Aktuellt

Filtrerar på:

Barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga ska stärkas

Förslag till beslut Socialutskottet vill att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag som stärker barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga. Utskottet vill även att regeringen årligen ska rapportera om hur arbetet med att stärka kvaliteten, barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga fortlöper.

Utskott säger nej till förslag om privata vårdgivare och privata sjukvårdsförsäkringar

Förslag till beslut Den förra regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att en privat vårdgivare som ingår avtal med en region ska säkerställa att kvaliteten i vården inte försämras av att vårdgivaren även har försäkringsbolag som uppdragsgivare. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslaget. S, V och MP invänder mot utskottets nej i en gemensam reservation.

Öppet seminarium om hälso- och sjukvård för barn och unga i samhällets vård

Seminarium Onsdagen den 15 juni höll socialutskottet ett öppet seminarium med anledning av rapporten Hälso- och sjukvård för barn och unga i samhällets vård – en utvärdering. I rapporten har utskottet följt upp ett antal lagändringar från 2017 som gäller hälso- och sjukvård för barn och unga i samhällets vård.

Öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi

Utfrågning Den 2 juni håller socialutskottet en öppen utfrågning om svensk och europeisk cancerstrategi. Cancer är i dag en av de stora folksjukdomarna och antalet människor som insjuknar i cancer fortsätter att öka. På grund av bland annat framsteg inom forskningen har dock överlevnaden i cancer ökat på ett generellt plan.

Nya regler för organdonation

Beslut Regeringen har föreslagit att möjliga organdonatorer under vissa förutsättningar ska kunna ges så kallad organbevarande behandling före döden. Samtidigt har regeringen föreslagit förändringar som handlar om närståendes roll i donationsprocessen. Riksdagen sa ja till förslagen och riktade även två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen.

Utskott säger ja till förslag som rör när vård av unga upphör – lex lilla hjärtat

Förslag till beslut Socialutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om lagändringar som gäller vård av unga. Förslagen har tagits fram mot bakgrund av det så kallade lilla hjärtat-fallet. Utskottet riktar också fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. S, V och MP anser i en reservation att riksdagen inte ska göra några tillkännagivanden till regeringen.

Utskott säger ja till nya regler för organdonation

Förslag till beslut En möjlig organdonator ska kunna ges en så kallad organbevarande behandling före döden. Det är ett av regeringens förslag till nya regler för organdonation. Socialutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslagen och föreslår även två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen.

Listning på förhand hos vårdcentraler och motsvarande vårdenheter ska införas

Beslut Valet av enskilda personers vårdcentraler och motsvarande vårdenheter ska ske genom listning på förhand. Listningen innebär att uppgifter om personen förs in i en förteckning över vårdcentralens patienter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag med ett tillägg.

Utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU är klar

Anders Hagsgård, president för Hovrätten för Västra Sverige, är klar med utredningen av förutsättningarna för att införa barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövning av upphörande av vård i familjehem enligt LVU. Utredningen har genomförts på socialutskottets uppdrag och presenterades den 1 mars vid en pressträff i riksdagen.

Utskott vill att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta gälla

Förslag till beslut Socialutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till och med den 31 maj. I en uppmaning till regeringen, ett tillkännagivande, vill utskottet samtidigt att regeringen återkommer med ett förslag om att lagarna ska gälla endast till och med den 31 mars. I ärendet finns sammanlagt åtta reservationer.

Socialutskottet vill se ny bedömning av Sis särskilda ungdomshem

Förslag till beslut Regeringen bör återkomma med en ny skrivelse om hur bristerna vid Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem ska åtgärdas. Det menar socialutskottet som även efterlyser alternativa placeringsformer som är särskilt anpassade till flickors behov. Utskottet föreslår att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden, uppmaningar, till riksdagen om detta. Socialdemokraterna och Miljöpartiet invänder i en reservation mot förslaget om alternativa behandlingsformer för flickor.

Utskott säger ja till ersättning för skador av vaccin mot covid-19

Förslag till beslut Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om statlig ersättning för skador som orsakas av vaccin mot covid-19. Utskottet vill också att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att skynda på en översyn av ersättningen till barn. Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna har synpunkter på regeringens förslag i fem reservationer.

Öppen utfrågning om precisionsmedicin

Utfrågning Tisdagen den 26 oktober höll socialutskottet en öppen utfrågning om precisionsmedicin, alltså vård och behandling som är skräddarsydd efter patientens egna förutsättningar och behov. Utfrågningen var öppen för allmänhet och media och går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Ersättning för personlig assistans utan tillstånd ska förhindras

Beslut Lagändringar görs för att förhindra att en assistansberättigad ska kunna få ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskott vill att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta gälla

Förslag till beslut Socialutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till sista januari 2022. Utskottet riktar också flera uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. S, V och MP har invändningar mot ett tillkännagivande om ekonomisk ersättning i en reservation.

Regeringen bör utreda internationella adoptioner

Beslut Regeringen bör snarast utreda hur svenska myndigheter och adoptionsorganisationer hanterat internationella adoptioner till Sverige från bland annat Chile från 1900-talets mitt och fram till idag. Det anser riksdagen, som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Undersköterska tar blodprov från en patients arm. Foto: Janerik Henriksson / TT

Undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel

Beslut Titeln undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. Det innebär att bara de som har en viss utbildning eller kompetens ska kunna få ett bevis och därefter få kalla sig undersköterska. Den som saknar bevis ska inte få använda en snarlik titel. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Nej till regeringens ANDTS-strategi

Beslut Riksdagen sa nej till regeringens förslag om en ny strategi för politiken för alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel om pengar, ofta förkortat ANDTS. Riksdagen riktade också flera uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen på ANDTS-området.

Socialutskottet föreslår ja till att undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Förslag till beslut Titeln undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. Det innebär att bara de med en viss utbildning eller kompetens ska få kalla sig undersköterska. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Flera partier har synpunkter på olika delar i förslaget.

Socialutskottet föreslår nej till regeringens ANDTS-strategi

Förslag till beslut Socialutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om en ny strategi för politiken för alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel om pengar (ofta benämnt med samlingsförkortningen ANDTS). Utskottet anser att regeringen bör omarbeta sitt förslag till strategi och föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Dessutom föreslår utskottet ytterligare fyra tillkännagivanden inom området. Flera partier invänder mot utskottets förslag och framför sina synpunkter i reservationer.