Dokument & lagar (91 träffar)

Betänkande 1998/99:BoU11

De nuvarande bestämmelserna om indragning av räntestöd vid ägarförändringar och överlåtelser av kommunala bostadsföretag eller deras bostäder ersätts av ett nytt tidsbegränsat sanktionssystem. Riksdagens beslut ska motverka att bostadsföretagen säljs ut eller att pengar förs över från bostadsföretagen till annan verksamhet i kommunen. Detta under tiden då den framtida utvecklingen av de allmännyttiga bostadsföretagen utreds. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag, om förändringar i regeringens förslag: Det gäller att lagen ska träda i kraft den 19 juni 1999 i stället för den 1 juli, att lagens retroaktiva verkningar slopas samt att lagens giltighetstid förkortas med ett halvt år.


Justering: 1999-06-03 Debatt: 1999-06-14

Betänkande 1998/99:BoU11 (doc, 380 kB)

Betänkande 1998/99:BoU10

Tio riksdagsledamöter hade begärt att lagförslaget om kvalificerad majoritet vid omvandling av hyresrätter till bostadsrätter med stöd av bestämmelserna i 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen skulle vila i minst 12 månader då det avsåg sådana fri- och rättigheter som avses i första stycket i samma paragraf. Riksdagen beslutade att konstitutionsutskottet skulle pröva om dessa bestämmelser var tillämpliga på lagförslaget.


Justering: 1999-05-11 Debatt: 1999-05-20

Betänkande 1998/99:BoU10 (doc, 111 kB)

Betänkande 1998/99:BoU8

Riksdagen godkände regeringens förslag om ändringar i lagen om egenskapskrav på byggnadsverk med anledning av bl.a. EG:s byggproduktdirektiv. Vissa mindre förändringar gjordes också i plan- och bygglagen samt i miljöbalken, lagen om införande av miljöbalken och förköpslagen. Vidare beslutades att en- och tvåbostadshus ska undantas från kravet på återkommande funktionskontroll av ventilationssystemet.


Justering: 1999-04-29 Debatt: 1999-05-20

Betänkande 1998/99:BoU8 (doc, 258 kB)

Betänkande 1998/99:BoU9

Riksdagen godkände regeringens förslag om eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag. Beslutet innebär att försäkringskassorna får större möjligheter att efterge krav på återbetalningsskyldighet av bostadsbidrag för personer som under överskådlig tid inte kommer att kunna betala tillbaka bidragen. Lagändringen träder i kraft den 15 maj 1999. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag, att någon avgift inte ska tas ut på de återbetalningspliktiga bostadsbidrag som avser bidragsåret 1997. Med anledning av motionsförslag gavs regeringen i uppdrag att överväga om någon avgift ska tas ut på återbetalningen av 1998 års bostadsbidrag. Riksförsäkringsverket har fått i uppdrag att göra en utvärdering av bostadsbidragsreglerna. Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om att utvärderingen särskilt bör belysa träffsäkerheten hos de preliminära bostadsbidragen och hur denna kan förbättras.


Justering: 1999-04-21 Debatt: 1999-04-29

Betänkande 1998/99:BoU9 (doc, 147 kB)

Betänkande 1998/99:LU18

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om möjligheten att ge barn rätt till ett juridiskt biträde i vissa särskilt konfliktfyllda vårdnads- och umgängestvister. Frågan bör bli föremål för särskild uppmärksamhet inom ramen för det utredningsarbete som nu bedrivs med anledning av Europarådets konvention om barnets rättigheter. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag (s).


Justering: 1999-04-15 Debatt: 1999-04-28

Betänkande 1998/99:LU18 (doc, 220 kB)

Betänkande 1998/99:LU20

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om god man och förvaltare.


Justering: 1999-04-13 Debatt: 1999-04-28

Betänkande 1998/99:LU20 (doc, 85 kB)

Betänkande 1998/99:LU19

Riksdagen beslutade om ändringar i trafikskadelagens bestämmelser om trafikförsäkringsavgifter och om preskription. Vidare beslutades om ändringar i bestämmelsen om jämkning av skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i trafik och på egendom som transporterats med fordonet. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 1999.


