Dokument & lagar (342 träffar)

urd 1998/99:URD1

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1998/99:URD1 BOSTADSUTSKOTTET Statens stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling uppföljning av den hittillsvarande fördelningen av ramanslaget E1 under statsbudgetens utgiftsområde 18 Rapporten är utarbetad av Roger Berggren på uppdrag av bostadsutskottet

1999-01-01

urd 1998/99:URD1 (pdf, 911 kB)

Proposition 1998/99:130

Regeringens proposition 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. Prop. 1998/99:130 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 juni 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Redovisningslagstiftningens struktur I propositionen föreslås


Utskottsberedning: --1999/2000:LU2 1999/2000:SkU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:126

Regeringens proposition 1998/99:126 Utländska förvärv av fritidsfastigheter i Sverige Prop. 1998/99:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen konstateras att Sveriges


Utskottsberedning: -1999/2000:LU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:122

Regeringens proposition 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag Prop. 1998/99:122 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att nuvarande bestämmelser om indragning


Utskottsberedning: -1998/99:BoU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1998/99:101

Regeringens proposition 1998/99:101 Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m. Prop. 1998/99:101 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 1999 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås lagändringar som


Utskottsberedning: -1998/99:BoU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1998/99:77

Regeringens proposition 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. Prop. 1998/99:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ändrade


Utskottsberedning: -1998/99:BoU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1998/99:62

Regeringens proposition 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m. Prop. 1998/99:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i bestämmelserna om hissar och andra anordningar


Utskottsberedning: -1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:44

Regeringens proposition 1998/99:44 Ändringar i lagen 1986:436 om näringsförbud Prop. 1998/99:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 november 1998 Göran Persson Mona Sahlin Närings- och handelsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt gällande regler i lagen 1986:436


Utskottsberedning: -1998/99:LU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:42

Regeringens proposition 1998/99:42 Ändringar i trafikskadelagen Prop. 1998/99:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 februari 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar i trafikskadelagen


Utskottsberedning: -1998/99:LU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:11

Regeringens proposition 1998/99:11 Ny skyddsåtgärd vid immaterialrättsintrång Prop. 1998/99:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Under senare år har olovligt kommersiellt utnyttjande


Utskottsberedning: -1998/99:LU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)

Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Förslag till statsbudget för budgetåret 1999, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1998, skatte- frågor, m.m. Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU11 1998/99:FiU2 1998/99:FiU3 1998/99:FiU4 1998/99:FiU5 1998/99:FöU1 1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:KU1 1998/99:KU14 1998/99:MJU1 1998/99:MJU2 1998/99:NU1 1998/99:NU2 1998/99:NU3 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SkU1 1998/99:SoU1 1998/99:TU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UU1 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (784 förslag): , , 425 saknar beslutsinformation

Betänkande 1998/99:BoU1

Riksdagen godkände, med vissa ändringar, regeringens budgetförslag för samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. En ändring rörde anslaget för byggforskning. Regeringen ville minska anslaget med 100 miljoner kronor. Riksdagen beslutade att den forskningsverksamhet som stöds av Byggforskningsrådet ska kompenseras för anslagsminskningen med 50 miljoner kronor med medel från annat anslag. Stödet för anordnande av studentbostäder ska avvecklas genom att endast de ansökningar som kommit in senast den 12 oktober 1998 ska kunna prövas. Det anslag som regeringen föreslagit för verksamheten är dock inte tillräckligt. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att tillföra medel på tilläggsbudgeten för 1999. Riksdagen gjorde två tillkännagivanden till regeringen om allmännyttiga bostadsföretag och om stöd till fukt- och mögelskadade småhus: Kriterierna för om ett bostadsföretag är allmännyttigt bör klarläggas. Dessa företag bör också ges ett särskilt skydd mot att de omdanas till andra typer av företag och att deras egendom avyttras i strid med målsättningen för företagens verksamhet. När det gäller stöd till fukt- och mögelskadade småhus konstaterar riksdagen att det finns problem, bl.a. med en för hög självrisk. Regeringen bör därför överväga vilka regeländringar som är möjliga att genomföra inom tillgängliga ekonomiska ramar.


Justering: 1998-11-26 Debatt: 1998-12-08

Betänkande 1998/99:BoU1 (doc, 397 kB)

Betänkande 1998/99:LU5

De immaterialrättsliga lagarna får den 1 januari 1999 bestämmelser om en ny skyddsåtgärd, s.k. intrångsundersökning. Åtgärden innebär att en rättighetshavare kan begära att det görs en undersökning för att säkra bevis hos någon som på goda grunder misstänks ha gjort ett intrång i en immateriell rättighet. Immaterialrätt är en beteckning för regler som skyddar intellektuella prestationer och kännetecken mot obehörigt utnyttjande.


