Dokument & lagar (342 träffar)

Betänkande 1998/99:LU13

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 som rör homosexuellt föräldraskap samt lagstiftningen om insemination och annan assisterad befruktning.


Justering: 1999-03-02 Debatt: 1999-03-17

Betänkande 1998/99:LU13 (doc, 104 kB)

Betänkande 1998/99:LU12

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning om friköp av historiska arrenden. Det finns behov av en kartläggning av i vilken utsträckning frivilliga överenskommelser om friköp ägt rum och om det generellt sett kan anses föreligga intresse av lagstiftning om friköp av historiska arrenden. Historiska arrenden är sådana arrenden som innehafts av arrendatorn och hans släkt under flera generationer. Frågan om en lagreglerad rätt att friköpa sådana arrenden har övervägts i åtskilliga tidigare sammanhang.


Justering: 1999-03-02 Debatt: 1999-03-17

Betänkande 1998/99:LU12 (doc, 81 kB)

Betänkande 1998/99:LU11

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att utvidga Konkurstillsynsutredningens uppdrag. Uppdraget bör utvidgas så att utredningen, dock alltjämt med utgångspunkt i att konkurstillsynen ska vara offentlig, ges möjlighet att därutöver förutsättningslöst överväga den framtida tillsynsfunktionens organisation.


Justering: 1999-03-02 Debatt: 1999-03-17

Betänkande 1998/99:LU11 (doc, 204 kB)

Betänkande 1998/99:BoU4

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om frågor med anknytning till plan- och bygglagen.


Justering: 1999-02-18 Debatt: 1999-03-10

Betänkande 1998/99:BoU4 (doc, 186 kB)

Betänkande 1998/99:LU10

Rksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om användning av begrepp som legitimerad, auktoriserad och godkänd i marknadsföring. Från konsumentskyddssynpunkt är det angeläget att en mer ingående analys kommer till stånd när det gäller användning av begreppen.


Justering: 1999-02-02 Debatt: 1999-02-17

Betänkande 1998/99:LU10 (doc, 171 kB)

Betänkande 1998/99:BoU2

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen med innebörden att den kooperativa hyresrätten ska permanentas som upplåtelseform. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner.


Justering: 1999-01-28 Debatt: 1999-02-17

Betänkande 1998/99:BoU2 (doc, 110 kB)

Betänkande 1998/99:LU9

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits i syfte att skapa en säkrare hantering i inskrivningsärenden. Inskrivningsärenden rör inskrivning i offentliga register av olika rättsförvärv rörande fast egendom, t.ex. överlåtelse av en fastighet. Det har förekommit fall av fastighetsbedrägeri då köpehandlingar förfalskats och ingetts till inskrivningsmyndigheten, varpå lagfart beviljats för ett förvärv som aldrig ägt rum.


Justering: 1999-01-26 Debatt: 1999-02-10

Betänkande 1998/99:LU9 (doc, 112 kB)

Betänkande 1998/99:LU8

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om upphovsrätten till musikaliska verk.


Justering: 1999-01-26 Debatt: 1999-02-10

Betänkande 1998/99:LU7

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 med krav på lagstiftning om franchising.


Justering: 1999-01-26 Debatt: 1999-02-10

Betänkande 1998/99:LU7 (doc, 80 kB)

Betänkande 1998/99:LU6

Instansordningen i marknadsföringsmål ändras den 1 april 1999 så att mål om förbud och åläggande som huvudregel handläggs i Marknadsdomstolen som första och sista instans. Syftet med ändringen är att göra det möjligt att snabbt kunna få ett slutligt avgörande i frågan om en viss marknadsföringsåtgärd strider mot de marknadsrättsliga bestämmelserna.


Justering: 1999-01-26 Debatt: 1999-02-10

Betänkande 1998/99:LU6 (doc, 95 kB)

Betänkande 1998/99:BoU3

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utvärdera reglerna om hyresgästinflytande vid ombyggnad, som riksdagen beslutade om i februari 1997 (se 1996/97:BoU5 ). Utvärderingen bör ge svar på om hyresgästerna fått ett tillfredsställande inflytande när det gäller vad som ska åtgärdas i lägenheterna, vilken typ av åtgärder som ska vidtas och hur åtgärderna ska utföras.


