Dokument & lagar (1 167 träffar)

Betänkande 2013/14:SoU26

Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter lika mycket som andra barn. Riksdagen har därför på förslag från regeringen beslutat om en fritidspeng. Den ska gälla för barn i årskurs 4 till 9 som bor i hushåll som har haft försörjningsstöd under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden. Fritidspeng är en ersättning från socialnämnden för fritidsaktiviteter som är regelbundna och lärarledda samt främjar ett "aktivt deltagande i samhällets gemenskap".

De nya reglerna börjar att gälla den 1 juli 2014.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2014-05-08 Debatt: 2014-05-27 Beslut: 2014-05-27

Betänkande 2013/14:SoU26 (pdf, 199 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd

Betänkande 2013/14:SoU25

Från och med den 1 juli 2014 ska allvarliga avvikande händelser och allvarliga biverkningar i samband med organtransplantationer anmälas omedelbart. Om man till exempel misstänker att en donator haft exempelvis en smittsam sjukdom, som inte upptäckts tidigare, ska patienter som redan fått organ snabbt kunna spåras och nya donationer stoppas. Skyldigheten att anmäla gäller såväl i förhållande till svenska vårdgivare som till utländska myndigheter eller inrättningar som mottagit organet. Bakgrunden till ändringarna är ett EU-direktiv.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-04-29 Debatt: 2014-05-08 Beslut: 2014-05-08

Betänkande 2013/14:SoU25 (pdf, 366 kB)

Betänkande 2013/14:SoU19

När det finns olika hjälpmedel att välja bland ska den som har behov av hjälpmedel få välja det hjälpmedel han eller hon vill ha. Det ska landsting och kommuner se till. Patienten ska få det valda hjälpmedlet om det anses vara befogat med hänsyn till patientens behov och kostnaderna för hjälpmedlet.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2014-04-15 Debatt: 2014-04-29 Beslut: 2014-04-29

Betänkande 2013/14:SoU19 (pdf, 368 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel

Betänkande 2013/14:SoU21

Regeringen har lämnat en redogörelse om stärkt föräldrastöd. I skrivelsen redogör regeringen för sina insatser för att stärka stödet till föräldrar i deras föräldraskap. Regeringen berättar också om sina bedömningar och insatser när det gäller att ytterligare förbättra stödet till föräldrar.

Socialutskottet konstaterar att föräldrastöd erbjuds i varierande former. Blivande och nyblivna föräldrar erbjuds föräldrautbildning och individuellt stöd. En fråga som kan vara viktig för nyblivna föräldrar att diskutera i ett sådant sammanhang är hur parrelationen påverkas när familjen utökas med ett eller flera barn. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa också nej till motioner från den allmänna motionstiden 2013 om familjerådgivning och kunskapscentrumet för föräldraskap och kognitiva svårigheter i Uppsala.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-04-08 Debatt: 2014-04-29 Beslut: 2014-04-29

Betänkande 2013/14:SoU21 (pdf, 38 kB)

Betänkande 2013/14:SoU11

Regeringen har lämnat en redogörelse för äldrepolitiken under åren 2006-2013. Regeringen ger flera exempel på arbetet inom äldrepolitiken. Det gäller exempelvis lagen om valfrihetssystem (LOV) och värdighetsreformen. Regeringen beskriver också flera åtgärder för att höja kompetensen bland omsorgspersonal när det gäller våld mot äldre och psykisk ohälsa bland äldre. Utnämnandet av en äldresamordnare liksom frågan om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre är ytterligare exempel. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa också nej till motioner främst från allmänna motionstiden 2012 och 2013. Motionerna handlar om äldrepolitikens inriktning, stöd till anhöriga med utländsk bakgrund, kompetenscenter, kommunal sjukvård, investeringsstöd samt munhälsa och nutrition.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 12
Justering: 2014-03-18 Debatt: 2014-05-05 Beslut: 2014-05-07

