Dokument & lagar (13 träffar)

Betänkande 2006/07:JuU13

Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i bestämmelsen om dataintrång. Sverige behöver göra vissa lagändringar för att leva upp till EU:s rambeslut om angrepp mot informationssystem. Det innebär till exempel att den som olovligt blockerar datauppgifter så att de blir omöjliga att komma åt ska dömas för dataintrång. Straffet blir böter eller fängelse i högst två år. Även den som allvarligt stör driften av ett datasystem ska straffas. Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 juni 2007.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-04-19 Debatt: 2007-04-26 Beslut: 2007-04-26

Betänkande 2006/07:JuU13 (pdf, 198 kB)

Betänkande 2006/07:JuU12

Riksdagen håller med regeringen och godkänner FN:s konvention mot korruption. Konventionen syftar till att länderna effektivt ska förebygga och bekämpa korruption. I konventionen anges vilka brott det gäller. Riksdagen bedömer liksom regeringen att svensk rätt uppfyller konventionens krav och att det därför inte behövs några lagändringar.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2007-04-10 Justering: 2007-04-26 Debatt: 2007-05-09 Beslut: 2007-05-09

Betänkande 2006/07:JuU12 (pdf, 18027 kB)

Betänkande 2006/07:JuU11

Regeringen har beslutat att genomföra vissa förändringar av tingsrättsorganisationen i Stockholms län. Förändringarna börjar gälla den 1 april 2007 och innebär bland annat att Stockholms kommun ska delas upp i tre tingsrätters domsagor. Domsaga kallas det område där en tingsrätt verkar. Regeringen anser att om en del av en kommun ska ingå i en domsaga bör domsagan för denna del bestämmas efter församlingsindelningen. De nuvarande reglerna för vilken tingsrätt som är behörig baserad på församlingsindelningen kan då gälla för fysiska personer och då det är av betydelse var något ägt rum eller finns. När det gäller behörighetsregler för juridiska personer kan befintliga regler inte tillämpas direkt på en indelningsgrund baserad på församlingsindelningen. Riksdagen beslutade därför om kompletterande regler för hur behörig tingsrätt för juridiska personer ska bestämmas. Riksdagen beslutade också om ändringar som handlar om fördelning och val av nämndemän i kommuner som ingår i flera tingsrätters domsagor.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-02-20 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-02-28

Betänkande 2006/07:JuU11 (pdf, 373 kB)

Betänkande 2006/07:JuU10

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om våldsbrott och brottsoffer. Motionerna handlar bland annat om besöksförbud och andra brottsförebyggande åtgärder till skydd för hotade personer, hjälp och stöd till brottsoffer samt frågor om brottsskadeersättning.

Förslagspunkter: 35 Reservationer: 27
Justering: 2007-04-19 Debatt: 2007-05-16 Beslut: 2007-05-16

Betänkande 2006/07:JuU10 (pdf, 381 kB) Webb-tv debatt om förslag: Våldsbrott och brottsoffer

Betänkande 2006/07:JuU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om straffrättsliga frågor. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bland annat brott, påföljder, preskription och förverkande.

Förslagspunkter: 35 Reservationer: 18
Justering: 2007-02-27 Debatt: 2007-03-15 Beslut: 2007-03-15

Betänkande 2006/07:JuU9 (pdf, 497 kB)

Betänkande 2006/07:JuU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om processrättsliga frågor. Skälet är att gällande lagar och regler är ändamålsenliga eller att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om användning av tvångsmedel, åtal, vittnen och målsägande, rättshjälp, rekrytering av nämndemän samt processrättsliga frågor med internationell anknytning.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 13
Justering: 2007-03-29 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-11

Betänkande 2006/07:JuU8 (pdf, 305 kB) Webb-tv debatt om förslag: Processrättsliga frågor

Betänkande 2006/07:JuU7

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om kriminalvårdsfrågor. Skälet är att gällande lagar och regler är ändamålsenliga eller att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om verkställighetsplaner, utbildning, behandlingsinnehåll, intagna kvinnors särskilda behov, situationen för långtidsdömda, villkorlig frigivning, permissioner, kriminalvårdarutbildning, häkteslagstiftning och frågor om narkotikasatsningen inom kriminalvården.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 13
Justering: 2007-03-29 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-11

Betänkande 2006/07:JuU7 (pdf, 407 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kriminalvårdsfrågor

Betänkande 2006/07:JuU6

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om polisen. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om polisens organisation och arbetsmetoder, antagningen till och innehållet i polisutbildningen, ledarskap inom polisen samt ordningsfrågor.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 16
Justering: 2007-03-13 Debatt: 2007-03-28 Beslut: 2007-03-29

Betänkande 2006/07:JuU6 (pdf, 426 kB) Webb-tv debatt om förslag: Polisfrågor

Betänkande 2006/07:JuU5

Regeringen har redovisat för riksdagen hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts under perioden 1 juli 2005 - 30 juni 2006. I skrivelsen redogör också regeringen för utvecklingen av den internationella terrorismen och för Sveriges medverkan i det internationella arbetet för att motverka terrorism. Skrivelsen lämnas varje år till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-02-21 Beslut: 2007-02-21

Betänkande 2006/07:JuU5 (pdf, 112 kB)

Betänkande 2006/07:JuU4

Regeringen har i en skrivelse redovisat användningen av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005. Skrivelsen lämnas varje år till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-02-21 Beslut: 2007-02-21

Betänkande 2006/07:JuU4 (pdf, 112 kB)

Betänkande 2006/07:JuU3

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att godkänna ett utkast till rådsbeslut om andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II). Informationssystemet är främst ett efterlysnings- och spaningsregister som till exempel gör det möjligt för polisen att efterlysa brottslingar och försvunna personer inom Schengenområdet. Utkastet, som har upprättats inom EU, handlar om hur det nya systemet ska inrättas, drivas och användas. Förutom tekniska förändringar innebär SIS II bland annat att nya kategorier av uppgifter ska kunna registreras i syfte att effektivisera brottsbekämpningen. Dessutom kommer kontrollen av att registrerade uppgifter används på föreskrivet sätt bli bättre, vilket stärker skyddet för enskildas personliga integritet. Det nuvarande systemet anses vara tekniskt föråldrat och klarar inte kommande behov.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-02-21 Beslut: 2007-02-21

Betänkande 2006/07:JuU3 (pdf, 11516 kB)

Betänkande 2006/07:JuU2

För att minska de illegala vapnen i Sverige införs en tillfällig vapenamnesti under perioden mars-maj 2007. Vapenamnestin innebär att personer som har skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det slipper åtal om de frivilligt lämnar in vapnen eller ammunitionen till polisen.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 3
Justering: 2007-01-16 Debatt: 2007-01-24 Beslut: 2007-01-24

Betänkande 2006/07:JuU2 (pdf, 288 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vapenamnesti

Betänkande 2006/07:JuU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 30,8 miljarder kronor i anslag till rättsväsendet. De största anslagen går till polisen (drygt 16,7 miljarder kronor), domstolarna (drygt 4,2 miljarder kronor) och Kriminalvården (knappt 6,1 miljarder kronor).

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 8
Justering: 2006-11-30 Debatt: 2006-12-13 Beslut: 2006-12-13

Betänkande 2006/07:JuU1 (pdf, 1390 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 4 Rättsväsendet