Debatter och beslut

Kammaren i dag Tisdag 30 maj 2023

Riksdagsbeslut

Här får du korta sammanfattningar av utskottens förslag som riksdagen ska besluta om och de senaste besluten som riksdagen har fattat.

Beslut i korthet

24 maj 2023

Ny lag ska öka insynen i stora företags skattebetalningar (CU19)

Beslutsdatum: 24 maj 2023
Betänkande 2022/23:CU19

Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om ökad transparens för stora företags skattebetalningar. Den nya lagen ställer krav på att stora, multinationella koncerner och företag ska offentliggöra uppgifter om den inkomstskatt som de betalar i olika länder.

Lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv som syftar till att öka insynen i företag samt transparensen och den offentliga granskningen av företags inkomstskatteuppgifter. Reglerna gäller företag och koncerner med årliga intäkter över 8 miljarder kronor. Inkomstskatteuppgifterna ska lämnas in till Bolagsverket i en rapport, som även ska finnas på företagets webbplats.

Den nya lagstiftningen börjar gälla den 22 juni 2023 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 maj 2024.

Ny lag ska öka insynen i stora företags skattebetalningar (CU19)
Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (JuU21)

Beslutsdatum: 24 maj 2023
Betänkande 2022/23:JuU21

Riksdagen sa ja till regeringens förslag som syftar till att förbättra regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott. Förslaget ska säkerställa att dessa utredningar håller en hög grad av rättssäkerhet och är effektiva.

Lagändringarna handlar bland annat om följande:

 • Fler utredningar ska få genomföras när barn under 15 år misstänks för brott.
 • Ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn ska kunna förordnas för målsäganden när den som misstänks ha begått brottet är under 15 år.
 • En bevistalan, det vill säga prövning i domstol, ska få väckas i fler fall.
 • Det ska bli möjligt att bevilja resning av eller undanröja en dom om bevistalan som har fått laga kraft.
 • Fler drogtester av barn under 15 år ska få genomföras.
 • Det ska bli möjligt för åklagare att genom strafföreläggande besluta om ungdomstjänst.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2023.

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (JuU21)
Inget krav på danstillstånd på platser som inte är offentliga (JuU22)

Beslutsdatum: 24 maj 2023
Betänkande 2022/23:JuU22

Kravet på tillstånd ska tas bort för offentliga danstillställningar som hålls på platser som inte är offentliga, exempelvis restauranger och nattklubbar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Istället för att söka tillstånd ska arrangören anmäla tillställningen till Polismyndigheten. Detta kan göras muntligt och är kostnadsfritt, vilket ska underlätta för arrangören.

Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2023.

Inget krav på danstillstånd på platser som inte är offentliga (JuU22)
Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online (JuU24)

Beslutsdatum: 24 maj 2023
Betänkande 2022/23:JuU24

Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag, som innehåller kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online.

Enligt EU-förordningen får behöriga myndigheter, i Sverige Polismyndigheten, utfärda order om att en värdtjänstleverantör ska avlägsna terrorisminnehåll från sin värdtjänst. Leverantören är skyldig att göra detta inom en timme från mottagandet av en sådan order.

Den nya lagen ger Polismyndigheten möjlighet att även besluta om vitesförelägganden och sanktionsavgifter mot värdtjänstleverantörer som åsidosätter sina skyldigheter. Lagen möjliggör även nödvändigt uppgiftsutbyte mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2023.

Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online (JuU24)
Nej till motioner om kultur för alla (KrU8)

Beslutsdatum: 24 maj 2023
Betänkande 2022/23:KrU8

Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Främst med hänvisning till pågående arbete och vidtagna åtgärder.

Motionerna handlar bland annat om kulturens oberoende ställning, nationella minoriteters språk och kultur, litteratur och läsande, biblioteksfrågor, konstnärernas villkor och kultur i hela landet.

Nej till motioner om kultur för alla (KrU8)
Nej till motioner om skogspolitik (MjU15)

Beslutsdatum: 24 maj 2023
Betänkande 2022/23:MJU15

Riksdagen sade nej till cirka 120 förslag om skogspolitik, och hänvisar bland annat till arbete som pågår inom området. Motionerna handlar bland annat om hållbart brukande av skogen, skogsbrukets roll i bioekonomin, skyddet för skogar med höga naturvärden, nyckelbiotoper och åtgärder mot granbarkborren. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022.

Nej till motioner om skogspolitik (MjU15)
Systemet med spårbyte i migrationsprocessen har behandlats (SfU13)

Beslutsdatum: 24 maj 2023
Betänkande 2022/23:SfU13

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen. Riksrevisionen har granskat om systemet med spårbyte från asyl- till arbetskraftsinvandring fungerar effektivt.

