Dokument & lagar (13 träffar)

Utlåtande 2006/07:SfU13

Socialförsäkringsutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet, som enligt en handlingsplan ska införas före utgången av 2010. Kommissionen ska utarbeta en strategisk plan i början av 2008. Utskottet anser det eftersträvansvärt med en ökad harmonisering av asylpolitiken inom EU. Utskottet vill se ett rättssäkert och öppet system som värnar möjligheten att söka asyl och anser att en utveckling mot stängda gränser kring Europa måste undvikas. Det övergripande målet måste vara att öka EU:s sammantagna kapacitet att ta emot asylsökande jämfört med i dag. Frågor som rör mekanismerna för fördelning av ansvar för prövningen av asylansökningar och som rör ekonomisk solidaritet mellan medlemsstaterna är också centrala. Utskottet anser att vissa frågeställningar som tas upp i grönboken kan behöva ändringar i EU:s fördrag, och i den strategiska planen bör kommissionen redogöra för den rättsliga grunden för de olika förslagen till åtgärder. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Justering: 2007-09-12 Debatt: 2007-09-26 Beslut: 2007-09-26

Utlåtande 2006/07:SfU13 (pdf, 195 kB)

Betänkande 2006/07:SfU12

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om en ny bidragsbrottslag. En person som medvetet lämnar en oriktig uppgift eller låter bli att anmäla ändrade förhållanden och på så sätt får mer pengar från Försäkringskassan än den har rätt till kan dömas för bidragsbrott. Det gäller också vid utbetalningar från till exempel Centrala studiestödsnämnden, kommunen eller arbetslöshetskassan. Om felaktigheten inte görs medvetet men av grov oaktsamhet kan personen dömas för vårdslöst bidragsbrott som kan leda till böter eller fängelse i högst ett år. Myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor är skyldiga att göra en anmälan till polisen om de misstänker brott. Lagen börjar gälla den 1 augusti 2007.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 5
Justering: 2007-05-31 Debatt: 2007-06-14 Beslut: 2007-06-20

Betänkande 2006/07:SfU12 (pdf, 996 kB) Webb-tv debatt om förslag: Bidragsbrottslag

Betänkande 2006/07:SfU10

Arbetsgivaravgifterna, med undantag för ålderspensionsavgiften, och den allmänna löneavgiften sänks för anställda som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år. Syfte är att underlätta för yngre att komma in på arbetsmarknaden. Avgifterna sänks därmed från 32,42 till 21,31 procent. För andra halvåret 2007 blir det en något lägre nedsättning till 22,71 procent, för att inte påverka ålderspensionsavgiften. Det blir en motsvarande sänkning även för enskilda företagare i samma ålder som betalar egenavgifter. I deras fall sänks de totala avgifterna, om inte extra karenstid valts, från 30,71 till 20,45 procent. De avgifter som betalas får aldrig understiga ålderspensionsavgiften.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 4
Justering: 2007-05-16 Debatt: 2007-05-23 Beslut: 2007-05-23

Betänkande 2006/07:SfU10 (pdf, 1483 kB)

Betänkande 2006/07:SfU9

Kravet på att arbetsgivaren ska genomföra rehabiliteringsutredningar enligt lagen om allmän försäkring avskaffas. Arbetsgivaren ska i stället lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas. Det kan till exempel handla om upplysningar som rör den försäkrades arbetsuppgifter eller genom att arbetsgivaren medverkar till att undersöka möjligheterna till att bereda den försäkrade andra arbetsuppgifter. Bakgrunden till de ändrade reglerna är bland annat att arbetsgivaren i många fall inte har tillgång till den medicinska information som oftast behövs för att kunna bedöma om och när det är lämpligt att vidta rehabiliteringsåtgärder. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2007-05-08 Debatt: 2007-05-23 Beslut: 2007-05-23

Betänkande 2006/07:SfU9 (pdf, 2134 kB)

Betänkande 2006/07:SfU8

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen som redovisar den svenska migrations- och asylpolitiken sedan 2005. Riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen säger också nej till motioner om asyl- och migrationsfrågor, bland annat frågor om uppehållstillstånd, verkställighet av avvisningsbeslut och visumkrav samt svenskt medborgarskap.

