Dokument & lagar (925 träffar)

Betänkande 2001/02:LU26

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att hösten 2002 återkomma med lagförslag som innebär väsentliga ändringar i nuvarande bestämmelser kring företagskonkurser. Syftet ska vara bl.a. att underlätta företagsrekonstruktioner i stället för konkurser och att förbättra arbetstagares löneskydd i konkurs. Lagförslagen bör vara i enlighet med vad den s.k. Förmånsrättskommittén föreslog 1999 och innebär ändringar i den s.k. förmånsrättsordningen. Regeringen bör i detta sammanhang också behandla frågan om staten vid utdelning i konkurs ska ha rätt till ränta på utbetalat lönegarantibelopp.


Beredning: 2002-04-23 Justering: 2002-05-23 Debatt: 2002-06-05 Beslut: 2002-06-05

Betänkande 2001/02:LU26 (doc, 108 kB)

utskottsdokument 2001/02:B99

Lagutskottets verksamhet riksmötet 2001/02 Lagutskottets beredningsområde Lagutskottet bereder ärenden rörande äktenskapsbalken, föräldrabalken, ärvdabalken, handelsbalken, jordabalken, utsökningsbalken eller lagar som ersätter eller anknyter till föreskrifter i dessa balkar, allt i den mån ärendena inte tillhör något

2002-09-18

utskottsdokument 2001/02:B14

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 2001/02 Utskottet Beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitiken hyra bostadsrätt tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation fastighetsbildning och lantmäteriväsendet länsförvaltningen rikets administrativa

2002-08-15

Utskottsmöte 2001/02:35

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:35 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Uppskov till nästa riksmöte med behandlingen av motionerna 2001/02:Bo227 och Bo315 justering av betänkande

2002-06-04 10:00:00

Betänkande 2001/02:BOU15

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 2002/03.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2002-06-04 Debatt: 2002-06-13 Beslut: 2002-06-13

Betänkande 2001/02:BOU15 (doc, 45 kB)

Betänkande 2001/02:BOU12

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om indelningen i län och regioner, den inomregionala balansen i Västra Götalands län samt regionalt självstyrelseansvar i Stockholms län.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2002-06-04 Debatt: 2002-06-12 Beslut: 2002-06-13

Betänkande 2001/02:BOU12 (doc, 77 kB)

Utskottsmöte 2001/02:31

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:31 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om nya förmånsrättsregler samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2002-05-23 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:34

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:34 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Redovisning inför det informella bostadsministermötet den 27 juni i Genval, Belgien, av statssekretrare Sören Häggroth och departementssekreterare

2002-05-23 09:00:00

Betänkande 2001/02:LU29

Riksdagen beslutade om bl.a. en ny lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster med anledning av ett EG-direktiv, det s.k. e-handelsdirektivet.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2002-04-23 Justering: 2002-05-23 Debatt: 2002-06-05 Beslut: 2002-06-05

Betänkande 2001/02:LU29 (doc, 102 kB)

Betänkande 2001/02:LU27

Registrerade partner ska få prövas som adoptivföräldrar. Det innebär att två partner gemensamt ska kunna adoptera ett barn och att en partner ska kunna adoptera den andre partnerns barn. Registrerade partner och homosexuella sambor ska vidare kunna utses att som särskilt förordnade vårdnadshavare gemensamt utöva vårdnaden om ett barn. För att lagändringarna ska kunna genomföras måste 1967 års europeiska konvention om adoption av barn sägs upp. Eftersom det inte går att bestämt säga när uppsägningen av konventionen kan träda i kraft får regeringen bestämma när lagändringarna ska träda i kraft. Homosexuella sambor får fr.o.m. den 1 augusti 2002 rätt till tillfällig föräldrapenning i samma utsträckning som heterosexuella sambor. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att påskynda utredningsarbetet om det rättsliga föräldraskapet. Detta för att lesbiska par som har registrerat sitt partnerskap eller lever i ett samboförhållande ska få tillgång till assisterad befruktning vid allmänt sjukhus. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag återkomma med lagförslag som hindrar äktenskap respektive partnerskap mellan adoptant och adoptivbarn.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 11
Beredning: 2002-04-23 Justering: 2002-05-23 Debatt: 2002-06-05 Beslut: 2002-06-05

