Aktuellt

Filtrerar på:

Näringsutskottet vill att regeringen vidtar åtgärder i fråga om Sveriges energiförsörjning och rysk energi

Förslag till beslut Näringsutskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om Sveriges energiförsörjning och rysk energi. Bland annat anser utskottet att det behöver vidtas åtgärder så att Sverige upphör med import av rysk energi när det är möjligt. Utskottet står enigt bakom förslaget.

Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2022

Utfrågning Tisdagen den 17 maj håller finansutskottet en öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2022. Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Utskott säger ja till nya regler för organdonation

Förslag till beslut En möjlig organdonator ska kunna ges en så kallad organbevarande behandling före döden. Det är ett av regeringens förslag till nya regler för organdonation. Socialutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslagen och föreslår även två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen.

Skatteutskottet säger ja till skattereduktion för avgift till a-kassan

Förslag till beslut Regeringen vill införa en skattereduktion för avgiften till a-kassan och skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Om förslaget går igenom ska den som är medlem i en svensk a-kassa få avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av den inbetalade a-kasseavgiften.

KU säger nej till att begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster

Förslag till beslut Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om att begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som visar personuppgifter om brott. KU föreslår samtidigt att riksdagen antar som vilande flera andra förslag som rör grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I en reservation vill S, V, L och MP att riksdagen som vilande antar även förslaget om att begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Måndagen den 2 maj klockan 11 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för transport, telekommunikation och energi. Från regeringen deltar energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S). Ministern återrapporterar också från tidigare möte i rådet.

Extra ändringsbudget: Ja till tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt att skänka överskott av vaccindoser föreslås

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt att överskottet av vaccindoser mot covid-19 får skänkas till andra länder. Utskottet föreslår också att riksdagen riktar två uppmaningar till regeringen om att stärka den svenska matberedskapen och om stöd till civilsamhället. MP har invändningar mot regeringens förslag och S har invändningar mot utskottets förslag till tillkännagivanden.

Veckans KU-utfrågningar om granskningsärenden

Granskning Konstitutionsutskottet, KU, håller den 26, 28 och 29 april utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Statsminister Magdalena Andersson (S) hör till de som frågas ut den här veckan. Utfrågningarna kan ses direkt och i efterhand via webb-tv.

Utskott vill att regeringen utreder regler för identifiering och återlämning av samiska kvarlevor

Förslag till beslut Kulturutskottet vill att riksdagen ska uppmana regeringen att utreda förutsättningarna för att ta fram enhetliga regler kring att identifiera, återställa och återbörda samiska föremål och kvarlevor. S har invändningar mot förslaget.

KU-utfrågning om granskningsärende den 21 april

Granskning Konstitutionsutskottet, KU, höll den 21 april en utfrågning med försvarsminister Peter Hultqvist (S). Utfrågningen skedde inom ramen för KU:s granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Utfrågningen kan ses i efterhand via webb-tv.

KU-utfrågning 8 papril 2022. Utbildningsminister Anna Ekström (S) frågas ut av konstitutionsutskottets ordförande som sitter till höger. Foto: Melker Dahlstrand

KU:s utfrågningar om granskningsärenden den 7 och 8 april

Granskning Konstitutionsutskottet, KU, höll den 7–8 april utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Socialminister Lena Hallengren (S) och utbildningsminister Anna Ekström (S) hör till de som frågades ut den här veckan. Utfrågningarna kan ses i efterhand via webb-tv.

Listning på förhand hos vårdcentraler och motsvarande vårdenheter ska införas

Beslut Valet av enskilda personers vårdcentraler och motsvarande vårdenheter ska ske genom listning på förhand. Listningen innebär att uppgifter om personen förs in i en förteckning över vårdcentralens patienter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag med ett tillägg.

En elev svetsar på yrkesskola. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Yrkesprogram ska ge behörighet till högre studier

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att alla nationella yrkesprogram på gymnasieskolan ska ge behörighet till universitets- och högskolestudier.

Ja till utlandsspioneri som tryck- och yttrandefrihetsbrott

Beslut Riksdagen antog som vilande regeringens förslag till ändring av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Förslaget innebär bland annat att utlandsspioneri ska kriminaliseras som tryck- och yttrandefrihetsbrott.

Större möjlighet begränsa föreningsfriheten för grupper som ägnar sig åt terrorism

Beslut Regeringen har föreslagit en ändring i regeringsformen om föreningsfrihet. Den innebär ökade möjligheter att genom vanlig lag begränsa föreningsfriheten för sammanslutningar som ägnar sig åt eller stödjer terrorism. Riksdagen sa ja till regeringens förslag som vilande.

Ja till åtgärder för att stärka det militära försvaret och till kompensation för höga elpriser

Förslag till beslut Regeringen har föreslagit åtgärder för att stärka Sveriges militära försvar. Regeringen har också lämnat förslag om att kompensera hushållen för höga elpriser under mars 2022. Finansutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslagen. Utskottet föreslår samtidigt fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen, bland annat om sänkta priser på bensin och diesel.

KU föreslår ja till utlandsspioneri som tryck- och yttrandefrihetsbrott

Förslag till beslut Regeringen föreslår bland annat att utlandsspioneri samt de former av obehörig befattning med hemlig uppgift och vårdslöshet med hemlig uppgift som har sin grund i utlandsspioneri ska kriminaliseras som tryck- och yttrandefrihetsbrott. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen som vilande antar förslaget till grundlagsändring. Slutligt beslut kan tidigast fattas efter höstens riksdagsval.

Utskott positivt till EU-ansökningar från Ukraina, Georgien och Moldavien

Förslag till beslut Utrikesutskottet ser positivt på ansökningarna om EU-medlemskap från Ukraina, Georgien och Moldavien. Utskottet anser att EU bör ge de tre länderna ett tydligt medlemskapsperspektiv och att de som potentiella kandidatländer bör få tillgång till det stöd till reformer som blivande medlemsländer kan få. Utskottet fördömer samtidigt Rysslands invasion av Ukraina.

Materiel för minröjning samt pansarskott föreslås skänkas till Ukraina

Förslag till beslut Riksdagen ska ge regeringen rätt att besluta om att skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av högst 205 miljoner kronor. Det har riksdagens finansutskott föreslagit i ett utskottsinitiativ. Den materiel som ska skänkas är fältutrustning för minröjning samt upp till 5 000 pansarskott till ett sammanlagt värde av högst 205 miljoner kronor.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden höll ett öppet sammanträde onsdagen den 23 mars. Under sammanträdet informerade och samrådde statsminister Magdalena Andersson (S) med EU-nämnden inför ett möte i Europeiska rådet den 24–25 mars.