Dokument & lagar (16 träffar)

Betänkande 2006/07:TU16

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om statens ansvar för vissa betaltjänster. Enligt förslaget ska den grundläggande kassaservice, som idag ges av Svensk Kassaservice, ersättas av ett statligt åtagande att tillhandahålla grundläggande betaltjänster. Med grundläggande betaltjänster menas betalningsförmedling, uttag av kontanter samt hantering av dagskassor för företagare och ideella föreningar. Marknaden ska tillhandahålla de grundläggande betaltjänsterna och staten övervaka att så sker. Statens ansvar gäller bara de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. Lagen om grundläggande kassaservice upphör att gälla vid utgången av 2008.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 9
Beredning: 2007-05-08 Justering: 2007-05-29 Debatt: 2007-06-08 Beslut: 2007-06-14

Betänkande 2006/07:TU16 (pdf, 274 kB) Webb-tv debatt om förslag: Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m.

Betänkande 2006/07:TU15

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om nya hastighetsgränser. Förslaget innebär att beslutande myndigheter, som Vägverket och kommunerna, ska kunna använda sig av 10-steg i intervallet 30-120 km/timmen. De nya hastighetsgränserna är en del av långsiktig strategi för att nå nollvisionen och de övriga transportpolitiska delmålen. Riksdagen framhåller att regeringen bör återkomma till riksdagen med en uppföljning av de nya hastighetsgränserna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2007-05-15 Debatt: 2007-05-24 Beslut: 2007-05-24

Betänkande 2006/07:TU15 (pdf, 159 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nya hastighetsgränser

Utlåtande 2006/07:TU14

Trafikutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens grönbok EU:s framtida havspolitik: en europeisk vision för haven och oceanerna, KOM(2006)275. EU-kommissionen anser att det behövs en gemensam havspolitik eftersom de politikområden som påverkar EU:s havsområden har utvecklats oberoende av varandra utan hänsyn till hur helheten påverkas. Utskottet ser positivt på en gemensam havspolitik såsom en utgångspunkt för debatt för hållbar tillväxt och för att bevara och förbättra miljön i haven. Utskottet understryker dock att en sådan politik inte får leda till nya omfattande regelverk utan i stället bör redan existerande regler effektiviseras och förenklas. Med detta avslutade riksdagen ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-05-08 Debatt: 2007-05-24 Beslut: 2007-05-24

Utlåtande 2006/07:TU14 (pdf, 174 kB)

Betänkande 2006/07:TU13

Luftfartslagen och sekretesslagen ändras med anledning av ett EU-direktiv om rapportering av händelser i civil luftfart. Direktivet innehåller bestämmelser om informationsutbyte mellan EU-länderna och EU-kommissionen och om sekretess för de uppgifter som utbyts. Syftet är att hålla kolleger i Europa informerade om gjorda iakttagelser, att öka kunskapen om och förbättra grunderna för säkerhetsrekommendationer samt att i tid upptäcka svagheter av olika slag innan en allvarlig olycka inträffar.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2007-05-24 Debatt: 2007-06-07 Beslut: 2007-06-07

Betänkande 2006/07:TU13 (pdf, 2767 kB)

Betänkande 2006/07:TU12

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att införliva EU:s så kallade andra järnvägspaket i svensk lag. I järnvägspaketet ingår tre EU-direktiv som handlar om järnvägssäkerhet och olycksutredningar, driftskompatibilitet och utvecklingen av EU:s järnvägar. EU vill med paketet driva på arbetet med att utjämna de stora skillnader som finns mellan de europeiska järnvägssystemens tekniska utformning. När det gäller svensk järnvägspolitik vill riksdagen bland annat framhålla att det långsiktiga målet för persontrafiken bör vara en avreglerad marknad. Riksdagen ser därför positivt på den utveckling som skett de senaste åren med fler operatörer i den upphandlade trafiken.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 4
Beredning: 2007-04-10 Justering: 2007-05-08 Debatt: 2007-05-24 Beslut: 2007-05-24

Betänkande 2006/07:TU12 (pdf, 2965 kB) Webb-tv debatt om förslag: Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet

Betänkande 2006/07:TU11

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om IT-politik och elektroniska kommunikationer. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Beredning: 2007-02-27 Justering: 2007-03-20 Debatt: 2007-04-12 Beslut: 2007-04-18

Betänkande 2006/07:TU11 (pdf, 224 kB) Webb-tv debatt om förslag: IT-politik och elektroniska kommunikationer

Betänkande 2006/07:TU10

Ursprungskontrollen av fordon ska bli bättre. Detta för att förhindra eller försvåra att stulna fordon eller fordon med oklar identitet registreras i Sverige. Lagändringarna börjar gälla den 4 februari 2008. Lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete ändras den 11 april 2007 med anledning av ändringar i EU-förordningar. Från den 1 april 2007 ska beslut om körprov för taxiförarlegitimation inte kunna överklagas.

