Dokument & lagar (25 träffar)

Betänkande 2009/10:SoU22

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny patientsäkerhetslag. Den nya lagen innebär bland annat följande: I syfte att bidra till hög patientsäkerhet får vårdgivare ett tydligt ansvar att utreda händelser som lett till eller hade kunnat leda till en vårdskada. Socialstyrelsen ska i stället för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Hsan, pröva klagomål från patienter. De nuvarande disciplinpåföljderna varning och erinran ersätts av bland annat en utökad möjlighet för Socialstyrelsen att rikta kritik mot såväl vårdgivare som hälso- och sjukvårdspersonal. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten ska av vårdgivaren rapporteras till Socialstyrelsen. Möjligheterna att föreskriva prövotid och återkalla legitimation utvidgas. I beslut om prövotid, som utgör tre år, ska det fastställas en prövotidsplan som den legitimerade ska följa. Patienter och närstående ska på olika sätt uppmuntras och involveras i patientsäkerhetsarbetet. Apotekspersonal måste anmäla till Socialstyrelsen om det finns skäl att anta att en läkares eller tandläkares förskrivning av exempelvis narkotiska läkemedel står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Lagen börjar att gälla den 1 januari 2011.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 13
Justering: 2010-06-03 Debatt: 2010-06-15 Beslut: 2010-06-16

Betänkande 2009/10:SoU22 (pdf, 9523 kB)

Betänkande 2009/10:SoU15

Riksdagen skjöt upp behandlingen av regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag till nästa riksmöte 2010/11. Även ärenden som kan komma att hänvisas till socialutskottet under återstoden av innevarande riksmöte skjöts upp.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-03 Debatt: 2010-06-15 Beslut: 2010-06-16

Betänkande 2009/10:SoU15 (pdf, 18 kB)

Betänkande 2009/10:SoU25

Det blir hårdare krav på tobaksförsäljare. I fortsättningen ska inte försäljning få påbörjas förrän en anmälan har gjorts till kommunen. Det blir därmed enklare för kommunen att utöva tillsyn. Kommunen ska dessutom få förbjuda tobaksförsäljning om säljaren gör sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av tobakslagens bestämmelser. Beslutet syftar till att få en effektivare tillsyn och bättre efterlevnad av bestämmelsen att tobak endast får säljas till den som har fyllt 18 år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Regeringen hade förslagit att ändringarna skulle börja gälla den 1 juli 2010 men riksdagen flyttade fram ikraftträdandet till den 1 augusti 2010.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 7
Justering: 2010-06-03 Debatt: 2010-06-15 Beslut: 2010-06-16

Betänkande 2009/10:SoU25 (pdf, 524 kB)

Betänkande 2009/10:SoU20

Regeringen har gjort den tredje och sista uppföljningen av handlingsplanen Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Riksdagen antog handlingsplanen 2000. Regeringen redovisar bland annat hur arbetet har gått, utvecklingen på området och målen för en strategi framåt. Socialutskottet välkomnar strategiarbetet och föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-05-25 Debatt: 2010-06-15 Beslut: 2010-06-16

Betänkande 2009/10:SoU20 (pdf, 74 kB)

Betänkande 2009/10:SoU21

Riksdagen sa ja till att reglerna för personlig assistans ändras den 1 januari 2011. Det ska krävas tillstånd för att få bedriva verksamhet med personlig assistans. Den som har rätt till assistans och är arbetsgivare åt sina assistenter ska vara skyldig att anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen. Det införs en ny regel: När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Barnet ska få relevant information och få möjlighet att framföra sina åsikter. En annan ny regel gäller personer som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt. Möjligheterna att tillgodose personens behov genom anpassning av bostaden eller andra hjälpmedel måste först utredas innan sådan assistans kan beviljas. Andra ändringar gäller kommunernas ansvar. Det här är ett exempel: När en kommun beviljar personlig assistans ska den enskilde personen erbjudas en individuell plan med planerade och beslutade insatser. Beslutet innebär också en ny lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. Socialstyrelsen och Försäkringskassan arbetar just nu bland annat med att ta fram ett instrument för att bedöma behovet av personlig assistans. Försäkringskassan har också fått i uppgift att följa upp de lokala försäkringscentrens beslut om personlig assistans. Riksdagen ger regeringen i uppdrag att lämna en redovisning så fort det finns underlag och vid behov förslag till åtgärder.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 7
Justering: 2010-05-18 Debatt: 2010-05-26 Beslut: 2010-05-27

