Dokument & lagar (54 träffar)

Register 1923:LU

1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1923 års lagtima riksdag m. m. A. Nr å utlt. Anmaning: eller mem. se Fattigvården. Arbetar skyddslag stiftning: förslag till lag om tillägg till lagen den 30 maj 1919 om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse 9 om vissa ändringar

1923-01-01

Register 1923:LU (pdf, 324 kB)

Register 1918:LU

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1918 års lagtima riksdag. Nr ä utlåt, eller mem. A. Alkoholister: om ändring av i i lagen om behandling av alkoholister 85. 4 rbetarskyddslagstiftning: förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 8 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa

1918-01-01

Register 1918:LU (pdf, 476 kB)

Register 1917:LU

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1917 års lagtima riksdag. Nr å utlåt, eller mem. A. Aktiebolagslagen: angående ändring av 91 1 mom. i lagen den 12 augusti 1910 om aktiebolag 13. Arbetar skyddslagstiftning: förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid krig

1917-01-01

Register 1917:LU (pdf, 407 kB)

Register 1916:LU

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1916 års lagtima riksdag. Nr å utlåt, eller mem. A. Aktier. se Fast egendom. Arbetar skyddslagstiftning förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestämmelser om arbets tid för minderåriga

1916-01-01

Register 1916:LU (pdf, 336 kB)

Register 1915:LU

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1915 års lagtima riksdag. Nr å utlåt, eller mem. A. Avtal: förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område m. m.30. Arvode: angående arvode åt den, som inom lagutskottet biträtt vid behandlingen av dels Kungl. Maj:ts proposition

1915-01-01

Register 1915:LU (pdf, 360 kB)

Register 1914:LU - b

i Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1914 års andra lagtima riksdag. Nr å uti. Arbetareskyddslagstiftning, ang. dels initiativ från svensk sida till interna-61161-tionell överenskommelse om förbud mot nattarbete av män i vissa fall m. m.dels ock utredning och förslag rörande reglering av nattarbetet

1914-01-01

Register 1914:LU - b (pdf, 283 kB)

Register 1914:LU - a

REGISTER till lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen den 15 januari 5 mars 1914. Nr å utlåt, eller mera. A. Aktiebolag: angående viss ändring i lagen om aktiebolag 9. Arrendelagstiftning: angående en social arrendelagstiftning till skydd för torpare, bolagsarren datorer m. fl.17. Arvode: angående

1914-01-01

Register 1914:LU - a (pdf, 226 kB)

Register 1913:LU

REGISTER till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1913 års lagtima riksdag. A. Nr å utlåt, eller mem. Aktiebolag: Om ändringar och tillägg i visst syfte i lagen om aktiebolag 14 Alkoholister: Förslag till lag om. behandling av alkoholister samt till lag om ersättning i vissa fall till vittnen i mål enligt lag

1913-01-01

Register 1913:LU (pdf, 330 kB)

Register 1912:LU

R E G18 T E R till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1912 års lagtima riksdag. A. Arfsrätt: angående rätt för oäkta barn att ärfva fader och fädernefränder Arfvode åt särskild sekreterare.Arrende:se Bolag. Nr å utlåt, eller mera. 62. 64. B. Barnamord:se Strafflagen. Bolag: förslag till lag om ändrad lydelse af

1912-01-01

Register 1912:LU (pdf, 380 kB)

Register 1911:LU

1 Register till lagutskottets utlåtanden ooh memorial vid 1911 års lagtima riksdag. Utlåtandets nr. A. Adelsman: angående upphäfvande af adelsmäns rätt till särskildt forum i vissa mål 4. Aflösning: angående aflösning af torpares, bolagsarrendatorers och deras vederlikars jordbruk på enskilda domäner 51. angående aflöning

1911-01-01

Register 1911:LU (pdf, 360 kB)

Register 1910:LU

1 Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1910 års lagtima riksdag. A. Utlåtandets nummer. Aflösning: angående aflösning af landtbönders med fleres jordbruk å enskilda domäner 46. Aktiebolag:se Bolag. B, Badinrättning: angående förbud mot öppenbållande på söckendag af badinrättning och rakstugor samt