Förslagspunkter: 47 Reservationer: 49
Beredning: 2007-03-22 Justering: 2007-04-24 Debatt: 2007-05-09 Beslut: 2007-05-09

Betänkande 2006/07:SfU8 (pdf, 792 kB) Webb-tv debatt om förslag: Migration och asylpolitik

Betänkande 2006/07:SfU7

Riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen. Detta för att Sverige ska uppfylla vissa krav som EU ställer. Det innebär till exempel att den som har fallit offer för människohandel ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för minst sex månader om personen samarbetar i brottsutredningen och ställer upp som vittne i rättegången. Även uppehållstillstånd för betänketid på 30 dagar ska kunna meddelas. Lagändringarna börja gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Beredning: 2007-04-10 Justering: 2007-04-24 Debatt: 2007-05-09 Beslut: 2007-05-09

Betänkande 2006/07:SfU7 (pdf, 623 kB) Webb-tv debatt om förslag: Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel

Betänkande 2006/07:SfU6

Försäkringskassan ska kunna kräva ränta vid återkrav av socialförsäkringsförmåner. Det innebär att personer som är skyldiga att återbetala en socialförsäkringsförmån och som har kommit överens med Försäkringskassan om en avbetalningsplan eller har fått anstånd med betalningen ska betala ränta. Personer som inte återbetalat ett återkrävt belopp i rätt tid ska betala dröjsmålsränta med en högre räntesats. Försäkringskassan ska kunna helt eller delvis ta tillbaka kravet på ränta. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007 och ska tillämpas första gången på återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter att lagen började gälla.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2007-03-27 Debatt: 2007-04-11 Beslut: 2007-04-11

Betänkande 2006/07:SfU6 (pdf, 3161 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa regler om ränta i samband med återkrav

Betänkande 2006/07:SfU11

Riksrevisionen har granskat Försäkringskassans handläggning av socialförsäkringsförmåner till gravida. Granskningen har visat att det finns regionala skillnader i uttaget av förmånerna. I en redogörelse till riksdagen påpekar Riksrevisionens styrelse att det viktigt att klargöra orsakerna till skillnaderna, och i vilken omfattning de är sakligt motiverade. Om skillnaderna beror på att reglerna tillämpas på olika sätt är det angeläget att regeringen och Försäkringskassan kommer till rätta med problemet, anser styrelsen. Riksdagen utgår från att regeringen och Försäkringskassan uppmärksammar slutsatserna av granskningen, och avslutar därmed ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-03-13 Debatt: 2007-03-22 Beslut: 2007-03-22

Betänkande 2006/07:SfU11 (pdf, 89 kB)

Betänkande 2006/07:SfU5

Den som har till exempel änkepension ska kunna tillgodoräkna sig en förmånligare försäkringstid när man räknar ut ålderspension i form av garantipension än som är möjligt i dag. Den årliga uppräkningen av inkomstgrundad efterlevandepension och änkepension ska göras utan att man tar hänsyn till balansindex för de år ett sådant har fastställts. Bostadstillägg till pensionärer ska i fler fall än i dag ska kunna räknas om utan föregående underrättelse. Det gäller när taxeringsvärdet för en fritidsfastighet har ändrats och när pensionären samtidigt med bostadstillägg har bostadsbidrag och bostadsbidraget ändras. Vid inkomstprövning för särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd ska inkomster beskattade i utlandet tas upp efter avdrag för skatt och avgifter som om inkomsterna skulle ha tagits upp för beskattning i Sverige. Detta för att uppnå likabehandling av svenska och utländska inkomster. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2007. Riksdagen sade också nej till motioner bland annat om pensionsrätt vid retroaktiva utbetalningar och om fonder och avgifter i premiepensionssystemet.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 5
Justering: 2007-02-27 Debatt: 2007-03-14 Beslut: 2007-03-14

