Aktuellt

Filtrerar på:

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner Sveriges anslutning till Nato

Förslag till beslut Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner Sveriges anslutning till Nato, Nordatlantiska fördragsorganisationen, och de lagändringar som föreslås. V och MP har lämnat reservationer till förslaget. 

Öppen utfrågning om biståndsbudgeten

Utfrågning Onsdagen den 30 november höll utrikesutskottet en öppen utfrågning om biståndsbudgeten. Utfrågningen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.  

Utskott säger ja till att göra det lättare att ta emot militärt stöd från andra länder

Förslag till beslut Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att förbättra förutsättningarna för att Sverige ska kunna ta emot militärt stöd från länder som är med i EU eller Nato.

Utskott positivt till EU-ansökningar från Ukraina, Georgien och Moldavien

Förslag till beslut Utrikesutskottet ser positivt på ansökningarna om EU-medlemskap från Ukraina, Georgien och Moldavien. Utskottet anser att EU bör ge de tre länderna ett tydligt medlemskapsperspektiv och att de som potentiella kandidatländer bör få tillgång till det stöd till reformer som blivande medlemsländer kan få. Utskottet fördömer samtidigt Rysslands invasion av Ukraina.

Fem uppmaningar till regeringen om säkerhetspolitik

Beslut Riksdagen riktade fem uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om säkerhetspolitik. Bland annat bör regeringen uttala en tydlig Natooption, som innebär att Sverige upprätthåller möjligheten att söka medlemskap i Nato. Regeringen bör också arbeta fram ett nytt förhållningssätt gentemot Ryssland mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina.

Utskott fördömer Rysslands invasion av Ukraina och vill rikta fem uppmaningar till regeringen om säkerhetspolitik

Förslag till beslut Utrikesutskottet fördömer Rysslands invasion av Ukraina. Utskottet föreslår också att riksdagen riktar fem uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen som bland annat gäller säkerhetspolitik och nedrustning. Till exempel bör regeringen uttala en Natooption. Alla riksdagspartierna har synpunkter i totalt tolv reservationer. I reservationer från S, V och MP föreslås att riksdagen inte ska göra fyra av fem tillkännagivanden till regeringen.

Foto: Martina Huber / Regeringskansliet, Thomas Adolfsén / TT och Johan Nilsson / TT

Pengar har fördelats inom tre utgiftsområden i statens budget

Beslut Riksdagen har fattat beslut om tre av de 27 utgiftsområdena i statens budget för 2022. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till rikets styrelse, internationell samverkan samt samhällsplanering och bostadsförsörjning.

Regeringens agerande för frihetsberövade svenskar bör utvärderas

Beslut Riksdagen vill att en oberoende undersökningskommission ska utvärdera regeringens agerande för att få de fängslade svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna. Därför riktade riksdagen ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Utrikesutskottet vill att regeringens agerande för frihetsberövade svenskar utvärderas

Förslag till beslut Riksdagens utrikesutskott vill att en oberoende undersökningskommission ska utvärdera regeringens agerande för att få de fängslade svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Utskott anser att Sverige bör uttala en Nato-option

Förslag till beslut Sverige bör, likt Finland, uttala en Nato-option för att stärka det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet. Det anser det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta. Samtliga riksdagspartier har synpunkter i reservationer.

Öppen utfrågning om kvinnor, fred och säkerhet

Utfrågning Den 10 december höll utrikesutskottet en öppen utfrågning på temat svenska erfarenheter av arbetet med att implementera FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet i en internationell kontext.

Utskott och EU-nämnd har valt ordförande

Press Den 2 oktober valde riksdagens utskott och EU-nämnden ordförande och vice ordförande. De utgör utskottens presidier och leder arbetet i utskotten. 

Ledamöter valda till utskott, EU-nämnd, riksdagsstyrelse och Utrikesnämnd

Press Riksdagen har valt vilka ledamöter som 2018–2022 ska ingå i riksdagens 15 utskott. Riksdagen har även valt ledamöter till EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden.

Aktuell utrikespolitik i fokus vid nordiskt-baltiskt möte

Situationen i Ukraina och händelseutvecklingen i Syrien är två frågor som står på agendan när ordförandena i de nordiska och baltiska utrikesutskotten träffas i riksdagen den 13 oktober. I samband med mötet finns möjlighet för media att ställa frågor till deltagarna.

Riksdagen debatterar EU:s associeringsavtal med Georgien, Moldavien och Ukraina

Onsdagen den 26 november klockan 9 håller riksdagen en gemensam debatt om tre förslag som behandlar associeringsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner att regeringen ingår associeringsavtal med de tre länderna.

Ledamöterna i utskotten, EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden valda

Den 7 oktober valde riksdagen ledamöter till de 15 utskotten, EU-nämnden samt riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden för valperioden 2014–2018. Efter det valde varje utskott ordförande och vice ordförande.