Justering: 1999-04-13 Debatt: 1999-04-28

Betänkande 1998/99:LU19 (doc, 123 kB)

Betänkande 1998/99:LU17

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om skadeståndsrättsliga frågor. Motionerna rör olika frågor om det allmännas skadeståndsansvar, skadeståndsansvaret för atomskador, frågan om regressrätt för utgiven sjuklön, skadestånd till efterlevande, ansvar för genetiskt modifierade organismer och skadeståndsansvar för hundägare.


Justering: 1999-03-16 Debatt: 1999-04-14

Betänkande 1998/99:LU17 (doc, 140 kB)

Betänkande 1998/99:LU16

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om aktiebolagsrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. frågeställningar kring olika bolagsorgan, årsredovisning, inlösen av minoritetsaktier samt de rättsliga villkoren för kunskaps- och tjänsteföretag.


Justering: 1999-03-16 Debatt: 1999-04-14

Betänkande 1998/99:LU16 (doc, 130 kB)

Betänkande 1998/99:BoU7

Det finns bärande skäl för att överväga införandet av ägarlägenheter. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att utreda hur ägarlägenheter ska lagregleras.


Justering: 1999-03-11 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:BoU7 (doc, 93 kB)

Betänkande 1998/99:BoU6

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om naturresursfrågor och vattenrätt.


Justering: 1999-03-11 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:BoU6 (doc, 99 kB)

Betänkande 1998/99:BoU5

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. jordförvärvslagen, expropriationslagen, förköpslagen och lagen om lägenhetsregister.


Justering: 1999-03-11 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:BoU5 (doc, 122 kB)

Betänkande 1998/99:LU15

Kronofogdemyndigheten får den 1 juli 1999 rätt att ansöka om näringsförbud vid betalningsunderlåtelse och konkurs. Detta under förutsättning att åklagaren förklarat sig avstå från att ansöka. Den som är underkastad näringsförbud får i princip inte driva näringsverksamhet.


Justering: 1999-03-09 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:LU15 (doc, 115 kB)

Betänkande 1998/99:LU14

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om patent- och växtförädlarrätt. Motionerna behandlar olika frågor om industriellt rättsskydd, såsom patent, bruksmodellskydd och växtförädlarrätt.


Justering: 1999-03-09 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:LU14 (doc, 124 kB)

Betänkande 1998/99:LU13

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 som rör homosexuellt föräldraskap samt lagstiftningen om insemination och annan assisterad befruktning.


Justering: 1999-03-02 Debatt: 1999-03-17

Betänkande 1998/99:LU13 (doc, 104 kB)

Betänkande 1998/99:LU12

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning om friköp av historiska arrenden. Det finns behov av en kartläggning av i vilken utsträckning frivilliga överenskommelser om friköp ägt rum och om det generellt sett kan anses föreligga intresse av lagstiftning om friköp av historiska arrenden. Historiska arrenden är sådana arrenden som innehafts av arrendatorn och hans släkt under flera generationer. Frågan om en lagreglerad rätt att friköpa sådana arrenden har övervägts i åtskilliga tidigare sammanhang.


Justering: 1999-03-02 Debatt: 1999-03-17

Betänkande 1998/99:LU12 (doc, 81 kB)

Betänkande 1998/99:LU11

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att utvidga Konkurstillsynsutredningens uppdrag. Uppdraget bör utvidgas så att utredningen, dock alltjämt med utgångspunkt i att konkurstillsynen ska vara offentlig, ges möjlighet att därutöver förutsättningslöst överväga den framtida tillsynsfunktionens organisation.


Justering: 1999-03-02 Debatt: 1999-03-17

Betänkande 1998/99:LU11 (doc, 204 kB)

Betänkande 1998/99:BoU4

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om frågor med anknytning till plan- och bygglagen.


Justering: 1999-02-18 Debatt: 1999-03-10

Betänkande 1998/99:BoU4 (doc, 186 kB)

Betänkande 1998/99:LU10

Rksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om användning av begrepp som legitimerad, auktoriserad och godkänd i marknadsföring. Från konsumentskyddssynpunkt är det angeläget att en mer ingående analys kommer till stånd när det gäller användning av begreppen.


Justering: 1999-02-02 Debatt: 1999-02-17

Betänkande 1998/99:LU10 (doc, 171 kB)

Betänkande 1998/99:BoU2

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen med innebörden att den kooperativa hyresrätten ska permanentas som upplåtelseform. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner.


Justering: 1999-01-28 Debatt: 1999-02-17

Betänkande 1998/99:BoU2 (doc, 110 kB)