Betänkande 2009/10:SoU21 (pdf, 891 kB) Webb-tv debatt om förslag: Personlig assistans och andra insatser – åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

Betänkande 2009/10:SoU23

Riksdagen sa ja till regeringen förslag om ökad kvalitet vid utskrivning av läkemedel. Beslutet innebär att Apotekens Service AB ska få lämna ut uppgifter till landstingen om vilka läkemedel som patienter har tagit ut. Landstingen ska få använda uppgifterna i sin medicinska uppföljning. Patientens identitet ska vara skyddad. Det finns riktlinjer och rekommendationer om vilka läkemedel och kombinationer av läkemedel som ska skrivas ut vid olika sjukdomar och diagnoser. För att landstingen ska kunna följa upp om utskrivningen av läkemedel sker enligt riktlinjerna måste de kunna följa enskilda individer över längre tid. Detta blir nu alltså möjligt genom riksdagens beslut. Det kommer att gå att jämföra olika befolkningsgruppers användning av läkemedel utifrån faktorer som till exempel ålder, kön och inkomst. I förlängningen kommer landstingens möjligheter att skriva ut läkemedel mer effektivt att öka. Enligt beslutet ska också läkemedelsförteckningen få innehålla uppgifter om namn, yrkesspecialitet och arbetsplats på den som har skrivit ut läkemedlen. Denna ändring innebär till exempel att en läkare kommer att kunna kontakta tidigare förskrivare för att diskutera patientens läkemedelsbehandling. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2010.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 2
Justering: 2010-05-06 Debatt: 2010-05-24 Beslut: 2010-05-26

Betänkande 2009/10:SoU23 (pdf, 432 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning

Betänkande 2009/10:SoU19

Lex Sarah ska i fortsättningen omfatta alla som arbetar inom socialtjänsten och vid Statens Institutionsstyrelse, SiS. Lex Sarah har funnits sedan 1999 och gäller både i kommunal verksamhet och i verksamhet som drivs enskilt. Bestämmelserna innebär att de som arbetar inom omsorger om äldre eller personer med funktionshinder är skyldiga att rapportera allvarliga missförhållanden. Enligt regeringens förslag ska Lex Sarah nu utvidgas till att gälla även de som arbetar med andra grupper som är föremål för socialtjänstens stöd och omvårdnad på olika sätt. Personal inom missbruksvård och på ungdomshem får också en rapporteringsskyldighet. De som jobbar ideellt berörs inte av förslaget. En annan nyhet är att alla missförhållanden, och även risker för missförhållanden, ska rapporteras. Arbetsgivaren, ansvarig nämnd, SiS ledning eller enskild som driver verksamhet måste ta itu med rapporterade problem utan fördröjning. Ett allvarligt missförhållande, eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska också snarast anmälas till Socialstyrelsen. Lagändringarna berör socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ändringarna börjar i huvudsak att gälla den 1 juli 2011. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2010-05-06 Debatt: 2010-05-24 Beslut: 2010-05-26

Betänkande 2009/10:SoU19 (pdf, 440 kB) Webb-tv debatt om förslag: Lex Sarah och socialtjänsten – förslag om vissa förändringar

Betänkande 2009/10:SoU18

Äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det är innehållet i en ny nationell värdegrund för äldreomsorgen, som regeringen har föreslagit. Med begreppet värdighet menas att en person även vid hög ålder ska ha rätt att leva sitt liv utifrån sin identitet och personlighet. Hon eller han bör få stöd i att behålla sina intressen och vanor, men även i vissa fall bryta ett mönster av vanor. Välbefinnande tar sikte på den subjektivt upplevda känslan av välbefinnande. Det handlar om upplevelsen av den egna livssituationen. Värdegrunden ska skrivas in i socialtjänstlagen. Det ska också stå i socialtjänstlagen att äldre ska så långt det är möjligt få vara med och bestämma om när och hur hemtjänsten ska ges. Vidare ska kommunerna få befogenhet att kompensera äldre som inte fått det ekonomiska bistånd som de har rätt till. Lagändringarna börjar att gälla den 1 januari 2011. Riksdagen sa ja till förslaget.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 10
Justering: 2010-04-29 Debatt: 2010-05-24 Beslut: 2010-05-26

