Dokument & lagar (5 930 träffar)

Kommittédirektiv 2020:59

Tillgång till vaccin mot covid-19 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Vaccinutveckling för covid-19 Internationella processer Roller och ansvar vid en pandemi Uppdraget att identifiera intressanta vaccinutvecklingsprojekt och i dialog med berörda vaccinutvecklare bevaka projektens framskridande Uppdraget att identifiera

2020-05-20

Kommittédirektiv 2020:58

Översyn av artskyddsförordningen Innehåll Sammanfattning Bakgrunden till uppdraget Miljökvalitetsmål för att bevara biologisk mångfald och hotade arter Uppdraget att se över artskyddsförordningen Fridlysningsbestämmelserna behöver ses över Prövningen av fridlysningsbestämmelserna i förhållande till annan prövning

2020-05-20

Kommittédirektiv 2020:57

Tilläggsdirektiv till Cybersäkerhetsutredningen Fö 2019:01 Innehåll Förlängd tid för en del av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 maj 2020 Förlängd tid för en del av uppdraget Regeringen beslutade den 31 oktober 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå de anpassningar

2020-05-14

Kommittédirektiv 2020:56

Tilläggsdirektiv till Jämlikhetskommissionen Fi 2018:07 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 maj 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 2 augusti 2018 om direktiv till en kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet dir. 2018:74Kommittén tog namnet Jämlikhetskommissionen.

2020-05-14

Kommittédirektiv 2020:55

Elektroniska underskrifter på regeringsbeslut Innehåll Sammanfattning Uppdraget att se över underskriftskravet för regeringsbeslut Utredaren ska därför Ett teknikneutralt underskriftskrav Kontakter och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 maj 2020 Sammanfattning En särskild utredare får

2020-05-14

Kommittédirektiv 2020:54

Ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor Innehåll Sammanfattning En särskild utredare ges därför i uppdrag att Utredaren ska därför även Uppdraget att stärka det straffrättsliga skyddet för vissa samhällsnyttiga funktioner Uppdraget att bedöma

2020-05-14

Kommittédirektiv 2020:53

En socialt hållbar bostadsförsörjning Innehåll Sammanfattning Bakgrund Pågående arbete Behovet av fortsatt arbete Uppdraget att utreda uppgiftsfördelningen inom bostadspolitiken Utredaren ska därför Uppdraget att utreda vissa verktyg för en socialt hållbar bostadsförsörjning Utredaren ska därför Bostadsförmedlingar

2020-05-07

Kommittédirektiv 2020:52

Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur Innehåll Sammanfattning Lokal forskningsinfrastruktur Nationell forskningsinfrastruktur Internationell forskningsinfrastruktur Uppdraget att föreslå finansieringsformer för nationell forskningsinfrastruktur En kartläggning av den totala finansieringen

2020-05-07

Kommittédirektiv 2020:51

Postlagens tystnadsplikt och möjligheten att förhindra att narkotika m.m. skickas per post Innehåll Sammanfattning Uppdraget att se över postlagens bestämmelser om tystnadsplikt m.m. Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Kontakter och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2020

2020-05-07

Kommittédirektiv 2020:50

Tilläggsdirektiv till Initiativet Fossilfritt Sverige M 2016:05 Innehåll Uppdraget utvidgas och förlängs Initiativet Fossilfritt Sverige behöver fortsätta Näringslivets klimatomställning För att ta vara på det engagemang som färdplanerna har skapat inom näringslivet är det angeläget att Fossilfritt Sverige stöder genomförandet

2020-05-07

Kommittédirektiv 2020:49

Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen Fi 2016:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 16 juni 2016 att inrätta en delegation, Tillitsdelegationen, med uppdrag att inom ramen för befintliga regelverk vidareutveckla

2020-04-30

Kommittédirektiv 2020:48

Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag Innehåll Sammanfattning Uppdraget att lämna förslag till förenklingar av regelverken för mikroföretag Behovet av en utredning Allmänna utgångspunkter för utredarens uppdrag Utredarens uppdrag Uppdraget att modernisera bokföringslagen Behovet av

2020-04-30

Kommittédirektiv 2020:47

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster A 2018:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 februari 2018 kommittédirektiv om en ny arbetslöshetsförsäkring för

2020-04-30

Kommittédirektiv 2020:46

Tilläggsdirektiv till utredningen Framtidens socialtjänst S 2017:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2020. Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 6 april 2017 kommittédirektiv om översyn av socialtjänstlagen dir. 2017:39Uppdraget skulle enligt de ursprungliga

2020-04-30

Kommittédirektiv 2020:45

Regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete Innehåll Sammanfattning Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet Försvarets radioanstalt bedriver internationellt samarbete inom försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamheten Uppdraget att se över regleringen av

2020-04-30

Kommittédirektiv 2020:44

Skärpta regler för utvisning på grund av brott Innehåll Sammanfattning Utredaren ska också Slutligen ska utredaren Behovet av en utredning Uppdraget att göra en översyn av reglerna om utvisning på grund av brott Utredaren ska Straffvärdegränsen vid utvisning på grund av brottets allvar Utredaren ska Vistelsetid

2020-04-30

Kommittédirektiv 2020:43

Tilläggsdirektiv till Djurhälsolagsutredningen N 2018:06 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 6 december 2018 kommittédirektiv om en samlad och EU-anpassad djurhälsolagstiftning dir. 2018:111Enligt direktiven skulle

2020-04-30

Kommittédirektiv 2020:42

Fri hyressättning vid nyproduktion Innehåll Sammanfattning En ny hyressättning behövs för nyproducerade hyreslägenheter Hyressättningen vid nyproduktion behöver reformeras En fri hyressättning vid nyproduktion ska införas Uppdraget att föreslå en modell med fri hyressättning vid nyproduktion Konsekvensbeskrivningar

2020-04-23

Kommittédirektiv 2020:41

Tilläggsdirektiv till Betygsutredningen 2018 U 2018:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 16 april 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 26 april 2018 kommittédirektiv om hur ämnes-betyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och om andra justeringar

2020-04-16

Kommittédirektiv 2020:40

Främjande av ökad fysisk aktivitet Innehåll Sammanfattning Bakgrund och problembeskrivning Övervikt och fetma är ett växande hälsoproblem världen över Övervikt och fetma i Sverige Skillnader i fysisk aktivitetsnivå mellan olika grupper i befolkningen Graden av fysisk aktivitet och medverkan i föreningsidrott hos

2020-04-16