Dokument & lagar (677 träffar)

utskottsdokument 1999/2000:C37

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000 1999/2000 BoU Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitiken hyra bostadsrätt tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation fastighetsbildning och lantmäteriväsendet. Det

2000-09-18

Motion 1999/2000:L22 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L22 av Rindborg, Stig m med anledning av förs. 1999/2000:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Revisorsnämnden Revisorsnämnden tillskapades den 1 juli 1995 och övertog då ansvaret för revisorsfrågorna från Kommerskollegium. De frågor nämnden arbetar med är tillsyn över registrerade


Utskottsberedning: -2001/02:LU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1999/2000:BoU10

Lagen om ungdomsbosparande upphör att gälla den 31 december 2000. Det kommer därmed inte att vara möjligt att ansluta konton till ungdomsbosparandet. De anslutningar till ungdomsbosparandet som skett under den tid lagen har gällt upphör. Genom en övergångsbestämmelse får samtliga sparare med konton som den 31 december 2000 är anslutna till ungdomsbosparandet en bonusränta.


Justering: 2000-05-25 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:BoU10 (doc, 83 kB)

Betänkande 1999/2000:LU24

Den kooperativa rörelsen ges möjligheten att ha en organisation där ägandet och den kooperativa verksamheten kan läggas i olika juridiska personer utan att den lokala konsumentföreningen förlorar sin rättsliga status som ekonomisk förening. Bakgrunden är den omstrukturering som skett inom kooperationen och som innebär att en lokalt förankrad konsumentförening överför affärsverksamhet till KF. Omstruktureringen har sin grund i konsumentkooperationens behov av att skapa en mer effektiv verksamhet, med storskalighets- och synergieffekter, samtidigt som den lokala förankringen bevaras.


Justering: 2000-05-23 Debatt: 2000-06-07

Betänkande 1999/2000:LU24 (doc, 85 kB)

Betänkande 1999/2000:LU23

Varumärkeslagen anpassas till EG:s varumärkesdirektiv. Direktivet syftar till att eliminera vissa skillnader i de olika EG-ländernas nationella varumärkeslagar. Framför allt reglerar direktivet frågor om vad som behövs för att kunna få och vidmakthålla en ensamrätt till ett varumärke och frågor om det rättsliga skyddet av ensamrätten till ett varumärke. Varumärkesrätten ger innehavaren av ett varumärke en ensamrätt att använda varumärket som symbol för varor eller tjänster.


Justering: 2000-05-09 Debatt: 2000-05-24

Betänkande 1999/2000:LU23 (doc, 87 kB)

Betänkande 1999/2000:LU22

Det blir möjligt att registrera partnerskap i Sverige om en av parterna har hemvist här sedan minst två år. Riksdagens beslut innebär en lättnad i nuvarande bestämmelser om att minst en av parterna ska vara svensk medborgare med hemvist här i landet. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att verka för att vigselförrättare och partnerskapsförrättare görs till ett gemensamt uppdrag. Med en sådan ordning skulle det finnas tillgång till partnerskapsförrättare över hela landet, vilket inte är fallet i dag.


Justering: 2000-05-09 Debatt: 2000-05-24

Betänkande 1999/2000:LU22 (doc, 110 kB)

Betänkande 1999/2000:LU21

En ny lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (distansavtalslag) träder i kraft den 1 juni 2000. Lagen ska gälla för avtal som träffas på distans, t.ex. på Internet eller per telefon, och för avtal som t.ex. ingås vid hembesök. I lagen finns bestämmelser om vilken information som näringsidkaren ska lämna till konsumenten vid marknadsföring och när ett avtal ingås. Konsumenten får också en ångerrätt under 14 dagar. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att analysera om arrangörer av idrottsevenemang i vissa fall ska slippa återbetala biljettintäkter vid inställda arrangemang.


Justering: 2000-04-27 Debatt: 2000-05-10

Betänkande 1999/2000:LU21 (doc, 162 kB)

Betänkande 1999/2000:LU20

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om kapitalanvändning i avkastningsstiftelser. I samtliga motioner begärs lagändringar för att underlätta för avkastningsstiftelser att dela ut medel från stiftelsens realisationsvinster vid omsättning av värdepapper och andra tillgångar i stiftelserna.


Justering: 2000-04-25 Debatt: 2000-05-10

Betänkande 1999/2000:LU19

Riksdagen avslog en motion från allmänna motionstiden 1999 om åtgärder mot s.k. ränteskruvning vid finansiell leasing. Med finansiell leasing avses en tjänst som tillhandahålls en näringsidkare eller en konsument genom särskilda leasingbolag. Tjänsten innebär att leasingbolaget (leasegivaren) köper in utrustning anvisad av leasingkunden (leasetagaren). Utrustningen ägs av leasegivaren, medan nyttjanderätten genom ett särskilt leasingavtal upplåts till leasetagaren. Vid s.k. ränteskruvning sker ett överuttag av leasingavgifter, vilket drabbar både enskilda och institutionella kunder.


Justering: 2000-04-11 Debatt: 2000-04-28

Betänkande 1999/2000:LU19 (doc, 195 kB)

Betänkande 1999/2000:LU18

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om immaterialrättsliga frågor. Motionerna behandlar skyddet för immateriella rättigheter, patent, biotekniska uppfinningar, upphovsrätten i informationssamhället, inskränkningar i upphovsrätten och s.k. arenarätt.