Betänkande 2009/10:SoU18 (pdf, 309 kB) Webb-tv debatt om förslag: Värdigt liv i äldreomsorgen

Betänkande 2009/10:SoU14

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att upphäva riksdagens tidigare beslutade mål och riktlinjer för Smittskyddsinstitutet arbete och organisation. Anledningen är att regeringen vill ge Smittskyddsinstitutet ett breddat uppdrag på kunskapsområdet. Myndigheten ska bygga upp och sprida kunskap om smittskydd i större utsträckning än vad den har gjort tidigare. För att klara detta behövs en omorgansiation. Omorganisationen är tänkt att genomföras den 1 juli 2010. Enligt regeringen ska Socialstyrelsen även i fortsättningen ansvara för styrningen av smittskyddet inom hälso- och sjukvården. Myndigheten ska också ansvara för att det finns en god beredskap för att hantera smittskydd.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2010-04-22 Debatt: 2010-05-05 Beslut: 2010-05-05

Betänkande 2009/10:SoU14 (pdf, 79 kB) Webb-tv debatt om förslag: Myndigheterna inom smittskyddsområdet

Betänkande 2009/10:SoU16

Den nya influensan som började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009 ska från och med 1 juni 2010 inte längre betraktas som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-20 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:SoU16 (pdf, 108 kB)

Betänkande 2009/10:SoU13

Riksdagen sa nej till motioner om narkotika från den allmänna motionstiden 2009. Beslutet motiveras med att arbete redan pågår eller att frågorna redan har behandlats i riksdagen under mandatperioden.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2010-04-13 Debatt: 2010-05-05 Beslut: 2010-05-05

Betänkande 2009/10:SoU13 (pdf, 85 kB) Webb-tv debatt om förslag: Narkotikafrågor

Betänkande 2009/10:SoU24

Riksdagen sa ja till att ändra i övergångsbestämmelserna i lagen om statligt tandvårdsstöd. Från den 1 juli 2008 gäller ett nytt tandvårdsstöd för vuxna. I samband med tandvårdsstödet gjordes ersättningen till vårdgivarna om. Ersättningsnivån för en vårdgivare, som kan vara exempelvis en tandklinik, avgörs av när en tandvårdsbehandling avslutas. I samband med att ersättningen ändrades gjordes övergångsregler om när en vårdgivare ska få ersättning från Försäkringskassan enligt de tidigare bestämmelserna. Den nya lagändringen innebär att tiden för att lämna in ansökan om ersättning enligt de gamla bestämmelserna i vissa fall förlängs till den 1 september 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-08 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:SoU24 (pdf, 78 kB)

Betänkande 2009/10:SoU17

Riksdagen sa nej till samtliga motioner som handlar om tobaksfrågor. Totalt rör det sig om 35 förslag som lämnats in av ledamöterna under den allmänna motionstiden 2009. Här återfinns flera förslag som tar upp hälsoeffekterna av snus och cigaretter. Andra berör barn och ungdomars konsumtion av tobak. Beslutet motiveras i det allra flesta fall av att frågorna redan behandlats i riksdagen. Eller att arbete redan pågår hos regeringen eller i berörd myndighet.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2010-04-08 Debatt: 2010-04-22 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:SoU17 (pdf, 58 kB)

Betänkande 2009/10:SoU10

Den som har tillstånd att sälja läkemedel till konsumenter måste ha Läkemedelsverkets registrerade varumärke för öppenvårdsapotek, apotekssymbolen, väl synlig. Vidare ska extemporeläkemedel få tillverkas på andra platser än på sjukhusapotek och öppenvårdsapotek, nämligen på så kallade extemporeapotek. Extemporeläkemedel är läkemedel som tillverkas på apotek utifrån en förskrivares instruktion, till exempel när patienten är överkänslig mot substanser i godkända läkemedel. Läkemedelsverket måste ge sitt tillstånd för tillverkningen. Lagändringarna gäller i huvudsak från den 1 juni 2010. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2010-03-23 Debatt: 2010-04-07 Beslut: 2010-04-07

Betänkande 2009/10:SoU10 (pdf, 387 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa apoteksfrågor