Den övergripande slutsatsen är att systemet verkar ha nått rätt målgrupp. Men Riksrevisionen bedömer samtidigt att det finns brister i Migrationsverkets rutiner och kontroller som kan leda till att spårbyte utnyttjas för att kringgå lagstiftningen för asyl- och arbetskraftsinvandring. Regeringen instämmer i den bedömningen.

Regeringen har rekommenderats att se till att Migrationsverket kan utbyta nödvändiga uppgifter med samverkande myndigheter. Regeringen bör också säkerställa att Migrationsverket kan sammanställa uppgifter om arbetsgivare för att utreda och kontrollera spårbytesärenden.

En utredare har fått i uppdrag av regeringen att ta ställning till hur systemet med spårbyte kan avskaffas.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna.

Systemet med spårbyte i migrationsprocessen har behandlats (SfU13)
Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd (SfU18)

Beslutsdatum: 24 maj 2023
Betänkande 2022/23:SfU18

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd. De bygger på en EU-förordning som gäller direkt som lag i Sverige. Lagändringarna ska börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Systemet syftar till att öka säkerheten inom Schengenområdet och är ett verktyg i det brottsbekämpande arbetet. Det innebär att tredjelandsmedborgare som inte behöver visum för kortare vistelser kommer att behöva ha resetillstånd för att få passera de yttre gränserna till Schengenområdet. EU kommer att få bättre möjlighet att hindra tredjelandsmedborgare som är en säkerhetsrisk att de reser in och vistas i medlemsländerna. Risken för olaglig invandring eller en hög epidemirisk minskar också.

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd (SfU18)
Lagen om investeringssparkonto ska förtydligas (SkU12)

Beslutsdatum: 24 maj 2023
Betänkande 2022/23:SkU12

Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att förtydliga lagen om investeringssparkonto. Ett investeringssparkonto är en sparform som schablonbeskattas, vilket betyder att skatten inte baseras på den faktiska avkastningen utan på en årlig skatt som beräknas på värdet av tillgångarna på kontot.

Riksdagen anser att det idag finns begränsade möjligheter för sparare att föra in aktier som tecknats i samband med en börsintroduktion eller en nyemission direkt på ett investeringssparkonto. Enligt dagens regelverk måste man ha sitt investeringssparkonto hos det emissionsinstitut som hanterar börsintroduktionen för att få in sina aktier direkt. Har man sitt investeringssparkonto hos en annan part måste aktierna gå via en aktiedepå eller värdepapperskonto in på investeringssparkontot. Vid en sådan överföring anses aktierna därmed vara skattemässigt avyttrade, det vill säga sålda och eventuell kapitalvinst måste tas upp och kapitalförlust dras av. Förtydligandet innebär att innehavare av investeringssparkonton ska behandlas lika och därmed kunna delta i fler nyemissioner

Tillkännagivandet kom i samband med att riksdagen behandlade motioner som inkommit under allmänna motionstiden 2022.

Riksdagen sa nej till övriga motioner om företag, kapital och fastigheter. Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Lagen om investeringssparkonto ska förtydligas (SkU12)
En handlings- och samordningsplan för sällsynta sjukdomar tas fram (SoU13)

Beslutsdatum: 24 maj 2023
Betänkande 2022/23:SoU13

Riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att ta fram en nationell handlings- och samordningsplan för sällsynta sjukdomar. Riksdagen anser bland annat att det krävs ett samlat grepp om vården och omsorgen för patienter med sällsynta sjukdomar då dessa patienter kan få vänta länge på diagnos, och därmed behandling och uppföljning.

Tillkännagivandet kom i samband med att utskottet behandlade motioner som inkommit under allmänna motionstiden 2022. Riksdagen sa nej till övriga motioner om prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

En handlings- och samordningsplan för sällsynta sjukdomar tas fram (SoU13)
Åldersgränsen sänks för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke (SoU26)

Beslutsdatum: 24 maj 2023
Betänkande 2022/23:SoU26

Socialnämnden ska få möjlighet att besluta om öppna insatser till ett barn som har fyllt 12 år om det bedöms lämpligt och om barnet samtycker till insatsen. Detta utan vårdnadshavarnas samtycke. Öppna insatser kan exempelvis vara stöd- och behandlingsinsatser eller förebyggande insatser som riktar sig till individer och grupper.

Det föreslår regeringen, som också föreslår att socialnämnden ska få utse en kontaktperson eller en särskilt kvalificerad kontaktperson för ett barn som har fyllt 12 år. Även det ska få göras om det är lämpligt och om barnet samtycker till det, men utan vårdnadshavarnas samtycke.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2023.

