Aktuellt

Filtrerar på:

En stor mängd paket i olika färg och form som ligger på hyllor. Foto: TT/Jeppe Gustafsson

Åtgärder för att förhindra illegal handel via post

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i tystnadsplikten för personal i postverksamhet. Syftet är att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att förhindra illegal handel via post.

Öppen utfrågning om transportsektorns klimatmål

Utfrågning Torsdagen den 9 juni håller trafikutskottet en öppen utfrågning om transportsektorns klimatmål.

Ändringar i det nationella basutbudet av flygplatser bör godkännas av riksdagen

Förslag till beslut Regeringen bör ha riksdagens godkännande innan ändringar genomförs i det nationella basutbudet av flygplatser. Det anser trafikutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är i en gemensam reservation emot förslaget.

Trafikutskottet säger ja till krav på förarbevis för vattenskoter

Förslag till beslut Förarbevis ska krävas för vattenskoter från och med sommaren 2022. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om ett teknikneutralt förarbevis samt om att dra nytta av båtlivets befintliga utbildningsorganisation. Flera partier invänder mot utskottets förslag och framför synpunkter i reservationer.

Flygplan lyfter i siluett mot kvällshimmel Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB scanpix/TT

Uppmaning till regeringen om framtiden för Bromma och Arlanda flygplatser

Beslut Beslut om framtiden för Bromma flygplats kan tidigast tas när flygbranschen har återhämtat sig efter coronapandemin och det går att göra tillförlitliga prognoser. Vidare bör regeringen senast i december 2021 återkomma till riksdagen med en plan för utveckling av Arlanda flygplats för att säkra tillräcklig flygkapacitet i Stockholmsområdet. Det anser riksdagen, som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Trafikutskottet har följt upp punktligheten i persontrafik på järnväg

I Sverige kommer ungefär 90 procent av tågen i tid men punktligheten varierar på olika linjer och tider på dygnet. För att förbättra punktligheten behöver en rad brister åtgärdas. Bland annat bör en översyn av ansvarsförhållanden, organisation samt användningen av anslag och intäkter som avser järnvägen övervägas. Det visar en uppföljning av punktligheten i persontrafik på järnväg som trafikutskottet låtit genomföra.

Utskott vill underlätta tester med självkörande bilar och förenkla dispenser för tung trafik

Förslag till beslut Regeringen bör arbeta för att möjliggöra storskaliga tester av självkörande fordon i verklig miljö. Regeringen bör även arbeta för att ta bort avgifterna för virkesupplag vid allmän väg och förenkla hanteringen av dispenser för tunga transporter. Det är tre exempel på uppmaningar, tillkännagivanden, som trafikutskottet vill att riksdagen riktar till regeringen.

Lösningar för ökad mobilitet på landsbygder undersöks i ny rapport

Nya former av kollektivtrafik, bildelning, kombinerade transporter samt elbilar kan på kort sikt öka tillgängligheten på landsbygder. På längre sikt kan självkörande minibussar, drönare och elflygplan bidra till ökad tillgänglighet. Det framkommer i trafikutskottets rapport Mobilitet på landsbygder – forskningsöversikt och nulägesbeskrivning.

Ett bildmontage med en kraftledning, en person vid en skogsbrand och en hög med pengar. Foto: Adam Wrafter / TT, Håkan Pettersson / Matton. Fotomontage: Riksdagsförvaltningen.

Pengar har fördelats inom tre utgiftsområden

Beslut Riksdagen har fattat beslut om tre av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till samhällets krisberedskap, energiforskning och kommunikationer.

Höjda säkerhetskrav på ny trådlös digital infrastruktur

Beslut Regeringen har föreslagit lagändringar som ska göra det möjligt att ta hänsyn till Sveriges säkerhet när ny trådlös digital infrastruktur, som 5G-nät, byggs ut. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslag att höja säkerhetskraven på ny trådlös digital infrastruktur

Förslag till beslut Det bör bli möjligt att ta hänsyn till Sveriges säkerhet när ny trådlös digital infrastruktur, som 5G-nät, byggs ut. Det anser trafikutskottet. Utskottet anser också att riksdagen bör rikta ett tillkännagivande till regeringen om att Säpo och Försvarsmakten ska kunna överklaga tillstånd att använda radiosändare till regeringen. S, C, V och MP har invändningar i en reservation.

Utskott och EU-nämnd har valt ordförande

Press Den 2 oktober valde riksdagens utskott och EU-nämnden ordförande och vice ordförande. De utgör utskottens presidier och leder arbetet i utskotten. 

Ledamöter valda till utskott, EU-nämnd, riksdagsstyrelse och Utrikesnämnd

Press Riksdagen har valt vilka ledamöter som 2018–2022 ska ingå i riksdagens 15 utskott. Riksdagen har även valt ledamöter till EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden.

Många vinster om svensk produktion av fossilfria drivmedel ökar

Trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor har tagit fram en rapport som kartlägger alternativ för att öka andelen icke-fossila drivmedel i Sverige de kommande åren.

Flygets konkurrenskraft bör stärkas

Trafikutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att dels stärka flygets konkurrenskraft i den nationella flygstrategin, dels värna om de regionala flygplatserna. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna i utgiftsområdet ska fördelas.

Bredband ger ekonomisk tillväxt

Det finns tydliga samband mellan tillgång till bredband och ekonomisk tillväxt. Det framgår av en ny rapport om it-infrastruktur som trafikutskottet tagit fram.

Trafikutskottet har följt upp kollektivtrafiklagens effekter

Kollektivtrafiklagen som bland annat skulle leda till ett större utbud i kollektivtrafiken och en större valfrihet för resenärerna har inte fungerat som det var tänkt. Det visar en ny uppföljningsrapport som trafikutskottet låtit göra.

Trafikutskottet följer upp kollektivtrafiklagen

Trafikutskottet har beslutat att följa upp kollektivtrafiklagen som trädde i kraft den 1 januari 2012. Syftet med uppföljningen är att undersöka vilka effekter införandet av lagen har fått för resenärerna.

Den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft behöver stärkas

Trafikutskottet har följt upp den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Den svenska handelsflottan har uppvisat en negativ utveckling under senare år och en stor andel av den svenska handelsflottan har avregistrerats från det svenska fartygsregistret. Det är framför allt de svenska bemanningsreglerna och frånvaron av ett svenskt tonnageskattesystem som är huvudanledningarna till den ökande utflaggningen.

Östlig trafikförbindelse runt Stockholm bör utredas

Trafikutskottet vill att regeringen ska undersöka olika sätt att finansiera en östlig trafikförbindelse som ska knyta ihop trafikledsringen runt Stockholm. S, MP och V reserverar sig mot förslaget, eftersom utredningsarbete redan pågår.