Betänkande 2001/02:LU27 (doc, 316 kB)

Utskottsmöte 2001/02:30

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor kl.11.00 Företrädare för Justitiedepartementet 3. Fortsatt behandling av proposition

2002-05-21 11:00:00

Betänkande 2001/02:LU28

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 11
Beredning: 2002-04-23 Justering: 2002-05-21 Debatt: 2002-06-05 Beslut: 2002-06-05

Betänkande 2001/02:LU28 (doc, 232 kB)

Betänkande 2001/02:LU24

Resegarantin för konsumenter utökas. Resegarantilagen gäller i dag för paketresor och transport som sker tillsammans med en paketresa (stolsförsäljning). Konsumentskyddet stärks fr.o.m. den 1 januari 2003 genom att resegarantilagen ska gälla dels separata transport- och inkvarteringstjänster, om tjänsterna sammantagna uppvisar väsentlig likhet med en paketresa, dels s.k. utbytesverksamhet för skolungdom.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2002-04-23 Justering: 2002-05-21 Debatt: 2002-06-05 Beslut: 2002-06-05

Betänkande 2001/02:LU24 (doc, 73 kB)

Utskottsmöte 2001/02:29

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på konsumentområdet kl. 09.30 Statssekreteraren Hans-Erik Holmqvist m.fl.Justitiedepartementet

2002-05-16 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:33

Föredragningslista Bostadsutskottet 2001/02:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:33 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Justering av betänkande 2001/02:BoU14 Vissa inomhusmiljöfrågor AL3. Justering av yttrande 2001/02:BoU5y

2002-05-16 09:00:00

Betänkande 2001/02:LU33

Konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och marknadsföringslagen ändras med anledning av ett EG-direktiv, det s.k. konsumentköpsdirektivet. Riksdagen beslutade vidare att stärka konsumentens skydd mot säljarens borgenärer t.ex. när säljaren går i konkurs. En köpare ska vid köp som omfattas av konsumentköplagen få sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer redan genom köpeavtalet. För sådant skydd ska därmed inte längre krävas att köparen har fått varan i sin besittning. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2002.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2002-04-16 Justering: 2002-05-16 Debatt: 2002-05-31 Beslut: 2002-06-04

Betänkande 2001/02:LU33 (doc, 96 kB)

Betänkande 2001/02:LU25

Reglerna om domstolars behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden ändras med anledning av bl.a. en EG-förordning (Bryssel I-förordningen).

Förslagspunkter: 1
Justering: 2002-05-16 Debatt: 2002-05-29 Beslut: 2002-05-30

Betänkande 2001/02:LU25 (doc, 62 kB)

Betänkande 2001/02:LU22

Mönsterskyddslagen ändras med anledning av ett EU-direktiv. Mönsterskyddet är ett immaterialrättsligt skydd för ett visst utseende på ett föremål.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2002-05-16 Debatt: 2002-05-29 Beslut: 2002-05-30

Betänkande 2001/02:LU22 (doc, 92 kB)

Betänkande 2001/02:BOU14

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö kompletteras med ett delmål för inomhusmiljön. Delmålet ska vara uppnått till år 2020 och innebär att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka hälsan negativt. För att uppnå målet ska det säkerställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation, att radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/ kubikmeter luft och att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/kubikmeter luft. Riksdagen beslutade vidare om medel för utbildning på radonområdet.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 9
Beredning: 2002-04-23 Justering: 2002-05-16 Debatt: 2002-05-31 Beslut: 2002-06-04

Betänkande 2001/02:BOU14 (doc, 161 kB)

Utskottsmöte 2001/02:28

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2001/02:113 om fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombuds-

2002-05-14 11:00:00