Aktuellt

Bevaka via RSS

Filtrerar på:

Finansutskottet håller öppen utfrågning om finansiell stabilitet

Utfrågning Finansutskottet håller en öppen utfrågning med Finansiella stabilitetsrådet om finansiell stabilitet i svensk ekonomi i ljuset av hög inflation och högre räntor.

KU vill att uppgifter om personliga förhållanden sekretessbeläggs när elstödet betalas ut

Förslag till beslut Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att sekretessbelägga personliga förhållanden när elstödet ska betalas ut.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 20 januari klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för utrikes frågor. Från regeringen deltar utrikesminister Tobias Billström (M). Ministern återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 13 januari klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor. Från regeringen deltar statssekreterare Johanna Lybeck Lilja. Statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 16 december klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för miljöfrågor och transport, telekommunikations- och energifrågor. Från regeringen deltar statssekreterare Daniel Westlén och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD). Ministern och statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Utskott säger ja till ny modell för räntan på studielån

Förslag till beslut En ny beräkningsmodell för ränta på studielån ska införas föreslår regeringen. De föreslår också att vissa låntagare ska få större möjlighet att ändra i villkoren för återbetalning av studielånen. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen röstar ja till regeringens förslag.

Barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga ska stärkas

Förslag till beslut Socialutskottet vill att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag som stärker barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga. Utskottet vill även att regeringen årligen ska rapportera om hur arbetet med att stärka kvaliteten, barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga fortlöper.

Finansutskottet säger ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen för 2023

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning i regeringens budgetproposition för år 2023. Förslagen bygger på en politisk överenskommelse mellan SD, M, KD och L. Övriga riksdagspartier har invändningar i sammanlagt åtta reservationer.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 9 december klockan 8 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för utrikes frågor, allmänna frågor, jordbruks- och fiskefrågor samt transport, telekommunikations- och energifrågor. Från regeringen deltar kabinettsekreterare Jan Knutsson, EU-minister Jessika Roswall (M), landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) samt statssekreterare Daniel Liljeberg. Ministrarna, kabinettsekreteraren och statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Utskott säger nej till förslag om privata vårdgivare och privata sjukvårdsförsäkringar

Förslag till beslut Den förra regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att en privat vårdgivare som ingår avtal med en region ska säkerställa att kvaliteten i vården inte försämras av att vårdgivaren även har försäkringsbolag som uppdragsgivare. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslaget. S, V och MP invänder mot utskottets nej i en gemensam reservation.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden håller ett öppet sammanträde tisdagen den 13 december. Under sammanträdet samråder statsministern med EU-nämnden inför ett möte i Europeiska rådet 15–16 december.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 2 december samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor, sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvårdsfrågor, rättsliga och inrikes frågor samt transport, telekommunikations- och energifrågor. Från regeringen deltar finansminister Elisabeth Svantesson (M), sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), socialminister Jakob Forssmed (KD), arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L), jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L), socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M), äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), skolminister Lotta Edholm (L), justitieminister Gunnar Strömmer (M), migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M), infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), statssekreterarna Johan Berggren och Erik Slottner. Ministrarna och statssekreterarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Öppen utfrågning om biståndsbudgeten

Utfrågning Onsdagen den 30 november höll utrikesutskottet en öppen utfrågning om biståndsbudgeten. Utfrågningen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.  

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 25 november samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för konkurrenskraft, rättsliga och inrikes frågor, utrikes frågor – utveckling samt för utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottsfrågor. Från regeringen deltar skolminister Lotta Edholm, kulturminister Parisa Liljestrand, statssekreterarna Anders Hall, Sara Modig, Maria Nilsson och Diana Janse. Ministrarna och statssekreterarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Utskott säger nej till delar av förslag om spelreglering

Förslag till beslut Kulturutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till delar av den förra regeringens förslag om en förstärkt spelreglering. Åtgärderna som får nej gäller nya regler kring marknadsföring samt uppsägning av överenskommelse om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland. Flera partier reserverar sig mot utskottets förslag.

Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet

Torsdagen den 24 november håller konstitutionsutskottet, KU, ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen, JO, presenterar sin ämbetsberättelse för riksdagen och redogör för sin verksamhet under verksamhetsåret 1 juli 2021–30 juni 2022. Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Ändringar i statens budget: Regeringen ska få skänka försvarsmateriel till Ukraina

Beslut Riksdagen beslutade att ge regeringen befogenhet att under 2022 skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av högst 3 007 800 000 kronor. Det handlar bland annat om luftförsvarssystem, personterrängbilar, personlig utrustning, riktmedel, tält och maskeringsnät.

Lagföring av brott ska gå fortare

Beslut Riksdagen sa ja till ett förslag från regeringen med lagändringar som ska göra processen för lagföring snabbare och mer effektiv.

En stor mängd paket i olika färg och form som ligger på hyllor. Foto: TT/Jeppe Gustafsson

Åtgärder för att förhindra illegal handel via post

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i tystnadsplikten för personal i postverksamhet. Syftet är att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att förhindra illegal handel via post.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 18 november klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för transport, telekommunikations- och energifrågor, utrikes frågor – handel, jordbruks- och fiskefrågor, samt allmänna frågor – sammanhållning. Från regeringen deltar statssekreterare Daniel Liljeberg, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) samt landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Ministrarna och statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.