Justering: 2000-04-11 Debatt: 2000-04-28

Betänkande 1999/2000:LU18 (doc, 172 kB)

Betänkande 1999/2000:LU17

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att se över hur privat pensionssparande hanteras av myndigheterna vid skuldsanering. Pensionsförsäkringar och annat privat pensionssparande hanteras i dag i samband med skuldsanering på olika sätt av skattemyndigheter och kronofogdemyndigheter. Denna brist på enhetlighet i bedömningarna är otillfredsställande, och åtgärder bör snarast vidtas för att komma till rätta med förhållandena. Bakgrunden är att en person som ansöker om skuldsanering normalt ska, innan ett skuldsaneringsförfarande inleds, ha avyttrat de tillgångar som han eller hon inte har oundgängligt behov av. Privata pensionsförsäkringar går emellertid som regel inte att återköpa.


Justering: 2000-04-11 Debatt: 2000-04-28

Betänkande 1999/2000:LU17 (doc, 177 kB)

Motion 1999/2000:L21 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L21 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 1999/2000:89 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Distansavtalsdirektivet Den proposition regeringen nu lägger är främst föranledd av Europa- parlamentets och rådets direktiv 97/7/EG om konsumentskydd vid distansavtal


Utskottsberedning: ----------1999/2000:LU21
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L20 av Rolf Åbjörnsson och Kjell Eldensjö (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:L20 av Åbjörnsson, Rolf kd med anledning av prop. 1999/2000:89 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Undantag I propositionen föreslås att bland annat traditionella auktioner ska undantagas från lagens tillämpningsområde i enlighet med distansavtalsdirektivets


Utskottsberedning: ---1999/2000:LU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L19 av Kent Olsson och Elizabeth Nyström (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L19 av Olsson, Kent m med anledning av prop. 1999/2000:89 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Idrotten har en stor betydelse i Sverige såväl för de utövande som för de många intresserade åskådarna på arenor och vid TV-apparaterna i hemmen. Den har en fostrande


Utskottsberedning: -1999/2000:LU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L18 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:L18 av Rindborg, Stig m med anledning av prop. 1999/2000:88 Registrering av medlemsfrämjande föreningar Den kooperativa företagsformen har utretts ett antal gånger under det senaste decenniet. Grunden till den nu lagda propositionen är att KF och Konsument Stockholm inte varit tillfreds


Utskottsberedning: -1999/2000:LU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:L17 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:L17 av Narti, Ana Maria fp med anledning av prop. 1999/2000:77 Ändring i partnerskapslagens anknytningskrav Liberala utgångspunkter Respekten för den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Envar skall ha frihet och möjlighet att försöka förverkliga sina drömmar om ett gott


Utskottsberedning: -1999/2000:LU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1999/2000:BoU9

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att redovisa sin syn på behovet av åtgärder för att uppnå en bättre konkurrens på den svenska marknaden för byggprodukter. Det kan ske t.ex. i den proposition om konkurrenspolitik som regeringen aviserat sin avsikt att överlämna i maj i år. Regeringen gavs också, med anledning av motionsförslag, i uppdrag att redovisa sin syn på behovet av en översyn av säkerhetskraven för vissa tivolianordningar. Även andra anordningar än de som omfattas av dagens besiktningskrav bör erbjuda betryggande säkerhet mot olycksfall. Det gäller t.ex. s.k. bungyjump-anordningar och s.k. rodeomaskiner samt vissa s.k. äventyrsbanor. Det är dessutom, beträffande de flesta anordningar, befogat att ifrågasätta om inte säkerhetskraven bör gälla även i andra sammanhang än allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar.


Justering: 2000-03-30 Debatt: 2000-04-13

Betänkande 1999/2000:BoU9 (doc, 209 kB)

Betänkande 1999/2000:BoU8

En ny författningsreglering införs för registrering av fastigheter. Riksdagens beslut är föranlett av att den s.k. fastighetsdatareformen numera är slutförd. En översyn av regelverket har blivit nödvändig också därför att integritetsfrågorna har kommit i nytt ljus genom EG:s dataskyddsdirektiv och den nya personuppgiftslagen.


Justering: 2000-03-30 Debatt: 2000-04-12

Betänkande 1999/2000:BoU8 (doc, 243 kB)

Betänkande 1999/2000:LU16

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om olika frågor på familjerättens område. Motionerna behandlar bl.a. äktenskaps- och sambolagstiftningen samt arvs- och namnrättsliga frågor.


Justering: 2000-03-21 Debatt: 2000-04-05

Betänkande 1999/2000:LU16 (doc, 165 kB)

Betänkande 1999/2000:LU15

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om en utvärdering av 1998 års föräldrabalksreform när det gäller gemensam vårdnad mot en förälders vilja och barnets boende. Riksdagen beslutade i maj 1998 om ändringar i föräldrabalken bl.a. med syftet att öka användningen av gemensam vårdnad, även i fall där en av föräldrarna motsätter sig detta (se 1997/98:LU12 ). Det är nu angeläget med en utvärdering av föräldrabalksreformen, särskilt när det gäller bestämmelserna om gemensam vårdnad samt för- och nackdelar med växelvis boende. Eftersom utvärderingsarbetet är tidskrävande bör regeringen vidta ytterligare åtgärder så att en utvärdering kan redovisas för riksdagen inom en inte alltför avlägsen framtid. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag.


Justering: 2000-03-21 Debatt: 2000-04-05