Dokument & lagar (292 träffar)

EU-nämndens dokument 2011/12:2B0A43

EU-nämndens verksamhet vid riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2011/12 DOCPROPERTY Status if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen.

2012-11-23

Kommittédirektiv 2011:124 kommittébeteckning: Fi 2011:06

Tilläggsdirektiv till Ägarutredningen Fi 2011:06 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 8 april 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda Regeringskansliets förvaltning av företag med statligt ägande

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:123 kommittébeteckning: Fi 2004:18

Tilläggsdirektiv till Expertgrupp för miljöstudier Fi 2004:18 Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Sammanfattning av uppdraget Expertgruppen för miljöstudier ska avvecklas senast den 30 november 2012. Expertgruppens webbplats ska bevaras i det

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:122

Modernisering av studiehjälpen och anpassning av studiestödet till nya studerandegrupper Innehåll Sammanfattning Studiehjälpen ska ses över i sin helhet och studiestödet ska anpassas till nya studerandegrupper Unga studerande som är föräldrar Utbetalning av studiehjälp i vissa fall Uppdraget att föra in nya studerandegrupper

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:121

Tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser och kriser m.m. Innehåll Sammanfattning Bakgrund Med beaktande av vad Socialstyrelsen tar upp i sin rapport finns det skäl att pröva om delar av lagren kan avvecklas eller om de kan komma till alternativ användning Ekonomiska värden

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:120

Översyn av vissa frågor i anslutning till lagen om näringsförbud Innehåll Sammanfattning Reglerna om näringsförbud Uppdraget att se över vissa frågor i anslutning till lagen om näringsförbud Näringsförbud och dess förhållande till principen om att ingen ska bli lagförd eller straffad två gånger för samma sak Skyldighet

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:119 kommittébeteckning: Ju 2011:06

Tilläggsdirektiv till Utredningen om framtidens stöd till konsumenter Ju 2011:06 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 5 maj 2011 kommittédirektiv om hur stödet till konsumenter bör organiseras och bedrivas för att

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:118

Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden Innehåll Sammanfattning Bakgrund Direktivets syfte och innehåll Tolkning Översättning Tolkning och översättning vid svenska brottmålsförfaranden Tolkning Översättning Tolkningens och översättningens kvalitet Uppdraget

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:116 kommittébeteckning: Ku 2011:02

Tilläggsdirektiv till Kulturmiljöutredningen Ku 2011:02 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 mars 2011 kommittédirektiv som ger en särskild utredare i uppgift att se över lagstiftningen

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:115

Kommittén Svenska Unescorådet Innehåll Sammanfattning Svenska Unescorådet kontakten mellan FN-organet Unesco och Sverige Uppdraget att vara Sveriges nationalkommission till Unesco Planering och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Sammanfattning En kommitté ska vara Sveriges

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:114 kommittébeteckning: Fi 2010:03

Tilläggsdirektiv till Livförsäkringsutredningen Fi 2010:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv om vissa livförsäkringsfrågor dir. 2010:43I uppdraget ingår att analysera och lämna förslag

2011-12-22

Kommittédirektiv 2011:117 kommittébeteckning: A 2011:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om personuppgiftsbehandling inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och i tillsynsverksamheten över denna A 2011:01 Innehåll Begränsning i uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2011 Begränsning i uppdraget Regeringen beslutade den 31 mars 2011 om direktiv till

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:113 kommittébeteckning: Fö 2010:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid Fö 2010:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:112

Översyn av det statliga stödet till dagspressen Innehåll Sammanfattning En förändrad mediemarknad och europeiska statsstödsregler kräver en översyn av presstödssystemet Uppdraget att göra en översyn av det statliga stödet till dagspressen Presstödets roll på en mediemarknad i förändring Dagspress för nationella minoriteter

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:111

Förbättrad tillgång till personuppgifter inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten m.m. Innehåll Sammanfattning Utgångspunkter för uppdraget Lagstiftning till skydd för den personliga integriteten Problembeskrivning Informationshantering på övergripande nivå Behov av ökade befogenheter för Datainspektionen

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:110

Vissa civilrättsliga förvaltningsärenden Innehåll Sammanfattning Regeringen avgör civilrättsliga förvaltningsärenden av löpande art Utredningsuppdraget Tillstånd till förfoganden till förmån för personer med funktionshinder Beslut enligt medlingslagen Associationsrättsliga förvaltningsärenden Arbetets bedrivande

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:109 kommittébeteckning: N 2010:08

Tilläggsdirektiv till Cyklingsutredningen N 2010:08 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2011 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 9 september 2010 kommittédirektiv om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv dir. 2010:93Enligt direktiven ska uppdraget

2011-12-15

Kommittédirektiv 2011:108

Utveckla hyresrättens förutsättningar Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en utredning Utredningsuppdraget Hur förutsättningarna för olika boende- och upplåtelseformer ser ut Erfarenhet från andra länder Uppdragets genomförande Konsekvensbeskrivningar Tidplan för arbetet Beslut vid regeringssammanträde

2011-12-08

Kommittédirektiv 2011:103

Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater Innehåll Sammanfattning Bakgrund Veteransoldatpolitiken Frivillig försvarsverksamhet Behovet av en utredning Uppdraget Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2011 Sammanfattning

2011-12-08

Kommittédirektiv 2011:94

En modern säkerhetsskyddslag Innehåll Sammanfattning Nuvarande reglering Uppdraget att föreslå en modern lagstiftning för säkerhetsskydd Säkerhetsskyddets syfte Informationssäkerhet Registerkontroll till skydd mot terrorism Säkerhetsskyddad upphandling och industrisäkerhetsskydd Medborgarskapskravet Tillsyn Konsekvensbeskrivningar

2011-12-08