1910-01-01

Register 1910:LU (pdf, 444 kB)

Register 1909:LU

1 Register till lagutskottets utlåtande och memorial vid 1909 års lagtima riksdag. Utlåtandets nummer. Aflösning: angående åstadkommande af aflösning utaf jordbruket å kronohemman och kronotorp, som donerats till bruksrörelsen, m. m. 70. Afsöndring:se Jorda/söndring. Afvittring: angående lag om marks afstående för nomadlapparnas

1909-01-01

Register 1909:LU (pdf, 801 kB)

Register 1908:Lu

1 Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1908 års lagtima riksdag. Å- Utlåtandets nummer. Adoption: angående lag om adoption 19. Afgäld: angående lag om ändrad lydelse af 8 i lagen den 25 maj 1905 rörande afgäld från afsöndrad lägenhet m. m.46. Afsöndring:se Afgäld, Hemmansklyfning. Aftonsång sgudstjänst,

1908-01-01

Register 1908:Lu (pdf, 727 kB)

Register 1907:LU

1 Register till lagutskottets utlåtanden vid 1907 års riksdag. Utlåtandets nummer. Af söndrad lägenhet: angående aflösning af afgäld från afsöndrad lägenhet 12, 20. Algeciras: angående tillämpning af vissa bestämmelser i den vid internationella konferensen i Algeciras år 1906 antagna generalakt 50. Alkoholist: angående

1907-01-01

Register 1907:LU (pdf, 488 kB)

Register 1906:LU

1 Register till lagutskottets utlåtanden vid 1906 års riksdag. Utlåtandets nummer. Af verkning: angående åtgärder till förekommande af öfverdrifven afverkning å ungskog inom Västerbottens och Norrbottens län den 24 juli 1903 24. Aktiebolag: angående förslag till lag om ändrad lydelse af 42, 44 och 61 i lagen den 28

1906-01-01

Register 1906:LU (pdf, 375 kB)

Register 1905:LU

1 Register öfver de af lagutskottet vid 1905 års lagtima riksdag afgifna utlåtanden. Utlåtandets n:o. Afgäld: angående förslag till lag rörande afgäld från afsöndrad lägenhet 35. Alkoholister: angående internering af alkoholister 37. Arfvode: angående arfvode åt den tjänsteman som anställts att biträda lagutskottet

1905-01-01

Register 1905:LU (pdf, 551 kB)

Register 1904:LU

1 Register öfver de af lagutskottet vid 1904 års lagtima riksdag afgifna utlåtanden. Utlåtandets n:o. A. Administrativa domsrätten: angående förslag till lag om den administrativa domsrätt eu 50. B. Bebyggande: angående särskilda lagbestämmelser i fråga om städers och därmed jämförliga samhällens rätt att upplåta mark

1904-01-01

Register 1904:LU (pdf, 396 kB)

Register 1903:LU

1 R egister öfver de af lagutskottet vid 1903 års lagtima riksdag afgifna utlåtanden och memorial. Utlåtandets eller memorialets A. n:o. Administrativa mål: angående rätt för tilltalade i sådana mål att anlita biträde.50. Aktiebolag: angående ändringar i lagstiftningen angående aktiebolag.31. Alkoholister: angående

1903-01-01

Register 1903:LU (pdf, 498 kB)

Register 1902:LU

1 Register öfver de af lagutskottet vid 1902 års lagtima riksdag afgifna utlåtanden och memorial. Utlåtandets eller A memorialets n:o. Afsöndring af jord:se Hemmansklyfning. Aktiebolag: angående revisionen af aktiebolags och registrerade föreningars för ekonomisk verksamhet räkenskaper och förvaltning 42. angående

1902-01-01

Register 1902:LU (pdf, 444 kB)

Register 1901:LU

I Register öfver de af lagutskottet vid 1901 års lagtima riksdag afgifna utlåtanden och memorial. Utlåtandets eller memorialets A. n:o. Agenter: angående inskränkning af utländska agenters försäljningsrätt i Sverige.45. B, Bolag: angående begränsning af bolags rätt att förvärfva fast egendom 48, 51. Byggning abalken:

1901-01-01

Register 1901:LU (pdf, 447 kB)
Paginering