Aktuellt

Filtrerar på:

Utskott säger ja till ny modell för räntan på studielån

Förslag till beslut En ny beräkningsmodell för ränta på studielån ska införas föreslår regeringen. De föreslår också att vissa låntagare ska få större möjlighet att ändra i villkoren för återbetalning av studielånen. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen röstar ja till regeringens förslag.

Nej till merparten av regeringens förslag om skolval

Beslut Riksdagen sa nej till merparten av regeringens förslag om ett mer likvärdigt skolval. Dock sa riksdagen ja till den del av regeringens förslag som handlar om urvalsgrunden i resursskolor. Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att återkomma med ett nytt förslag om ett utvecklat skolval.

Skolelever går uppför en trappa i en skola. Foto: Maskot / TT

Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i skollagen för att öka kontrollen av konfessionella, det vill säga religiösa, inslag i skolan. Ändringarna innebär bland annat att det ställs högre krav på de huvudmän som vill bedriva verksamhet med konfessionell inriktning.

Regeringens förslag om skolval får i huvudsak nej av utbildningsutskottet

Förslag till beslut Utbildningsutskottet ser stora brister i regeringens förslag om ett mer likvärdigt skolval och föreslår att riksdagen ska säga nej till merparten av det. Utskottet föreslår också att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att återkomma med ett nytt förslag. S, V och MP invänder mot såväl mot utskottets nej som förslaget till tillkännagivande.

Ja till förskola för fler barn

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i skollagen. Förslagens syfte är att öka deltagandet i förskolan genom att varje hemkommun blir skyldig att ta kontakt med vårdnadshavarna.

Utskott säger nej till regeringsförslag om ändrad ersättning till skolor

Förslag till beslut Utbildningsutskottet vill att riksdagen säger nej till regeringens förslag om ändrade regler för ersättning till huvudmän som driver friskolor. Utskottet föreslår också att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. S, V och MP anser i en reservation att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Utskott säger ja till förslag om extra studietid och utökad lovskola

Förslag till beslut Utbildningsutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i skollagen som gäller extra studietid och utökad lovskola. Ändringarna innebär bland annat att elever i årskurs 4–9 ska erbjudas extra studietid i anslutning till skoldagen, då de kan få hjälp med läxor och annat skolarbete. M, SD, C, V, KD och L har olika typer av synpunkter på regeringens förslag i sammanlagt nio reservationer.

En elev svetsar på yrkesskola. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Yrkesprogram ska ge behörighet till högre studier

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att alla nationella yrkesprogram på gymnasieskolan ska ge behörighet till universitets- och högskolestudier.

Utbildningsutskottet säger ja till förslag om nya betygssystem

Förslag till beslut Regeringen har föreslagit nya system för betygssättning i skolorna, i syfte att betygen ska spegla elevernas kunskaper bättre och främja elevernas kunskapsutveckling. Bland annat innebär förslaget att kursbetygen ersätts av ämnesbetyg i gymnasieskolan. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Större möjligheter att stänga skolor

Beslut Skolinspektionen ska få större möjligheter att stänga både fristående och kommunala skolor som har allvarliga och återkommande brister. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Granskning av urvalet av elever till Pisaundersökningen

Beslut Riksrevisionen har granskat urvalet till Pisaundersökningen 2018 och drar bland annat slutsatsen att varken regeringen eller Skolverket har vidtagit tillräckliga åtgärder för att utreda de tveksamheter som framkommit i samband med undersökningen. Riksdagen riktade därför en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen med anledning av Riksrevisionens granskning. Bland annat uppmanas regeringen att säkra att kunskapsmätningar i den svenska skolan genomförs på ett tillförlitligt sätt.

Utbildningsutskottet säger ja till större möjligheter att stänga skolor

Förslag till beslut Skolinspektionen ska få större möjligheter att stänga både fristående och kommunala skolor som har allvarliga och återkommande brister. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår även att riksdagen ska rikta tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Vänsterpartiet invänder mot regeringens förslag i en reservation. Även tillkännagivandena föranleder invändningar från flera partier.

Utbildningsutskottet säger ja till höjd åldersgräns för rätt till studiemedel

Förslag till beslut Vissa studiestödsregler ska ändras för att underlätta vidareutbildning och omskolning högre upp i åldrarna. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som bland annat innebär att den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel och studiestartsstöd höjs från 56 till 60 år. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot delar av förslaget.

Riksrevisionens granskning av undantag från skolplikten

Beslut Riksrevisionen har efter en granskning dragit den övergripande slutsatsen att reglerna i skollagen för undantag från skolplikten inte fungerar som det var tänkt. Riksdagen uppmanar regeringen, genom två tillkännagivanden, att följa den rekommendation Riksrevisionen lämnar till regeringen samt att se över möjligheten att införa ett nationellt frånvaroregister.

Öppen utfrågning om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv

Utfrågning Den 23 januari anordnade socialutskottet, socialförsäkringsutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet en gemensam offentlig utfrågning om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv. Utfrågningen kan ses i efterhand via webb-tv.

Forskare använder pipett i laboratorium Foto: Katja Kircher/TT

Tydligare regler och skärpta straff för forskning som bryter mot etikreglerna

Beslut Forskningshuvudmän ska vara skyldiga att se till att den egna verksamheten bara bedriver forskning som har fått ett etikgodkännande, och att forskningen lever upp till villkoren i godkännandet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Tydligare regler och skärpta straff för forskning som bryter mot etikreglerna

Förslag till beslut Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om tydligare regler för hur forskning ska etikprövas, och skärpta straff för forskning som bryter mot reglerna.

Öppet seminarium om livslångt lärande

Seminarium Den 26 september höll utbildningsutskottet ett öppet seminarium på temat Det livslånga lärandet. Seminariet går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Regeringen bör se över regleringen för idrottsgymnasier

Förslag till beslut Utbildningsutskottet anser att det ska finns goda möjligheter att kombinera gymnasiestudier med elitidrott. Utskottet uppmanar därför regeringen att se över om det behövs särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters behov och förutsättningar.

Utskott och EU-nämnd har valt ordförande

Press Den 2 oktober valde riksdagens utskott och EU-nämnden ordförande och vice ordförande. De utgör utskottens presidier och leder arbetet i utskotten.