Dokument & lagar (281 träffar)

Motion 1998/99:Bo11 av Viviann Gerdin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo11 av Viviann Gerdin c med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. Många människor har den senaste tiden blivit medvetna om att de erhållit ett felaktigt bostadsbidrag. Av dem som fick bostadsbidrag 1997 fick 46 procent för lågt bidrag och 44 procent


Utskottsberedning: -1998/99:BoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo10 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo10 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. Inledning I propositionen föreslås en uppmjukning av reglerna för eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag samt att reglerna för tillämpning av vissa äldre bestämmelser


Utskottsberedning: ----1998/99:BoU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo9 av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo9 av Rigmor Ahlstedt m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. Förändring i bostadsbidragssystemet Många känner idag en stor otrygghet i samhället. Det är ofta en social otrygghet med oro för arbetslöshet, ekonomiska problem, droger


Utskottsberedning: -----1998/99:BoU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo8 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo8 av Inger Lundberg m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. Bostadsbidragen är ett viktigt komplement till de mer generellt utformade socialförsäkringarna. Träffsäkerheten är hög, men kontrollproblemen är större än i mer generella försäkringar.


Utskottsberedning: -1998/99:BoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo7 av Lennart Klockare (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo7 av Lennart Klockare s med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. Bostadsbidragen har funnits i mer än 60 år där i princip varje årtal har sin historia. De ursprungliga motiven för bostadsbidragen var framför allt produktions- politiska. Genom


Utskottsberedning: -1998/99:BoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo6 av Ulf Björklund och Ulla-Britt Hagström (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo6 av Ulf Björklund och Ulla-Britt Hagström kd med anledning av prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m. Byggprodukter och inomhusmiljö Regeringen har i proposition 1998/99:62, Vissa byggfrågor m m, förslag om lagändringar gällande bl a byggprodukter. Regeringens förslag till lag om ändring


Utskottsberedning: -----1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo5 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo5 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m. Många människor är idag oroliga över bristerna i boendemiljön. Var fjärde svensk har idag någon form av allergi eller annan överkänslighet. Bland barnen är ca en tredjedel drabbade av allergier.


Utskottsberedning: ---1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo4 av Kerstin Heinemann (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo4 av Kerstin Heinemann fp med anledning av prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m. Handikappvänliga hissar Regeringen har hittills inte föreslagit lagstiftning för att retroaktivt avhjälpa enkelt åtgärdade hinder i befintlig miljö, trots att en sådan lagändring föreslagits av både handikapputredningen


Utskottsberedning: --1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo3 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo3 av Sonja Fransson s med anledning av prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m. I föreliggande byggproposition föreslås lagändringar som möjliggör tillämpning av EG:s rekommendationer för att öka säkerhet, hälsa och komfort i vissa hissar. Dessa rekommendationer innehåller många åtgärder


Utskottsberedning: -1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo2 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo2 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m. I propositionen föreslås vissa ändringar i bestämmelserna om hissar och andra anordningar i byggnadsverk. Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om nya krav på befintliga hissar i byggnader. Möjligheterna


Utskottsberedning: --1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo1 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo1 av Owe Hellberg och Sten Lundström v med anledning av prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m. I propositionen föreslås ändringar i bestämmelser om hissar och andra byggprodukter i byggnadsverk, samt ett förbud mot marknadsföring av produkter som inte uppfyller föreskrivna krav. Ett


Utskottsberedning: ---1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L7 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:L7 av Rolf Åbjörnsson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:42 Ändringar i trafikskadelagen Regeringen föreslår i sin proposition 1998/99:42 Ändringar i trafikskadelagen att förändringar görs i bestämmelserna om trafikförsäkringsavgifter och om preskription samt i bestämmelsen om jämkning


Utskottsberedning: -1998/99:LU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L6 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1998/99:L6 av Tanja Linderborg m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:42 Ändringar i trafikskadelagen Jämkning av skadestånd Regeringen föreslår att skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i fortsättningen skall få jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan


Utskottsberedning: --1998/99:LU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:LU17

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om skadeståndsrättsliga frågor. Motionerna rör olika frågor om det allmännas skadeståndsansvar, skadeståndsansvaret för atomskador, frågan om regressrätt för utgiven sjuklön, skadestånd till efterlevande, ansvar för genetiskt modifierade organismer och skadeståndsansvar för hundägare.


Justering: 1999-03-16 Debatt: 1999-04-14

Betänkande 1998/99:LU17 (doc, 140 kB)

Betänkande 1998/99:LU16

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om aktiebolagsrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. frågeställningar kring olika bolagsorgan, årsredovisning, inlösen av minoritetsaktier samt de rättsliga villkoren för kunskaps- och tjänsteföretag.


Justering: 1999-03-16 Debatt: 1999-04-14

Betänkande 1998/99:LU16 (doc, 130 kB)

Betänkande 1998/99:BoU7

Det finns bärande skäl för att överväga införandet av ägarlägenheter. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att utreda hur ägarlägenheter ska lagregleras.


Justering: 1999-03-11 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:BoU7 (doc, 93 kB)

Betänkande 1998/99:BoU6

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om naturresursfrågor och vattenrätt.


Justering: 1999-03-11 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:BoU6 (doc, 99 kB)

Betänkande 1998/99:BoU5

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. jordförvärvslagen, expropriationslagen, förköpslagen och lagen om lägenhetsregister.


Justering: 1999-03-11 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:BoU5 (doc, 122 kB)

Betänkande 1998/99:LU15

Kronofogdemyndigheten får den 1 juli 1999 rätt att ansöka om näringsförbud vid betalningsunderlåtelse och konkurs. Detta under förutsättning att åklagaren förklarat sig avstå från att ansöka. Den som är underkastad näringsförbud får i princip inte driva näringsverksamhet.


Justering: 1999-03-09 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:LU15 (doc, 115 kB)

Betänkande 1998/99:LU14

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om patent- och växtförädlarrätt. Motionerna behandlar olika frågor om industriellt rättsskydd, såsom patent, bruksmodellskydd och växtförädlarrätt.


Justering: 1999-03-09 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:LU14 (doc, 124 kB)