Dokument & lagar (174 träffar)

Betänkande 2011/12:KrU2

Riksrevisionen har granskat statens stöd till studieförbunden. Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens iakttagelser, bland annat när det gäller behovet av att utvärdera hur statsbidraget används. Detta för att kunna bedöma i vilken utsträckning staten uppnår syftet med stödet till folkbildningen.

Kulturutskottet konstaterar att regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska utvärdera det statliga stödet till folkbildningen. I uppdraget ingår bland annat att utvärdera och analysera i vilken utsträckning de syften som har beslutats för statsbidraget har uppnåtts och överväga om syftena är relevanta och ändamålsenliga. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 8
Justering: 2011-12-15 Debatt: 2012-02-01 Beslut: 2012-02-01

Betänkande 2011/12:KrU2 (pdf, 173 kB) Webb-tv debatt om förslag: Folkbildningsfrågor

Betänkande 2011/12:KrU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 12,2 miljarder i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2011. De största anslagen går till folkbildning, idrott och regional kulturverksamhet. Bland de större satsningarna finns en förstärkning av den fria scenkonsten. En ökad satsning görs på den regionala kultursamverkansmodellen som införs successivt från och med 2011 i syfte att öka möjligheterna till kulturverksamhet i hela landet. Satsningen på digitalisering av biografer fortsätter.

Sveriges Radio, SVT och UR får extra medel för att göra program ur arkiven tillgängliga. Riksdagen sa nej till en begäran från regeringen. Det handlar om att avskaffa kravet på att minst 55 procent av allmänproduktionen i Sveriges Radios och SVT:s rikssändningar ska produceras utanför Stockholm.

Riksdagen konstaterade att det pensionssystem som nu tillämpas på scenkonstområdet har negativa konsekvenser för scenkonstinstitutionerna, de konstnärliga yrkesutövarna och publiken. Riksdagen uppmanade därför regeringen att återkomma med besked om hur frågan kan och bör lösas på ett statsfinansiellt ansvarsfullt sätt. Regeringen ska återkomma inom ramen för den ordinarie budgetprocessen, gärna i budgetpropositionen för 2013. Riksdagen konstaterade också att antalet besök på de statliga museerna har minskat sedan entréavgifter återinfördes. Riksdagen uppmanade regeringen att följa upp museibesökens utveckling. Regeringen ska sedan analysera besöksmönstren så att de kan ställas mot de kulturpolitiska målen.  

Förslagspunkter: 25 Reservationer: 4
Justering: 2011-11-24 Debatt: 2011-12-08 Beslut: 2011-12-14

Betänkande 2011/12:KrU1 (pdf, 749 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Betänkande 2011/12:KrU5

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om spelfrågor. Motionerna handlar om en reglerad spelmarknad, främjandeförbudet, automatspelslagen, spelberoende, spelverksamhet och serveringstillstånd, glesbygdsföretags möjlighet att erbjuda spel via Svenska Spel och ATG samt kommunala lotterier.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 3
Justering: 2012-03-29 Debatt: 2012-04-12 Beslut: 2012-04-18

Betänkande 2011/12:KrU5 (pdf, 97 kB) Webb-tv debatt om förslag: Spelfrågor

Betänkande 2011/12:KrU9

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 om kulturarvsfrågor. Orsaken är att det pågår arbete i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om rapportering av fornfynd, användning av metallsökare vid arkeologiska utgrävningar, åtgärder för att bekämpa kulturarvsbrott och bidrag för vård och skötsel av kulturbyggnader. Andra motioner handlar om Stockholms skärgård och flyttningen av Kiruna stad, Mälsåkers slott och radiobunkern i Boden och fri entré på regionala museer.

Förslagspunkter: 24 Reservationer: 11
Justering: 2012-04-17 Debatt: 2012-05-10 Beslut: 2012-05-23

Betänkande 2011/12:KrU9 (pdf, 225 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kulturarvsfrågor

Betänkande 2011/12:KrU7

Riksdagen sa nej till 28 motioner från den allmänna motionstiden 2011 om litteratur, språk, läsande och bibliotek. Motionerna handlar bland annat om förslag till läsfrämjande insatser, litteraturstöd, en nationell biblioteksplan, fler bibliotek och digitala bibliotek. Orsaken att riksdagen säger nej är bland annat att det redan pågår arbete kring många av de frågor motionerna tar upp. Andra orsaker är att biblioteksfrågor är ett kommunalt ansvarsområde som riksdagen menar att staten inte ska styra över.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 12
Justering: 2012-05-24 Debatt: 2012-06-11 Beslut: 2012-06-13