Åldersgränsen sänks för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke (SoU26)
Nej till motioner om vägtrafik och fordon (TU10)

Beslutsdatum: 24 maj 2023
Betänkande 2022/23:TU10

Riksdagen sa nej till 104 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022.

Förslagen handlar bland annat om en fossilfri fordonsflotta, laddning och fossilfri tankning, självkörande fordon, tyngre och längre lastbilar, parkeringsfrågor, vägtrafikregistret och fordonsmålvakter.

Nej till motioner om vägtrafik och fordon (TU10)
Nej till motioner om högskolan (UbU10)

Beslutsdatum: 24 maj 2023
Betänkande 2022/23:UbU10

Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag om högskolan i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar exempelvis om styrning, kvalitet och högskoleutbildningars innehåll.

Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete pågår eller att åtgärder redan genomförts i de frågor förslagen tar upp.

Nej till motioner om högskolan (UbU10)

11 maj 2023

Åtgärder för ett sunt och säkert spelande (KrU7)

Beslutsdatum: 11 maj 2023
Betänkande 2022/23:KrU7

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad.

De åtgärder som regeringen föreslagit är bland annat

 • möjligheter att involvera betaltjänstleverantörer för att blockera insatser och utbetalning av vinster till och från spelbolag som saknar licens
 • möjlighet för Spelinspektionen att köpa speltjänster under dold identitet som en del av tillsynen av spelbolagen
 • möjligheter att lagra och skicka vidare personuppgifter för att hindra så kallad matchfixning, det vill säga när en sporthändelse manipulerats i samband med vadhållning
 • skyldighet för spelbolag att på begäran lämna ut uppgifter till Polismyndigheten som behövs för att utreda brott i samband med spel.

Åtgärderna innebär ändringar i spellagen börjar gälla den 1 juli 2023.

Samtidigt sa riksdagen nej till cirka 50 förslag i motioner om spelfrågor från den allmänna motionstiden 2022. Bland annat hänvisar riksdagen till tidigare ställningstaganden och till regeringsförslaget som beskrivs ovan.

Åtgärder för ett sunt och säkert spelande (KrU7)
Nej till motioner om tillståndsprocesser, vindkraft och miljöbrott (MJU13)

Beslutsdatum: 11 maj 2023
Betänkande 2022/23:MJU13

Riksdagen sa nej till de 140 förslag i motioner som gäller övergripande miljöfrågor och som kommit in under den allmänna motionstiden 2022 och hänvisar främst till pågående arbete.

Några av förslagen handlar om miljömålssystemet och om att inrätta en fristående myndighet för utvärdering av miljömålen. Medan andra förslag gäller förändringar i miljöbalken, effektivare tillståndsprocesser, vindkraft, talerättsfrågor, stärkt äganderätt, riktvärden för buller, offentlig upphandling och miljöbrott.

Nej till motioner om tillståndsprocesser, vindkraft och miljöbrott (MJU13)
Nej till motioner inom fiskeripolitiken (MJU14)

Beslutsdatum: 11 maj 2023
Betänkande 2022/23:MJU14

Riksdagen sa nej till de 106 förslag i motioner om fiskeripolitiska åtgärder som kommit in under den allmänna motionstiden 2022 och hänvisar framför allt till pågående arbete.

Förslagen handlar bland annat om åtgärder för miljömässigt hållbara bestånd, trålfiske, åtgärder för att främja svensk fiskerinäring, fiskerikontroll, vattenbruk och fritidsfiske.

Nej till motioner inom fiskeripolitiken (MJU14)
Nej till motioner om näringspolitik (NU16)

Beslutsdatum: 11 maj 2023
Betänkande 2022/23:NU16

Riksdagen sa nej till 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om näringspolitik. Anledningen är bland annat det arbete som redan pågår i de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om företagsfrämjande, konkurrensfrågor, riktade insatser, företagens kapitalförsörjning samt särskilda näringsgrenar och branscher.

Nej till motioner om näringspolitik (NU16)

10 maj 2023

Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor (CU5)

Beslutsdatum: 10 maj 2023
Betänkande 2022/23:CU5

Riksdagen behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens rapport om Konsumentverkets tillsyn över näringsidkares marknadsföring och avtalsvillkor.

Riksrevisionen bedömer att tillsynen i huvudsak har utförts på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Konsumentverket har inlett förbättringsarbeten som rör flera av de brister som finns idag.

Regeringen har rekommenderats av Riksrevisionen att överväga att komplettera indikatorn för att bedöma resultatet av Konsumentverkets tillsyn med bland annat ytterligare indikatorer. 

Regeringen har i budgetpropositionen för 2023 redovisat en kompletterande indikator i form av andelen domar där Konsumentombudsmannen helt eller delvis har fått rätt. Regeringen bedömer att detta tillsammans med regeringens redogörelse för vissa andra insatser för att förbättra tillsynen ger en ändamålsenlig bild av resultatet.

