Dokument & lagar (628 träffar)

Svensk författningssamling 2011:1037

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 2011:1029

2011-09-29

Kommittédirektiv 2011:85

Utbildning för barn och ungdomar i samhällsvård samt distansundervisning Innehåll Sammanfattning Placerade barn och unga Undervisning vid HVB Undervisning vid särskilda ungdomshem Undervisning på sjukhus eller annan motsvarande institution Hemkommunens ansvar Socialnämndens ansvar för att placerade barn och unga

2011-09-29

Kommittédirektiv 2011:84

Översyn av AP-fondernas regelverk Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en översyn Tidigare utredningar Uppdraget att se över AP-fondernas regelverk Uppdrag och placeringsregler Kostnadseffektivitet Sjätte AP-fonden Övriga frågor Krav på ledamöter i AP-fondernas styrelser Redovisning och revision Regeringens

2011-09-29

Kommittédirektiv 2011:82 kommittébeteckning: S 2011:07

Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet S 2011:07 Innehåll Utvidgning av uppdraget Bakgrunden till uppdraget Uppdraget EU-rättsliga aspekter Uppdrag att föreslå en långsiktigt hållbar modell för prissättning av

2011-09-22

Kommittédirektiv 2011:83

Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga omfattning och inriktning av forskning och utveckling FoU som

2011-09-15

Kommittédirektiv 2011:81

Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Innehåll Sammanfattning Utvecklingen av utbildningen i svenska för invandrare Uppdraget att föreslå hur valfrihet och individuell anpassning inom sfi kan ökas Ekonomiska konsekvenser Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2011-09-15

Kommittédirektiv 2011:79

Utvärdering av reformen En modernare rättegång Innehåll Sammanfattning av uppdraget Reformen En modernare rättegång Bättre utnyttjande av modern teknik Flexiblare regler och större ansvar för parterna En mer ändamålsenlig hovrättsprocess Behovet av en utvärdering Uppdraget att utvärdera reformen Bättre utnyttjande

2011-09-15

Kommittédirektiv 2011:76

Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Innehåll Sammanfattning Regelverket kring avslutandet av anställningar Utgångspunkter för uppdraget Uppdraget Konsekvensutredning och avvägning mellan olika intressen Förslag till åtgärder Kostnadsberäkningar och övriga konsekvensutredningar Samråd och

2011-09-15

Kommittédirektiv 2011:73

Översyn av vissa frågor i minerallagen Innehåll Sammanfattning Minerallagen Särskilt om arbetsplaner Uppdraget att utvärdera och utveckla regelverket för arbetsplaner Uppdraget att kartlägga och analysera kommunikation mel-lan företag och kommuner i samband med undersökningstillstånd Uppdraget att kartlägga behovet

2011-09-15

Svensk författningssamling 2011:1019

2011-09-08

Svensk författningssamling 2011:1018

2011-09-08

Svensk författningssamling 2011:1017

2011-09-08

Svensk författningssamling 2011:1016

2011-09-08

Kommittédirektiv 2011:78

Ett samordnat och effektivare statligt upphandlingsstöd Innehåll Sammanfattning Bakgrund Tidigare utredningar Ett samordnat och effektivare statligt upphandlingsstöd Upphandling under stark utveckling En effektivare myndighetsstruktur för upphandlingsstöd Utredningsuppdraget Uppdragets genomförande och tidsplan

2011-09-08

Kommittédirektiv 2011:77

Förvaltare av alternativa investeringsfonder Innehåll Sammanfattning Bakgrund Gällande svensk reglering Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder Uppdraget Beaktande av genomförandeåtgärder Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 september

2011-09-08

Kommittédirektiv 2011:74

Den framtida organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister Innehåll Sammanfattning Hyres- och arrendenämndernas uppgifter Förfarandet vid nämnderna Nämndernas organisation Tidigare utredningar och senare års förändringar Utredarens uppdrag Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2011-09-01