Dokument & lagar (1 060 träffar)

Kommittédirektiv 2015:86 kommittébeteckning: Ju 2014:18

Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Ju 2014:18 Innehåll Utvidgning av uppdraget En pilotverksamhet med en nationell stödtelefon Samordnaren ska därför Innan pilotverksamheten med den nationella stödtelefonen påbörjas ska den nationella samordnaren Beslut

2015-08-13

Kommittédirektiv 2015:47

Avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar Innehåll Sammanfattning Bakgrund Tidigare arbete på området Gällande rätt EFC-direktivet och EETS Beskattning av tunga lastbilar i Sverige Uppdraget Omfattningen av skatteuttaget Skattenivåer och differentiering Teknisk lösning Organisation av skatteuttaget

2015-04-30

Kommittédirektiv 2015:41 kommittébeteckning: N 2014:05

Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur N 2014:05 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 16 april 2015 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 21 augusti 2014 kommittédirektiv om en

2015-04-16

Kommittédirektiv 2015:34 kommittébeteckning: U 2014:05

Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen U 2014:05 Innehåll Ändring av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2015 Ändring av uppdraget Regeringen beslutade den 6 mars 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå bl.a. hur en tioårig grundskola med obligatorisk skolstart från sex års ålder

2015-03-26

Kommittédirektiv 2015:22

Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster Innehåll Befintlig reglering Gällande regler för enskilda huvudmän och privata utförare inom skolväsendet Gällande regler om offentlig upphandling Utvecklingen av privat utförda välfärdstjänster Skolväsendet och vissa andra utbildningsformer

2015-03-05

Kommittédirektiv 2015:15 kommittébeteckning: U 2014:01

Tilläggsdirektiv till Yrkesprogramsutredningen U 2014:01 Innehåll Ändring av och förlängd tid för uppdraget Uppdraget att främja samverkan mellan gymnasial yrkesutbildning och arbetsliv Utredaren ska Uppdraget att stärka samverkan i de nationella och lokala programråden i gymnasieskolan Utredaren ska Utredaren ska

2015-02-12

Kommittédirektiv 2015:134

Hjälpmedel, teknik och metoder för delaktighet och självbestämmande Innehåll Sammanfattning Bakgrund Begreppet hjälpmedel Regler och samverkan Avgifter Myndigheten för delaktighet Behovet av en översyn Kompetenssituationen behöver övervägas Avgifterna varierar över landet Ansvaret för hjälpmedel för barn och

2015-12-10

Kommittédirektiv 2015:96

Organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning En kartläggning och analys av brottsligheten Utredaren ska därför En riskinventering Utredaren ska därför Intyg som riskfaktor Utredaren ska därför Kontanta betalningar som riskfaktor Utredaren ska

2015-09-24

Kommittédirektiv 2015:72

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen Innehåll Sammanfattning Framtidens äldreomsorg står inför nya utmaningar Förtroende för välfärdsstaten En jämlik och jämställd äldreomsorg En förändrad befolkningssammansättning Behovet av en väl fungerande vård- och omsorgskedja Förändrade levnadsvanor och livsmönster

2015-06-25

Kommittédirektiv 2015:70

Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Innehåll Sammanfattning Samordnaren ska bland annat Bakgrund Behovet av en samordnare Uppdraget Utveckla former för ett samordnat stöd Kunskapsinhämtning och kvalitetsutveckling Samordnaren ska därför Förslag på fortsatta åtgärder Konsekvensbeskrivningar

2015-06-25

Kommittédirektiv 2015:63

Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande Innehåll Sammanfattning Bakgrund Processen för att ändra den målsatta nivån Uppdraget Effekterna av det finanspolitiska ramverket Lämplig nivå för målet för den offentliga sektorns finansiella sparande Förhållandet till övriga delar av det finanspolitiska

2015-06-11

Kommittédirektiv 2015:62

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet Innehåll Sammanfattning Bakgrund Fastighetspaketering Exempel på skattefördelar med paketering Förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder Vissa förfaranderegler om stämpelskatt Behov av översyn och nödvändiga författningsändringar Uppdraget Utredaren ska således

2015-06-11

Kommittédirektiv 2015:61 kommittébeteckning: Ju 2014:26

Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Ju 2014:26 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Utredningens nuvarande uppdrag Tilläggsuppdraget De internationella och svenska reglerna på området Utredaren ska sammanfattningsvis Straffbestämmelsen

2015-06-17

Kommittédirektiv 2015:58

Ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för juridiska personer Innehåll Sammanfattning av uppdraget Utredaren ska särskilt Behovet av en utredning Utvecklingen på sanktionsområdet och kritiken mot företagsboten Uppdraget Maximibeloppet för företagsboten Utredaren ska därför Grunderna

2015-05-21

Kommittédirektiv 2015:54 kommittébeteckning: L 2013:02

Tilläggsdirektiv till Dricksvattenutredningen N L 2013:02 Innehåll Ändring i uppdraget Genomförande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015. Ändring i uppdraget Regeringen beslutade den 18 juli 2013 kommittédirektiv om en trygg dricksvattenförsörjning dir. 2013:75För utredningens

2015-05-07

Kommittédirektiv 2015:51

Skatt på finanssektorn Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram ett förslag till en skatt på finanssektorn, som minskar den skattefördel som sektorn kan antas få till

2015-05-07

Kommittédirektiv 2015:49 kommittébeteckning: Fi 2014:16

Tilläggsdirektiv till utredningen om nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Fi 2014:16 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 oktober 2014 kommittédirektiv om nya regler om åtgärder mot

2015-04-30

Kommittédirektiv 2015:45

Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension Innehåll Sammanfattning Utredaren ska bedöma i vilken omfattning svensk rätt uppfyller de krav som ställs i direktivet och utarbeta de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till direktivet när det gäller Direktivet

2015-04-30

Kommittédirektiv 2015:42

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en nationell rymdstrategi U 2014:10 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 16 april 2015 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 10 april 2014 kommittédirektiv om en nationell rymdstrategi dir. 2014:57Enligt utredningens direktiv ska uppdraget

2015-04-16

Kommittédirektiv 2015:3 kommittébeteckning: Ju 2014:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter Ju 2014:07 Innehåll Ändring i uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 januari 2015 Ändring i uppdraget Förra regeringen beslutade den 24 april 2014 kommittédirektiv om renodling av polisens arbetsuppgifter

2015-01-15