Riksdagen avslutade ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna.

Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor (CU5)
Nej till motioner om konsumenträtt (CU8)

Beslutsdatum: 10 maj 2023
Betänkande 2022/23:CU8

Riksdagen sa nej till 70 förslag om konsumenträtt i motioner från den allmänna motionstiden 2022, främst med hänvisning till att arbete redan pågår i de frågor förslagen tar upp.

Förslagen handlar bland annat om telefonförsäljning av lotter och andra spel, reklam riktad till barn, köp av levande djur, snabblån, resegarantisystemet, konsumentvägledning och märkningsfrågor.

Nej till motioner om konsumenträtt (CU8)
Nej till motioner om hushållningen med mark- och vattenområden (CU13)

Beslutsdatum: 10 maj 2023
Betänkande 2022/23:CU13

Riksdagen sa nej till ett nittiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om hushållningen med mark- och vattenområden. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete.

Motionerna handlar bland annat om riksintressen, skyddet av jordbruksmark och vattenområden, tillstånd till vattenverksamhet, va-infrastruktur och allmänna vattentjänster.

Nej till motioner om hushållningen med mark- och vattenområden (CU13)
Nej till motioner om terrorism (JuU16)

Beslutsdatum: 10 maj 2023
Betänkande 2022/23:JuU16

Riksdagen sa nej till cirka 20 förslag om terrorism. Motionerna handlar bland annat om förebyggande åtgärder, våldsbejakande organisationers verksamhet och finansiering av terrorism.

Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Riksdagen avslår motionerna bland annat med hänvisning till utrednings- och beredningsarbete pågår.

Nej till motioner om terrorism (JuU16)
Ny lag om hur Rättsmedicinalverket får hantera material från människokroppen (JuU19)

Beslutsdatum: 10 maj 2023
Betänkande 2022/23:JuU19

Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material, det vill säga material från människokroppen. Den nya lagen syftar till att skapa tydliga rättsliga förutsättningar för hanteringen och därmed stärka skyddet för människors integritet.

Riksdagen sa även ja till regeringens föreslagna lagändringar som gäller rättspsykiatriska undersökningar. Det handlar bland annat om vilka uppgifter som får lämnas ut om en misstänkt ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning, eller vid så kallade paragraf 7-intyg. Behovet av uppgifter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Migrationsverket samt Totalförsvarets plikt- och prövningsverk anses väga tyngre än det intrång i den personliga integriteten som uppgiftslämnandet kan innebära.

Slutligen sa riksdagen ja till regeringens förslag om sekretessregler för att upprätthålla ordningen och förhindra rymningar i den rättspsykiatriska verksamheten. 

Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023.

Ny lag om hur Rättsmedicinalverket får hantera material från människokroppen (JuU19)
Nej till motioner om valfrågor (KU23)

Beslutsdatum: 10 maj 2023
Betänkande 2022/23:KU23

Riksdagen sa nej till cirka 40 motioner om valfrågor som inkommit under allmänna motionstiden 2022.

Förslagen handlar bland annat om skilda valdagar, rösträtt och valbarhet, sänkt rösträttsålder, utlandssvenskar, valkretsar, personval, röstningsförfarandet, väljare med synnedsättning eller annan funktionsnedsättning, valsystemet, incidentrapportering, publicering av opinionsundersökningar, geografisk representation, kommunala valinformatörer, ökat valdeltagande och överklagande och återföring av mandat.

Riksdagen hänvisar bland annat till att åtgärder redan är tagna inom de områden som motionerna tar upp.

Nej till motioner om valfrågor (KU23)
Nej till motioner om fri- och rättigheter (KU26)

Beslutsdatum: 10 maj 2023
Betänkande 2022/23:KU26

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag om mänskliga fri- och rättigheter. Motionerna handlar bland annat om grundlagsskyddad aborträtt, skyddet av äganderätten, juridiskt kön och förebyggande åtgärder mot radikalisering.

Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Riksdagen avslår motionerna och hänvisar bland annat till att regeringen aviserat att utredningar ska tillsättas.

Nej till motioner om fri- och rättigheter (KU26)
Nej till motioner om minoritetsfrågor (KU28)

Beslutsdatum: 10 maj 2023
Betänkande 2022/23:KU28

Riksdagen sa nej till cirka 35 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om minoritetsfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i de frågor motionerna tar upp.

Motionerna handlar om judiskt liv i Sverige, romsk inkludering, sanningskommissionen för det samiska folket, samepolitiken och Sametingets konstruktion, rättigheter för nationella minoriteter och urfolk, älvdalskans ställning, teckenspråk som minoritetsspråk, informationscentrum om nationella minoriteter, utvärdering av konsultationslagen, genomförande, tillsyn och uppföljning av minoritetspolitiken, stöd till organisationer och kontaktyta för dialog mellan Sametinget och riksdagen.

