Dokument & lagar (741 träffar)

utskottsdokument 2000/01:BA5

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 2000/01 Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitiken hyresrätt, bostadsrätt, m.fl. upplåtelseformer tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation fastighetsbildning och lantmäteriväsendet

2001-09-27

Motion 2000/01:L303 av Stig Rindborg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:L303 av Rindborg, Stig m Förmånsrättsordningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar om sådan ändring i konkurslagen 1987:672 som föreslås i SOU 1999:1. 2. Riksdagen beslutar om sådan ändring i förmånsrättslagen 1970:979 som föreslås i SOU 1999:1. 3. Riksdagen beslutar om sådan


Utskottsberedning: -2001/02:LU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

utskottsdokument 2000/01:C2B

Lagutskottets verksamhet riksmötet 2000/01 Lagutskottets beredningsområde Lagutskottet bereder ärenden rörande äktenskapsbalken, föräldrabalken, ärvdabalken, handelsbalken, jordabalken, utsökningsbalken eller lagar som ersätter eller anknyter till föreskrifter i dessa balkar, allt i den mån ärendena inte tillhör något

2001-09-10

Proposition 2000/01:146

Regeringens proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i Prop. revisionsverksamhet 2000/01:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1995:528


Utskottsberedning: -2001/02:LU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:146 (pdf, 438 kB)

Utskottsmöte 2000/01:23

Föredragningslista Bostadsutskottet 2000/01:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:23 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. justering av protokoll 2. justering av utkast till betänkande 2000/01:BoU13 Ändring i läns- och landstingsindelningen BB 3. kort

2001-05-31 09:00:00

Betänkande 2000/01:BoU13

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning med syfte att öka medborgarnas inflytande över sådana förändringar i läns- och landstingsindelningen som gäller deras kommun. Bakgrunden är regeringens avslag på Heby kommuns ansökan om att kommunen ska överföras från Västmanlands län till Uppsala län. Ansökan skedde efter en folkomröstning som genomfördes i kommunen i samband med 1998 års allmänna val. Vid omröstningen uttalade sig en majoritet för ett länsbyte.


Justering: 2001-05-31 Debatt: 2001-06-11 Beslut: 2001-06-12

Betänkande 2000/01:BoU13 (doc, 148 kB)

Utskottsmöte 2000/01:22

Föredragningslista Bostadsutskottet 2000/01:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:22 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. justering av protokoll 2. justering av betänkande 2000/01:BoU10 Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag

2001-05-17 09:00:00

Betänkande 2000/01:BoU12

Riksdagen beslutade om kompensation för de många studerande som får minskade bostadsbidrag, och därmed minskad disponibel inkomst, när studiemedelssystemet ändras fr.o.m. den 1 juli 2001. Den bostadsbidragsgrundande inkomsten för studerande med studiebidrag ska beräknas enligt särskilda regler för 2001. Ändringen i reglerna för bostadsbidragen är tänkt att vara temporär i väntan på att ett förslag till en långsiktig lösning kan läggas fram. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att i budgetpropositionen för 2002 lägga fram ett förslag till en sådan lösning och dess finansiering. Vidare gav riksdagen regeringen i uppdrag att se över frågor om bl.a. bostadsbidragens roll och effekter för särskilda grupper som socialbidragstagare och arbetslösa med varierande inkomster under året.


Justering: 2001-05-17 Debatt: 2001-05-31

Betänkande 2000/01:BoU12 (doc, 112 kB) Webb-tv debatt om förslag: Den bostadsbidragsgrundande inkomsten för år 2001 m.m.

Betänkande 2000/01:BoU10

Riksdagen beslutade att förlänga den s.k. stopplagen för utförsäljning av kommunala bostadsföretag. Ett tidsbegränsat sanktionssystem infördes i juni 1999 för motverka att kommunala bostadsföretag säljs ut eller att pengar förs över från bostadsföretagen till annan verksamhet i kommunerna (se 1998/99:BoU11 ). Sanktionssystemet är tänkt att gälla under den tid som krävs för en bred diskussion om de långsiktiga förutsättningarna för de allmännyttiga bostadsföretagens verksamhet. De nuvarande bestämmelserna om sanktioner vid försäljning av aktier eller andelar i samt vid utdelning från kommunala bostadsföretag ska tillämpas även efter den 30 juni 2001 respektive den 30 juni 2002, dock längst till den 31 mars 2002 respektive den 30 juni 2003.


Justering: 2001-05-17 Debatt: 2001-05-31

Betänkande 2000/01:BoU10 (doc, 83 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag

Utskottsmöte 2000/01:24

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Information av Barnombudsmannens BO kl. 11.00 Barnombudsmannen Lena Nyberg Juristen Charlotte Lenman, Barnombudsmannens kansli Bilagor: se bilageförteckning 2.

