera betänkandet, 2020/21:KU20.

KU förbereder val av ny chefsjustitieombudsman

Press Riksdagen ska välja en ny chefsjustitieombudsman. Det är konstitutionsutskottet (KU) som har ansvaret för att förbereda riksdagens val, och KU inleder nu det förberedande arbetet.