Betänkande 2013/14:SoU11 (pdf, 275 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ett värdigt liv – äldrepolitisk översikt 2006–2014

Betänkande 2013/14:SoU18

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om folkhälsofrågor. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om mål för folkhälsan och inrättande av en kommission för jämlik hälsa. Andra motioner rör en översyn av smittskyddslagen, en handlingsplan mot hepatit B och C och stigmatiseringen av hivpositiva. Samarbete för att ta fram nya antibiotika samt innehållsförteckningar på kosmetik- och hygienprodukter är också frågor motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 10
Beredning: 2014-02-25 Justering: 2014-03-20 Debatt: 2014-04-03 Beslut: 2014-04-03

Betänkande 2013/14:SoU18 (pdf, 194 kB) Webb-tv debatt om förslag: Folkhälsofrågor

Betänkande 2013/14:SoU14

Riksdagen uppmanade regeringen att utarbeta en nationell handlingsplan för minskat alkoholbruk bland ungdomar. Regeringen bör sedan återrapportera till riksdagen på lämpligt sätt.

Socialutskottet, som förberett riksdagens beslut, tycker att regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken är bra. Utskottet anser dock att det behövs ännu högre ambitioner i arbetet med att få ungdomar att dricka mindre alkohol. Insatserna måste koordineras och en handlingsplan skulle kunna samla de frågor som rör specifikt ungdomars alkoholbruk. I handlingsplanen bör det framgå konkret hur det förebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå ska samverka. Till grund för riksdagens beslut om tillkännagivande ligger motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2013 om alkoholfrågor.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Beredning: 2014-02-27 Justering: 2014-03-25 Debatt: 2014-04-02 Beslut: 2014-04-02

Betänkande 2013/14:SoU14 (pdf, 217 kB)

Betänkande 2013/14:SoU17

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om narkotika- och dopningsfrågor. Skälen är bland annat att gällande regler är tillräckliga och att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om familjeklassning av narkotika, antidopningscenter samt översyn av möjligheten att kriminalisera köp av dopningspreparat.

Förslagspunkter: 3
Beredning: 2014-02-04 Justering: 2014-03-18 Debatt: 2014-04-02 Beslut: 2014-04-02

Betänkande 2013/14:SoU17 (pdf, 72 kB)

Betänkande 2013/14:SoU13

Riksdagen vill införa krav på tillstånd för tobaksförsäljning. Riksdagen uppmanade därför regeringen att se över möjligheten att införa tillståndsplikt. Regeringen bör sedan skyndsamt lämna ett förslag till riksdagen. Till grund för beslutet om tillkännagivande ligger motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om tobaksfrågor.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 10
Justering: 2014-03-18 Debatt: 2014-04-02 Beslut: 2014-04-02

Betänkande 2013/14:SoU13 (pdf, 288 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tobaksfrågor

Betänkande 2013/14:SoU12

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om socialtjänsten. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 27 Reservationer: 36
Beredning: 2014-01-30 Justering: 2014-03-06 Debatt: 2014-03-19 Beslut: 2014-03-26

Betänkande 2013/14:SoU12 (pdf, 508 kB) Webb-tv debatt om förslag: Socialtjänstfrågor

Betänkande 2013/14:SoU10

I dag råder brist på specialiserade sjuksköterskor. Trots att en hel del har gjorts och fortfarande görs för att specialistsjuksköterskorna inom vården ska bli fler så fortsätter ändå tillgången på specialutbildade sköterskor att minska. Det konstaterar socialutskottet, som förberett riksdagens beslut. Därför uppmanade riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att snarast lämna ett förslag på hur tillgången på specialiserade sjuksköterskor kan öka. Till grund för beslutet ligger motioner från S, M, SD och V.

