Dokument & lagar (32 träffar)

Betänkande 2005/06:SoU32

Riksdagen godkände att socialutskottet skjuter upp behandlingen av följande redogörelser från regeringen till riksmötet 2006/07: Redovsining av fördelningen av medel från allmänna arvsfonden Folkhälsopolitik för jämlikhet i hälsa och ökad tillväxt Ett Sverige för barn - redogörelse för regeringens barnpolitik

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-05-31 Debatt: 2006-06-13 Beslut: 2006-06-14

Betänkande 2005/06:SoU32 (pdf, 16 kB)

Betänkande 2005/06:SoU28

Chefsöverläkaren i psykiatrisk tvångsvård ska kunna besluta att inskränka en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster, till exempel telefon eller dator. Chefsöverläkaren ska också kunna besluta att övervaka försändelser från en patient. Sådana beslut ska få fattas om det är nödvändigt med hänsyn till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att någon annan lider skada. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2006-05-18 Debatt: 2006-06-01 Beslut: 2006-06-02

Betänkande 2005/06:SoU28 (pdf, 604 kB) Webb-tv debatt om förslag: Inskränkningar i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m.m.

Betänkande 2005/06:SoU27

Riksdagen godkände regeringens föreskrifter i förordningen om att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1 från den 15 mars 2006. För att sjukdomens beteckning ska bli mer korrekt ur ett medicinskt perspektiv ska den betecknas fågelinfluensa (H5N1). Fågelinfluensa (H5N1) ska anges som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-05-18 Debatt: 2006-05-29 Beslut: 2006-05-30

Betänkande 2005/06:SoU27 (pdf, 94 kB)

Betänkande 2005/06:SoU26

Regeringen har för riksdagen redovisat en nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre de kommande tio åren. I den betonar regeringen utvecklingen inom sex områden: vården och omsorgen om de mest sjuka äldre, rätten till ett bra boende, kommunernas vård och omsorg, nationell likvärdighet och lokal utveckling, förebyggande insatser och personal- och kompetensförsörjning. Riksdagen sade ja till regeringens förslag på lagändringar: Kravet på regeringens medgivande när ett landsting överlåter hemsjukvården till en kommun tas bort. Landstingen och kommunerna ska samverka, och landstingen ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i dagverksamheter. Detsamma gäller i ordinärt boende om kommunerna ansvarar för den vården. I lagen förtydligas också att god vård även innebär att tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. En ny bestämmelse införs om att landsting och kommun ska samverka så att enskilda får den vård och behandling som deras tillstånd fordrar. Kommuner blir skyldiga att rapportera till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige alla beslut som inte verkställs inom tre månader från dagen för beslutet. Som yttersta påtryckningsmedel införs en sanktionsavgift. Kommunerna får rätt att utan individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa åt personer som fyllt 67 år. Lagändringarna som gäller kommunernas skyldighet att rapportera beslut som inte verkställts och de som gäller kommunala servicetjänster åt äldre börjar gälla den 1 juli 2006. Övriga lagändringar börjar gälla den 1 januari 2007.

Förslagspunkter: 34 Reservationer: 46
Justering: 2006-05-18 Debatt: 2006-05-29 Beslut: 2006-05-30

Betänkande 2005/06:SoU26 (pdf, 892 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre

Betänkande 2005/06:SoU31

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att skärpa socialnämndernas ansvar för brottsoffer. Regeringen ska lägga fram ett lagförslag redan hösten 2006. Socialnämnden i kommunen bör enligt socialtjänstlagen verka för att brottsoffer och deras anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör, enligt lagen, särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld och andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Riksdagen vill skärpa socialnämndernas ansvar genom att i lagen ändra "bör" till "skall". Regeringen arbetar just nu med ett lagförslag med anledning av utredningen Källan till en chans - Nationell behandlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att i det arbetet tar hänsyn till barnperspektivet och behandlar frågor om att hämta in barns synpunkter. Riksdagen gjorde också ett uttalande om socialtjänstens och myndigheters skyldighet att anmäla misstänkt barnmisshandel till socialnämnden: Regeringen bör tala om för Socialstyrelsen att det är viktigt att tillsynsmyndigheterna uppmärksammar och följer upp hur verksamheter med anmälningsskyldighet kan bli bättre på att upptäcka och anmäla misstanke om barnmisshandel.

Förslagspunkter: 37 Reservationer: 47
Justering: 2006-05-16 Debatt: 2006-05-31 Beslut: 2006-06-01

Betänkande 2005/06:SoU31 (pdf, 509 kB) Webb-tv debatt om förslag: Socialtjänst (förnyad behandling)

Betänkande 2005/06:SoU24

Regeringen har berättat för riksdagen hur arbetet med den nationella handlingsplanen för handikappolitiken har utvecklats sedan december 2002, då den första uppföljningen av riksdagens beslut genomfördes (se 1999/2000:SoU14 och 2003/2004:SoU2 ). Regeringen menar att arbetet har gått framåt när det gäller att öka tillgängligheten i samhället men att det återstår arbete innan tillgänglighetsmålen nås. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 38 Reservationer: 28
Justering: 2006-05-16 Debatt: 2006-06-01 Beslut: 2006-06-01

