Dokument & lagar (16 träffar)

Betänkande 2006/07:SoU14

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om utredningar som gäller barn som har dött i samband med ett brott. Utredningarna ska göras när ett barn avlidit på grund av ett brott eller när det finns särskilda skäl att utreda ett barns dödsfall. I båda fallen krävs att man kan misstänka att barn har avlidit på grund av förhållanden som har inneburit att barnet varit i behov av skydd. En utredning får även göras om barnet har avlidit utomlands, om barnet var svensk medborgare eller bodde i Sverige. Lagen ska börja gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-05-31 Debatt: 2007-06-14 Beslut: 2007-06-20

Betänkande 2006/07:SoU14 (pdf, 930 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

Betänkande 2006/07:SoU15

Den nu gällande åldersgränsen, 70 år, för läkare och sjukgymnaster för att få ersättning tas bort. Beslutet gäller ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för sjukgymnastik. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2007-05-10 Debatt: 2007-05-23 Beslut: 2007-05-23

Betänkande 2006/07:SoU15 (pdf, 282 kB)

Betänkande 2006/07:SoU12

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i lagstiftningen när det gäller vissa läkemedels- och psykiatrifrågor. Förslaget innebär bland annat att Läkemedelsverket, redan i samband med beslutet att godkänna ett läkemedel, också ska avgöra om läkemedlet ska gå att byta ut mot ett annat likvärdigt och billigare läkemedel. Att beslutet om utbytbarhet på det viset kommer tidigare innebär minskade kostnader för samhället. Förslaget innebär också ändringar i bestämmelserna om utvisning av personer som av domstol har överlämnats till rättspsykiatrisk vård. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2007-04-26 Debatt: 2007-05-09 Beslut: 2007-05-10

Betänkande 2006/07:SoU12 (pdf, 2571 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor

Betänkande 2006/07:SoU13

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om äldrefrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de flesta frågor motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 6
Justering: 2007-04-17 Debatt: 2007-05-09 Beslut: 2007-05-10

Betänkande 2006/07:SoU13 (pdf, 260 kB) Webb-tv debatt om förslag: Äldrefrågor

Betänkande 2006/07:SoU11

Riksdagen antar regeringens förslag om hur sjukhus ska kunna drivas. Bland annat ska det bli lättare för landstingen att helt eller delvis överlämna driften av sjukhus till privata, vinstgivande, intressen. Vården ska inte heller behöva bedrivas enbart med offentlig finansiering och vårdavgifter. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-04-12 Debatt: 2007-05-09 Beslut: 2007-05-09

Betänkande 2006/07:SoU11 (pdf, 1369 kB) Webb-tv debatt om förslag: Driftsformer för sjukhus

Betänkande 2006/07:SoU10

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 11
Justering: 2007-03-29 Debatt: 2007-04-25 Beslut: 2007-04-25

Betänkande 2006/07:SoU10 (pdf, 403 kB)

Utlåtande 2006/07:SoU16

Socialutskottet redovisade sin granskning av EU-kommissionens grönbok Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå (KOM(2007)27). Utskottet ställer sig positivt till EG-kommissionens initiativ och delar kommissionens uppfattning att ytterligare åtgärder måste vidtas för att uppnå målet ett rökfritt Europa. Sverige har goda erfarenheter av nationella åtgärder mot ett minskat tobaksbruk. Mot bakgrund av detta anser utskottet att sådana insatser även i fortsättningen i huvudsak bör vidtas på det nationella planet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-03-22 Debatt: 2007-04-12 Beslut: 2007-04-18

Utlåtande 2006/07:SoU16 (pdf, 107 kB)

