Dokument & lagar (166 träffar)

Kommittédirektiv 2014:99

En flexibel och effektiv kriminalvård Innehåll Kriminalvårdens uppgifter Uppdraget att granska och analysera kostnadsutvecklingen inom Kriminalvården Utredaren ska därför Uppdraget att analysera Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Arbetsformer och redovisning

2014-06-26

Kommittédirektiv 2014:96

Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands Innehåll Sammanfattning Utredaren ska Konsekvensbeskrivningar Arbetsformer och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se över lagen 1994:588 om utbildning för fredsfrämjande verksamhet.

2014-06-19

Kommittédirektiv 2014:95 kommittébeteckning: U 2014:01

Tilläggsdirektiv till Yrkesprogramsutredningen U 2014:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 juni 2014 Förlängd tid för uppdraget 1. Regeringen beslutade den 5 december 2013 kommittédirektiv om utveckling av gymnasieskolans teknikprogram dir. 2013:122Enligt direktiven ska utredaren

2014-06-19

Kommittédirektiv 2014:91

Offentlighetsprincipen i fristående skolor Innehåll Sammanfattning Utredaren ska Offentlighetsprincipen Behovet av en utredning Friskolekommittén Beslutade ändringar i skollagen avseende kommuners insynsrätt i fristående skolors verksamhet Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad

2014-06-19

Kommittédirektiv 2014:76

Behandlingen av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen Innehåll Sammanfattning Skydd för den personliga integriteten Uppdraget Utredaren ska mot denna bakgrund Utredaren ska därför Relationen till bland annat grundlag och offentlighets- och sekretesslagen Utredaren ska därför

2014-05-28

Kommittédirektiv 2014:159 kommittébeteckning: U 2014:05

Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen U 2014:05 Innehåll Ändring av uppdraget Förskoleklass för alla Utredaren ska föreslå Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Ändring av uppdraget Regeringen beslutade den 6 mars 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå bl.a. hur en tioårig grundskola

2014-12-18

Kommittédirektiv 2014:50 kommittébeteckning: U 2014:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utveckling av gymnasieskolans teknikprogram U 2014:01 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Utredaren ska Uppdraget att utreda dimensionering av gymnasial yrkesutbildning Utredaren ska därför Studie- och yrkesvägledning behöver utvecklas och den gymnasiala yrkesutbildningen

2014-03-20

Kommittédirektiv 2014:148 kommittébeteckning: UD 2012:01

Tilläggsdirektiv till Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX UD 2012:01 Innehåll Förlängd tid för redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 27 november 2014 Förlängd tid för redovisning av uppdraget Regeringen beslutade den 1 juni 2012 kommittédirektiv om en parlamentarisk kommitté för att utreda

2014-11-27

Kommittédirektiv 2014:11

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Innehåll Sammanfattning Finansiella tjänster och produkter Konsumentskydd vid telefonförsäljning på finansmarknadsområdet Behovet av en särskild utredning på finansmarknadsområdet Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget

2014-01-30

Kommittédirektiv 2014:43

Ansvar för försäkringsmedicinska utredningar Innehåll Sammanfattning Bakgrund Försäkringsmedicinskt centrum Försäkringskassans framställan om att landstingen ska genomföra de försäkringsmedicinska utredningarna Arbetsförmågeutredningens förslag Nuvarande bestämmelser Behovet av en utredning Uppdraget Behov av

2014-03-20

Kommittédirektiv 2014:100 kommittébeteckning: Fi 2014:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Fi 2014:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 juni 2014 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 januari 2014 kommittédirektiv om telefonförsäljning av finansiella tjänster

2014-06-19

Kommittédirektiv 2014:85

Europeisk kvarstad på bankmedel Innehåll Sammanfattning Förordningen om kvarstad på bankmedel Förordningens huvudsakliga innehåll Uppdraget med anledning av kvarstadsförordningen Utredaren ska mot denna bakgrund Behöriga myndigheter Utredaren ska därför Övrigt Konsekvensbeskrivningar Arbetets bedrivande och redovisning

2014-06-12

Kommittédirektiv 2014:84

En utvärdering av 2006 års vårdnadsreform Innehåll Sammanfattning Behovet av en utvärdering Uppdraget att utvärdera reformen Beslut om gemensam vårdnad Utredaren ska Samförståndslösningar Utredaren ska Barnets bästa och barnets rätt att komma till tals Utredaren ska Risken för att barnet far illa Utredaren ska

2014-06-12

Kommittédirektiv 2014:7

Inrättande av ett skolforskningsinstitut Innehåll Sammanfattning Behov av ökad kunskap om effektiva metoder och arbetssätt i skolor och förskolor Tidigare utredningar Pågående verksamhet i Sverige och andra länder Regeringens överväganden Uppdraget att utarbeta myndighetens organisation m.m. Utredaren ska Uppdraget

2014-01-23

Kommittédirektiv 2014:68

Mått på livskvalitet Innehåll Sammanfattning Bakgrund Mått på livskvalitet Ekonomiska indikatorer Miljömässiga indikatorer Sociala indikatorer Subjektiva indikatorer Riktlinjer och rekommendationer i nationella och internationella rapporter Statistikinhämtning Uppdraget Utgångspunkt Datainsamling Publicering

2014-05-15

Kommittédirektiv 2014:67 kommittébeteckning: Ju 2012:12

Tilläggsdirektiv till Patentlagsutredningen Ju 2012:12 Innehåll Tilläggsuppdrag och förlängd utredningstid Uppdrag och utredningstid enligt de nuvarande kommittédirektiven Tilläggsuppdrag om det enhetliga patentsystemet Sekretess hos Justitiekanslern i överträdelseärenden Avstående av enhetspatent Begäran om enhetlig

2014-05-15

Kommittédirektiv 2014:59

Renodling av polisens arbetsuppgifter Innehåll Sammanfattning Utredaren ska Polisens verksamhet behöver renodlas Uppdraget att se över polisens arbetsuppgifter Utredaren ska därför Polisens uppgifter på andra områden Utredaren ska därför Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24

2014-04-24

Kommittédirektiv 2014:52 kommittébeteckning: N 2013:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation N 2013:02 Innehåll Sammanfattning Precisering av uppdraget att analysera hur järnvägens organisation kan förbättras Järnvägens framtida utveckling Rollfördelning och samordning inom järnvägssektorn Utredaren ska därför Transporttjänster av god kvalitet på

2014-04-03

Kommittédirektiv 2014:5

Skydd för vuxna i internationella situationer Innehåll Sammanfattning Behovet av gränsöverskridande skydd för vuxna Huvuddragen i 2000 års Haagkonvention Nuvarande reglering i Sverige Behovet av en utredning Utredningsuppdraget Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den

2014-01-23

Kommittédirektiv 2014:47

Kraftsamling i arbetet mot antiziganism Innehåll Sammanfattning Utgångspunkter för arbetet Det generella arbetet mot främlingsfientlighet Uppdraget att vidta åtgärder mot antiziganism Kommissionens arbete i denna del ska vara utåtriktat och främjande genom att Särskilda insatser inom vissa fokusområden Kommissionen

2014-03-20