Nej till motioner om minoritetsfrågor (KU28)
Villkor för public service på internet (KU34)

Beslutsdatum: 10 maj 2023
Betänkande 2022/23:KU34

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i radio- och tv-lagen. Lagändringarna innebär att regeringen kan besluta om villkor för radio- och tv-program som sänds eller tillhandahålls av public service-företagen genom tråd.

Villkoren gäller för opartiskhet och saklighet, genmälen och rättelser samt förbud mot och villkor för reklam eller andra annonser, sponsring och produktplacering. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2023.

Villkor för public service på internet (KU34)
Nytt förvaltningsgrepp för att minska skarvpopulationerna (MJU17)

Beslutsdatum: 10 maj 2023
Betänkande 2022/23:MJU17

Det behövs en minskning av skarvpopulationen. Riksdagen uppmanar regeringen att prioritera frågan. Enligt utskottet krävs det en reviderad förvaltningsplan för skarv och en likvärdig förvaltning i hela landet för att på så sätt åstadkomma en minskning av skarvpopulationerna.

Regeringen har tillsatt en utredning om en ny förvaltningsplan för skarv. Riksdagen vill säkerställa att utredningen, utan fördröjning, resulterar i en uppdaterad förvaltningsplan för skarv. Riksdagen poängterar särskilt betydelsen av en bättre samverkan mellan länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten.

Uppmaningen till regeringen sker i ett så kallat tillkännagivande med anledning av två förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022.

Nytt förvaltningsgrepp för att minska skarvpopulationerna (MJU17)
Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU17)

Beslutsdatum: 10 maj 2023
Betänkande 2022/23:SfU17

Riksdagen sa nej till ett tjugotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om arbetskraftsinvandring. Riksdagen hänvisar till det pågående reformarbetet på området, gällande bestämmelser och uppdrag som lämnats till Migrationsverket.

Motionerna handlar om arbetskraftsinvandring, forskning och studier.

Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU17)
Nej till motioner om skatteförfarande (SkU13)

Beslutsdatum: 10 maj 2023
Betänkande 2022/23:SkU13

Riksdagen sa nej till ett sjuttiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om skatteförfarande. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i de frågor motionerna tar upp.

I motionerna finns ett flertal förslag om att synliggöra skatter och avgifter medan andra förslag gäller F-skatt, kontrolluppgifter och deklarationsfrågor. Ytterligare förslag gäller skatte- och avgiftskontroll, bland annat om en nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och förstärkta insatser mot skattefusk. En rad förslag gäller reglerna om certifierade kassaregister, personalliggare och personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare.

Utskottet behandlar även förslag som rör reglerna om anstånd med att betala skatt, ersättning för kostnader i skattemål, rättssäkerhet i skattemål, förseningsavgifter, minskad skatteadministration för företag samt skatteavtal.

Nej till motioner om skatteförfarande (SkU13)
Nej till motioner om hälso- och sjukvårdens organisation (SoU12)

Beslutsdatum: 10 maj 2023
Betänkande 2022/23:SoU12

Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om hälso- och sjukvårdens organisation. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

Motionerna handlar bland annat om primärvården, vårdval och valfrihet samt tillgänglighet.

Nej till motioner om hälso- och sjukvårdens organisation (SoU12)
Nej till motioner om sjöfart (TU7)

Beslutsdatum: 10 maj 2023
Betänkande 2022/23:TU7

Riksdagen sa nej till 65 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Bland annat med hänvisning till pågående arbete.

Förslagen handlar exempelvis om svensk sjöfarts konkurrenskraft, Sjöfartsverkets verksamhetsform, sjöfartsavgifter, isbrytare, vissa miljöfrågor och arbetsmiljöfrågor samt fritidsbåtsfrågor.

Nej till motioner om sjöfart (TU7)
Interparlamentariska unionens arbete under 2022 (UU11)

Beslutsdatum: 10 maj 2023
Betänkande 2022/23:UU11

Riksdagen har behandlat en redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska delegationens arbete under 2022.

Det pågående ryska anfallskriget i Ukraina har stått allra högst på dagordningen för delegationens arbete. Vid höstförsamlingen antogs en resolution som bland annat krävde ett omedelbart slut på den ryska militära ockupationen av suveränt ukrainskt territorium och att återställa Ukrainas territoriella integritet.

En särskild arbetsgrupp har bildats med syfte att underlätta den politiska dialogen mellan parlamenten i Ryska Federationen och Ukraina.