Betänkande 2011/12:KrU7 (pdf, 179 kB) Webb-tv debatt om förslag: Litteratur, språk, läsande och bibliotek

Betänkande 2011/12:KrU10

Riksdagen sa nej till 25 motioner från allmänna motionstiden 2011. Flera av motionerna handlar om betydelsen av att ha tillgång till ett rikt kulturliv oavsett var i landet man bor och om kulturen som utvecklingsmotor. Andra motioner handlar om ansvaret för folkkultur och amatörkultur, ett breddat arrangörsstöd, ett nationellt ansvar för Umeå som Europas kulturhuvudstad 2014 och stimulansbidrag för kulturhus, textning av film och teater, Bergmancentret på Fårö och en modern operabyggnad i Stockholm. Skälen till att riksdagen säger nej är att det redan pågår arbete i många av de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 10
Justering: 2012-05-29 Debatt: 2012-06-11 Beslut: 2012-06-13

Betänkande 2011/12:KrU10 (pdf, 194 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna kulturfrågor

Betänkande 2011/12:KrU8

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 som rör det civila samhället, idrott, allmänna samlingslokaler och friluftsliv. För det civila samhället handlar motionerna om regelverk för bidrag, ekonomiskt stöd, forskning och statistik. På idrottsområdet handlar frågorna om föreningsavgifter, bolagisering, resekostnader, stora mästerskap, Idrottslyftet, idrott för äldre, jämställdhet, hbtq-frågor och diskriminering, sexuella övergrepp på barn i idrottsmiljöer, miljöarbete och ridning för personer med funktionsnedsättning.

Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i många av de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 11
Justering: 2012-05-24 Debatt: 2012-06-11 Beslut: 2012-06-13

Betänkande 2011/12:KrU8 (pdf, 199 kB) Webb-tv debatt om förslag: Politik för det civila samhället

Betänkande 2011/12:KrU6

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet. En lång rad insatser görs redan på dessa områden. Motionerna handlar om:

  • Att långsiktigt stärka kulturskaparnas villkor
  • Att de fria kulturutövarna ska stödjas genom centrumbildningarna
  • Medverkans- och utställningsavtalet (MU-avtalet)
  • Enprocentsregeln vid offentligt byggande
  • Att utsmyckning och gestaltning av den offentliga miljön ska få större genomslag i samhällsplaneringsprocessen

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 6
Justering: 2012-04-17 Debatt: 2012-05-03 Beslut: 2012-05-03

Betänkande 2011/12:KrU6 (pdf, 137 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet

Betänkande 2011/12:KrU4

Det är viktigt att SVT även i fortsättningen ska ha möjlighet att sända attraktiva sportevenemang som förutsätter sponsring. Det menar riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen.

Public service-kommittén har i uppdrag att lämna förslag inför nästa tillståndsperiod. Utredningen ska bland annat lämna förslag på hur oberoendet från kommersiella aktörer kan stärkas ytterligare, till exempel genom en ökad öppenhet och tydlighet när det gäller sponsring, produktplaceringar och andra kommersiella samarbeten. Riksdagen understryker vikten av att det riksdagen framför finns med i den fortsatta processen.

Riksdagen sa vidare nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om radio och tv i allmänhetens tjänst.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 4
Justering: 2012-03-01 Debatt: 2012-03-21 Beslut: 2012-03-28

Betänkande 2011/12:KrU4 (pdf, 109 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mediefrågor

Betänkande 2011/12:KrU3

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om kultur och fritid för barn och unga. Skälet är bland annat gällande lagar och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om barns och ungas rätt till kultur, barnkulturplaner, utvärdering och uppföljning av satsningen Skapande skola samt maxtaxesystem för kultur- och musikskolan och en översyn av denna.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Justering: 2012-03-01 Debatt: 2012-03-21 Beslut: 2012-03-28

Betänkande 2011/12:KrU3 (pdf, 188 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kultur och fritid för barn och unga

