Aktuellt

Filtrerar på:

Utskott säger ja till att höja åldersgränser för pension med ett år

Förslag till beslut Åldersgränserna i pensionssystemet ska höjas med ett år 2023. Det är ett av regeringens förslag som bygger på Pensionsgruppens överenskommelse från 2017. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet invänder mot förslaget i varsin reservation.

Utskott föreslår uppmaningar till regeringen om det så kallade skuggsamhället

Förslag till beslut Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar till regeringen som rör skuggsamhället och ekonomiskt stöd till utlänningar i Sverige utan tillstånd. Bland annat vill utskottet se effektivare utbyte av information mellan myndigheter och DNA-analys vid viss anhöriginvandring. Det bör också införas ett förbud för kommuner att ge ekonomiskt stöd till utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd. S, V och MP har invändningar i två reservationer.

Seminarium om antibiotikaresistens

Seminarium Antibiotikaresistens är ett allvarligt hälsohot som kan innebära svårbehandlade infektioner och fler dödsfall. Hur kan användningen av antibiotika för behandling av både människor och djur reduceras? Hur ökar vi kunskapen och medvetenheten om antibiotikaresistens och dess följder? Det är några av frågorna som diskuterades vid Nordiska rådets svenska delegations och socialutskottets seminarium den 1 december.

Förtydliganden i bedömningen av sjukpenning och sjukpenning i särskilda fall

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra i reglerna för sjukpenning och sjukpenning i särskilda fall. Ändringen ska göra att Försäkringskassans beslut blir tydligare och lättare att förstå för den försäkrade.

Polisen bör kunna tvångstesta personer för covid-19 efter utvisningsbeslut

Förslag till beslut Polisen bör får befogenhet att tvångstesta personer för covid-19 om det är nödvändigt för att kunna verkställa ett utvisningsbeslut. Det menar socialförsäkringsutskottet och vill därför att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med ett förslag om detta. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet invänder mot förslaget.

Utskott föreslår nej till förändringar i det så kallade gymnasieregelverket

Förslag till beslut Riksdagen bör säga nej till regeringens förslag om ändrade regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier. Det menar socialförsäkringsutskottet. S, V och MP reserverar sig och föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget.

Tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Beslut En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för upp till två anställda införs för så kallade växa-företag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Åtgärden ska förstärka företagens möjligheter att anställa under coronapandemin.

Regeringen bör komma med ett förslag om att utvidga bidragsbrottslagen

Beslut Riksdagen anser att bidragsbrottslagen bör utvidgas till att omfatta även statliga stöd till företag, och riktade därför en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen att ta fram ett sådant förslag till utvidgad bidragsbrottslag.

Utskott motsätter sig sänkta försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen

Förslag till beslut Justitiedepartementet har föreslagit att kraven på försörjningsförmåga för att få permanent uppehållstillstånd i vissa fall ska sänkas tillfälligt. Förändringen kan göras utan beslut i riksdagen, men socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att inte genomföra förändringen. S, V och MP reserverar sig mot utskottets förslag och C avstår från att ta ställning.

Utskott vill underlätta återgång i arbete för den som nekats sjukpenning

Förslag till beslut Regeringen bör snarast ta ett helhetsgrepp för att underlätta återgång till arbete för den som nekats sjukpenning. Det menar riksdagens socialförsäkringsutskott och föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.

Uppföljning av reglerna om uppehållstillstånd för gymnasiestudier

En arbetsgrupp inom socialförsäkringsutskottet har genomfört en uppföljning av tillämpningen av reglerna om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Uppföljningen visar bland annat att flertalet av dem som har ansökt om uppehållstillstånd för gymnasiestudier också har fått det och att de studerar. Samtidigt framkommer att en oklar ansvarsfördelning mellan exempelvis myndigheterna har påverkat aktörernas verksamhet negativt. Kommunerna anger att de har fått bristfälligt stöd från vissa aktörer.

Utskott vill se en analys av förenklad informationsinhämtning för Migrationsverket

Förslag till beslut Socialförsäkringsutskottet vill se en analys av hur direktåtkomst för Migrationsverket till uppgifter hos andra myndigheter förhåller sig till EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Direktåtkomst skulle kunna vara ett verktyg för Migrationsverket när det gäller ärenden om uppehållstillstånd för arbete med mera.

Utskott föreslår nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring

Förslag till beslut Den nyligen tillsatta utredningen om arbetskraftsinvandring ska ta fram skarpare förslag för att skydda arbetstagare och hindra missbruk av systemet. Det tycker socialförsäkringsutskottet som föreslår nya direktiv till utredningen. S, C, L och MP reserverar sig mot förslaget.

Förslag för att motverka osakliga könsskillnader

Förslag till beslut Regeringen bör ge Försäkringskassan i uppdrag att följa upp utfärdade läkarintyg för män och kvinnor. Dessutom bör regeringen tillsätta en utredning för att minska osakliga könsskillnader vid sjukfrånvaro. Det tycker socialförsäkringsutskottet, som vill att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om det.

Öppen utfrågning om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv

Utfrågning Den 23 januari anordnade socialutskottet, socialförsäkringsutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet en gemensam offentlig utfrågning om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv. Utfrågningen kan ses i efterhand via webb-tv.

Asylsökandes möjlighet att välja eget boende ska begränsas i vissa områden

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att asylsökandes möjligheter att bo i eget boende ska begränsas i vissa områden. Om en asylsökande ordnar bostad på egen hand i ett område med socioekonomiska utmaningar ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag.

Förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer och höjda åldersgränser i pensionssystemet

Förslag till beslut Höjd garantipension, förändringar i bostadstillägget för pensionärer och höjda åldersgränser i pensionssystemet, det är några av regeringens förslag utifrån Pensionsgruppens överenskommelse. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen. SD och V har invändningar mot förslagen.

Ja till sociala trygghetsförmåner och ersättning för vårdkostnader vid brexit

Förslag till beslut Socialförsäkringsutskottet vill att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen som syftar till att mildra konsekvenserna av brexit på det sociala området. Svenska sociala trygghetsförmåner och ersättning för vårdkostnader bör fortsätta att betalas ut till personer i Storbritannien under en period även efter det att landet har lämnat EU.

Fler familjekonstellationer får rätt till föräldrapenning

Förslag till beslut En förälders sambo ska kunna få föräldrapenning, utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn med föräldern. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att viss tid med föräldrapenning på grundnivå ska reserveras för vardera föräldern.

Utskott och EU-nämnd har valt ordförande

Press Den 2 oktober valde riksdagens utskott och EU-nämnden ordförande och vice ordförande. De utgör utskottens presidier och leder arbetet i utskotten.