Dokument & lagar (444 träffar)

EU-nämndens dokument 2011/12:29FA64

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-11-11 TID 09.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2011-11-11

EU-nämndens dokument 2011/12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-11-10 TID 10.1910.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:5. 2 Regeringens information i samband med subsidiaritetskontroll Utskottet behandlade granskningsärendet

2011-11-10

Kommittédirektiv 2011:101

Utredning av verksamhetsform och förutsättningarna för flygtrafiktjänst i Luftfartsverket Innehåll Sammanfattning av uppdraget Definition av det offentliga åtagandet och klarläggande av Luftfartsverkets roll inom området flygtrafiktjänst Behov av kompetens och befogenheter Uppdraget Samråd och redovisning av uppdraget

2011-11-10

EU-nämndens dokument 2011/12:29F934

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-11-07 TID 13.00-14.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2011-11-07

Kommittédirektiv 2011:102

Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor Innehåll Sammanfattning Uppdraget att analysera innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Uppdraget att analysera hur immateriella tillgångar hanteras vid universitet och högskolor Konsekvensbeskrivningar

2011-11-03

Kommittédirektiv 2011:100

Översyn av vissa byggfrågor Innehåll Sammanfattning Bakgrund Utredningsbehov De kommunala kraven på byggnadsverks tekniska egenskaper Uppdrag Byggherreansvaret Uppdrag Konsekvensbeskrivning Arbetsformer och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2011 Sammanfattning En särskild

2011-11-03

Kommittédirektiv 2011:99 kommittébeteckning: Fi 2010:08

Tilläggsdirektiv till Utredningen Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Fi 2010:08 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Remissinstansernas synpunkter Bildandet av Statens servicecenter för en effektivare statlig administration Motiv för bildandet av servicecentret som en egen myndighet

2011-11-03

Kommittédirektiv 2011:87

Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll Innehåll Sammanfattning Ny anställningsform med utbildningsinnehåll för unga Generella utgångspunkter Anställningsformen och dess tillämpningsområde Utbildningsinnehållet Sveriges internationella åtaganden Nödvändiga författningsförslag och andra

2011-11-03

Kommittédirektiv 2011:98

Tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en utredning Uppdragets allmänna utgångspunkter Uppdragets omfattning Särskilt om anpassningen av den straffrättsliga regleringen Särskilt om anpassningen av den processrättsliga

2011-10-27

Kommittédirektiv 2011:97

Översyn av valsystemet Innehåll Sammanfattning Bakgrund och utgångspunkter Uppdraget att se över valsystemet Proportionalitet i kommunala val Offentliga valförberedelser Elektroniskt röstningsförfarande Valkretsindelningen i riksdagsval Skyddet för partibeteckningar Partisymboler på valsedlar Förtidsröstning

2011-10-27

EU-nämndens dokument 2011/12:29F935

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 2011-10-25 TID 08.00-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2011-10-25

EU-nämndens dokument 2011/12:29F936

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 2011-10-21 TID 09.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2011-10-21

Kommittédirektiv 2011:96

En förändrad läkarutbildning Innehåll Sammanfattning Läkarutbildningen i Sverige Behovet av en översyn Uppdraget att föreslå en samlad läkarutbildning Utbildningens omfattning Praktisk utbildning Forskningsanknytning Krav för legitimation som läkare Uppdraget att belysa ekonomiska och andra konsekvenser av lämnade

2011-10-20

Kommittédirektiv 2011:95 kommittébeteckning: Ju 2010:13

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter Ju 2010:13 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 4 november 2010 kommittédirektiv om vissa sjörättsliga frågor dir. 2010:116Utredningen

2011-10-20

Kommittédirektiv 2011:93

Utvärdering av det statliga stödet till folkbildningen Innehåll Sammanfattning Styrning och statligt stöd Tidigare statliga utvärderingar Riksrevisionens granskning Behovet av regelbunden utvärdering av folkbildningen Uppdraget att utvärdera det statliga stödet till folkbildningen Statsbidragets syften Prioriterade

2011-10-20

Kommittédirektiv 2011:90

Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import av varor Innehåll Sammanfattning Bakgrund Mervärdesskatt vid import av varor Mervärdesskatt vid införsel av varor från annat EU-land Riksskatteverkets rapport Konkurrensverkets rapport Centraliserad klarering Förslag från Stockholms handelskammare om avskaffande

2011-10-20

EU-nämndens dokument 2011/12:29F92D

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-10-19 TID 09.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2011-10-19

EU-nämndens dokument 2011/12:29F933

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 2011-10-13 TID 16.30-16.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2011-10-13

Kommittédirektiv 2011:91 kommittébeteckning: M 2010:04

Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen M 2010:04 Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning med syfte att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Generella utgångspunkter för formulering av strategier och etappmål Uppdraget att föreslå en strategi för en långsiktigt

2011-10-13

Kommittédirektiv 2011:89

Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning översyn efter erfarenheter från den finansiella krisen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Statens roll Den förra utredningen Riksbankens åtgärder under finanskrisen Behovet av översyn Erfarenheterna från den finansiella krisen kan ha påverkat synen på Riksbankens

2011-10-13