Betänkande 2005/06:SoU24 (pdf, 312 kB) Webb-tv debatt om förslag: Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken

Betänkande 2005/06:SoU25

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om en försöksverksamhet som ska komplettera färdtjänsten. En kommun ska kunna lämna ekonomiskt stöd till invånare i kommunen med funktionshinder för att de ska kunna skaffa eller anpassa ett motorfordon. De kommuner som vill bedriva försöksverksamhet ska kunna ansöka om detta hos regeringen. Försöksverksamheten ska bedrivas under tiden den 1 juli 2007 - 30 juni 2010 av de kommuner som fått regeringens tillstånd. Riksdagen tycker dock att utvärderingen av försöksverksamheten ska ske i samarbete med handikapporganisationerna. Riksdagen vill även att utvärderingen ska undersöka 1) om försöksverksamheten skett på bekostnad av beviljande av färdtjänst, och 2) om försöksverksamheten inneburit att arbetet med att göra kollektivtrafiken tillgänglig för fler eftersatts. Riksdagen tillkännagav dessa önskemål för regeringen. Lagen börjar gälla den 1 november 2006 och gäller till och med den 30 juni 2010.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2006-05-11 Debatt: 2006-05-29 Beslut: 2006-05-30

Betänkande 2005/06:SoU25 (pdf, 150 kB) Webb-tv debatt om förslag: Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst

Betänkande 2005/06:SoU30

Regeringen har rapporterat till riksdagen om en nationell IT-strategi för vård och omsorg. Utgångspunkten är att IT är ett av de viktigaste verktygen för att förnya och utveckla vård- och omsorgsverksamheterna. Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet kan kraftigt förbättras genom IT. Den nationella IT-strategin är första etappen i ett långsiktigt arbete för att få till stånd en fördjupad nationell samverkan kring dessa frågor. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Justering: 2006-05-09 Debatt: 2006-05-17 Beslut: 2006-05-18

Betänkande 2005/06:SoU30 (pdf, 96 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nationell IT-strategi för vård och omsorg

Betänkande 2005/06:SoU29

Riksdagen sade ja till regeringens förslag att införliva EU:s bloddirektiv i svensk lag. Bloddirektivet handlar om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter. Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-05-09 Debatt: 2006-05-29 Beslut: 2006-05-30

Betänkande 2005/06:SoU29 (pdf, 2447 kB)

Betänkande 2005/06:SoU20

Riksdagen sade nej till motioner om smittskyddsfrågor som lagts fram med anledning av regeringens förslag till nationell strategi mot hiv och aids. Riksdagen behandlade regeringens förslag tidigare under våren (se 2005/06:JuSoU1 ).

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 7
Justering: 2006-04-25 Debatt: 2006-05-10 Beslut: 2006-05-10

Betänkande 2005/06:SoU20 (pdf, 87 kB)

Betänkande 2005/06:SoU23

En ny lag om rikssjukvård börjar gälla den 1 januari 2007. Rikssjukvård ska avse hälso- och sjukvård som bedrivs av ett landsting och som samordnas med landet som upptagningsområde. Socialstyrelsen ska bestämma vilken hälso- och sjukvård som utgör rikssjukvård. Rikssjukvården ska samordnas till enheter där man kan säkerställa en hög vårdkvalitet och en ekonomiskt effektiv verksamhet. Det ska krävas tillstånd från Socialstyrelsen för att bedriva rikssjukvård.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 8
Justering: 2006-04-19 Debatt: 2006-05-04 Beslut: 2006-05-10

Betänkande 2005/06:SoU23 (pdf, 150 kB) Webb-tv debatt om förslag: Rikssjukvård

Betänkande 2005/06:SoU19

Riksdagen beslutade att återremittera socialutskottets betänkande om socialtjänsten till socialutskottet.

Förslagspunkter: 37 Reservationer: 52
Justering: 2006-04-04 Debatt: 2006-04-26 Beslut: 2006-04-27

Betänkande 2005/06:SoU19 (pdf, 513 kB) Webb-tv debatt om förslag: Socialtjänst

Betänkande 2005/06:SoU16

En ny lag om genetisk integritet börjar gälla den 1 juli 2006. Den nya lagen innebär att ingen ska få kräva genetisk undersökning eller information som villkor för ett avtal, till exempel försäkring, anställning eller boende. Ingen ska heller i samband med avtal får söka efter eller använda genetisk information om den andre. Det finns undantag för försäkringsbolag. De ska få söka efter eller använda genetisk information vid riskbedömda personförsäkringar på mycket höga belopp. Undantaget ska inte gälla vid så kallade barnförsäkringar. Regeringen hade föreslagit att alla försäkringsuppgifter ska vara sekretessbelagda. Riksdagen ansåg att lagförslaget i den delen inte var tillräckligt genomarbetat. Riksdagen sade därför nej till förslaget och förutsatte att regeringen kommer tillbaka med ett nytt lagförslag som kan börja gälla senast den 1 januari 2007.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 16
Justering: 2006-04-04 Debatt: 2006-04-26 Beslut: 2006-04-26

Betänkande 2005/06:SoU16 (pdf, 1371 kB) Webb-tv debatt om förslag: Genetisk integritet m.m.

