Aktuellt

Talmannen leder delegation till Tyskland

Den 25 – 27 juni leder talman Urban Ahlin en delegation med riksdagsledamöter vid ett officiellt besök till Tyskland. På programmet står bland annat möte med förbundsdagens talman Wolfgang Schäuble.

Riksdagsledamöter observerar parlaments- och presidentvalet i Turkiet

Fyra svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet i Turkiet den 24 juni.

Skyddet för minoritetsspråken stärks

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att stärka skyddet för minoritetsspråken. Beslutet innebär bland annat att en större del av verksamheten inom äldreomsorgen och inom förskolan ska kunna ges på minoritetsspråk. Kraven gäller framförallt minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska men det införs också stärkta möjligheter att få äldreomsorg på jiddish och romani chib.

Byggnadsarbetare står på ställningar i dimma. Foto: Hossein Salmanzadeh / TT

Entreprenörer högre upp i kedjan kan bli ansvariga för löneutbetalning

Det införs en ny lag om entreprenörers ansvar när det gäller arbetstagares krav på att få sin lön utbetalad. En arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör högre upp i kedjan.

Elev räcker upp handen i ett klassrum. Vid katedern står en lärare. Foto: Lars Brundin / TT

Fler nyanlända elever ska klara behörighet till gymnasieskolan

Nyanlända elever i högstadiet ska få en individuell studieplan inom två månader från skolstart. Den ska beskriva hur eleven ska nå behörighet till gymnasiet. Eleverna ska också kunna få en anpassad timplan där ämnen som krävs för behörighet prioriteras. Elevernas rätt till studiehandledning på sitt modersmål ska också förstärkas.

EU-förslag om konsumenträtt och visselblåsare går för långt

EU-kommissionen föreslår nya regler för konsumenträtt och skydd av visselblåsare. Riksdagen tycker att vissa av reglerna bör beslutas på nationell nivå av EU-länderna själva och beslutade att skicka synpunkterna i ett motiverat yttrande till EU.

Ny nämnd för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Riksdagen har den 18 juni valt ordförande och ledamöter till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner. Nämnden börjar sin verksamhet den 1 juli 2018.

Nya arvoden för statsråden

Statsrådens arvoden höjs den 1 juli 2018 efter beslut av Statsrådsarvodesnämnden. Arvodet till statsministern höjs med 4 000 kronor per månad till 172 000 kronor. Arvodet till övriga statsråd höjs med 3 000 kronor per månad till 136 000 kronor.

Riksdagsstyrelsen föreslår ändringar i riksdagens arbete med EU-frågor

Riksdagsstyrelsen har beslutat att i en framställning till riksdagen lägga fram ett antal förslag om EU-arbetet i riksdagen. Framställningen grundar sig på betänkandet från den parlamentariskt sammansatta kommitté som hade i uppdrag att utreda riksdagens arbete med EU-frågor.

Ränteavdragen i bolagssektorn begränsas och bolagsskatten sänks

Ränteavdragen i bolagssektorn begränsas. Förändringarna bygger på tvingande EU-regler och syftar till att minska skatteflykten. Förändringarna i ränteavdragen kombineras med en sänkning av bolagsskatten och expansionsfondsskatten. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Nytt övergripande mål för folkhälsopolitiken godkänns

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken ska vara att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Riksdagen godkände regeringens förslag om en omformulering av det övergripande nationella folkhälsomålet och om en ny målstruktur för folkhälsoarbetet. Utöver det riktade riksdagen ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att säkerställa patienternas rätt till en fast läkarkontakt.

Ja till ny djurskyddslag

Djur ska skötas i en god djurmiljö och de ska kunna utföra sådana beteenden som är viktiga för att de ska må bra. Tamdjur får inte överges och det införs ett förbud mot att djur tränas på ett sätt som innebär lidande för dem. Det är en del av innehållet i den nya djurskyddslag som riksdagen sa ja till. Dessutom riktade riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen att regeringen i ett lämpligt sammanhang bör se över beslutsprocessen för djurförbud.

En yngre man kör bil tillsammans med en manlig bilskollärare. Foto: Gaetan Bally / TT

Körkortslån möjliggörs

Regeringen vill att det ska finnas en möjlighet för vissa unga och arbetslösa att ta körkort med hjälp av ett statligt lån, för att på så vis öka deras möjligheter att få jobb. Körkortslånet ska skötas av CSN, Centrala studiestödsnämnden. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Terrorismlagstiftningen utvidgas

Nästan alla straffbestämmelser i de tre lagarna om terrorism utvidgas. Syftet med ändringarna är i huvudsak att genomföra ett direktiv från EU om bekämpande av terrorism. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Foto: Magnus Ström / Johnér

Regler om assisterad befruktning moderniseras

Det blir tillåtet att utföra assisterad befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller. Det vill säga att ingen av föräldrarna har en genetisk koppling till det blivande barnet, i dag måste minst en av föräldrarna ha det. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Centerledaren Annie Lööf debatterar mot Jimmie Åkesson (SD) under partiledardebatten. Foto: Anders Löwin

Årets andra partiledardebatt

Den 13 juni hölls årets andra partiledardebatt i riksdagen. Då hade företrädare för de olika riksdagspartierna möjlighet att argumentera för den politik de vill föra. Debatten sändes direkt via webb-tv och kan också ses i efterhand. Den tolkades till teckenspråk och till engelska.

Nej till förslag om ökade möjligheter till grundläggande behörighet

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om ändringar i gymnasieskolan. Det gäller ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och att ett estetiskt ämne införs i alla nationella program.

Konsumenter ska få information om drivmedels miljöpåverkan

De verksamheter som levererar drivmedel ska bli skyldiga att informera konsumenter om drivmedlets miljöpåverkan. Dessutom förbättras kommunernas långsiktiga beredskap när det gäller klimatets förändringar. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i två lagar.

Ringmuren i Visby med en svensk flagga. Foto: Göran Johansson/Frilansfotograferna

Riksdagen deltar i Almedalsveckan 2-5 juli

Demokratin firar 100 år och riksdagen uppmärksammar detta med seminarier och en utställning under Almedalsveckan i Visby. I montern kan du följa med på en tidsresa från 1918 fram till idag, lära dig mer om dåtidens rösträttskämpar och samtala med dagens riksdagsledamöter om hur demokratin ska leva vidare i framtiden.

Per Ahlmark på sitt kontor 1976. Foto: Per Kagrell / TT

Talmannens uttalande med anledning av Per Ahlmarks bortgång

Per Ahlmark, tidigare partiledare för Folkpartiet, har gått bort. – Jag har mottagit det sorgliga beskedet om Per Ahlmarks bortgång. Det var en person med stark känsla för ideologi och demokrati som inspirerat många, säger talman Urban Ahlin. Per Ahlmark var riksdagsledamot 1967–1978, partiledare för Folkpartiet 1975–1978 och vice statsminister 1976–1978. Han blev 79 år.