Förslagspunkter: 4
Justering: 2007-02-27 Debatt: 2007-03-15 Beslut: 2007-03-15

Betänkande 2006/07:TU10 (pdf, 866 kB)

Betänkande 2006/07:TU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om sjöfart. Motionerna handlar främst om sjöfartens finansiering, strategiska hamnar, säkerhets- och miljörelaterade sjöfartsfrågor samt frågor om fritidsbåtar.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 7
Beredning: 2007-03-13 Justering: 2007-03-29 Debatt: 2007-04-12 Beslut: 2007-04-12

Betänkande 2006/07:TU9 (pdf, 438 kB)

Betänkande 2006/07:TU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annat transportpolitiska frågor. Motionerna handlar om infrastrukturplanering, finansiering av transportinfrastruktur, luftfart, kombinerade transporter, Öresundsbron och sommartiden.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 8
Beredning: 2007-02-27 Justering: 2007-03-29 Debatt: 2007-04-12 Beslut: 2007-04-12

Betänkande 2006/07:TU8 (pdf, 299 kB)

Betänkande 2006/07:TU7

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om väg- och fordonsfrågor. Skälet är att åtgärder redan är genomförda eller att arbete pågår i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om enskilda vägar, ekonomisk brottslighet inom taxibranschen, problem vid överlast, minskad användning av fossila drivmedel med mera, statens upphandling av miljöbilar, infrastruktur för förnybara drivmedel, alternativ halkbekämpning, regler för fordonsekipage och vinterklassning av fordon.

Förslagspunkter: 27 Reservationer: 13
Beredning: 2007-01-23 Justering: 2007-02-27 Debatt: 2007-03-15 Beslut: 2007-03-21

Betänkande 2006/07:TU7 (pdf, 528 kB)

Betänkande 2006/07:TU6

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om trafiksäkerhet. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 11
Beredning: 2007-01-23 Justering: 2007-02-20 Debatt: 2007-03-15 Beslut: 2007-03-21

Betänkande 2006/07:TU6 (pdf, 480 kB)

Betänkande 2006/07:TU5

Regeringen ska från den 1 april 2007 kunna bestämma om undantag från mönstringskravet för intendenturpersonal inom sjöfarten. Syftet med mönstring är att ge underlag för dels säkerhetshöjande kontroll av fartygets bemanning, del registrering av sjömannens tjänstgöringstid till sjöss. Dagens system omfattar alla sjömän, det vill säga även intendenturpersonal. För sådan personal saknar dessa aspekter nästan all betydelse, särskilt för dem som tjänstgör i Så kallad inre fart (det vill säga främst inom Sverige och utanför kusterna). De säkerhetskrav som mönstringen ändå tillgodoser för intendenturpersonal ska i stället säkras genom att regeringen ska få bestämma vilka föreskrifter som ska gälla för den personal som undantas.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-01-30 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-03-01

Betänkande 2006/07:TU5 (pdf, 221 kB) Webb-tv debatt om förslag: Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal

Betänkande 2006/07:TU4

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om kollektivtrafiken och statens trafikupphandling. Skälet är bland annat att regeringen kommer att se över de transportpolitiska målen och har gett Banverket och Vägverket i uppdrag att gemensamt ta fram ett nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 10
Beredning: 2007-01-18 Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-02-28

Betänkande 2006/07:TU4 (pdf, 553 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kollektivtrafik och trafikupphandling

Betänkande 2006/07:TU3

Elektroniska vägavgiftssystem som tas i drift efter den 28 februari 2007 ska uppfylla vissa tekniska krav. Syftet är att säkerställa tekniska standarder. Med de nya reglerna genomförs ett EU-direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägavgiftssystem i EU-länderna. Det är viktigt att förbättra driftskompabiliteten mellan olika system i Europa, eftersom enskilda resenärer då inte behöver ha flera olika utrustningar i sitt fordon vid gränsöverskridande resor. Den nya lagen börjar gälla den 1 mars 2007.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-01-30 Debatt: 2007-02-15 Beslut: 2007-02-21

Betänkande 2006/07:TU3 (pdf, 340 kB)

Betänkande 2006/07:TU2

Svenska domstolar ska kunna döma den som är ansvarig för ett olagligt utsläpp som har begåtts på ett utländskt fartyg på det fria havet. En förutsättning är dock att fartyget frivilligt har anlöpt en svensk hamn när det rättsliga förfarandet inleds. Det införs även en möjlighet att döma till ansvar för anstiftan och medhjälp till utsläppsbrott, även i de fall där brottet inte kan straffas med fängelse. En begränsning till bötesstraff gäller nämligen när brottet har begåtts på ett utländskt fartyg utanför svenskt inre vatten, såvida det inte är fråga om en allvarlig och uppsåtlig gärning som avser förorening i territorialhavet. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2007 och grundar sig bland annat på ett EU-direktiv.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-11-09 Debatt: 2006-11-22 Beslut: 2006-11-22

Betänkande 2006/07:TU2 (pdf, 195 kB)

Betänkande 2006/07:TU1

Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag inom områdena transportpolitik, IT, elektronisk kommunikation och post. Merparten av de knappt 34 miljarder kronor som regeringen har avsatt går till byggande och underhåll av vägar och järnvägar. Riksdagen beslutade också att budgetanslaget för väghållning och statsbidrag får användas för utgifter kopplade till en fortsatt användning av trängselskatt i Stockholm. Vidare beslutade riksdagen att regeringen ska kunna ge Vägverket i uppdrag att teckna avtal om utrustning, system och tjänster för fortsatt trängselskatt.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 3
Beredning: 2006-11-09 Justering: 2006-11-30 Debatt: 2006-12-11 Beslut: 2006-12-13

Betänkande 2006/07:TU1 (pdf, 1134 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 22 Kommunikationer