Förslagspunkter: 38 Reservationer: 36
Beredning: 2014-01-28 Justering: 2014-03-04 Debatt: 2014-03-12 Beslut: 2014-03-12

Betänkande 2013/14:SoU10 (pdf, 759 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hälso- och sjukvårdsfrågor

Betänkande 2013/14:SoU16

Kommunerna får möjlighet att köpa folköl, tobak och receptfria läkemedel för att kontrollera att de som lämnar ut varorna tar reda på att mottagaren är 18 år. Kontrollköpen ska ge underlag för en dialog mellan kommunen och de som lämnar ut varorna. Kontrollköpen får inte leda till att kommunen vidtar åtgärder mot dem som säljer eller lämnar ut folköl, tobak eller receptfria läkemedel. Kommunerna får bara anlita personer som har fyllt 18 år för att utföra kontrollköpen.

De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-02-18 Debatt: 2014-03-05 Beslut: 2014-03-05

Betänkande 2013/14:SoU16 (pdf, 162 kB)

Betänkande 2013/14:SoU15

För att öka möjligheterna att förflytta sig ska personer med funktionsnedsättning kunna få ekonomiskt stöd av kommunen. Stödet ska användas till att köpa och behovsanpassa en bil eller annat motorfordon. Stödet kallas mobilitetsstöd och ska vara ett komplement till färdtjänsten. Det riktar sig till personer som helt eller delvis kan och vill åka med eget fordon istället för med färdtjänst. Personer med funktionsnedsättning som har tillstånd till färdtjänst men som inte har rätt till bilstöd ska kunna få stödet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2014-02-18 Debatt: 2014-03-05 Beslut: 2014-03-05

Betänkande 2013/14:SoU15 (pdf, 78 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Betänkande 2013/14:SoU8

Riksrevisionen har granskat patientperspektiv i vården och nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården. Slutsatsen är att staten mer effektivt kan använda nationella riktlinjer som styrmedel för att främja en patientcentrerad och effektiv vård.

Regeringen har lämnat en skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport. Socialutskottet konstaterar att regeringen har gett olika uppdrag inom området till Socialstyrelsen och Myndigheten för vårdanalys. Utskottet anser att riksdagen bör vänta in regeringens redovisning av dessa uppdrag. Riksdagen lade skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 4
Beredning: 2013-12-12 Justering: 2014-02-06 Debatt: 2014-02-26 Beslut: 2014-02-26

Betänkande 2013/14:SoU8 (pdf, 168 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården – är nationella riktlinjer en metod?

Betänkande 2013/14:SoU7

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om funktionshindersfrågor. Ett antal motioner handlar om ledsagarservice. Socialutskottet konstaterar att barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) nyligen i en interpellation sagt att hon är bekymrad över att ledsagningen inte fungerar på det sätt som många förväntar sig och att hon vill titta närmare på frågan. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga bland annat ledsagarservice. Utskottet välkomnar detta och förutsätter att regeringen kommer att få förslag på åtgärder som kan bidra till ökad likvärdighet mellan kommunerna och ökad rättssäkerhet för den enskilde.

Utskottet konstaterar att det finns stora skillnader i landstingens bidrag för glasögon till barn och unga. Det är inte bra. Utskottet förutsätter att skillnaderna mellan landstingen uppmärksammas och diskuteras inom Sveriges Kommuner och Landsting.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 13
Beredning: 2013-12-05 Justering: 2014-02-06 Debatt: 2014-02-26 Beslut: 2014-02-26

Betänkande 2013/14:SoU7 (pdf, 360 kB) Webb-tv debatt om förslag: Funktionshindersfrågor

Betänkande 2013/14:SoU9

Myndigheten Inspektionen för vård och omsorg ska vara rättslig motpart till yrkesverksamma inom vården som har överklagat beslut om ny legitimation eller behörighet att skriva ut läkemedel. Detta efter att legitimationen eller behörigheten tidigare dragits in.

