Dokument & lagar (750 träffar)

Betänkande 1997/98:JoU27

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1998/99.


Justering: 1998-05-26 Debatt: 1998-06-05

Betänkande 1997/98:JoU25

Riksdagen beslutade om följdändringar till miljöbalken i olika lagar som reglerar verksamheter som påverkar miljön. Ett femtiotal lagar omfattas, bl.a. plan- och bygglagen, väglagen, lagen om byggande av järnväg, luftfartslagen, ellagen och minerallagen.


Justering: 1998-05-14 Debatt: 1998-06-03

Betänkande 1997/98:JoU20

Riksdagen godkände regeringens förslag om en ny miljöbalk. Miljöbalken innebär en samordnad, skärpt och breddad miljölagstiftning. Det övergripande målet är att främja en hållbar utveckling. I miljöbalken sammanförs bestämmelserna i sammanlagt 15 miljö- och resurslagar. När det gäller miljösanktionsavgiften beslutade riksdagen, med anledning av motionsförslag, att den övre gränsen ska vara 1 000 000 kr i stället för 500 000 kr som regeringen föreslagit. Miljösanktionsavgiften, som ersätter miljöskyddsavgiften, ska betalas av näringsidkare som har åsidosatt föreskrifter eller tillstånd och villkor som har meddelats med stöd av balken.


Justering: 1998-05-12 Debatt: 1998-06-03

Betänkande 1997/98:JoU23

Riksdagen godkände regeringens förslag till riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen. Sverige ska verka för en jordbruks- och livsmedelspolitik vars övergripande mål är att främja ett brett och varierat utbud av säkra livsmedel till skäliga priser, främja en hållbar jordbruks- och livsmedelsproduktion samt bidra till global livsmedelssäkerhet.


Justering: 1998-05-05 Debatt: 1998-05-25

Betänkande 1997/98:JoU24

Regeringen fick möjlighet att föreskriva att fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satellit överför information om fartyget. Beslutet var ett led i skapandet av ett satellitbaserat kontrollsystem som möjliggör kontroll av fiskefartygs position. Vissa utländska medborgare gavs rätt att fiska yrkesmässigt i Sverige om de beviljas yrkesfiskelicens. Riksdagen godkände ett avtal om genomförande av bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention. Det innebar bl.a. att utländska myndigheters inspektörer fick möjlighet att, vid allvarliga överträdelser mot avtalet, föra ett svenskt fiskefartyg till hamn.


Justering: 1998-04-28 Debatt: 1998-05-25

Betänkande 1997/98:JoU22

Foderlagen utvidgades till att avse allt foder avsett för utfodring av djur. Sällskapsdjur i enskilda hem är undantagna. Förbudet att använda antibiotika eller kemoterapeutiska medel utvidgades till att omfatta också andra läkemedel. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att försöka åstadkomma en nationell särlösning som gör det möjligt att fortsätta stödutfodring av vilt.


Justering: 1998-04-16 Debatt: 1998-04-29

Betänkande 1997/98:JoU26

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om om allmän miljöpolitik, vatten- och luftvård, buller, kemikaliekontroll, avfall, kretslopp, återvinning, miljöarbetet inom EU samt naturvård.


Justering: 1998-03-26 Debatt: 1998-04-29

Betänkande 1997/98:JoU21

Riksdagen beslutade om ändringar i bl.a. livsmedelslagen och lagen om provtagning på djur, m.m. för att verkställa vissa EG-förordningar och genomföra vissa EG-direktiv.


Justering: 1998-03-12 Debatt: 1998-03-26

Betänkande 1997/98:JoU19

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om olika jakt- och viltvårdsfrågor.


Justering: 1998-03-05 Debatt: 1998-03-26

Betänkande 1997/98:JoU18

Riksdagen avslog Riksdagens revisorers förslag om miljövårdsarbetet och försurningen. Förslaget behandlade det internationella miljöarbetet på försurningsområdet, lagstiftningen som styrmedel, ekonomiska styrmedel, förtydligande av miljömålen samt Naturvårdsverkets roll.


