Dokument & lagar (5 946 träffar)

Kommittédirektiv 2020:75 kommittébeteckning: Ju 2020:02

Tilläggsdirektiv till 2020 års sexualbrottsutredning Ju 2020:02 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Uppdraget att föreslå förändringar i straffskalan för köp av sexuell tjänst Utredaren ska därför Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2020 Utvidgning av och förlängd

2020-07-09

Kommittédirektiv 2020:73 kommittébeteckning: I 2019:03

Tilläggsdirektiv till It-driftsutredningen I 2019:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 juli 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 26 september 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för den offentliga förvaltningen

2020-07-02

Kommittédirektiv 2020:72

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur N 2019:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 juli 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 5 september 2019 kommittédirektiv om en EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur

2020-07-02

Kommittédirektiv 2020:74

Utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Strategi och mål för hantering av virusutbrottet Uppdraget Krishanteringen Regeringskansliets krishantering Virusets spridning till och inom Sverige Åtgärder för att begränsa smittspridningen

2020-06-30

Kommittédirektiv 2020:71

Tydligt, enkelt och förutsägbart Företagares trygghetssystem Innehåll Sammanfattning Utredaren ska bland annat Deluppdraget att utreda om åldersgränsen 55 år är ändamålsenlig som Behovet av en utredning Utredaren ska därför Försäkrade med inkomst av annat förvärvsarbete har idag möjlighet att välja Utredaren ska

2020-06-25

Kommittédirektiv 2020:70

Läge och kvalitet i hyressättningen Innehåll Sammanfattning En kommitté i form av en kommission får därför i uppdrag att Behovet av en utredning Hyressättningen i dag Låt lägenheternas läge och kvalitet få ett större genomslag i hyressättningen Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2020 Sammanfattning

2020-06-25

Kommittédirektiv 2020:69

Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare Ju 2020:05 Innehåll Ändringar i uppdraget Så kallade kompetensutvisningar och utökade möjligheter att ålägga företagsbot Utredaren ska därför Skärpta straff för arbetsgivare och

2020-06-25

Kommittédirektiv 2020:68

Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd Innehåll Sammanfattning Bakgrund Definitioner som rör målgruppen Omfattningen av samsjuklighet Personer med samsjuklighet är en särskilt utsatt grupp Många aktörer ger vård och stöd vid

2020-06-17

Kommittédirektiv 2020:67

Tilläggsdirektiv till Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap Ju 2019:08 Innehåll Förlängd tid för delredovisningen av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2020 Förlängd tid för delredovisningen av uppdraget Regeringen beslutade den

2020-06-17

Kommittédirektiv 2020:66

Effektivare möjligheter att ta brottsvinster från kriminella en översyn av lagstiftningen om förverkande Innehåll Sammanfattning Den nuvarande förverkandelagstiftningen Brottsbalkens reglering Behovet av en utredning Uppdraget Brott ska inte löna sig Utredaren ska därför Effektiva verktyg i kampen mot den organiserade

2020-06-17

Kommittédirektiv 2020:65

Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg I 2019:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 augusti 2019 kommittédirektiv om att en särskild utredare ska se över hur kontrollverksamheten

2020-06-11

Kommittédirektiv 2020:64

Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen Innehåll Sammanfattning Åldersbedömning och medicinsk åldersbedömning Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Kontakter och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2020 Sammanfattning Regeringen

2020-06-11

Kommittédirektiv 2020:63

Tilläggsdirektiv till Skogsutredningen M 2019:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2020. Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 18 juli 2019 kommittédirektiv om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen dir. 2019:46Enligt utredningens direktiv

2020-06-11

Kommittédirektiv 2020:62

Straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning De finns flera orostecken i fråga om utvecklingen av de kriminella nätverkens brottslighet Uppdraget om en skärpt och mer effektiv straffrättslig reglering mot brott i kriminella nätverk särskilt brott med kopplingar

2020-06-11

Kommittédirektiv 2020:61

Pantsystem för småelektronik Innehåll Sammanfattning Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021 Arbetet ska i första hand inrikta sig på produkter och produktkategorier Utredaren ska därför Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Kontakter och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den

2020-06-04

Kommittédirektiv 2020:60

Tilläggsdirektiv till Delegationen för senior arbetskraft S 2018:10 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 kommittédirektiv om en delegation för främjande av äldre arbetskraft dir. 2018:83Uppdraget skulle

2020-06-04

Kommittédirektiv 2020:59

Tillgång till vaccin mot covid-19 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Vaccinutveckling för covid-19 Internationella processer Roller och ansvar vid en pandemi Uppdraget att identifiera intressanta vaccinutvecklingsprojekt och i dialog med berörda vaccinutvecklare bevaka projektens framskridande Uppdraget att identifiera

2020-05-20

Kommittédirektiv 2020:58

Översyn av artskyddsförordningen Innehåll Sammanfattning Bakgrunden till uppdraget Miljökvalitetsmål för att bevara biologisk mångfald och hotade arter Uppdraget att se över artskyddsförordningen Fridlysningsbestämmelserna behöver ses över Prövningen av fridlysningsbestämmelserna i förhållande till annan prövning

2020-05-20

Kommittédirektiv 2020:57

Tilläggsdirektiv till Cybersäkerhetsutredningen Fö 2019:01 Innehåll Förlängd tid för en del av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 maj 2020 Förlängd tid för en del av uppdraget Regeringen beslutade den 31 oktober 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå de anpassningar

2020-05-14

Kommittédirektiv 2020:56

Tilläggsdirektiv till Jämlikhetskommissionen Fi 2018:07 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 maj 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 2 augusti 2018 om direktiv till en kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet dir. 2018:74Kommittén tog namnet Jämlikhetskommissionen.

2020-05-14