Dokument & lagar (126 träffar)

Proposition 1998/99:44

Regeringens proposition 1998/99:44 Ändringar i lagen 1986:436 om näringsförbud Prop. 1998/99:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 november 1998 Göran Persson Mona Sahlin Närings- och handelsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt gällande regler i lagen 1986:436


Utskottsberedning: -1998/99:LU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:42

Regeringens proposition 1998/99:42 Ändringar i trafikskadelagen Prop. 1998/99:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 februari 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar i trafikskadelagen


Utskottsberedning: -1998/99:LU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:130

Regeringens proposition 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. Prop. 1998/99:130 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 juni 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Redovisningslagstiftningens struktur I propositionen föreslås


Utskottsberedning: --1999/2000:LU2 1999/2000:SkU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:126

Regeringens proposition 1998/99:126 Utländska förvärv av fritidsfastigheter i Sverige Prop. 1998/99:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen konstateras att Sveriges


Utskottsberedning: -1999/2000:LU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:11

Regeringens proposition 1998/99:11 Ny skyddsåtgärd vid immaterialrättsintrång Prop. 1998/99:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Under senare år har olovligt kommersiellt utnyttjande


Utskottsberedning: -1998/99:LU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Betänkande 1998/99:LU20

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om god man och förvaltare.


Justering: 1999-04-13 Debatt: 1999-04-28

Betänkande 1998/99:LU20 (doc, 85 kB)

Betänkande 1998/99:LU19

Riksdagen beslutade om ändringar i trafikskadelagens bestämmelser om trafikförsäkringsavgifter och om preskription. Vidare beslutades om ändringar i bestämmelsen om jämkning av skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i trafik och på egendom som transporterats med fordonet. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 1999.


Justering: 1999-04-13 Debatt: 1999-04-28

Betänkande 1998/99:LU19 (doc, 123 kB)

Betänkande 1998/99:LU18

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om möjligheten att ge barn rätt till ett juridiskt biträde i vissa särskilt konfliktfyllda vårdnads- och umgängestvister. Frågan bör bli föremål för särskild uppmärksamhet inom ramen för det utredningsarbete som nu bedrivs med anledning av Europarådets konvention om barnets rättigheter. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag (s).


Justering: 1999-04-15 Debatt: 1999-04-28

Betänkande 1998/99:LU18 (doc, 220 kB)

Betänkande 1998/99:LU17

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om skadeståndsrättsliga frågor. Motionerna rör olika frågor om det allmännas skadeståndsansvar, skadeståndsansvaret för atomskador, frågan om regressrätt för utgiven sjuklön, skadestånd till efterlevande, ansvar för genetiskt modifierade organismer och skadeståndsansvar för hundägare.


Justering: 1999-03-16 Debatt: 1999-04-14

Betänkande 1998/99:LU17 (doc, 140 kB)

Betänkande 1998/99:LU16

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om aktiebolagsrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. frågeställningar kring olika bolagsorgan, årsredovisning, inlösen av minoritetsaktier samt de rättsliga villkoren för kunskaps- och tjänsteföretag.


Justering: 1999-03-16 Debatt: 1999-04-14

Betänkande 1998/99:LU16 (doc, 130 kB)

Betänkande 1998/99:LU9

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits i syfte att skapa en säkrare hantering i inskrivningsärenden. Inskrivningsärenden rör inskrivning i offentliga register av olika rättsförvärv rörande fast egendom, t.ex. överlåtelse av en fastighet. Det har förekommit fall av fastighetsbedrägeri då köpehandlingar förfalskats och ingetts till inskrivningsmyndigheten, varpå lagfart beviljats för ett förvärv som aldrig ägt rum.


Justering: 1999-01-26 Debatt: 1999-02-10

Betänkande 1998/99:LU9 (doc, 112 kB)

Betänkande 1998/99:LU8

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om upphovsrätten till musikaliska verk.


Justering: 1999-01-26 Debatt: 1999-02-10

Betänkande 1998/99:LU7

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 med krav på lagstiftning om franchising.


Justering: 1999-01-26 Debatt: 1999-02-10

Betänkande 1998/99:LU7 (doc, 80 kB)

Betänkande 1998/99:LU6

Instansordningen i marknadsföringsmål ändras den 1 april 1999 så att mål om förbud och åläggande som huvudregel handläggs i Marknadsdomstolen som första och sista instans. Syftet med ändringen är att göra det möjligt att snabbt kunna få ett slutligt avgörande i frågan om en viss marknadsföringsåtgärd strider mot de marknadsrättsliga bestämmelserna.


Justering: 1999-01-26 Debatt: 1999-02-10

Betänkande 1998/99:LU6 (doc, 95 kB)

Betänkande 1998/99:LU5

De immaterialrättsliga lagarna får den 1 januari 1999 bestämmelser om en ny skyddsåtgärd, s.k. intrångsundersökning. Åtgärden innebär att en rättighetshavare kan begära att det görs en undersökning för att säkra bevis hos någon som på goda grunder misstänks ha gjort ett intrång i en immateriell rättighet. Immaterialrätt är en beteckning för regler som skyddar intellektuella prestationer och kännetecken mot obehörigt utnyttjande.


Justering: 1998-11-12

Betänkande 1998/99:LU5 (doc, 95 kB)

Betänkande 1998/99:LU14

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om patent- och växtförädlarrätt. Motionerna behandlar olika frågor om industriellt rättsskydd, såsom patent, bruksmodellskydd och växtförädlarrätt.


Justering: 1999-03-09 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:LU14 (doc, 124 kB)

Betänkande 1998/99:LU13

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 som rör homosexuellt föräldraskap samt lagstiftningen om insemination och annan assisterad befruktning.


Justering: 1999-03-02 Debatt: 1999-03-17

Betänkande 1998/99:LU13 (doc, 104 kB)

Betänkande 1998/99:LU12

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning om friköp av historiska arrenden. Det finns behov av en kartläggning av i vilken utsträckning frivilliga överenskommelser om friköp ägt rum och om det generellt sett kan anses föreligga intresse av lagstiftning om friköp av historiska arrenden. Historiska arrenden är sådana arrenden som innehafts av arrendatorn och hans släkt under flera generationer. Frågan om en lagreglerad rätt att friköpa sådana arrenden har övervägts i åtskilliga tidigare sammanhang.


Justering: 1999-03-02 Debatt: 1999-03-17

Betänkande 1998/99:LU12 (doc, 81 kB)

Betänkande 1998/99:LU11

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att utvidga Konkurstillsynsutredningens uppdrag. Uppdraget bör utvidgas så att utredningen, dock alltjämt med utgångspunkt i att konkurstillsynen ska vara offentlig, ges möjlighet att därutöver förutsättningslöst överväga den framtida tillsynsfunktionens organisation.


Justering: 1999-03-02 Debatt: 1999-03-17

Betänkande 1998/99:LU11 (doc, 204 kB)

Betänkande 1998/99:LU10

Rksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om användning av begrepp som legitimerad, auktoriserad och godkänd i marknadsföring. Från konsumentskyddssynpunkt är det angeläget att en mer ingående analys kommer till stånd när det gäller användning av begreppen.


Justering: 1999-02-02 Debatt: 1999-02-17

Betänkande 1998/99:LU10 (doc, 171 kB)