Aktuellt

Filtrerar på:

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 16 juli klockan 10 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för jordbruk och fiske. Från regeringen deltar statssekreterare Per Callenberg. Statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 9 juli klockan 10 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för utrikes frågor samt rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Från regeringen deltar kabinettssekreterare Robert Rydberg och statssekreterare Max Elger. De återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden höll ett öppet sammanträde torsdagen den 1 juli. Under mötet återrapporterade statsminister Stefan Löfven (S) från mötet i Europeiska rådet den 24–25 juni. Sammanträdet går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Extra ändringsbudget: Förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till företag, kultur och idrott på grund av corona föreslås

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från regeringen om ytterligare åtgärder på grund av covid-19-pandemin. Det förstärkta stödet vid korttidsarbete förlängs med tre månader, ersättningar inom sjukförsäkringen förlängs och omställningsstödet utökas. Vidare ges ytterligare stöd till kultur och idrott samt insatser som rör vaccinering och att hindra smittspridningen av covid-19. Vänsterpartiet är positivt till de flesta av regeringens förslag, men säger nej till ett av dem i en reservation.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Onsdagen den 23 juni klockan 10 samråder EU-nämnden med regeringen inför möte i EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskefrågor. Från regeringen deltar landsbygdsminister Jennie Nilsson (S). Ministern återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden håller ett öppet sammanträde den 23 juni klockan 13. Under mötet informerar och samråder statsminister Stefan Löfven (S) inför ett möte med EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet den 24–25 juni. Sammanträdet går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Förslag om ja till att Tullverket får utökad möjlighet att ingripa mot brott

Förslag till beslut Tulltjänstemän ska få utökade möjligheter att agera vid misstänkt brottslighet i samband med en tullkontroll. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt vill utskottet att riksdagen i tre tillkännagivanden uppmanar regeringen att ge Tullverket större befogenheter, ett utökat uppdrag att utföra kontroller samt att överväga om utförsel av smuggelgods ska utgöra ett brott. S, V och MP reserverar sig mot tillkännagivandena.

Renskötselutredning bör ta hänsyn till lokalbefolkningens och övriga svenskars jakt- och fiskebehov

Förslag till beslut Utredningen om en ny renskötsellag ska utöver samers rätt ta hänsyn till lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov att jaga och fiska. Det tycker miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om kompletterande direktiv för utredningen.

Polisen bör kunna tvångstesta personer för covid-19 efter utvisningsbeslut

Förslag till beslut Polisen bör får befogenhet att tvångstesta personer för covid-19 om det är nödvändigt för att kunna verkställa ett utvisningsbeslut. Det menar socialförsäkringsutskottet och vill därför att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med ett förslag om detta. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet invänder mot förslaget.

Regeringen bör utreda internationella adoptioner

Beslut Regeringen bör snarast utreda hur svenska myndigheter och adoptionsorganisationer hanterat internationella adoptioner till Sverige från bland annat Chile från 1900-talets mitt och fram till idag. Det anser riksdagen, som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Undersköterska tar blodprov från en patients arm. Foto: Janerik Henriksson / TT

Undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel

Beslut Titeln undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. Det innebär att bara de som har en viss utbildning eller kompetens ska kunna få ett bevis och därefter få kalla sig undersköterska. Den som saknar bevis ska inte få använda en snarlik titel. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Nej till regeringens ANDTS-strategi

Beslut Riksdagen sa nej till regeringens förslag om en ny strategi för politiken för alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel om pengar, ofta förkortat ANDTS. Riksdagen riktade också flera uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen på ANDTS-området.

Socialutskottet föreslår ja till att undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Förslag till beslut Titeln undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. Det innebär att bara de med en viss utbildning eller kompetens ska få kalla sig undersköterska. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Flera partier har synpunkter på olika delar i förslaget.

Konstitutionsutskottet säger ja till insyn i ärenden om stöd vid korttidsarbete

Förslag till beslut Sekretess ska inte gälla beslut om ekonomiskt stöd till företag vid korttidsarbete. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som ska ge allmänhet och medier bättre möjlighet till insyn i ärenden om korttidsarbete.

Trafikutskottet säger ja till krav på förarbevis för vattenskoter

Förslag till beslut Förarbevis ska krävas för vattenskoter från och med sommaren 2022. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om ett teknikneutralt förarbevis samt om att dra nytta av båtlivets befintliga utbildningsorganisation. Flera partier invänder mot utskottets förslag och framför synpunkter i reservationer.

Socialutskottet föreslår nej till regeringens ANDTS-strategi

Förslag till beslut Socialutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om en ny strategi för politiken för alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel om pengar (ofta benämnt med samlingsförkortningen ANDTS). Utskottet anser att regeringen bör omarbeta sitt förslag till strategi och föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Dessutom föreslår utskottet ytterligare fyra tillkännagivanden inom området. Flera partier invänder mot utskottets förslag och framför sina synpunkter i reservationer.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till institut om mänskliga rättigheter

Förslag till beslut Regeringen har lagt fram ett förslag om att inrätta en ny myndighet – Institutet för mänskliga rättigheter. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till merparten av förslaget. Flera partier invänder mot utskottets förslag och framför sina synpunkter i fyra reservationer.

Regeringen bör snarast utreda internationella adoptioner

Förslag till beslut Regeringen bör snarast utreda hur svenska myndigheter och adoptionsorganisationer hanterat internationella adoptioner till Sverige från 1900-talets mitt och fram till idag. Det anser socialutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta. Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget.

Bilar parkerade längs en gata Foto: Henrik Isaksson/TT

Beräkningen av bilförmån ska justeras

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att justera schablonen för att beräkna förmånsvärdet för bilförmån. Detta så att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden för en privatägd bil.

Flygplan lyfter i siluett mot kvällshimmel Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB scanpix/TT

Uppmaning till regeringen om framtiden för Bromma och Arlanda flygplatser

Beslut Beslut om framtiden för Bromma flygplats kan tidigast tas när flygbranschen har återhämtat sig efter coronapandemin och det går att göra tillförlitliga prognoser. Vidare bör regeringen senast i december 2021 återkomma till riksdagen med en plan för utveckling av Arlanda flygplats för att säkra tillräcklig flygkapacitet i Stockholmsområdet. Det anser riksdagen, som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.