Justering: 1998-11-12

Betänkande 1998/99:LU5 (doc, 95 kB)

Betänkande 1998/99:LU4

Bankaktiebolagslagen avskaffas den 1 januari 1999. Aktiebolagslagen ska i stället utgöra den associationsrättsliga grunden för bankaktiebolagen. Bakgrunden är att reglerna för bankaktiebolag och reglerna för de allmänna aktiebolagen överensstämmer till stora delar trots att de återfunnits i olika lagar. Vissa särbestämmelser ska dock gälla för bankaktiebolagen, bl.a. om aktiekapitalets storlek, oktroj, bolagets ledning, revision, låneförbud, likvidation, firma och registrering. Riksdagen beslutade om en ändring jämfört med regeringens förslag om styrelsens sammansättning i bankaktiebolag. Genom ändringen tillgodoses önskemål som Svenska Bankföreningen framfört.


Justering: 1998-11-12

Betänkande 1998/99:LU3

Upphovsrättslagen får fr.o.m. den 1 januari 1999 bestämmelser om s.k. kassettersättning. Bestämmelserna ska kompensera upphovsmännen för den i och för sig tillåtna privatkopieringen av deras skyddade verk. Ersättning ska betalas för anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp och som är särskilt ägnade för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk. Ersättningen ska betalas av näringsidkare som i sin yrkesmässiga verksamhet tillverkar eller importerar anordningarna.


Justering: 1998-11-12 Debatt: 1998-11-25

Betänkande 1998/99:LU2

Kraven för godtrosförvärv skärps. Ändringen innebär att om en förvärvare borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen ska han eller hon inte anses ha varit i god tro. Godtrosförvärv innebär att en förvärvare, under förutsättning att han eller hon är i god tro, blir ägare till egendomen även om den förvärvas från någon som inte hade rätt att överlåta den, t.ex. om det rör sig om stöldgods. Riksdagen beslutade även om en ändring i rättegångsbalken som innebär att en målsägande som har gjort anspråk på beslagtagen egendom ska få tid för att säkerställa sin rätt innan beslaget hävs. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 1999.


Justering: 1998-11-10 Debatt: 1998-11-25

Betänkande 1998/99:LU1

Riksdagen beslutade om vissa lättnader i de krav på tilläggsupplysningar som uppställs i årsredovisningslagen och därtill knutna lagar. Lättnaderna innebär framför allt att kretsen av de dotter- och intresseföretag om vilka det måste lämnas upplysningar begränsas. Det införs också ett par undantag från det nuvarande förbudet mot att publicera en ofullständig års- eller koncernredovisning tillsammans med revisionsberättelsen. Riksdagen beslutade vidare att sådana moderbolag som inte behöver upprätta koncernredovisning under vissa förutsättningar inte heller ska behöva lämna koncernupplysningar i sina delårsrapporter. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 1999.


Justering: 1998-11-10

Motion 1998/99:Ub803 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub803 av Lars Leijonborg m.fl. fp Den högre utbildningen Sammanfattning Kvaliteten ska stå i centrum Strategi för framtida lärarförsörjning Fler doktorandtjänster Ackrediteringsinstitut Treterminssystem Fler fristående högskolor Möjlighet till lokala antagningskriterier Avskaffa


Utskottsberedning: ---------------------1998/99:AU6 1998/99:BoU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7 1998/99:UbU8
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub483 av Helena Höij m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub483 av Helena Höij m.fl. kd Universitet och högskolor Innehåll 1 Inledning Högskolans kvalitet och effektivitet kan mätas ur två olika perspektiv, nämligen studentens och samhällets. För den studerande är en bra högskoleutbildning en god investering som inte bara erbjuder goda förutsättningar


Utskottsberedning: --------------------1998/99:BoU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU4 1998/99:UbU5 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Ub453 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub453 av Lennart Daléus m.fl. c Högre utbildning det kvalitativa språnget 1 Inledning Högskolepolitiken måste ta sin grund i studenternas rätt till en god utbildning och deras krav och förväntningar på sin studietid. Studenten måste stå i centrum för utbildningspolitiken. Det moderna


Utskottsberedning: ------------------------------1998/99:AU7 1998/99:BoU1 1998/99:BoU8 1998/99:SoU9 1998/99:UbU5 1998/99:UbU6 1998/99:UbU7 1998/99:UbU8 2000/01:SfU1
Riksdagsbeslut (60 yrkanden): , , 30 saknar beslutsinformation