Dokument & lagar (18 träffar)

Yttrande 2011/12:SfU7y

2011/12:SfU7y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Socialförsäkringsutskottets yttrande 2011/12:SfU7y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet anmodade den 27 mars 2012 övriga utskott att yttra sig över

2012-05-10

Yttrande 2011/12:SfU7y (pdf, 20 kB)

Yttrande 2011/12:SfU6y

2011/12:SfU6y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 Socialförsäkringsutskottets yttrande 2011/12:SfU6y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat att bereda ett antal utskott tillfälle att yttra sig över skrivelse 2011/12:105 Berättelse

2012-04-20

Yttrande 2011/12:SfU6y (pdf, 50 kB)

Yttrande 2011/12:SfU5y

2011/12:SfU5y Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Socialförsäkringsutskottets yttrande 2011/12:SfU5y Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att bereda socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över redogörelse 2011/12:JO1 samt motionerna 2011/12:K1K3

2012-02-20

Yttrande 2011/12:SfU5y (pdf, 34 kB)

Yttrande 2011/12:SfU4y

2011/12:SfU4y Smart gränsförvaltning valmöjligheter och framtida handlingsalternativ Socialförsäkringsutskottets yttrande 2011/12:SfU4y Smart gränsförvaltning valmöjligheter och framtida handlingsalternativ Till justitieutskottet Justitieutskottet beredde den 15 december 2011 socialförsäkringsutskottet tillfälle att

2012-02-07

Yttrande 2011/12:SfU4y (pdf, 31 kB)

Yttrande 2011/12:SfU3y

2011/12:SfU3y Barnfattigdom Socialförsäkringsutskottets yttrande 2011/12:SfU3y Barnfattigdom Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 15 november 2011 att bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att senast den 25 januari 2012 yttra sig över de motioner om barnfattigdom som väckts under den allmänna

2012-01-24

Yttrande 2011/12:SfU3y (pdf, 60 kB)

Yttrande 2011/12:SfU2y

2011/12:SfU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Socialförsäkringsutskottets yttrande 2011/12:SfU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Av 10 kap. 6 riksdagsordningen följer att konstitutionsutskottet ska följa tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

2011-11-25

Yttrande 2011/12:SfU2y (pdf, 32 kB)

Yttrande 2011/12:SfU1y

2011/12:SfU1y Ramar för utgiftsområdena 8 och 1012 Socialförsäkringsutskottets yttrande 2011/12:SfU1y Ramar för utgiftsområdena 8 och 1012 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 29 september 2011 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 om den

2011-11-03

Yttrande 2011/12:SfU1y (pdf, 137 kB)

Plan för socialförsäkringsutskottets fortsatta arbete med uppföljning och utvärdering, beslutad den 30 maj 2006 Socialförsäkringsutskottet beslutar årligen en plan för sitt arbete med uppföljning och utvärdering. Eftersom riksdagen under hösten tillsätter utskott för en ny valperioden får denna plan ses som en rekommendation

2006-06-01

Yttrande 2005/06:SfU4y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2005/06:SfU4y Tilläggsbudget till statsbudgeten Till finansutskottet Finansutskottet har den 25 april 2006 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över 2006 års ekonomiska vårproposition 2005/06:100 om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006

2006-01-01

Yttrande 2005/06:SfU4y (pdf, 33 kB)

Yttrande 2005/06:SfU3y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2005/06:SfU3y Riksdagen i en ny tid Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid, jämte motioner. Socialförsäkringsutskottet begränsar sitt yttrande

2006-01-01

Yttrande 2005/06:SfU3y (pdf, 26 kB)

Yttrande 2005/06:SfU2y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2005/06:SfU2y Tilläggsbudget för 2005 utgiftsområdena 8, 10 och 12 Till finansutskottet Finansutskottet har den 14 september 2005 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 om tilläggsbudget till statsbudgeten

2006-01-01

Yttrande 2005/06:SfU2y (pdf, 81 kB)

Yttrande 2005/06:SfU1y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2005/06:SfU1y Ramar för utgiftsområdena 8, 10, 11, 12, m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har den 14 september 2005 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 volym 1 om den ekonomiska politiken och

2006-01-01

Yttrande 2005/06:SfU1y (pdf, 384 kB)

Yttrande 1993/94:SfU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfU6y Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet m.m. 1993/94 SfU6y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SfU6 (pdf, 116 kB)

Yttrande 1993/94:SfU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfU5y vårdnadsbidrag Till socialutskottet Socialutskottet har den 15 mars 1994 beslutat bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:148 Vårdnadsbidrag jämte motioner.

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SfU5 (pdf, 104 kB)

Yttrande 1993/94:SfU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfU4y Konsekvensanalyser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra sig över förekomsten och utformningen av konsekvensanalyser i propositioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SfU4 (pdf, 321 kB)

Yttrande 1993/94:SfU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfU3y Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till 1993/94 sjukvårdshuvudmännen m.m. SfU3y Till socialutskottet Socialutskottet har den 9 november 1993 beslutat bereda

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SfU3 (pdf, 586 kB)

Yttrande 1993/94:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfU2y En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring 1993/94 SfU2y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 16 november 1993 beslutat bereda socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SfU2 (pdf, 187 kB)

Yttrande 1993/94:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfUly Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m. 1993/94 SfUly Till arbetsmarknadsutskottet Socialförsäkringsutskottet har beretts tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:66

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SfU1 (pdf, 294 kB)