Aktuellt

Filtrerar på:

Extra ändringsbudget: Utskott föreslår förstärkningar av pensionärernas ekonomi i samband med vårändringsbudgeten

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om vårändringsbudgeten och stöd till Ukraina, med undantag för regeringens förslag på pensionsområdet som utskottet säger nej till. Utskottet lägger samtidigt fram ytterligare förslag om ändringar av statens budget för 2022. S, C, V och MP har invändningar mot utskottets förslag i en reservation.

Utskott säger ja till förslag om rekapitalisering av SAS och stöd till bland annat jordbruket

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till att regeringen ska få rätt att besluta om att konvertera statens befintliga hybridinstrument och utestående lånefordringar i flygbolaget SAS till aktier. Utskottet ställer sig också bakom regeringens förslag som bland annat innebär stöd till jordbruket och fiskerinäringen, men utskottet säger nej till förslaget om kompensation för höga drivmedelskostnader.

Justitieutskottet vill se en oberoende utredning av påskupploppen

Förslag till beslut Justitieutskottet föreslår i ett utskottsinitiativ att en oberoende granskningskommission ska få i uppdrag att utreda Polismyndighetens och regeringens agerande under de så kallade påskupploppen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har synpunkter på förslaget.

Utskott föreslår ja till att myndighetsbeslut om återkrav ska kunna drivas in snabbare

Förslag till beslut Regeringen har föreslagit att myndighetsbeslut om återkrav av felaktiga utbetalningar av olika ersättningar och stöd ska kunna verkställas enklare och snabbare än vad som sker i dag. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Nej till finansutskottets förslag med anledning av vårändringsbudgeten och en extra ändringsbudget

Beslut Riksdagen sa nej till finansutskottets förslag med anledning av vårändringsbudgeten och en extra ändringsbudget om stöd till Ukraina. Riksdagen riktade också två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om sänkt skatt för pensionärer och en så kallad gas i pensionssystemet.

Ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken för år 2022.

Nej till merparten av regeringens förslag om skolval

Beslut Riksdagen sa nej till merparten av regeringens förslag om ett mer likvärdigt skolval. Dock sa riksdagen ja till den del av regeringens förslag som handlar om urvalsgrunden i resursskolor. Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att återkomma med ett nytt förslag om ett utvecklat skolval.

Skolelever går uppför en trappa i en skola. Foto: Maskot / TT

Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i skollagen för att öka kontrollen av konfessionella, det vill säga religiösa, inslag i skolan. Ändringarna innebär bland annat att det ställs högre krav på de huvudmän som vill bedriva verksamhet med konfessionell inriktning.

Utskott föreslår förstärkningar av pensionärernas ekonomi i samband med vårändringsbudgeten

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till utskottets förslag om att förstärka pensionärernas ekonomi. Utskottet säger nej till regeringens förslag om garantitillägg i bostadstillägget men säger i övrigt ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten för 2022 och ja till en extra ändringsbudget om stöd till Ukraina. Utskottet lägger samtidigt fram ytterligare förslag om ändringar av statens budget för 2022.

Utskott säger ja till vikta föräldrapenningdagar på grundnivå

Förslag till beslut Regeringen vill att föräldrapenningdagar på grundnivå ska vara reserverade på samma sätt som föräldrapenningdagar på sjukpenningnivå, där 90 dagar är vikta för vardera föräldern. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Öppet seminarium om friluftslivspolitiken

Seminarium Torsdagen den 16 juni klockan 8 håller kulturutskottet ett öppet seminarium med rubriken Uppföljning av delar av friluftslivspolitiken.

Regeringens förslag om skolval får i huvudsak nej av utbildningsutskottet

Förslag till beslut Utbildningsutskottet ser stora brister i regeringens förslag om ett mer likvärdigt skolval och föreslår att riksdagen ska säga nej till merparten av det. Utskottet föreslår också att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att återkomma med ett nytt förslag. S, V och MP invänder mot såväl mot utskottets nej som förslaget till tillkännagivande.

Utskott föreslår nej till att tidigarelägga det kommunala ställningstagandet till vindkraft

Förslag till beslut Miljö- och jordbruksutskottet vill att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att kommuner ska ta ställning för eller emot vindkraftsanläggningar i ett tidigare skede och utifrån ett annat underlag än vad som sker i dag. S, V och MP reserverar sig mot utskottets förslag.

Möjlighet till lindrigare straff för så kallade kronvittnen

Beslut Riksdagen sa ja till förslag från regeringen som syftar till att stärka rättsprocessen för brottmål och göra att fler personer blir dömda för brott. Bland annat innebär beslutet att den som medverkar i utredningen av någon annans brott, ett så kallat kronvittne, ska kunna få ett lindrigare straff.

Öppet seminarium om rapporten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2015‒2020 - INSTÄLLT

Seminarium Den 7 juni håller finansutskottet ett öppet seminarium om rapporten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2015‒2020. Seminariet är inställt. 

KU:s granskning av regeringen är klar

Granskning Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 35 anmälningar från riksdagsledamöterna. I 14 granskningar pekar KU på att det har förekommit brister.

Utskott föreslår ja till ändrade regler om arbetsrätt och nya stöd för omställning

Förslag till beslut Arbetsmarknadsutskottet vill att riksdagen säger ja till förslag från regeringen om att reformera arbetsrätten. Det innebär bland annat förändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Regeringen föreslår också ett nytt studiestöd som ska underlätta för yrkesverksamma att studera och ett stöd för att stärka enskilda personers framtida ställning på arbetsmarknaden.

Utskott säger nej till regeringsförslag om ändrad ersättning till skolor

Förslag till beslut Utbildningsutskottet vill att riksdagen säger nej till regeringens förslag om ändrade regler för ersättning till huvudmän som driver friskolor. Utskottet föreslår också att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. S, V och MP anser i en reservation att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi

Utfrågning Den 2 juni håller socialutskottet en öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi. Cancer är i dag en av de stora folksjukdomarna och antalet människor som insjuknar i cancer fortsätter att öka. På grund av bland annat framsteg inom forskningen har dock överlevnaden i cancer ökat på ett generellt plan.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden håller ett öppet sammanträde måndagen den 30 maj. Under sammanträdet informerar och samråder statsminister Magdalena Andersson (S) med EU-nämnden inför ett extrainsatt möte i Europeiska rådet den 30-31 maj.