Aktuellt

Regeringen har inte varit transparent med sin redovisning i budgetpropositionen för 2017

Regeringen bör redovisa sysselsättningseffekter av de reformer man föreslår. Regeringen bör också sätta utgiftstaket på en nivå så att det återfår sin styrande effekt. Det anser finansutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i två tillkännagivanden.

Öppen utfrågning om den finansiella stabiliteten

Finansutskottet höll den 13 juni en öppen utfrågning om den finansiella stabiliteten. Medverkade gjorde bland andra riksbankschef Stefan Ingves, Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen och riksgäldsdirektör Hans Lindblad. Utfrågningen går att se i efterhand via webb-tv.

Öppen utfrågning om svensk finanspolitik 2017

Finansutskottet höll den 16 maj en öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2017. Finanspolitiska rådets ordförande Harry Flam och finansminister Magdalena Andersson (S) medverkade.

Ja till regeringens förslag om upphandling

I upphandlingsprocesser ska myndigheter och enheter i vissa fall ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörens personal. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om upphandling. Utskottet föreslår dock en ändring i förslaget som förtydligar att de nya bestämmelserna ska gälla upphandlingar som påbörjas efter det att bestämmelserna börjat gälla. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data

Regeringen bör ge alla myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Det tycker finansutskottet som föreslår att riksdagen ska rikta den här uppmaningen till regeringen.

Öppet seminarium om statlig revision i Norden

I Sverige liksom i övriga Norden finns statliga revisionsmyndigheter som har ansvar för att granska hur statens pengar används. Den 15 mars höll finansutskottet ett öppet seminarium om den statliga revisionen i Norden.

Öppen utfrågning om penningpolitiken

Den 14 mars höll finansutskottet en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson.

Finansutskottet vill se en större mångfald av aktörer inom välfärden

Finansutskottet anser att det är viktigt att det finns en mångfald av aktörer som arbetar inom välfärden. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att snarast återkomma med förslag på hur man tänker arbeta för att öka mångfalden inom välfärdssektorn. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Finansutskottet säger ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen

Finansutskottet säger ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2017. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig mot förslaget.

Nej till regeringens förslag om arbetsrättsliga krav vid upphandling

Finansutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak säger ja till regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling. Finansutskottet säger nej till de delar av förslaget som handlar om att myndigheter vid behov ska ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörernas personal.

Öppen utfrågning om penningpolitiken

Finansutskottet håller den 15 november en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Kerstin af Jochnick.

Finansutskottet kritiserar EU-förslag om gemensamma regler för statistik

Finansutskottet tycker att åtgärderna i EU-kommissionens förslag om gemensamma regler för europeisk statistik om personer och hushåll går för långt. Ett enigt utskott anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslår därför att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU.

Öppen utfrågning om penningpolitiken

Finansutskottet håller den 27 september en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Per Jansson.