Dokument & lagar (15 träffar)

Yttrande 2005/06:BoU5y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU5y Tilläggsbudget för år 2006 utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över 2006 års ekonomiska vårproposition prop. 2005/06:100 om tilläggsbudget

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU5y (pdf, 26 kB)

Yttrande 2005/06:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU4y Riksdagen i en ny tid Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett samtliga övriga utskott samt EU-nämnden tillfälle att yttra sig över riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid jämte de med anledning av framställningen väckta motionerna

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU4y (pdf, 94 kB)

Yttrande 2005/06:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU3y Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2004/05:150 Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag jämte motioner i de delar de berör utskottets beredningsområde.

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU3y (pdf, 216 kB)

Yttrande 2005/06:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU2y En ny lag om lägenhetsregister Till finansutskottet Finansutskottet har den 14 september 2005 berett bostadsutskottet tillfälle att senast den 29 september 2005 yttra sig över proposition 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister med motioner, i de delar som berör utskottets

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU2y (pdf, 109 kB)

Yttrande 2005/06:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 2005/06:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 volym 1 i vad avser bl.a. utgifternas fördelning på utgiftsområden

2006-01-01

Yttrande 2005/06:BoU1y (pdf, 140 kB)

Yttrande 2003/04:BoU6y

Bostadsutskottets yttrande 2003/04:BoU6y Årsredovisning för staten 2003 Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2003/04:101 Årsredovisning för staten 2003 och jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Bostadsutskottet

2004-01-01

Yttrande 2003/04:BoU6y (doc, 39 kB)

Yttrande 2003/04:BoU5y

Bostadsutskottets yttrande 2003/04:BoU5y Tilläggsbudget för år 2004, utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttrasig över 2004 års ekonomiska vårproposition prop. 2003/04:100 om tilläggsbudget

2004-01-01

Yttrande 2003/04:BoU5y (doc, 88 kB)

Yttrande 2003/04:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 2003/04:BoU4y Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande Till lagutskottet Lagutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2003/04:45 om stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande jämte de med an-led-ning av propositionen väckta motionerna 2003/04:L13 m2003/04:L14

2004-01-01

Yttrande 2003/04:BoU4y (doc, 83 kB)

Yttrande 2003/04:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 2003/04:BoU3y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2003/04:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen samt de motioner som väckts med

2004-01-01

Yttrande 2003/04:BoU3y (doc, 36 kB)

Yttrande 2003/04:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 2003/04:BoU2y Fastighetsbeskattningen m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över motioner från allmänna motionstiden 2003 som rör fastighetsbeskattning m.m. Bostadsutskottet behandlar i detta yttrande motionsförslag som avser avskaffande

2004-01-01

Yttrande 2003/04:BoU2y (doc, 80 kB)

Yttrande 2003/04:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 2003/04:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen för 2004 volym 1 i vad avser bl.a. utgifternas fördelning på utgiftsområden

2004-01-01

Yttrande 2003/04:BoU1y (doc, 81 kB)

Yttrande 2002/03:BoU4y

Bostadsutskottets yttrande 2002/03:BoU4y Registrering av hyresförmedlare Till lagutskottet Lagutskottet har den 10 april 2003 beslutat bereda bostadsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2002/03:71 Registrering av hyresförmedlare jämte de med anledning av propositionen väckta motionerna. I yttrandet

2003-01-01

Yttrande 2002/03:BoU4y (doc, 77 kB)

Yttrande 2002/03:BoU3y

Bostadsutskottets yttrande 2002/03:BoU3y Tilläggsbudget för år 2003 utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2003 års ekonomiska vårproposition prop. 2002/03:100 om tilläggsbudget

2003-01-01

Yttrande 2002/03:BoU3y (doc, 77 kB)

Yttrande 2002/03:BoU2y

Bostadsutskottets yttrande 2002/03:BoU2y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2002/03:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen samt de två motioner som väckts

2003-01-01

Yttrande 2002/03:BoU2y (doc, 42 kB)

Yttrande 2002/03:BoU1y

Bostadsutskottets yttrande 2002/03:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 volym 1 i vad avser bl.a. utgifternas fördelning på utgiftsområden

2003-01-01

Yttrande 2002/03:BoU1y (doc, 74 kB)