Dokument & lagar (931 träffar)

utskottsdokument 2003/04:BYTQLRF

Bostadsutskottets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitik hyra bostadsrätt tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation fastighetsbildning lantmäteriväsendet länsförvaltningen rikets administrativa indelning kommunfrågor som inte tillhör

2004-11-03

Proposition 2003/04:177

Regeringens proposition 2003/04:177 Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG- Prop. förordningen om gemenskapsformgivning 2003/04:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 juli 2004 Laila Freivalds Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2004/05:LU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2003/04:177 (pdf, 3267 kB)

utskottsdokument 2003/04:ZXRGKRF

Lagutskottets verksamhet riksmötet 2003/04 Lagutskottets beredningsområde Lagutskottet bereder ärenden om äktenskapsbalken, föräldrabalken, ärvdabalken, handelsbalken, jordabalken, utsökningsbalken och lagar som ersätter eller anknyter till föreskrifter i dessa balkar, allt i den mån ärendena inte tillhör något annat

2004-06-22

Omröstning 2003/04:BOU13p5 Regeringens lagförslag

Votering: betänkande 2003/04:BOU13 Titel saknas, förslagspunkt 5 Regeringens lagförslag Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ledningsrättslagen 1973:1144Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:136 och avslår motionerna 2003/04:Bo5 yrkande 1, 2003/04:Bo6 yrkande 1, 2003/04:Bo7 i denna del, 2003/04:Bo8,

2004-06-17

Omröstning 2003/04:BOU13p1 Lokaliseringsfrågor m.m.

Votering: betänkande 2003/04:BOU13 Titel saknas, förslagspunkt 1 Lokaliseringsfrågor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo5 yrkande 4 och 2003/04:Bo7 i denna del. Datum: 2004-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 128 0 0 16 m 40 0 1

2004-06-17

Proposition 2003/04:150

Ny försäkringsavtalslag Regeringens proposition 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag Prop. 2003/04:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2004 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ny


Utskottsberedning: 2004/05:LU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2003/04:150 (pdf, 1274 kB)

Proposition 2003/04:157

Regeringens proposition 2003/04:157 Nya bestämmelser om revisionsberättelsens Prop. utformning 2003/04:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2004 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås, med anledning


Utskottsberedning: 2004/05:LU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2003/04:157 (pdf, 248 kB)

Utskottsmöte 2003/04:27

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:27 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:26 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU13 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät LO

2004-05-27 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:32

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:32 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets beredningsområde Företrädare för Justitiedepartementet Bilagor: se

2004-05-27 09:30:00

Betänkande 2003/04:BOU13

Telemaster för 3G-nätet ska omfattas av ledningsrätten. Det innebär att mobiltelefonoperatörerna inte måste få mark- eller fastighetsägarnas tillstånd för att sätt upp master. Ledningsrätten är rätten att dra en ledning över någon annans mark i allmännyttiga syften. Nu slår riksdagen fast att inte bara ledningar utan även master och antenner ska omfattas av ledningsrätten. Därmed kommer den att gälla alla delar i 3G-nätet, den tredje generationens mobiltelefonnät, som är under utbyggnad. Genom beslutet blir det också möjligt för flera operatörer att samutnyttja master och andra anordningar som ingår i elektroniska kommunikationsnät. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 augusti 2004.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 6
Justering: 2004-05-27 Debatt: 2004-06-16 Beslut: 2004-06-17

Betänkande 2003/04:BOU13 (pdf, 886 kB)

Omröstning 2003/04:LU29p2 Produktsäkerhetslagens tillämplighet på offentliga tjänster

Votering: betänkande 2003/04:LU29 Ny produktsäkerhetslag, förslagspunkt 2 Produktsäkerhetslagens tillämplighet på offentliga tjänster Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L17 yrkande 1, 2003/04:L18, 2003/04:L19 yrkandena 3 och 4 samt 2003/04:L20. Datum: 2004-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2004-05-26

Omröstning 2003/04:LU25p1 Lagförslagen

Votering: betänkande 2003/04:LU25 Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande, förslagspunkt 1 Lagförslagen Riksdagen bifaller proposition 2003/04:45 och avslår motionerna 2003/04:L13 yrkandena 1-5 och 2003/04:L15 yrkandena 1-4. Datum: 2004-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja

2004-05-26

Omröstning 2003/04:BOU10p1 Regeringens lagförslag

Votering: betänkande 2003/04:BOU10 Bostadsrätt underrättelser till socialnämnden, förslagspunkt 1 Regeringens lagförslag Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen 1991:614Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen 1991:614Därmed bifaller riksdagen proposition

2004-05-26

Omröstning 2003/04:BOU9p3 Vattenskyddsområden

Votering: betänkande 2003/04:BOU9 Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m.förslagspunkt 3 Vattenskyddsområden Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ404 yrkande 7. Datum: 2004-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 129 0 0 15

2004-05-26

Omröstning 2003/04:BOU9p2 Ägarlägenheter och villkoren för bildande av tredimensionella fastigheter

Votering: betänkande 2003/04:BOU9 Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m.förslagspunkt 2 Ägarlägenheter och villkoren för bildande av tredimensionella fastigheter Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo4 yrkandena 1 och 2. Datum: 2004-05-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m,

2004-05-26

Utskottsmöte 2003/04:26

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:26 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Information om producentansvarsförsäkringar t.ex. för mobiltelefonimaster och vindkraftverk av Anders Sverkman vd för Länsförsäkringar

2004-05-13 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:31

Föredragningslista Lagutskottet 2003/04:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:31 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på lagutskottets berdningsområde Företrädare för Jordbruksdepartementets konsumentenhet

2004-05-13 09:30:00

Omröstning 2003/04:LU26p2 Vissa hinder mot utflyttning

Votering: betänkande 2003/04:LU26 Europabolag, förslagspunkt 2 Vissa hinder mot utflyttning Riksdagen avslår motion 2003/04:L16. Datum: 2004-05-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114 0 0 30 m 0 43 0 12 c 0 16 0 6 fp 0 34

2004-05-13

Betänkande 2003/04:LU29

En ny produktsäkerhetslag ska ersätta den gamla lagen från 1998. Den nya lagen slår fast att näringsidkare bara får tillhandahålla säkra varor och tjänster. I produktsäkerhetslagen står det när en vara och tjänst är säker eller farlig. Näringsidkare är skyldiga att lämna säkerhets- och varningsinformation. Dessutom är de skyldiga att återkalla farliga varor och tjänster. Tillsynsmyndigheterna, i första hand Konsumentverket, får befogenheter att meddela förbud och förelägganden. De ska även kunna utfärda tillfälliga förbud mot export och utförsel av varor. En näringsidkare som bryter mot bestämmelserna kan få sanktionsavgifter. Den nya produktsäkerhetslagen börjar gälla den 1 juli 2004.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Beredning: 2004-04-22 Justering: 2004-05-13 Debatt: 2004-05-25 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:LU29 (doc, 4948 kB)

Betänkande 2003/04:LU28

Ansvarsgränserna som talar om vilket maxbelopp en redare kan bli skyldig att betala vid en sjöolycka höjs. Höjningarna innebär att passagerare och deras anhöriga kommer att kunna få högre ersättning efter olyckor med passagerarfartyg. Skyddet förbättras även för andra som drabbas av sjöolyckor. Högre ersättning kommer exempelvis att kunna betalas för sanering efter utsläpp av olja eller kemikalier.

Förslagspunkter: 3
Beredning: 2004-04-22 Justering: 2004-05-13 Debatt: 2004-05-26 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:LU28 (doc, 791 kB)