Aktuellt

Filtrerar på:

Deltagare sitter bakom sina bänkar. En kvinna talar. Foto: Emelie Gomez/Europaparlamentet

Riksdagen och Europaparlamentet värdar för konferens om ekonomisk samordning och styrning inom EU

Eu Den 27–28 februari bjöd riksdagen i samarbete med Europaparlamentet in till konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning (SESS) i Bryssel. Bland annat diskuterades ekonomiska utmaningar för EU och medlemsstaterna i en situation med stora geopolitiska osäkerheter, hög inflation och låg tillväxt. 

Utskott säger nej till regeringsförslag om att justera skatter i förhållande till BNP-utvecklingen

Förslag till beslut Regeringen har lagt fram ett förslag som handlar om att justera två skatter med hänsyn till utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP). Det gäller skatten på kemikalier i viss elektronik och skatten på förbränning av avfall. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag.

Skatteutskottet säger ja till skattereduktion för avgift till a-kassan

Förslag till beslut Regeringen vill införa en skattereduktion för avgiften till a-kassan och skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Om förslaget går igenom ska den som är medlem i en svensk a-kassa få avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av den inbetalade a-kasseavgiften.

Skatteutskottet kritiserar EU-förslag om en global minimiskatt för multinationella företag

Förslag till beslut Skatteutskottet har prövat ett EU-förslag om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU och anser att det strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen. Utskottet är positivt till förslagets syfte att motverka skatteflykt, skatteundandragande och skattekonkurrens men kritiskt till att det saknar en konsekvensanalys. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska invända mot förslaget i ett motiverat yttrande.

Skatteutskottet säger ja till ny riskskatt för banker

Förslag till beslut En ny riskskatt ska införas för kreditinstitut, som har skulder på minst 150 miljarder kronor. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta tre tillkännagivanden, uppmaningar till regeringen om förslaget. Flera partier har lämnat synpunkter på förslaget i särskilda yttranden.

Skatteutskottet säger ja till tillfälligt minskad skatt för arbetsinkomster för år 2021 och 2022

Förslag till beslut Som en följd av coronapandemin föreslår skatteutskottet att riksdagen säger ja till att införa en tillfällig skatteminskning för arbetsinkomster för år 2021 och 2022. SD och V har invändningar mot förslaget i en reservation.

Bilar parkerade längs en gata Foto: Henrik Isaksson/TT

Beräkningen av bilförmån ska justeras

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att justera schablonen för att beräkna förmånsvärdet för bilförmån. Detta så att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden för en privatägd bil.

Sveriges skatteavtal med Portugal och med Grekland sägs upp

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag att säga upp Sveriges skatteavtal med Portugal och med Grekland. I fallet med Portugal är anledningen är att landet ännu inte har infört de ändrade bestämmelser som länderna kommit överens om. I fallet med Grekland är anledningen att motverka skatteflykt och att avtalet är bristfälligt i andra delar.

Skatteutskottet föreslår ja till förlängning av statligt stöd genom sänkt energiskatt

Förslag till beslut Regeringen har föreslagit att företag som hamnat i svårigheter under coronapandemin ska få fortsätta att ta emot stöd i form av minskad energiskatt. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskott säger ja till sänkt skatt på inkomster

Förslag till beslut Skatten ska sänkas för alla som har en förvärvsinkomst på över 40 000 kronor per år. Som mest kan skattesänkningen bli 1 500 kronor per år. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Skatteutskottet föreslår ny skatt på plastkassar

Förslag till beslut Den 1 mars ska en skatt på bärkassar av plast införas, det föreslår skatteutskottet. Skatten ska vara tre kronor per kasse. M och SD reserverar sig mot förslaget.

Ja till förslag om sänkt skatt på drivmedel

Förslag till beslut Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att sänka koldioxidskatten på bensin och diesel. Skattesänkningen görs för att motverka de ökade priser på bensin och diesel som kan uppstå i och med den årliga indexuppräkningen och den så kallade reduktionsplikten.

Slopat skattetillägg av diesel- och bensinskatt begränsas till årsskiftet

Förslag till beslut Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att ta bort det årliga extra skattetillägget på bensin- och dieselskatt på två procent. Förslaget är en följd av M och KD:s budgetreservation som riksdagen röstade igenom hösten 2018. Regeringen väljer dock att tidsbegränsa det slopade skattetillägget till och med 31 december 2019.

Skatteavdrag för den som ger pengar till ideell verksamhet

Förslag till beslut Den som ger pengar till ideell verksamhet ska kunna få ett skatteavdrag på upp till 1 500 kronor per år, det föreslår regeringen. Skatteutskottet anser att riksdagen bör säga ja till regeringens förslag. Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas

Beslut Riksdagen har beslutat att den särskilda löneskatten för äldre ska avskaffas. Sedan 2016 tas det ut en särskild löneskatt på 6,15 procent på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar som betalas ut till personer som har fyllt 65 vid årets början.

Nya skatteregler för generationsskifte mellan närstående i fåmansföretag

Förslag till beslut Det bör vara samma skatteregler som gäller oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen, det föreslår regeringen. Skatteutskottet anser att riksdagen bör säga ja till regeringens förslag. V och KD har invändningar i varsin reservation.

Skatteutskottet kritiskt till EU:s förslag om ändrat beslutsfattande i skattefrågor

Förslag till beslut Skatteutskottet är mycket kritiskt till EU-kommissionens förslag om att det inte längre ska krävas enhällighet bland EU:s medlemsländer i beslutsfattande av skattefrågor. Utskottet anser att det även fortsättningsvis ska vara upp till varje medlemsland hur skatter ska tas ut och fördelas.

Skatteavdraget för fackföreningsavgifter avskaffas från den 1 april

Förslag till beslut Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till att avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgifter. Avskaffandet av skattereduktionen var en del av Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation som riksdagen röstade igenom i december 2018.

Utskott och EU-nämnd har valt ordförande

Press Den 2 oktober valde riksdagens utskott och EU-nämnden ordförande och vice ordförande. De utgör utskottens presidier och leder arbetet i utskotten. 

Ledamöter valda till utskott, EU-nämnd, riksdagsstyrelse och Utrikesnämnd

Press Riksdagen har valt vilka ledamöter som 2018–2022 ska ingå i riksdagens 15 utskott. Riksdagen har även valt ledamöter till EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden.