Aktuellt

Filtrerar på:

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden håller ett öppet sammanträde måndagen den 30 maj. Under sammanträdet informerar och samråder statsminister Magdalena Andersson (S) med EU-nämnden inför ett extrainsatt möte i Europeiska rådet den 30-31 maj.

Utskott säger ja till förslag om extra studietid och utökad lovskola

Förslag till beslut Utbildningsutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i skollagen som gäller extra studietid och utökad lovskola. Ändringarna innebär bland annat att elever i årskurs 4–9 ska erbjudas extra studietid i anslutning till skoldagen, då de kan få hjälp med läxor och annat skolarbete. M, SD, C, V, KD och L har olika typer av synpunkter på regeringens förslag i sammanlagt nio reservationer.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Onsdagen den 25 maj klockan 10 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för utrikes frågor, allmänna frågor, telekommunikations- och transportfrågor. Från regeringen deltar utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S), statssekreterare Oskar Magnusson, statssekreterare Per Callenberg och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Ministrarna och statssekreterarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

Nya regler för organdonation

Beslut Regeringen har föreslagit att möjliga organdonatorer under vissa förutsättningar ska kunna ges så kallad organbevarande behandling före döden. Samtidigt har regeringen föreslagit förändringar som handlar om närståendes roll i donationsprocessen. Riksdagen sa ja till förslagen och riktade även två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen.

Möjligt för kommuner att fatta automatiserade beslut

Beslut Kommunallagen ändras så att kommuner och regioner ska kunna delegera rätten att fatta beslut till en automatiserad beslutsfunktion. Det beslutade riksdagen efter förslag från regeringen.

Riksdagen vill att regeringen vidtar åtgärder som rör Sveriges energiförsörjning och rysk energi

Beslut Riksdagen beslutade att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att vidta olika åtgärder i fråga om Sveriges energiförsörjning och rysk energi.

Utskott säger ja till att höja åldersgränser för pension med ett år

Förslag till beslut Åldersgränserna i pensionssystemet ska höjas med ett år 2023. Det är ett av regeringens förslag som bygger på Pensionsgruppens överenskommelse från 2017. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet invänder mot förslaget i varsin reservation.

Möjlighet till lindrigare straff för så kallade kronvittnen

Förslag till beslut Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från regeringen som syftar till att stärka rättsprocessen för brottmål och göra att fler personer blir dömda för brott. Bland annat innebär förslagen att den som medverkar i utredningen av någon annans brott ska kunna få ett lindrigare straff. Samtidigt skärps straffet för olika former av falska anklagelser.

Utskott säger delvis ja till att öka idéburna organisationers möjlighet att delta i välfärden

Förslag till beslut För att öka idéburna organisationers möjlighet att delta i välfärden har regeringen föreslagit lagändringar om register, upphandling och valfrihet. Finansutskottet föreslår att riksdagen, med vissa undantag, säger ja till regeringens förslag.

Utskott säger ja till förslag som rör när vård av unga upphör – lex lilla hjärtat

Förslag till beslut Socialutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om lagändringar som gäller vård av unga. Förslagen har tagits fram mot bakgrund av det så kallade lilla hjärtat-fallet. Utskottet riktar också fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. S, V och MP anser i en reservation att riksdagen inte ska göra några tillkännagivanden till regeringen.

Civilutskottet säger ja till stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Förslag till beslut Brottsoffer ska få utvidgad rätt till skadestånd och möjlighet att få ut sitt skadestånd. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och föreslår samtidigt en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen. Flera partier har synpunkter i ärendet i reservationer.

Uppföljning klar om konsekvenserna av internationella militära insatser för den nationella försvarsförmågan

Försvarsutskottets arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering har gjort en uppföljning av vilka konsekvenser internationella militära insatser har haft för Försvarsmakten i ett nationellt perspektiv. Resultaten av uppföljningen presenterades vid en pressträff den 19 maj. Pressträffen går att se i efterhand via webb-tv.

Ja till att göra det lättare att ta emot militärt stöd från andra länder

Beslut Regeringen har föreslagit lagändringar som syftar till att förbättra förutsättningarna för Sverige att ta emot militärt stöd i form av militära styrkor från andra länder. Om Sverige är i krig eller krigsfara ska regeringen få befogenhet att begära militärt stöd i form av militära styrkor av länder som är medlemmar i EU eller Nato. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Nya regler ska ge ett modernare konsumentskydd

Beslut Regeringen har föreslagit lagändringar som ska ge ett starkare skydd för konsumenter, anpassat till en ökad digitalisering. Ändringarna gäller bland annat information om prissänkningar. Enligt riksdagen bör det tydliggöras hur kravet på information om prissänkningar ska tillämpas, och bestämmelsen behöver även följas upp.

En varg i skogen Foto: Jan Fleischmann

Uppmaningar om ändringar i artskyddet och i förvaltningen av varg

Beslut Riksdagen vill se förändringar i det svenska artskyddet och uppmanade därför regeringen i ett tillkännagivande att vidta flera åtgärder. Bland annat bör regeringen förtydliga att nationella fridlysta arter inte avsevärt ska kunna försvåra skogsbruk. Riksdagen beslutade även att rikta tillkännagivanden till regeringen om den svenska vargstammen och marin biologisk mångfald.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 20 maj klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor, jordbruks- och fiskefrågor samt allmänna frågor. Från regeringen deltar finansminister Mikael Damberg (S), landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) och statssekreterare Paula Carvalho Olovsson. Ministrarna och statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i råden.

Utredning om JO överlämnad till talmannen

Press 2020 års JO-utredning har i dag lämnat sitt betänkande till talman Andreas Norlén. Utredningen föreslår bl.a. ändringar i riksdagsordningen och en ny lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän.

Finlands president och talmannen står framför svenska och finska fanor på trappan på Riksplan. Foto: Melker Dahlstrand

Finlands president besökte riksdagen

Talmannen Finlands president Sauli Niinistö höll den 17 maj tal i riksdagens andrakammarsal i samband med presidentens statsbesök i Sverige. Talet i hölls i närvaro av kungaparet, partiledare och riksdagsledamöter samt inbjudna gäster.

Utskott säger ja till att göra det lättare att ta emot militärt stöd från andra länder

Förslag till beslut Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att förbättra förutsättningarna för att Sverige ska kunna ta emot militärt stöd från länder som är med i EU eller Nato.

Finlands president besökte riksdagen 17 maj 2022. President Niinistö, talman Andreas Norlén och kung Carl XVI Gustaf på väg in i Andrakammarsalen. Foto: Melker Dahlstrand

Finlands president besökte riksdagen

Press Talman Andreas Norlén tog den 17 maj emot Finlands president Sauli Niinistö i samband med presidentens statsbesök i Sverige. Förutom talmannen träffade presidenten även riksdagsledamöter från utrikesutskottet och försvarsutskottet. President Niinistö höll ett tal i riksdagen som kan ses i efterhand via webb-tv.