Andra frågor i fokus har bland annat varit att

 • övervinna pandemin
 • hantera klimatrelaterade utmaningar genom att mobilisera IPU:s medlemsparlament
 • utveckla nya parlamentariska strategier för att stärka fred och säkerhet
 • främja demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättsstatens principer.

Riksdagen välkomnade både redogörelsen och det arbete som delegationen har gjort under året och lade redogörelsen till handlingarna.

Interparlamentariska unionens arbete under 2022 (UU11)
Sverige ska verka för att skapa enighet för att terrorlista det islamiska revolutionsgardet (UU15)

Beslutsdatum: 10 maj 2023
Betänkande 2022/23:UU15

Riksdagen riktade en uppmaning genom ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att Sverige ska verka för att skapa enighet inom EU för att lista det islamiska revolutionsgardet som terroristorganisation.

Vidare sa riksdagen nej till cirka 100 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Bland annat med hänvisning till pågående arbete.

Sverige ska verka för att skapa enighet för att terrorlista det islamiska revolutionsgardet (UU15)
Alla riksdagsbeslut RSS för beslutsdatum

Förslag till beslut

31 maj 2023

Säkerhetsprövningar av värnpliktiga (JuU28)

Planerat datum för debatt: 31 maj 2023
Betänkande 2022/23:JuU28

Försvarsmakten gör i dag säkerhetsprövningar av värnpliktig personal. Säkerhetsprövningarna behöver bli mer effektiva. Därför föreslår justitieutskottet att riksdagen säger ja till regeringen förslag som betyder ändringar i säkerhetsskyddslagen. Förslaget innebär att Försvarsmakten ensam ansvarar för säkerhetsprövningen av värnpliktiga. Den person som fullgjort grundutbildning med värnplikt och sedan har krigsplacerats ska undantas från kravet på samtycke till registerkontroll för säkerhetsprövning i säkerhetsklass 3. Dessutom ska en person som är krigsplacerad i en säkerhetsklassad befattning i Försvarsmakten genomgå säkerhetsprövningar under tiden som krigsplaceringen pågår. De nya lagändringarna föreslås börja gälla den 1 oktober 2023.

Säkerhetsprövningar av värnpliktiga (JuU28)
Riksrevisionens årsredovisning för 2022 har behandlats (KU17)

Planerat datum för debatt: 31 maj 2023
Betänkande 2022/23:KU17

Konstitutionsutskottet, KU, har behandlat Riksrevisionens årsredovisning för år 2022. Den externa revisorn har gjort bedömningen att årsredovisningen är rättvisande i alla viktiga avseenden.

Utskottet välkomnar att Riksrevisionen även låtit sig granskas av kollegor vid den norska Riksrevisjonen och brittiska Nation Audit Office, en granskning som visat att Riksrevisionen är en modern och välskött revisionsmyndighet, som tillhandahåller revisionsarbete av hög kvalitet som är relevant för de viktigaste intressenterna. Utskottet emotser att Riksrevisionen under verksamhetsåret 2023 ska kunna utnyttja sina anslag fullt ut.

Därmed föreslår utskottet att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Riksrevisionens årsredovisning för 2022 har behandlats (KU17)
Sekretessbelagda uppgifter ska i vissa fall kunna lämnas ut (KU35)

Planerat datum för debatt: 31 maj 2023
Betänkande 2022/23:KU35

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya regler för situationer då en myndighet lämnar ut uppgifter i syfte att tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifterna hos annan part.

Enligt regeringens förslag ska myndigheter kunna lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess till en enskild eller till en myndighet, som har i uppdrag att tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifterna. Förslaget innefattar också en begränsning av meddelarfriheten för den som omfattas av tystnadsplikt enligt lagen om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter.

Regeringens förslag syftar till att skapa bättre förutsättningar för myndigheter att utkontraktera eller samordna sin it-drift. De syftar också till att stärka skyddet för de uppgifter som lämnas till en enskild vid utkontraktering av it-drift.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2023.

Sekretessbelagda uppgifter ska i vissa fall kunna lämnas ut (KU35)
Skrivelse om statsbidraget till studieförbunden har behandlats (KrU10)

Planerat datum för debatt: 31 maj 2023
Betänkande 2022/23:KrU10

Kulturutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen, som handlar om Riksrevisionens rapport om statsbidraget till studieförbunden. Riksrevisionen har granskat om kontrollen, uppföljningen och styrningen av statsbidraget till studieförbunden är effektiv. Granskningsobjekten är regeringen och Folkbildningsrådet, den instans som fördelar statsbidragen till exempelvis studieförbund.