2001-05-15 11:00:00

Utskottsmöte 2000/01:21

Föredragningslista Bostadsutskottet 2000/01:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:21 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. justering av protokoll 2. justering av yttrande 2000/01:BoU5y Preliminära ramar åren 2002-2004 för utgiftsområde 18 Samhällsplanering,

2001-05-15 10:30:00

Betänkande 2000/01:LU24

Riksdagen beslutade om en justering av en tidigare ändring i atomansvarighetslagen. Syftet är att rätta till en felaktighet i den lagändring som riksdagen beslutade om tidigare i vår. (Se även 2000/01:LU7 .)


Justering: 2001-05-15 Debatt: 2001-05-31

Betänkande 2000/01:LU24 (doc, 77 kB)

Betänkande 2000/01:LU21

Riksdagen beslutade om lagändringar som ska bidra till minskad ekonomisk brottslighet. Tillämpningsområdet för den s.k. rådgivningslagen utvidgas. Lagens syfte är att försvåra oseriös rådgivningsverksamhet, som ofta är en förutsättning för ekonomisk brottslighet. Nu ska lagen även omfatta juridiskt eller ekonomiskt biträde som inte kan sägas innefatta rådgivning, t.ex. förmedling och värdering. Vidare beslutades bl.a. att längsta tiden för ett rådgivningsförbud förlängs från fem till tio år, att förbud normalt sett alltid ska meddelas vid grov brottslighet och att ett förbud som överträds regelmässigt ska förlängas. Lagen om näringsförbud ändras för att förhindra att ett sådant förbud kringgås med hjälp av bulvaner. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2001.


Justering: 2001-05-15 Debatt: 2001-05-31

Betänkande 2000/01:LU21 (doc, 106 kB)

Betänkande 2000/01:LU20

Riksdagen beslutade att en stiftelse i vissa fall ska kunna undantas från viss tillsyn. Tillsyn innebär att en tillsynsmyndighet bl.a. kontrollerar stiftelsens förvaltning och revision. Beslutet innebär t.ex. möjlighet till skydd mot insyn i hur Nobelpristagare utses i samband med tillsyn. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2001.


Beredning: 2001-03-27 Justering: 2001-05-15 Debatt: 2001-05-31

Betänkande 2000/01:LU20 (doc, 82 kB)

Utskottsmöte 2000/01:23

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2000/01:68 om ersättning för ideell skada, m.m. jämte motioner samt justering av förslag till utskottets

2001-05-08 11:00:00

Utskottsmöte 2000/01:20

Föredragningslista Bostadsutskottet 2000/01:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:20 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. justering av protokoll 2. föredragning av årsredovisning för staten 2000 och förslag i den ekonomiska vårpropositionen jämte

2001-05-08 10:30:00

Betänkande 2000/01:LU23

Det blir fr.o.m. den 1 juli 2001 möjligt att anlita även andra auktoriserade eller godkända revisorer än ett aktiebolags egna för granskningar av styrelsens redogörelse i samband med en apportemission och av fusionsplaner. I dag kräver lagen att granskningen ska utföras av bolagets egna revisorer, vilket medfört problem för svenska aktiebolag som är noterade på börs i USA. Apportemission är en nyemission med rätt att teckna aktier mot tillskott av annan egendom än pengar (apportegendom).


Justering: 2001-05-08 Debatt: 2001-05-16 Beslut: 2001-05-17

Betänkande 2000/01:LU23 (doc, 77 kB)

Betänkande 2000/01:LU22

Riksdagen godkände kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen. Förordningen handlar om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn. Kompletteringarna gäller framför allt handläggningen av exekvaturförfarandet, som innebär att en part kan få fastställt om en dom som har meddelats i en annan medlemsstat erkänns eller får verkställas i Sverige.


Justering: 2001-05-08 Debatt: 2001-05-16 Beslut: 2001-05-17

Betänkande 2000/01:LU22 (doc, 86 kB)

Betänkande 2000/01:LU19

Rätten till skadestånd för ideell skada stärks. Med ideell skada menas bl.a. sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men. Riksdagens beslut innebär att nära anhöriga till den som dödas genom en skadeståndsgrundande handling får rätt till ersättning för de psykiska besvär som han eller hon åsamkas på grund av dödsfallet. Beslutet innebär vidare bl.a. att rätten till ersättning för ideell skada vid personskada och för kränkning genom brott ska kunna ärvas i större utsträckning än i dag. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2002.


Justering: 2001-05-08 Debatt: 2001-05-16

Betänkande 2000/01:LU19 (doc, 208 kB)

Utskottsmöte 2000/01:22

Föredragningslista Lagutskottet 2000/01:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2000/01:68 om ersättning för ideell skada, m.m. jämte motioner Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Per

2001-04-24 11:00:00