Aktuellt

Filtrerar på:

Talmannens sommarhälsning till kammaren

Den 23 juni höll talmannen sitt sedvanliga tal med sommarhälsning till riksdagens ledamöter och tjänstemän. 

Polisen bör kunna tvångstesta personer för covid-19 efter utvisningsbeslut

Beslut Polisen bör få befogenhet att tvångstesta personer för covid-19 om det är nödvändigt för att kunna verkställa ett utvisningsbeslut. Det menar riksdagen och uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att skyndsamt utreda frågan.

Extra ändringsbudget: Ja till förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till företag, kultur och idrott

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag till åtgärder med anledning av coronapademin. Bland annat innebär det att det förstärkta stödet vid korttidsarbete förlängs med tre månader, till och med september 2021. Det innebär även exempelvis förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till kultur och idrott.

Reglerna i utlänningslagen ska ändras

Beslut Regeringen har föreslagit en rad ändringar i utlänningslagen. Ändringarna innebär bland annat att uppehållstillstånd för skyddsbehövande och andra som huvudregel ska vara tidsbegränsade samt att permanent uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att personen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år, och om vissa särskilda krav är uppfyllda. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen riktade även tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen.

Reglerna om föräldraskap moderniseras

Beslut Reglerna för bekräftelse av föräldraskap, för faderskapsundersökningar och för att åstadkomma en könsneutral föräldraskapspresumtion moderniseras. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ja till att underlätta för skuldsatta

Beslut Regeringen har lagt fram förslag till lagändringar som bland annat innebär att förbehållsbeloppet höjs för barnfamiljer som har löneutmätning. Förbehållsbeloppet är den summa som skuldsatta får behålla för att kunna försörja sig och sin familj innan de betalar av på sin skuld. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Inblandningen av fossilfria drivmedel i bensin och diesel ska öka

Beslut För att minska växthusgasutsläppen från bland annat transportsektorn ska reduktionsnivåerna för bensin och diesel successivt höjas fram till 2030. Det innebär att drivmedelsleverantörerna ska öka inblandningen av förnybara eller andra fossilfria drivmedel i bensinen och dieseln. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, med vissa mindre ändringar.

Extra ändringsbudget: Förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till företag, kultur och idrott på grund av corona föreslås

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från regeringen om ytterligare åtgärder på grund av covid-19-pandemin. Det förstärkta stödet vid korttidsarbete förlängs med tre månader, ersättningar inom sjukförsäkringen förlängs och omställningsstödet utökas. Vidare ges ytterligare stöd till kultur och idrott samt insatser som rör vaccinering och att hindra smittspridningen av covid-19. Vänsterpartiet är positivt till de flesta av regeringens förslag, men säger nej till ett av dem i en reservation.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Onsdagen den 23 juni klockan 10 samråder EU-nämnden med regeringen inför möte i EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskefrågor. Från regeringen deltar landsbygdsminister Jennie Nilsson (S). Ministern återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden håller ett öppet sammanträde den 23 juni klockan 13. Under mötet informerar och samråder statsminister Stefan Löfven (S) inför ett möte med EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet den 24–25 juni. Sammanträdet går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Talman Andreas Norlén tog emot Lettlands president Egils Levits den 21 juni 2021. Här står de framför svenska och lettiska flaggan vid Riksplan. Foto: Anders Löwdin

Lettlands president besökte riksdagen

Talmannen Talman Andreas Norlén tog den 21 juni emot Egils Levits, Lettlands president, under hans officiella besök i Sverige.

Voteringstavland med resultatet av misstroendeförklaringen mot statsminister Stefan Löfven (S). 181 ledamöter yrkade bifall till misstroendeförklaringen. Foto: Anders Löwdin

Riksdagen riktar en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S)

Beslut Riksdagen röstade under måndagen den 21 juni ja till Sverigedemokraternas begäran om att rikta en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S). 181 ledamöter röstade ja till misstroendeförklaringen, 109 ledamöter röstade nej och 51 ledamöter avstod från att rösta. 8 ledamöter var frånvarande.

Särskild debatt om konflikten i Mellanöstern

Debatt Onsdagen den 23 juni klockan 15 håller riksdagen en särskild debatt om konflikten i Mellanöstern. Den har begärts av Sverigedemokraterna respektive Kristdemokraterna. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S). Debatten går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Ledamöter begär misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S)

36 ledamöter från Sverigedemokraterna har den 17 juni begärt att riksdagen ska rösta om en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S). Omröstningen kommer att hållas måndagen den 21 juni klockan 10.  

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Armenien (inställt)

Internationellt Den 20 juni hålls parlamentsval i Armenien. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, arrangerar en valobservation i samband med valet. De svenska riksdagsledamöternas deltagande i observationen är inställt.

Lettlands president besöker Sverige och riksdagen

Talmannen Den 21 juni tar talman Andreas Norlén i riksdagen emot Egils Levits, Lettlands president, som gör ett officiellt besök i Sverige.

Istanbulkonventionen 10 år – en av flera frågor vid PACE:s sommarsession

Internationellt Riksdagens delegation deltar i sommarsessionen för Europarådets parlamentariska församling, PACE, den 21–24 juni. På agendan står bland annat covidpass, mediefrihet och en rapport om bekämpande av afrofobi.

Talmannen meddelar tidpunkt för misstroendeomröstning

Press Den 17 juni framställde Sverigedemokraterna ett yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S). Talmannen har därefter beslutat att en misstroendeomröstning ska hållas på måndag den 21 juni klockan 10.

Förslag om ja till att Tullverket får utökad möjlighet att ingripa mot brott

Förslag till beslut Tulltjänstemän ska få utökade möjligheter att agera vid misstänkt brottslighet i samband med en tullkontroll. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt vill utskottet att riksdagen i tre tillkännagivanden uppmanar regeringen att ge Tullverket större befogenheter, ett utökat uppdrag att utföra kontroller samt att överväga om utförsel av smuggelgods ska utgöra ett brott. S, V och MP reserverar sig mot tillkännagivandena.

Renskötselutredning bör ta hänsyn till lokalbefolkningens och övriga svenskars jakt- och fiskebehov

Förslag till beslut Utredningen om en ny renskötsellag ska utöver samers rätt ta hänsyn till lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov att jaga och fiska. Det tycker miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om kompletterande direktiv för utredningen.