Riksrevisionens bedömning är att uppföljningen och kontrollen av statsbidragen behöver stärkas väsentligt och att det finns betydande utmaningar med nuvarande förvaltningsmodell som bygger på att aktörerna granskar sig själva. Det pågår en statlig utredning, ett så kallat kommittédirektiv, av bland annat nuvarande förvaltningsmodell, som ska slutredovisas senast den 19 februari 2024. Riksrevisionen bedömer att utredningens inriktning och bredd är nödvändig, men anser att det redan nu behövs åtgärder för att stärka kontrollen. Bland annat rekommenderar Riksrevisionen regeringen att se till att Folkbildningsrådets myndighetsroll i kontrollen och uppföljningen av statsbidragen klargörs och förstärks.

Därmed föreslår utskottet att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till 17 förslag i motioner om fortbildningsfrågor som lämnats under den allmänna motionstiden 2022.

Skrivelse om statsbidraget till studieförbunden har behandlats (KrU10)
Nej till motioner om klimatpolitik (MJU16)

Planerat datum för debatt: 31 maj 2023
Betänkande 2022/23:MJU16

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 120 motioner rörande klimatfrågor som inkommit under allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om det internationella klimatarbetet, klimatarbetet inom EU, övergripande svensk klimatpolitik, negativa utsläpp och kompletterande åtgärder, nationella klimatinvesteringar, transportsektorns klimatomställning och klimatanpassning.

Utskottet hänvisar bland annat till att det pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp.

Nej till motioner om klimatpolitik (MJU16)
Förstärkt avdrag för arbetsgivaravgifterna för forskning och utveckling (SfU19)

Planerat datum för debatt: 31 maj 2023
Betänkande 2022/23:SfU19

Möjligheten att göra avdrag från arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling ska förstärkas. Redan i dag kan arbetsgivare göra avdrag för denna grupp, men enligt ett förslag från regeringen ska det högsta sammanlagda avdraget höjas från 600 000 kronor till 1,5 miljon kronor per månad.

Detta får till följd att även taket för nedsättningen av den allmänna löneavgiften höjs i motsvarande utsträckning.

Det nya takbeloppet gäller totalt för alla anställda som arbetar med forskning eller utveckling hos en och samma arbetsgivare. Det innebär att en arbetsgivare som har ett löneunderlag på minst 15 miljoner kronor – för denna grupp arbetstagare – får arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften nedsatta med 3 miljoner kronor per kalendermånad.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2023.

Förstärkt avdrag för arbetsgivaravgifterna för forskning och utveckling (SfU19)
Det skandinaviska luftfartssamarbetet ska fortsätta (TU11)

Planerat datum för debatt: 31 maj 2023
Betänkande 2022/23:TU11

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att det skandinaviska luftfartssamarbetet ska fortsätta. Samarbetet ska ligga till grund för det skandinaviska gemensamma arbetet på luftfartsområdet till och med den 30 september 2040.

Utskottet har också behandlat ett sextiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022, och föreslår att riksdagen säger nej till dessa. Bland annat med hänvisning till pågående arbete. Förslagen handlar exempelvis om regionala flygplatser, beredskapsflygplatser, flygets klimatpåverkan och elflyg.

Det skandinaviska luftfartssamarbetet ska fortsätta (TU11)
En drönarstrategi för Europa (TU16)

Planerat datum för debatt: 31 maj 2023
Utlåtande 2022/23:TU16

Trafikutskottet har granskat en strategi från Europeiska kommissionen om hur drönare kommer användas i EU 2030.

Strategin innehåller en vision för hur drönarsektorn i EU kommer se ut 2030 och 19 åtgärder för att förverkliga visionen. Bland annat behöver kapaciteten i luftrummet utvecklas och den samhälleliga acceptansen för drönare öka, enligt Europeiska kommissionen.

Utskottet ställer sig i huvudsak positivt till visionen och anser att drönare kan komma att spela en betydelsefull roll i Sverige och EU. Utskottet menar att det fortsatta arbetet särskilt bör fokusera på tre områden: forskning och innovation, säkerhet och riskmedvetenhet samt samhällelig acceptans. Utskottet menar också att man måste ta hänsyn till ländernas särskilda förhållanden och förutsättningar när gemensamma EU-regler utformas. Exempelvis när det gäller det svenska luftrummet.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utlåtandet kommer att delges både Sveriges regering och EU:s institutioner.

En drönarstrategi för Europa (TU16)
Ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare (UbU13)

Planerat datum för debatt: 31 maj 2023
Betänkande 2022/23:UbU13

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att införa ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och att på detta sätt öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna.

Det nationella professionsprogrammet kommer att bestå av två bärande delar. Dels en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare, dels ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare.

Den nationella strukturen för kompetensutveckling ska innehålla insatser som kan ligga till grund för meriteringsnivåer, men även andra kompetensutvecklingsinsatser för lärare och förskollärare samt för rektorer.

