Dokument & lagar (11 träffar)

Betänkande 1998/99:BoU11

De nuvarande bestämmelserna om indragning av räntestöd vid ägarförändringar och överlåtelser av kommunala bostadsföretag eller deras bostäder ersätts av ett nytt tidsbegränsat sanktionssystem. Riksdagens beslut ska motverka att bostadsföretagen säljs ut eller att pengar förs över från bostadsföretagen till annan verksamhet i kommunen. Detta under tiden då den framtida utvecklingen av de allmännyttiga bostadsföretagen utreds. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag, om förändringar i regeringens förslag: Det gäller att lagen ska träda i kraft den 19 juni 1999 i stället för den 1 juli, att lagens retroaktiva verkningar slopas samt att lagens giltighetstid förkortas med ett halvt år.


Justering: 1999-06-03 Debatt: 1999-06-14

Betänkande 1998/99:BoU11 (doc, 380 kB)

Betänkande 1998/99:BoU10

Tio riksdagsledamöter hade begärt att lagförslaget om kvalificerad majoritet vid omvandling av hyresrätter till bostadsrätter med stöd av bestämmelserna i 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen skulle vila i minst 12 månader då det avsåg sådana fri- och rättigheter som avses i första stycket i samma paragraf. Riksdagen beslutade att konstitutionsutskottet skulle pröva om dessa bestämmelser var tillämpliga på lagförslaget.


Justering: 1999-05-11 Debatt: 1999-05-20

Betänkande 1998/99:BoU10 (doc, 111 kB)

Betänkande 1998/99:BoU8

Riksdagen godkände regeringens förslag om ändringar i lagen om egenskapskrav på byggnadsverk med anledning av bl.a. EG:s byggproduktdirektiv. Vissa mindre förändringar gjordes också i plan- och bygglagen samt i miljöbalken, lagen om införande av miljöbalken och förköpslagen. Vidare beslutades att en- och tvåbostadshus ska undantas från kravet på återkommande funktionskontroll av ventilationssystemet.


Justering: 1999-04-29 Debatt: 1999-05-20

Betänkande 1998/99:BoU8 (doc, 258 kB)

Betänkande 1998/99:BoU9

Riksdagen godkände regeringens förslag om eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag. Beslutet innebär att försäkringskassorna får större möjligheter att efterge krav på återbetalningsskyldighet av bostadsbidrag för personer som under överskådlig tid inte kommer att kunna betala tillbaka bidragen. Lagändringen träder i kraft den 15 maj 1999. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag, att någon avgift inte ska tas ut på de återbetalningspliktiga bostadsbidrag som avser bidragsåret 1997. Med anledning av motionsförslag gavs regeringen i uppdrag att överväga om någon avgift ska tas ut på återbetalningen av 1998 års bostadsbidrag. Riksförsäkringsverket har fått i uppdrag att göra en utvärdering av bostadsbidragsreglerna. Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om att utvärderingen särskilt bör belysa träffsäkerheten hos de preliminära bostadsbidragen och hur denna kan förbättras.


Justering: 1999-04-21 Debatt: 1999-04-29

Betänkande 1998/99:BoU9 (doc, 147 kB)

Betänkande 1998/99:BoU7

Det finns bärande skäl för att överväga införandet av ägarlägenheter. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att utreda hur ägarlägenheter ska lagregleras.


Justering: 1999-03-11 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:BoU7 (doc, 93 kB)

Betänkande 1998/99:BoU6

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om naturresursfrågor och vattenrätt.


Justering: 1999-03-11 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:BoU6 (doc, 99 kB)

Betänkande 1998/99:BoU5

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. jordförvärvslagen, expropriationslagen, förköpslagen och lagen om lägenhetsregister.


Justering: 1999-03-11 Debatt: 1999-03-24

Betänkande 1998/99:BoU5 (doc, 122 kB)

Betänkande 1998/99:BoU4

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om frågor med anknytning till plan- och bygglagen.


Justering: 1999-02-18 Debatt: 1999-03-10

Betänkande 1998/99:BoU4 (doc, 186 kB)

Betänkande 1998/99:BoU2

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen med innebörden att den kooperativa hyresrätten ska permanentas som upplåtelseform. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner.


Justering: 1999-01-28 Debatt: 1999-02-17

Betänkande 1998/99:BoU2 (doc, 110 kB)

Betänkande 1998/99:BoU3

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utvärdera reglerna om hyresgästinflytande vid ombyggnad, som riksdagen beslutade om i februari 1997 (se 1996/97:BoU5 ). Utvärderingen bör ge svar på om hyresgästerna fått ett tillfredsställande inflytande när det gäller vad som ska åtgärdas i lägenheterna, vilken typ av åtgärder som ska vidtas och hur åtgärderna ska utföras.


Justering: 1999-01-26 Debatt: 1999-02-17

Betänkande 1998/99:BoU3 (doc, 178 kB)

Betänkande 1998/99:BoU1

Riksdagen godkände, med vissa ändringar, regeringens budgetförslag för samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. En ändring rörde anslaget för byggforskning. Regeringen ville minska anslaget med 100 miljoner kronor. Riksdagen beslutade att den forskningsverksamhet som stöds av Byggforskningsrådet ska kompenseras för anslagsminskningen med 50 miljoner kronor med medel från annat anslag. Stödet för anordnande av studentbostäder ska avvecklas genom att endast de ansökningar som kommit in senast den 12 oktober 1998 ska kunna prövas. Det anslag som regeringen föreslagit för verksamheten är dock inte tillräckligt. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att tillföra medel på tilläggsbudgeten för 1999. Riksdagen gjorde två tillkännagivanden till regeringen om allmännyttiga bostadsföretag och om stöd till fukt- och mögelskadade småhus: Kriterierna för om ett bostadsföretag är allmännyttigt bör klarläggas. Dessa företag bör också ges ett särskilt skydd mot att de omdanas till andra typer av företag och att deras egendom avyttras i strid med målsättningen för företagens verksamhet. När det gäller stöd till fukt- och mögelskadade småhus konstaterar riksdagen att det finns problem, bl.a. med en för hög självrisk. Regeringen bör därför överväga vilka regeländringar som är möjliga att genomföra inom tillgängliga ekonomiska ramar.


Justering: 1998-11-26 Debatt: 1998-12-08

Betänkande 1998/99:BoU1 (doc, 397 kB)