Betänkande 2004/05:LU23

Aktiebolagslagen från 1975 ersätts den 1 januari 2006 av en ny aktiebolagslag. Ett antal andra lagar ändras också. Den nya aktiebolagslagen syftar till en språklig och systematisk modernisering av den svenska aktiebolagsrätten. Lagändringarna syftar även till att åstadkomma större flexibilitet för företagen. Den nya aktiebolagslagen innehåller bestämmelser om bland annat bolagsbildning, aktier, bolagets organisation, ökning av aktiekapitalet, värdeöverföring, fusion, delning av bolag, byte av bolagskategori och inlösen av minoritetsaktier.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 19
Beredning: 2005-04-21 Justering: 2005-05-26 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:LU23 (pdf, 34143 kB)

Betänkande 2004/05:LU8

Riksdagen gjorde tre uttalanden om konsumentfrågor. Det första handlar om Konsumentverket. Konsumentverkets myndighetsutövning bör separeras från de opinionsbildande uppgifterna. Verksamheten bör begränsas till de rent produktkontrollerande uppgifterna samt till att kontrollera att den konsumenträttsliga lagstiftningen följs. Det andra uttalandet handlar om att stärka konsumenternas ställning inom den offentligt finansierade sektorn. Konsumentmakten är i dag svagare på detta område. Regeringen bör därför göra en översyn av lagstiftningen för att så långt som möjligt ge den en enhetlig och konkurrensneutral tillämpning på de olika sektorerna i ekonomin. Det tredje uttalandet handlar om resegarantisystemet. Det nuvarande systemet binder mycket kapital men utnyttjas lite. Det är också betungande för mindre företag som betalar mångdubbelt mer än stora researrangörer, vilket snedvrider konkurrensen. Regeringen bör därför utreda en alternativ modell för resegaranti för att bättre tillgodose de små reseföretagens intressen och konsumenternas behov av skydd. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om konsumentfrågor.

Förslagspunkter: 32 Reservationer: 23
Beredning: 2004-11-18 Justering: 2005-01-25 Debatt: 2005-02-09 Beslut: 2005-02-10

Betänkande 2004/05:LU8 (pdf, 612 kB)

Betänkande 2004/05:LU10

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om barn och föräldrar. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vårdnad, umgänge, underhåll, förfarandet i vårdnads- och umgängesmål, förmyndare och god man, skuldsatta barn, faderskap, adoption och assisterad befruktning.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 21
Beredning: 2004-12-02 Justering: 2005-01-25 Debatt: 2005-02-09 Beslut: 2005-02-10

Betänkande 2004/05:LU10 (pdf, 398 kB)

Betänkande 2004/05:LU9

Riksdagen sade nej till motioner som handlar om olika arvsrättsliga frågor. Motionerna rör bland annat Allmänna arvsfonden och arvsrätt för kusiner. Riksdagen sade nej genom att hänvisa till tidigare beslut och pekar dessutom på utredningsarbete som pågår kring arvsrättsliga frågor.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Beredning: 2004-11-18 Justering: 2004-12-02 Debatt: 2005-01-26 Beslut: 2005-01-26

Betänkande 2004/05:LU9 (pdf, 154 kB)

Betänkande 2004/05:LU7

Riksdagen sade nej till motioner som handlar om olika immaterialrättsliga frågor. Motionerna tar bland annat upp frågor om gemenskapspatent, patent på biotekniska uppfinningar, upphovsrätt och ersättning för kopiering. Riksdagen sade nej till motionerna genom att hänvisa till tidigare beslut och genom att peka på arbete som pågår både i Sverige och på EU-nivå inom det immaterialrättsliga området.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 8
Beredning: 2004-11-09 Justering: 2004-12-02 Debatt: 2005-01-26 Beslut: 2005-01-26

Betänkande 2004/05:LU7 (pdf, 281 kB)

Betänkande 2004/05:LU6

Riksdagen sade nej till motioner som handlar om att skärpa lagstiftningen om sjöfylleri. Att införa en promillegräns också för sjöfylleri som inte är grovt är ett av de ämnen som motionärerna tar upp. Dessutom anser motionärerna att polisen ska få möjlighet att göra rutinmässiga nykterhetskontroller på sjön. Riksdagen vill vänta in det utredningsarbete som pågår om sjöfylleri. Därför sade riksdagen nej till motionerna.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2004-10-28 Justering: 2004-11-25 Debatt: 2005-01-26 Beslut: 2005-01-26