Det nationella meriteringssystemet ska innehålla meriteringsnivåer. En av dessa nivåer ska förutsätta en examen på forskarnivå. Skolverket ska efter ansökan besluta att en legitimerad lärare eller legitimerad förskollärare har uppnått en viss meriteringsnivå om läraren eller förskolläraren uppfyller villkoren för nivån. Ett beslut om meriteringsnivå ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2025.

Ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare (UbU13)
Nya ämnen på schemat och andra ändringar inom gymnasieskolan (UbU14)

Planerat datum för debatt: 31 maj 2023
Betänkande 2022/23:UbU14

Regeringen har föreslagit ett antal ändringar som gäller gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (som byter namn till anpassade gymnasieskolan den 2 juli 2023).

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget som bland annat innebär att

 • det nya ämnet matematik – fortsättning införs på naturvetenskaps- och teknikprogrammen
 • ämnet naturkunskap införs på teknikprogrammet
 • hantverksprogrammet upphör som nationellt program
 • frisör- och stylistprogrammet införs som nytt nationellt program
 • två nationella program inom det som i dag heter gymnasiesärskolan byter namn.

Lagändringarna ska börja gälla den 15 juli 2023 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till förslaget att förlänga den tillfälliga sekretessbrytande bestämmelsen med syfte att säkerställa tillgången till skolinformation. Den ska förlängas med tre år och upphör att gälla den 1 juli 2026.

Nya ämnen på schemat och andra ändringar inom gymnasieskolan (UbU14)

30 maj 2023

Nya krav för att lagra och leverera naturgas (NU17)

Planerat datum för debatt: 30 maj 2023
Betänkande 2022/23:NU17

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya krav för lagring och leverans av naturgas. Förslagen bygger på ändringar i två EU-förordningar som rör gaslagring och innebär bland annat att den som har en lagringsanläggning för gas eller avser att ta en sådan anläggning i drift ska vara certifierad.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till de 127 förslag i motioner som rör olika energipolitiska frågor och som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om energipolitikens inriktning, kärnkraft, energieffektivisering, energiforskning och om olika typer av förnybar energi. Utskottet hänvisar bland annat till den förda politiken, pågående insatser och utredningar.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

Nya krav för att lagra och leverera naturgas (NU17)
Förlängd utökad skattenedsättning på jordbruksdiesel (SkU17)

Planerat datum för debatt: 30 maj 2023
Betänkande 2022/23:SkU17

Den tillfälliga utökade skattenedsättningen på viss diselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruket ska gälla under hela 2023. Riksdagen har tidigare fattat beslut om en tillfällig skattenedsättning, och nu vill skatteutskottet att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om att förlänga tiden för så kallad jordbruksdiesel. Enligt förslaget ska en nedsättning av koldioxidskatten beviljas med 2 491 kronor per kubikmeter för diesel som förbrukas under tiden 1 juli till 31 december 2023. För en sådan dieselförbrukning under perioden ska nedsättning av energiskatten beviljas med 1 582 kronor per kubikmeter. Bakgrunden till förslaget är att regeringen vill stödja svenska näringar som fått kraftigt ökade kostnader.

Förlängd utökad skattenedsättning på jordbruksdiesel (SkU17)
Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen (SkU18)

Planerat datum för debatt: 30 maj 2023
Betänkande 2022/23:SkU18

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i inkomstskattelagen. Förslaget innebär en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen.

En förutsättning är att laddningen görs vid en laddpunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren erbjuder i anslutning till arbetsplatsen. Personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel ska kunna laddas utan att den anställde förmånsbeskattas för elförbrukningen.

Syftet är att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra, mindre hållbara alternativ.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2023 och tillämpas på förmåner som ges efter att ändringarna har börjat gälla. Bestämmelserna ska sluta att gälla den 30 juni 2026.

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen (SkU18)
Ändrad placering av betalstation för trängselskatt i Hagastaden (SkU19)

Planerat datum för debatt: 30 maj 2023
Betänkande 2022/23:SkU19

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i lagen om trängselskatt.

Förslaget innebär att trängselskatt ska tas ut för resor på nya gator med anledning av utbyggnaden av Hagastaden i Stockholm. Kartan med placering av betalstationer ändras genom att ringen som avser betalstationen Solnabron flyttas åt nordöst för att täcka in de nya gatorna.

Skatten bör tas ut för resor på de nya gatorna från och med att de öppnar för trafik. Eftersom det för närvarande inte är möjligt att säga exakt när detta kommer att ske, ska lagändringarna börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Ändrad placering av betalstation för trängselskatt i Hagastaden (SkU19)
RSS för planerat datum för debatt