Ändringen börjar gälla den 1 mars 2014. Även beslut som meddelats före dess ska behandlas enligt den nya regeln. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-01-16 Debatt: 2014-01-29 Beslut: 2014-01-29

Betänkande 2013/14:SoU9 (pdf, 71 kB)

Betänkande 2013/14:SoU5

Från hösten 2012 har Socialstyrelsen i uppdrag att anordna de specialistkompetenskurser för läkare som är bekostade av allmänna medel. För att ansvaret för administrationen för specialistkurserna ska kunna föras över till Socialstyrelsen ska vissa lagändringar göras.

Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-12-12 Debatt: 2014-01-15 Beslut: 2014-01-15

Betänkande 2013/14:SoU5 (pdf, 114 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning

Betänkande 2013/14:SoU2

En ny benämning för yrket sjukgymnast skapas: fysioterapeut. Det blir en skyddad yrkestitel och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand. Sjukgymnast förblir en skyddad yrkestitel. Ett utvidgat titelskydd ska leda till ökad tydlighet. Den nya benämningen speglar också bättre dagens utbildning. Fysioterapeut är dessutom den internationellt mest använda titeln för yrkeskåren, och gemensamma benämningar kan underlätta för patienter att ta del av vård i andra EU-länder.

Det införs en bestämmelse som reglerar landstingens ansvar att erbjuda möjlighet till anställning för tandläkares specialiseringstjänstgöring i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av tandläkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.

Det införs krav på behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården. Socialnämnden ska använda handläggare som har svensk socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan eller som har en erkänd utländsk utbildning. Denna ändring ska börja gälla den 1 juli 2014 i stället för den 1 januari 2014 som regeringen föreslagit. Detta för att Socialstyrelsen ska hinna förbereda genomförandet. Övriga lagändringar börjar gälla den 1 januari 2014. Riksdagen sa i huvudsak till regeringens förslag.

Riksdagen anser att utbildningstiden för tandhygienister bör förlängas från två till tre år och uppmanade i ett tillkännagivande regeringen att återkomma med ett lagförslag. Tandhygienist är i dag det enda av 21 reglerade yrken inom hälso- och sjukvården som har en tvåårig utbildning. Övriga har minst en treårig utbildning. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från S, MP, FP och V.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Beredning: 2013-10-22 Justering: 2013-12-05 Debatt: 2013-12-16 Beslut: 2013-12-17

Betänkande 2013/14:SoU2 (pdf, 1659 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Betänkande 2013/14:SoU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 62,2 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2014. De största anslagen går till statlig assistansersättning (23,2 miljarder kronor), läkemedelsförmåner (21,2 miljarder kronor) och tandvårdsförmåner (5,7 miljarder kronor).

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att snarast följa upp om det statliga tandvårdsstödet och högkostnadsskyddet är rätt utformade, om de når rätt målgrupper och om de effektivt bidrar till en god tandhälsa. Tillkännagivandet bygger på två motioner från Socialdemokraterna.

Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande om att finansieringen av Rett Center bör bli mer långsiktig. Rett Center är ett nationellt center för Retts syndrom, en ovanlig neurologisk störning. Centret får i dag statlig finansiering för ett år i taget. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma i vårändringsbudgeten för 2014 med ett förslag som ger regeringen rätt att under 2014 besluta om bidrag till Rett Center för perioden 2015-2016. Tillkännagivandet bygger på motioner från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 10
Beredning: 2013-11-07 Justering: 2013-11-28 Debatt: 2013-12-16 Beslut: 2013-12-17

Betänkande 2013/14:SoU1 (pdf, 578 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Betänkande 2013/14:SoU6

Ett antal lagar ändras så att hänvisningar till Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ersätts med hänvisningar till E-hälsomyndigheten. Bakgrunden är att regeringen i budgetpropositionen för 2014 gör bedömningen att Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur bör byta namn till E-hälsomyndigheten.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2013-11-21 Debatt: 2013-12-04 Beslut: 2013-12-04

Betänkande 2013/14:SoU6 (pdf, 1202 kB)