Justering: 1998-03-03 Debatt: 1998-03-26

Betänkande 1997/98:JoU15

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om skogsbruk.


Justering: 1998-02-19 Debatt: 1998-03-18

Betänkande 1997/98:JoU14

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om livsmedelskontroll och genteknik. Motionerna om livsmedelskontroll rör bl.a. märkning av livsmedel, s.k. functional foods och importkontroll.


Justering: 1998-02-17 Debatt: 1998-03-11

Betänkande 1997/98:JoU17

Riksdagen avslog motioner om kärnsäkerhet och vissa närliggande frågor.


Justering: 1998-02-12 Debatt: 1998-03-11

Betänkande 1997/98:JoU16

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om olika forskningsfrågor inom lantbruks- respektive miljöforskningens områden.


Justering: 1998-02-10 Debatt: 1998-03-11

Betänkande 1997/98:JoU12

Riksdagen beslutade att det ska krävas godkännande av en djurförsöksetisk nämnd för användning av försöksdjur. Nämnden har tidigare kunnat tillstyrka eller avstyrka användning, dvs. beslutet har formellt sett varit endast rådgivande. Riksdagen beslutade, mot regeringens förslag, att nämndens beslut ska kunna överklagas.


Justering: 1998-02-05 Debatt: 1998-02-18

Betänkande 1997/98:JoU13

Riksdagen avslog motioner om rennäringen.


Justering: 1998-01-29 Debatt: 1998-02-18

Betänkande 1997/98:JoU11

Riksdagen behandlade regeringens lägesbeskrivning av arbetet för att föra Sverige mot målet ekologisk hållbarhet. Skrivelsen lades till handlingarna.


Justering: 1998-01-20 Debatt: 1998-02-04

Betänkande 1997/98:JoU10

Biltillverkarens ansvar när det gäller det s.k. avgasgodkännandet slogs fast direkt i lagtexten. Ansökan om avgasgodkännande ska göras av tillverkaren i samband med introduktionen av en ny bilmodell. Ändringarna ska förenkla administrationen och göra att lagregleringen på ett tydligare sätt harmoniserar med befintliga och kommande EG-bestämmelser.


Justering: 1997-11-27

Betänkande 1997/98:JoU2

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för allmän miljö- och naturvård. Kärnsäkerhets- och strålskyddsarbetet vid Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut förstärktes som en följd av den s.k. energiöverenskommelsen och ska finansieras via avgifter från kärnkraftföretagen. Den biologiska mångfalden ska prioriteras i regeringens miljöarbete. Det ska ske genom att medlen för investeringar i mark för naturvård och vård av sådan mark behålls oförändrade. För kalkning av försurade sjöar och vattendrag satsades 140 miljoner kronor. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utvidga den s.k. kretsloppsmiljarden så att ytterligare 20 miljoner kronor från anslaget används för kalkning. Medlen till sanering och återställning av miljöskadade områden minskades. Vidare minskades medlen för bidrag till skoterleder. Besparingarna innebar en minskning med totalt 195 miljoner kronor. Huvuddelen, 135 miljoner kronor, drabbar miljö- och kretsloppsforskningen. Denna bör dock kunna kompenseras med medel från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA).


Justering: 1997-11-25 Debatt: 1997-12-16

Betänkande 1997/98:JoU1

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Beslutet innebar bl.a. att miljöersättningsprogrammet, för miljöanpassningen av jordbruket, utökades med 700 miljoner kronor. Bl.a. ska ett program för resurshushållande jordbruk inrättas. Vidare fick fiskevården 20 miljoner kronor för ökade åtgärder. Antalet helårsplatser vid Sveriges lantbruksuniversitets utbildningar ökades med 450 platser.


Justering: 1997-11-25 Debatt: 1997-12-16