Dokument & lagar (411 träffar)

Kommittédirektiv 2012:133 kommittébeteckning: Ju 2011:05

Tilläggsdirektiv till Straffrättsanvändnings-utredningen Ju 2011:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 31 mars 2011 kommittédirektiv om användningen av straffrätt dir. 2011:31I uppdraget ingick att kartlägga det

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:132 kommittébeteckning: S 2012:04

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e handel och hemleverans av alkoholdrycker S 2012:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:131

Ägarprövning och mångfald vid offentligt finansierade välfärdstjänster Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en utredning Tillståndspliktig och icke-tillståndspliktig verksamhet Tillståndspliktig verksamhet inom skolväsendet m.m. Tillståndspliktig verksamhet inom vård och omsorg Verksamhet som inte kräver tillstånd

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:129

Ombildning av polisen till en sammanhållen myndighet Innehåll Sammanfattning En sammanhållen svensk polis Regeringens ställningstaganden och uppdraget att ombilda polisen till en sammanhållen myndighet Ledningsform och insyn En avdelning för särskilda utredningar Kompetensförsörjning Andra övergripande strukturreformer

2012-12-20

Kommittédirektiv 2012:130 kommittébeteckning: U 2011:05

Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen U 2011:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 15 september 2011 kommittédirektiv om ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare dir.

2012-12-18

Kommittédirektiv 2012:128

Tilläggsdirektiv till utredningen om avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige Invest in Sweden Agency, ISA Innehåll Utvidgning av uppdraget Bakgrund Tilläggsuppdraget Redovisning av tilläggsuppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2012 Utvidgning av uppdraget Den särskilda

2012-12-18

Kommittédirektiv 2012:127

Avveckling av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige Invest in Sweden Agency, ISA Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget att ansvara för avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2012. Sammanfattning En

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:126

Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning Innehåll Sammanfattning Redovisningsreglerna Uppdraget Utredaren ska En enklare redovisningslagstiftning Bokföringsskyldighet i ideella föreningar m.m. Transaktioner med närstående Konsekvensbeskrivningar Genomförande och redovisning av uppdraget

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:125

En ny Bryssel I-förordning Innehåll Sammanfattning En ny Bryssel I-förordning Utvecklingen i EU på privaträttens område Den nya förordningen Exekvaturförfaranden i Sverige Uppdraget med anledning av den nya Bryssel I-förordningen Den nya Bryssel I-förordningens tillämpning i Sverige Instansordningen i exekvaturärenden

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:124

En förstärkt budgetprocess Innehåll Sammanfattning Bakgrund Bakgrunden till nuvarande budgetprocess Pågående översyn av riksdagsordningen Behovet av en översyn Vunna erfarenheter och nya förutsättningar skäl för en förnyad översyn Uppdraget En tydligare reglering av rambeslutsmodellen Beslut om ändring av budgeten

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:123

Utvärdering av bredbandsstrategin Innehåll Sammanfattning Bakgrund Bredbandsstrategi Stöd som kan användas till bredbandsutbyggnad Tillsättandet av en utredning Utredarens uppdrag Uppföljning av bredbandsmålen Offentliga aktörer på marknaden Bredband i hela landet Utredning av stöd som kan användas till bredbandsutbyggnad

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:122 kommittébeteckning: N2012:04

Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen N2012:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 7 juni 2012 att tillsätta en kom-mission för att verka för att det it-politiska målet i den digitala agendan uppnås och

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:120 kommittébeteckning: Ju 2012:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Ju 2012:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 15 mars 2012 kommittédirektiv om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

2012-12-13

Kommittédirektiv 2012:121

Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm Innehåll Sammanfattning En ny högskola för konstnärlig utbildning och forskning i Stockholm Den nya högskolans förutsättningar och inriktning Uppdraget att inrätta en ny högskola Verksamhetsplan Budget och budgetunderlag

2012-12-06

Kommittédirektiv 2012:119 kommittébeteckning: U 2011:10

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en förändrad läkarutbildning U 2011:10 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 20 oktober 2011 kommittédirektiv om en översyn av den svenska läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen

2012-11-29

Kommittédirektiv 2012:118

Begravningsfrågor Innehåll Sammanfattning Bakgrund Återvinning och annan hantering av metaller efter kremering Utredningsbehov Uppdraget Nya begängelsemetoder Utredningsbehov Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012. Sammanfattning

2012-11-29

Kommittédirektiv 2012:117 kommittébeteckning: U 2011:92

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå U 2011:92 Innehåll Utvidgning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 november 2012 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 6 oktober 2011 kommittédirektiv om en översyn av den kommunala vuxenutbildningen

2012-11-22

Kommittédirektiv 2012:116

Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag Innehåll Sammanfattning Bakgrund De införda reglerna ansågs vara komplicerade Senast en övergripande översyn av reglerna gjordes var 1997 Reglerna har därefter byggts på och komplexiteten har ökat Behovet av förenklingar

2012-11-15

Kommittédirektiv 2012:115 kommittébeteckning: Fi 2011:01

Tilläggsdirektiv till Företagsskattekommittén Fi 2011:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2012 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 13 januari 2011 direktiv till en kommitté med uppdrag att se över beskattningen av bolag dir 2011:1Kommittén har tagit

2012-11-15

Kommittédirektiv 2012:114 kommittébeteckning: S 2011:11

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan S 2011:11 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Bakgrund och gällande rätt Detaljplanekravet Krav på bygglov Normalt och enkelt planförfarande Antagande av detaljplan Vissa andra frågor Uppdraget Konsekvensbeskrivningar

2012-11-15