Dokument & lagar (39 952 träffar)

Kommittédirektiv 2020:4

Ett förenklat och effektivt regelverk för bland annat bygglov Innehåll Sammanfattning Regelverket för bland annat bygglov behöver förenklas Uppdraget att göra en systematisk översyn av regelverket om bland annat bygglov Utredaren ska därför Utredaren ska därför Fler åtgärder bör kunna tillåtas i strid med gällande

2020-01-23

Kommittédirektiv 2020:3

Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn Innehåll Sammanfattning Bakgrund Förutsättningar för rätt till personlig assistans Föräldraansvar vid bedömning av rätt till personlig assistans för barn Egenvård och tillsyn Konsekvenser av praxisändring Uppdraget att utreda rätten

2020-01-23

Kommittédirektiv 2020:7

Ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare Innehåll Sammanfattning Uppdraget att undersöka vilka kompletterande bestämmelser som behövs med anledning av förordningen om Ecris-TCN Identifiera områden där det behövs kompletteringar Utredaren ska därför Införande av alfanumeriska uppgifter i

2020-01-30

Kommittédirektiv 2020:6

Ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott Innehåll Sammanfattning Arbetet med en snabbare lagföring bör fortsätta Uppdraget om ett permanent snabbförfarande i brottmål Utredaren ska därför Det särskilda snabbförfarandet för lagöverträdare under 18 år Utredaren

2020-01-30

Kommittédirektiv 2020:5

Ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar Innehåll Sammanfattning En särskild utredare ges därför i uppdrag att Behovet av att tillsätta en utredning med syftet att åstadkomma ett förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar Sexualbrottens straffskalor behöver ses över Förbättrad

2020-01-30

Kommittédirektiv 2020:8

Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare Innehåll Sammanfattning Utredaren ska därför Det svenska systemet för arbetskraftsinvandring behöver förbättras Uppdraget Utredaren ska Utredaren ska därför Möjlighet att resa i avvaktan på beslut Utredaren ska

2020-02-06

Kommittédirektiv 2020:10

En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner Innehåll Sammanfattning Utredaren ska därför Översyn av fullmäktigersättares tjänstgöring Utredaren ska därför Uppdraget att analysera vissa aspekter av det kommunala beslutsfattandet Utredaren ska därför Utredaren ska därför Kartläggning

2020-02-06

Kommittédirektiv 2020:2 kommittébeteckning: U 2018:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola U 2018:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 8 mars 2018 kommittédirektiv om hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan,

2020-01-09

Kommittédirektiv 2020:1 kommittébeteckning: S 2018:02

Tilläggsdirektiv till utredningen om jämlik tandhälsa S 2018:02 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Socialstyrelsens utvärdering Regeringens bedömning Konsekvensbeskrivningar Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2020 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

2020-01-09

Kommittédirektiv 2020:18

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven U 2017:07 Innehåll Ändring i uppdraget Uppdraget att utreda en mer tillgänglig elevhälsa Utredaren ska därför Uppgifter om tillgång till elevhälsa ska lämnas Utredaren ska därför Utredaren ska därför Uppdraget att föreslå vem som ska besluta

2020-02-20

Kommittédirektiv 2020:20

Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg Innehåll Sammanfattning Ändrad rättstillämpning och förslag på lagändring Förslag från Vårdföretagarna Uppdraget att undersöka om mervärdesskattelagen kan ändras Utredaren ska därför Huvuddragen i systemet med kompensation Kostnader för mervärdesskatt

2020-02-27

Kommittédirektiv 2020:19

Utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Utredningsuppdraget Utredaren ska därför Moderskap efter en flytt till Sverige Utredaren ska därför Barn i Sverige som har tillkommit genom ett internationellt surrogatarrangemang Utredaren ska

2020-02-27

Kommittédirektiv 2020:25

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en mer likvärdig skola U 2018:05 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 juli 2018 kommittédirektiv om ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning dir. 2018:71Uppdraget skulle

2020-03-05

Kommittédirektiv 2020:23

Effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden Innehåll Sammanfattning EU-rättsliga ramar och nationella bestämmelser om polisiära åtgärder Medlemsstaterna rekommenderas att ge poliskontroller företräde framför återinförd gränskontroll vid de inre gränserna Tvångsmedel enligt rättegångsbalken och polislagen Det

2020-03-05

Kommittédirektiv 2020:24

En tioårig grundskola Innehåll Sammanfattning Den svenska skolan behöver förstärkas Kunskapsresultaten i grundskolan behöver förbättras De senaste årens reformer Skillnader mellan förskoleklassen och grundskolan Mer undervisningstid kan vara ett sätt att förbättra kunskapsresultaten Uppdraget att föreslå hur en

2020-03-05

Kommittédirektiv 2020:21

Fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan Innehåll Sammanfattning Uppdraget att ge fler elever bättre förutsättningar att bli behöriga till gymnasieskolan Elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan bör garanteras läxhjälp Utredaren ska därför Det behövs bättre möjligheter att anpassa undervisningen

2020-02-27

Kommittédirektiv 2020:22

En kommission för jämställda livsinkomster Innehåll Sammanfattning Kommissionen ska Kommissionens arbete ska genomsyras av perspektiv som innebär att Delmålet om ekonomisk jämställdhet Det finns skillnader i arbetskraftsdeltagande mellan kvinnor och män En tydlig utmaning är det alltför låga arbetskraftsdeltagandet

2020-03-05

Kommittédirektiv 2020:15

Tilläggsdirektiv till utredningen Samordning för bostadsbyggande Fi N 2017:08 Innehåll Ändring i uppdraget Stärkt planering för en hållbar utveckling Uppdraget att se över delar av plan- och bygglagen för att stärka förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transporter Utredaren

2020-02-13

Kommittédirektiv 2020:14

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet S 2018:13 Innehåll Ändring i uppdraget Uppdraget att belysa tillämpningen av särskilda skäl inom underhållsstödet Konsekvensbeskrivningar Kontakter och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2020-02-13

Kommittédirektiv 2020:13

Ett moderniserat konsumentskydd Innehåll Sammanfattning Nytt EU-direktiv som reviderar befintliga EU-regler Nuvarande regler Uppdraget att genomföra EU-direktivet om ett moderniserat konsumentskydd Utredaren ska Åtgärder för att förbättra konsumentskyddet vid telefonförsäljning Uppdraget om skriftlighetskravet vid

2020-02-13