Dokument & lagar (959 träffar)

EU-nämndens dokument 2014/15:verk

EU-nämndens verksamhet riksmöte 2014/15 EU-nämndens verksamhetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samråda med organ som utses av riksdagen om vad som sker inom ramen

2015-10-01

Svensk författningssamling 2014:1585

2014-12-22

Svensk författningssamling 2014:1578

2014-12-22

Kommittédirektiv 2014:164

En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten Innehåll Sammanfattning Den personliga integriteten Pågående utredningsarbete m.m. Uppdraget Utredaren ska därför Genomförande och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Sammanfattning Ansvaret

2014-12-22

Kommittédirektiv 2014:162

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal Innehåll Sammanfattning Genomförandet av 2014 års upphandlingsdirektiv Behovet av en utredning Uppdraget Krav på villkor enligt kollektivavtal Utredaren ska därför Den närmare utformningen av bestämmelserna om krav på villkor enligt kollektivavtal Utredaren ska därför

2014-12-22

Svensk författningssamling 2014:1564

2014-12-19

Kommittédirektiv 2014:163 kommittébeteckning: Ju 2014:05

Tilläggsdirektiv till Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet Ju 2014:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2014 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 6 mars 2014 kommittédirektiv om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet

2014-12-19

Kommittédirektiv 2014:161

Inrättande av Upphandlingsmyndigheten Innehåll Sammanfattning Ett samordnat upphandlingsstöd En ny myndighet för upphandlingsstöd Mål och inriktning för Upphandlingsmyndigheten Myndighetens lokalisering och ledningsform Uppdraget Organisation och arbetsformer Bemanning Åtgärder i övrigt Samråd Redovisning av

2014-12-19

Kommittédirektiv 2014:160 kommittébeteckning: N 2013:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation N 2013:02 Innehåll Ändring av och förlängd tid för uppdraget Uppdraget ska delredovisas Byggande och underhåll av infrastrukturen Utredaren ska därför Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2014 Ändring av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

2014-12-19

Kommittédirektiv 2014:166 kommittébeteckning: M 2014:03

Tilläggsdirektiv till Klimatfärdplan 2050 M 2014:03 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Regeringen beslutade den 3 april kommittédirektiv om att utarbeta en strategi för hur visionen att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser ska uppnås dir. 2014:53Regeringen har denna dag

2014-12-18

Kommittédirektiv 2014:165 kommittébeteckning: M 2010:04

Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen M 2010:04 förslag till klimatpolitiskt ramverk Innehåll Sammanfattning Bakgrund Klimatmål och arbetet med att ta fram en färdplan till 2050 Långsiktighet inom klimatpolitiken Uppdraget Långsiktigt mål för 2050 Målbana och etappmål och behov av flexibilitet Sektorsvisa

2014-12-18

Kommittédirektiv 2014:159 kommittébeteckning: U 2014:05

Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen U 2014:05 Innehåll Ändring av uppdraget Förskoleklass för alla Utredaren ska föreslå Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Ändring av uppdraget Regeringen beslutade den 6 mars 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå bl.a. hur en tioårig grundskola

2014-12-18

Kommittédirektiv 2014:158 kommittébeteckning: Fi 2014:15

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av fondregelverket Fi 2014:15 Innehåll Utvidgning av uppdraget Befintliga initiativ och metoder för arbete med hållbarhetsfrågor i kapitalförvaltning Olika förvaltningsmetoder Uppdraget att föreslå åtgärder för att förbättra informationsgivningen och jämförbarheten kring

2014-12-18

Kommittédirektiv 2014:157

Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Innehåll Sammanfattning Behov av långsiktigt utvecklingsarbete Uppdraget Inom ramen för sitt övergripande uppdrag ska delegationen Varaktighet och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014

2014-12-18

Kommittédirektiv 2014:156 kommittébeteckning: UD 2011:01

Tilläggsdirektiv till Havsgränsutredningen UD 2011:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014. Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 5 maj 2011 kommittédirektiv om bl.a. en översyn av de svenska baslinjerna och de olika jurisdiktionsgränserna till havs i

2014-12-18

Kommittédirektiv 2014:155

Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Innehåll Sammanfattning En effektiv straffrättslig lagstiftning ett sätt att motverka terrorism Behöver svensk lagstiftning ändras för att motsvara Utredaren ska därför Behöver svensk lagstiftning ändras för att motsvara Utredaren

2014-12-18

Svensk författningssamling 2014:1528

2014-12-11