Betänkande 2006/07:SfU5 (pdf, 1016 kB)

Betänkande 2006/07:SfU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att sänka inkomsttak i sjukförsäkringen den 1 januari 2007. I dag uppgår sjukpenningen och andra ersättningar som till exempel havandeskapspenning och tillfällig föräldrapenning till 80 procent av den sjukpenninggrundade inkomsten, SGI. Denna får dock inte överstiga ett inkomsttak motsvarande 10 prisbasbelopp. Nu sänks detta inkomsttak från 10 till 7,5 prisbasbelopp, vilket är en återgång till vad som gällde före den 1 juli 2006. Prisbasbeloppet för 2007 är 40 300 kronor. Beslutet innebär att inkomsttaget kommer att som högst vara cirka 25 000 kronor i stället för cirka 33 000 kronor per månad. Föräldrapenning som betalas ut med anledning av barns födelse ska dock fortsättningsvis beräknas efter ett inkomsttak på 10 prisbasbelopp. Följande ändringar börjar också gälla från den 1 januari 2007: Den högsta sjukpenningen för arbetslösa sänks från 521 kronor till 486 kronor per kalenderdag. Den sjukpenninggrundade inkomsten, SGI, ska multipliceras med 0.989 vid beräkningen av dagsersättning för sjukpenning. Av den inkomst som ligger till grund för beräkningen av sjuk- och aktivitetsersättning ska 80 procent vara pensionsgrundande i stället för som i dag 93 procent. Aktivitets-eller sjukersättning betalas ut till personer mellan 19 och 64 år som av medicinska skäl inte kan försörja sig. När det gäller bostadstillägg för pensionärer höjs gränsen för högsta bostadskostnad från 4 850 kronor till 5000 kronor per månad för den som fyllt 65 år och är ogift. För den som är gift höjs gränsen från 2 425 kronor till 2500 kronor per månad.

Förslagspunkter: 52 Reservationer: 43
Justering: 2006-12-05 Debatt: 2006-12-19 Beslut: 2006-12-20

Betänkande 2006/07:SfU1 (pdf, 3926 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

Betänkande 2006/07:SfU3

Försäkringskassans försäkringsdelegationer avvecklas från och med den 1 januari 2007. Riksdagen sade ja till regeringens förslag. Beslutet innebär att Försäkringskassan tar över vissa av de uppgifter som försäkringsdelegationerna har ansvarat för. Dessa uppgifter är bland annat att besluta i frågor om samverkan med andra aktörer inom rehabiliteringsområdet och att tillsätta ledamöter i socialförsäkringsnämnderna. Riksdagen sade också ja till regeringens förslag om att beslut om bilstöd till personer med funktionshinder ska fattas av tjänstemän hos Försäkringskassan i stället för som i dag, av socialförsäkringsnämnderna.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Justering: 2006-12-05 Debatt: 2006-12-20 Beslut: 2006-12-21

Betänkande 2006/07:SfU3 (pdf, 686 kB) Webb-tv debatt om förslag: Avveckling av försäkringsdelegationerna m.m.

Betänkande 2006/07:SfU4

En ny kriminalvårdslagstiftning börjar gälla den 1 januari 2007 (se 2005/06:JuU33 ). Riksdagen beslutade om några följdändringar i socialförsäkringslagstiftningen med anledning av den nya lagstiftningen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-11-30 Debatt: 2006-12-11 Beslut: 2006-12-13

Betänkande 2006/07:SfU4 (pdf, 1699 kB)

Betänkande 2006/07:SfU2

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på området migration. De största anslagen går till asylsökandes ersättningar och bostadskostnader och till Migrationsverket. Riksdagen sade också ja till ett nytt mål för migrationspolitiken: att införa ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring. Frågan om en ökad arbetskraftsinvandring är viktig ur ett arbetsmarknadsperspektiv och för att undvika en framtida arbetskraftsbrist.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 6
Justering: 2006-11-30 Debatt: 2006-12-11 Beslut: 2006-12-13

Betänkande 2006/07:SfU2 (pdf, 270 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 8 Migration