Betänkande 2004/05:LU6 (pdf, 117 kB)

Betänkande 2004/05:LU3

Årsredovisningslagen och de särskilda årsredovisningslagarna som ska tillämpas av finansiella företag ändras för att anpassa svensk lagstiftning till EU-regler. Några ändringar görs även i rörelselagstiftningen. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2005 med några undantag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag men förlängde en del övergångstider för kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag något.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2004-11-16 Justering: 2004-11-18 Debatt: 2004-12-01 Beslut: 2004-12-01

Betänkande 2004/05:LU3 (pdf, 8719 kB)

Betänkande 2004/05:LU11

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2004 om 2003 års reform av förmånsrättslagstiftningen. I motionerna finns förslag om att regeringen snabbt ska utreda reformen av förmånsrättslagstiftningen och att det ska göras ändringar och tillägg i övergångsbestämelserna till förmånsrättslagen. Därutöver finns förslag som rör en kommande utredning om ett samlat insolvensförfarande.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Beredning: 2004-11-09 Justering: 2004-11-16 Debatt: 2004-11-24 Beslut: 2004-11-24

Betänkande 2004/05:LU11 (doc, 83 kB)

Betänkande 2004/05:KRU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya övergripande mål för den nationella ungdomspolitiken. Målen lyder "ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd" och "ungdomar ska ha verklig tillgång till makt". De nya målen ersätter dagens mål. När man undersöker om de övergripande målen uppnås ska man titta på följande områden: 1) lärande och personlig utveckling, 2) hälsa och utsatthet, 3) inflytande och representation, 4) egen försörjning och 5) kultur och fritid. Ungdomspolitiken ska vara en del av politiken på alla områden som är relevanta för ungdomars levnadsvillkor. Målen för alla sådana områden ska alltså gälla även för ungdomspolitiken. En annan nyhet är att regeringen årligen ska prioritera en eller flera frågor där behovet av insatser är särskilt viktiga för att förbättra ungdomars levnadsvillkor. Riksdagen beslutade också att kommunerna ska ha ett uttryckligt ansvar att hålla sig informerade om hur ungdomar som inte är längre är skolpliktiga och inte fyllt 20 år är sysselsatta. Syftet är att kunna erbjuda alternativ för att undvika att ungdomarna hamnar utanför studie- och arbetslivet. Skyldigheten omfattar inte de ungdomar som går eller har gått en utbildning på nationella eller specialutformade program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 59 Reservationer: 67
Beredning: 2004-10-21 Justering: 2004-11-16 Debatt: 2004-12-01 Beslut: 2004-12-02

Betänkande 2004/05:KRU2 (doc, 471 kB)

Betänkande 2004/05:KRU1

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid. Anslagen uppgår till totalt 8 957 miljoner kronor. Det är en ökning med närmare 300 miljoner kronor jämfört med innevarande år. Budgetbeslutet innebär bland annat följande. Det kommer vara gratis inträde på totalt 19 statliga museer från och med nästa år. 63 institutioner inom områdena teater dans och musik kommer att kompenseras ekonomiskt för att lindra övergången till ett nytt pensionssystem. Det ekonomiska stödet till underhåll av kyrkliga kulturminnen ökas med 50 miljoner kronor jämfört med 2004. Arbetet för att bevara regalskeppet Vasa ska understödjas varför ett extra stöd på 2,5 miljoner kronor utgår till Statens maritima museer från och med 2005. SR, SVT och Utbildningsradions tillstånd att sända analogt förlängs till utgången av 2006. TV-avgiften höjs med 48 kronor till 1 920 kronor per år. Riksdagen begär att regeringen dels redovisar i budgetpropositionen gjorda pris- och löneomräkningar på utgiftsområdet, dels utvärderar effekterna av det nuvarande pris- och löneomräkningsystemet för anslagen inom kultursektorn, dels förbättrar följsamheten i den metod som används för att fastställa myndigheternas hyreskompensation. Riksdagen understryker också att kopplingen mellan regeringens resultatuppföljning och regeringens förslag till budgetanslag bör vara tydligare.

Förslagspunkter: 50 Reservationer: 22
Beredning: 2004-10-19 Justering: 2004-11-25 Debatt: 2004-12-06 Beslut: 2004-12-08

Betänkande 2004/05:KRU1 (doc, 1012 kB)