Betänkande 2006/07:SoU9

En ny lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende (HVB) som tar emot barn börjar gälla den 1 juli 2007. Syftet är att öka skyddet för barn mot att de utsätts för övergrepp, kränkningar eller annat särskilt skadligt inflytande från personer som finns i barnens närmaste omgivning. Registerkontroll ska vara obligatorisk och göras för personer som erbjuds anställning eller liknande vid ett HVB som tar emot barn. Kontrollen avser både belastningsregistret och misstankeregistret och ska ske genom att den arbetssökande själv inhämtar registerutdrag. Det är endast den sökande som erbjuds anställning som ska lämna registerutdrag till arbetsgivaren. En person får inte anställas om inte registerkontroll utförts. Det är arbetsgivaren som själv avgör om en person med anteckning i ett registerutdrag ska anställas.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2007-03-13 Debatt: 2007-03-28 Beslut: 2007-03-29

Betänkande 2006/07:SoU9 (pdf, 826 kB) Webb-tv debatt om förslag: Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

Betänkande 2006/07:SoU8

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över Socialstyrelsens roll och ansvar i förhållande till de nationella kvalitetsregistren inom hälso- och sjukvården. Registren innehåller bland annat data om behandlingen av patienter och syftet med registren är att höja kvaliteten inom hälso- och sjukvården och att minska kvalitetsskillnader mellan olika vårdgivare i landet. Regeringen ska också utreda förutsättningarna för fortsatt statligt stöd till registren och klargöra Socialstyrelsens ansvar och befogenheter att följa och utveckla vården på nationell nivå. Riksdagen sade även nej till motioner från den allmänna motionstiden 2005 och 2006 om hälso- och sjukvård.

Förslagspunkter: 47 Reservationer: 40
Justering: 2007-02-27 Debatt: 2007-03-21 Beslut: 2007-03-21

Betänkande 2006/07:SoU8 (pdf, 878 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hälso- och sjukvårdsfrågor

Betänkande 2006/07:SoU7

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika socialtjänstfrågor. Det huvudsakliga skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 25 Reservationer: 15
Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-03-01

Betänkande 2006/07:SoU7 (pdf, 363 kB) Webb-tv debatt om förslag: Socialtjänstfrågor

Betänkande 2006/07:SoU6

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2006 om folkhälsa, narkotika och tobak.

Förslagspunkter: 25 Reservationer: 24
Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-03-01

Betänkande 2006/07:SoU6 (pdf, 490 kB) Webb-tv debatt om förslag: Folkhälsofrågor

Betänkande 2006/07:SoU5

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika alkoholfrågor.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 7
Justering: 2007-02-01 Debatt: 2007-02-15 Beslut: 2007-02-21

Betänkande 2006/07:SoU5 (pdf, 241 kB)

Betänkande 2006/07:SoU4

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika handikappfrågor.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 7
Justering: 2007-02-01 Debatt: 2007-02-15 Beslut: 2007-02-21

Betänkande 2006/07:SoU4 (pdf, 216 kB)

Betänkande 2006/07:SoU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 46,9 miljarder kronor i anslag till hälsovård, sjukvård och social omsorg. De största anslagen går till bidrag för läkemedelsförmåner (21,4 miljarder kronor), kostnader för statlig assistansersättning (14,4 miljarder kronor), tandvårdsförmåner (3,2 miljarder kronor) och stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (2,1 miljarder kronor).

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 16
Justering: 2006-11-30 Debatt: 2006-12-15 Beslut: 2006-12-19

Betänkande 2006/07:SoU1 (pdf, 562 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.

Betänkande 2006/07:SoU3

Riksdagen godkände det internationella hälsoreglementet som antogs i Genève den 23 maj 2005 (IHR 2005). Syftet med IHR 2005 är att skydda mot internationella hot mot människors hälsa samtidigt som de åtgärder som vidtas inte ska utgöra ett större hinder för resandet och trafiken mellan stater än vad som är motiverat av hälsoskäl. En ny lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ersätter karantänslagen den 15 juni 2007.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-11-16 Debatt: 2006-12-15 Beslut: 2006-12-19

Betänkande 2006/07:SoU3 (pdf, 10807 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Betänkande 2006/07:SoU2

Regeringen har lämnat en redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat medel under år 2005. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2006-11-16 Debatt: 2006-12-15 Beslut: 2006-12-19

Betänkande 2006/07:SoU2 (pdf, 119 kB)