Betänkande 2005/06:SoU17

Riksdagen sade ja till motionsförslag om att samla alla föreskrifter om patientens ställning och rättigheter på ett och samma ställe, vilket kommer att underlätta för både patienter och vårdpersonal. Riksdagen sade nej till övriga motioner om hälso- och sjukvård som lämnats in bland annat under den allmänna motionstiden 2005.

Förslagspunkter: 38 Reservationer: 50
Justering: 2006-03-30 Debatt: 2006-04-28 Beslut: 2006-05-03

Betänkande 2005/06:SoU17 (pdf, 656 kB)

Betänkande 2005/06:SoU15

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till ändringar i läkemedelslagstiftningen. Lagändringarna grundar sig på ett EU-direktiv. Ändringarna syftar till att förenkla och förtydliga kraven för att godkänna läkemedel för försäljning samt utveckla den inre marknaden för läkemedel i EU. Definitionen av begreppet läkemedel vidgas, vilket bland annat innebär att homeopatika kommer att räknas som läkemedel. Det blir förbjudet att marknadsföra receptbelagda läkemedel till allmänheten och humanläkemedel som inte godkänts för försäljning. Läkemedelsverket ska få tillsyn över marknadsföringen av läkemedel. Detta gäller även marknadsföring som förekommer i tv och som i dag övervakas av Konsumentombudsmannen, KO. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2006.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 10
Justering: 2006-03-28 Debatt: 2006-04-05 Beslut: 2006-04-05

Betänkande 2005/06:SoU15 (pdf, 21087 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m.

Betänkande 2005/06:SoU14

Riksdagen beslutade om lagändringar som ska göra den psykiatriska tvångsvården säkrare. En del patienter är till följd av sin psykiska störning farliga för sig själva, andra patienter, vårdpersonal eller personer ute i samhället. Lagändringarna innebär framför allt följande: Det införs krav på god säkerhet i verksamheten. På varje vårdinrättning ska det finnas någon som har ansvar för säkerhetsfrågorna. Den nuvarande ordningen med krav på tillstånd från regeringen att bedriva rättspsykiatrisk vård avskaffas och ersätts med en allmän anmälningsskyldighet. Ändringarna innebär också att Socialstyrelsens tillsynsansvar utvidgas till att även omfatta frågor om säkerhet inom den psykiatriska tvångsvården. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2006-03-16 Debatt: 2006-03-29 Beslut: 2006-03-29

Betänkande 2005/06:SoU14 (pdf, 1586 kB)

Betänkande 2005/06:SoU18

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om folkhälsa.

Förslagspunkter: 28 Reservationer: 23
Justering: 2006-03-09 Debatt: 2006-03-29 Beslut: 2006-03-30

Betänkande 2005/06:SoU18 (pdf, 417 kB)

Betänkande 2005/06:SoU22

Riksdagen sade nej motioner från allmänna motionastiden 2004 och 2005 om handikappfrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-02-21 Debatt: 2006-06-01 Beslut: 2006-06-01

Betänkande 2005/06:SoU22 (pdf, 218 kB)

Betänkande 2005/06:SoU21

Riksdagen sade nej till motioner om äldrefrågor från allmänna motionstiden 2004 och 2005. Riksdagen hänvisar till att frågorna behandlas i samband med regeringsförslag på området.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-02-21 Debatt: 2006-05-29 Beslut: 2006-05-30

Betänkande 2005/06:SoU21 (pdf, 243 kB)

Betänkande 2005/06:SoU13

Riksdagen har godkänt regeringens förslag till strategi för ett samlat arbete mot antibiotikaresistens och sjukdomar som uppkommer inom vården. Syftet med strategin är att bevara möjligheten att effektivt behandla bakteriella infektioner hos människor och djur med antibiotika och förbättra insatserna mot sjukdomar som uppkommer inom vården, som till exempel stafylokockinfektioner. Strategin innebär bland annat följande. Socialstyrelsen ska inventera antibiotikaanvändningen inom öppen- och slutenvården, Smittskyddsinstitutet ska se över övervakningen av antibiotikaresistens och antibiotikaförskrivning och Läkemedelsverket ska kartlägga miljöeffekterna av antibiotikaanvändningen. Reglerna om den hygieniska standarden inom vården kommer att förtydligas. Vidare kommer regeringen, eller Socialstyrelsen, att få ge ut föreskrifter om innehållet i anmälningar av smittsamma sjukdomar när det gäller uppgifter som är av betydelse för smittskyddet. Enligt lag är läkare skyldiga att anmäla vissa smittsamma sjukdomar till smittskyddsläkare och Smittskyddsinstitutet. Smittskyddsläkarnas ansvar ska dessutom förtydligas i smittskyddslagen. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 3
Justering: 2006-02-21 Debatt: 2006-03-16 Beslut: 2006-03-16

Betänkande 2005/06:SoU13 (pdf, 593 kB)
Paginering