Justering: 1999-01-26 Debatt: 1999-02-17

Betänkande 1998/99:BoU3 (doc, 178 kB)

Motion 1998/99:L5 av Rolf Åbjörnsson m.fl. (kd, m, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:L5 av Rolf Åbjörnsson m.fl. kd, m, fp med anledning av prop. 1998/99:44 Ändringar i lagen 1986:436 om näringsförbud Utökad talerätt Talerätten en resursfråga I regeringens proposition föreslås att kronofogdemyndigheten skall få rätt att ansöka om näringsförbud och tillfälligt näringsförbud


Utskottsberedning: -1998/99:LU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:L4 av Stig Rindborg m.fl. (m, kd, fp)

Motion till riksdagen 1998/99:L4 av Stig Rindborg m.fl. m, kd, fp med anledning av prop. 1998/89:44 Ändringar i lagen 1986:436 om näringsförbud I propositionen föreslås att ansökningar om näringsförbud och tillfälligt näringsförbud vid betalningsunderlåtelse och konkurs samt vissa övriga frågor med anknytning till


Utskottsberedning: -1998/99:LU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Yttrande 1998/99:LU3y

Lagutskottets yttrande 1998/99:LU3y Lekmannarevisorer 1998/99 LU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 23 april 1999 beslutat att bereda lagutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:66 En förstärkt kommunal revision jämte motioner som har väckts med anledning av propositionen

1999-01-01

Yttrande 1998/99:LU3y (doc, 94 kB)

Yttrande 1998/99:LU2y

Lagutskottets yttrande 1998/99:LU2y Sjöfylleri 1998/99 LU2y Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 28 januari 1999 beslutat att bereda lagutskottet tillfälle att senast den 17 februari 1999 avge yttrande över proposition 1998/99: 43 Drograttfylleri och sjöfylleri. I propositionen föreslås att en nollgräns för

1999-01-01

Yttrande 1998/99:LU2y (doc, 93 kB)

Yttrande 1998/99:LU1y

Lagutskottets yttrande 1998/99:LU1y FN:s konvention om barnets rättigheter 1998/99 LU1y Till socialutskottet Socialutskottet har den 12 november 1998 beslutat att bereda konstitutionsutskottet, justitieutskottet, lagutskottet, socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet möjlighet att yttra sig över proposition

1999-01-01

Yttrande 1998/99:LU1y (doc, 99 kB)

Yttrande 1998/99:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 1998/99:BoU4y Tilläggsbudget för år 1999 avseende utgiftsområde 18 1998/99 BoU4y Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över 1999 års ekonomiska vårproposition prop.1998/99:100i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten

1999-01-01

Yttrande 1998/99:BoU4y (doc, 75 kB)

Yttrande 1998/99:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 1998/99:BoU3y 1999 års ekonomiska vårproposition 1998/99 BoU3y Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över 1999 års ekonomiska vårproposition, jämte de motioner som kan komma att väckas, i de delar som berör utskottets

1999-01-01

Yttrande 1998/99:BoU3y (doc, 118 kB)

Yttrande 1998/99:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 1998/99:BoU2y Vissa frågor om fastighetsbeskattningen m.m. 1998/99 BoU2y Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över ett antal motioner från 1998 års allmänna motionstid angående bl.a. fastighetsskatt och reavinstbeskattning av bostäder.

1999-01-01

Yttrande 1998/99:BoU2y (doc, 93 kB)

Yttrande 1998/99:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 1998/99:BoU1y Tilläggsbudget för 1998 avseende utgiftsområde 18 1998/99 BoU1y Till finansutskottet Finansutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1998/99:1 budgetpropositionen för 1999 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret

1999-01-01

Yttrande 1998/99:BoU1y (doc, 84 kB)