Betänkande 2009/10:SoU12

Riksdagen sa nej till motioner om socialtjänsten från den allmänna motionstiden 2009. Flera av motionerna handlar om frågor som regeringen och olika myndigheter redan arbetar med. Andra motioner behandlas förenklat eftersom de rör frågor som behandlats av riksdagen tidigare under valperioden.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 10
Justering: 2010-03-16 Debatt: 2010-04-07 Beslut: 2010-04-07

Betänkande 2009/10:SoU12 (pdf, 245 kB) Webb-tv debatt om förslag: Socialtjänst

Betänkande 2009/10:SoU11

Riksdagen sa nej till motioner om hälso- och sjukvård från den allmänna motionstiden 2009. Det främsta skälet är att det redan pågår arbete på olika områden. Många motioner behandlas förenklat eftersom de tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 11
Justering: 2010-03-16 Debatt: 2010-04-07 Beslut: 2010-04-07

Betänkande 2009/10:SoU11 (pdf, 425 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hälso- och sjukvårdsfrågor

Betänkande 2009/10:SoU9

Riksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär att vårdavgifter för patienter under 18 år ska betalas av patientens förmyndare. Förmyndare kan vara en förälder eller någon annan person. Beslutet gäller avgifter inom både hälso- och sjukvården och tandvården. Även avgift för uteblivet avtalat besök ska betalas av förmyndaren. Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige. Riksdagen anser att barns skuldsättning på alla sätt bör motverkas eftersom det leder till problem när barnet blir myndigt. Det är därför viktigt att barn inte skuldsätts för dessa avgifter. Ändringarna börjar gälla den 1 juni 2010.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2010-03-11 Debatt: 2010-03-24 Beslut: 2010-03-24

Betänkande 2009/10:SoU9 (pdf, 449 kB) Webb-tv debatt om förslag: Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården

Betänkande 2009/10:SoU8

Nya diagnos- och behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvården kan påverka patientens människovärde och integritet. Dessa metoder ska därför granskas ur individ- och samhällsetiska aspekter innan de börjar användas. Vårdgivarna har ansvar för en sådan granskning sker. En ny paragraf kommer därför att införas i hälso- och sjukvårdslagen. Ändringen av hälso- och sjukvårdslagen träder i kraft den 1 juli 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-03-11 Debatt: 2010-03-24 Beslut: 2010-03-24

Betänkande 2009/10:SoU8 (pdf, 90 kB) Webb-tv debatt om förslag: Etisk bedömning av nya metoder i vården

Betänkande 2009/10:SoU7

Riksdagen sa ja till regeringen förslag om att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården. Den nationella vårdgarantin ska därför regleras i lag. Patientens rätt till en förnyad medicinsk bedömning ska också utökas och den patient som så begär ska i framtiden ha rätt till en fast vårdkontakt. Förändringarna medför att hälso- och sjukvårdslagen och lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ändras. Vårdgarantin har tidigare varit en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Vårdgarantin innebär att landstingens hälso- och sjukvård förbinder sig att utföra vårdtjänster inom en viss tidsgräns. Dagens tidsgränser ska fortsätta gälla tillsvidare. Patienter får nu ökade möjligheter till ett andra utlåtande vid en diagnos i hälso- och sjukvård. Patienterna har tidigare bara haft rätt till nya medicinska bedömningar när det förekommit motstridiga uppgifter om det medicinska ställningstagandet, diagnosen. Den fasta vårdkontakt som vården ska utse ersätter den nuvarande funktionen "patientansvarig läkare" och kan vara en annan yrkeskategori än läkare. Lagstiftningen träder i kraft den 1 juli 2010.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2010-03-04 Debatt: 2010-03-24 Beslut: 2010-03-24

Betänkande 2009/10:SoU7 (pdf, 410 kB) Webb-tv debatt om förslag: Stärkt ställning för patienten

Betänkande 2009/10:SoU6

Den så kallade biståndsparagrafen i socialtjänstlagen, SoL, förtydligas från och med den 1 mars 2010. Lagändringen innebär att en kommun inte ska få göra ekonomiska behovsprövningar av andra biståndsinsatser än ekonomiskt bistånd om kommunens rätt att ta ut avgift för insatsen regleras i SoL. Det rör framför allt biståndsinsatser som hemtjänst och plats i särskilt boende. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Justering: 2010-01-19 Debatt: 2010-01-27 Beslut: 2010-01-27

Betänkande 2009/10:SoU6 (pdf, 114 kB) Webb-tv debatt om förslag: Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
Paginering